Skorowidz hasłowy interpretacji
Hasło: budynek niemieszkalny

 

budynek niemieszkalny 194 / 442400  │  a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   z  

1 2 3 4 5 6 7

2008.09.12 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB1/415-333/08/DP
     ∟Czy przychód z tytułu sprzedaży nieruchomości, gdy Wnioskodawca w 67% sprzedał sobie, należy opodatkować podatkiem dochodowym zgodnie z art. 10 i art. 14 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i czy złożenie oświadczenia Naczelnikowi Urzędu Skarbowego – na zasadzie art. 10 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy było błędem?

2008.09.05 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB1/415-350/08/DP
     ∟W jaki sposób należy określić wartość wynajmowanej powierzchni, gdy w akcie notarialnym nie wyodrębniono wartości gruntu, nie uwzględniając przy tym wynajmowanej powierzchni mieszkalnej, a tylko powierzchnię przeznaczoną na działalność gospodarczą?

2008.08.26 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB1/415-435/08/KB
     ∟Możliwość zastosowania indywidualnej stawki amortyzacyjnej dla ulepszonego budynku.

2008.07.10 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP2/443-359/08/WN
     ∟stawka podatku od towarów i usług na usługi budowlane polegające na budowie garaży w obiektach budownictwa mieszkaniowego oraz donic, murków zewnętrznych, wykonanych z betonu

2008.07.09 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP2/443-350/08/WN
     ∟stawka podatku VAT na roboty budowlane w Rodzinnym Domu Dziecka wraz z Domem Zakonnym, w którym znajdują się także kaplica, zakrystia i dwa stanowiska garażowe.

2008.06.26 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPP1/443-336/08/AJ
     ∟Opodatkowanie dostawy lokali znajdujących się w budynku pensjonatowo-usługowym.

2008.05.19 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB1/415-244/08-2/AG
     ∟Wnioskodawca zamierza zakupić kamienicę czynszową, w której znajdują się w 80% lokale mieszkalne i w 20% użytkowe. Wobec powyższego przedmiotowy budynek (kamienica) należy klasyfikować jako budynek mieszkalny, do którego będzie miała zastosowanie stawka amortyzacyjna w wysokości 1,5%

2008.05.12 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP2/443-107/08/RSz
     ∟stawka VAT na remont lub modernizację poszczególnych powierzchni kondygnacji budynku

2008.05.09 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB1/415-133/08/KB
     ∟Sposób opodatkowania przychodów ze zbycia nieruchomości stanowiącej środek trwały, wykorzystywany w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej

2008.05.06 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB1/415-155/08-2/TS
     ∟Okres amortyzacji używanego budynku niemieszkalnego wynosi 40 lat pomniejszone o pełną liczbę lat, które upłynęły od dnia ich oddania po raz pierwszy do używania do dnia wprowadzenia do ewidencji środków trwałych Z uwagi na powyższe, stawkę 10 % Wnioskodawca mógłby zastosować jedynie w przypadku, gdyby od dnia oddania przedmiotowego budynku do używania do jego wprowadzenia do ewidencji środków trwałych minęło lat 30.

2008.03.11 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP1/443-374/08/KG
     ∟Stawka podatku od towarów i usług dla usługi remontowo-budowlano-montażowych lokalu użytkowego w budynku PKOB 11.

2008.02.20 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB3/423-261/07-2/ŁM
     ∟Czy wystarczy oświadczenie byłego pracownika KPRB?Czy władze Urzędu Miasta można zobowiązać do otwarcia archiwów? Jakich, aby uzyskać wymagane dane?Jeśli żadne informacje nie zostaną Spółce udzielone – jaką stawkę amortyzacji przyjąć do omawianego obiektu?

2008.02.08 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB1/415-239/07/KB
     ∟możliwość zastosowania indywidualnej stawki amortyzacyjnej

2008.01.22 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB1/415-202/07/ZK
     ∟W jaki sposób należy ustalić wartość początkową środka trwałego (pawilonu handlowo-usługowego) wytworzonego we własnym zakresie i jaką zastosować stawkę amortyzacyjną?

2008.01.22 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB1/415-175/07/ZK
     ∟Czy w przypadku zmiany statusu budynku z mieszkalnego na niemieszkalny możliwe jest przyjęcie dla celów odpisów amortyzacyjnych, wartości początkowej wynikającej z wyceny rzeczoznawcy i czy można zmienić stawkę amortyzacyjną z 1,5% na 2,5%?

2007.11.30 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IP-PP2-443-339/07-3/PW
     ∟Jaka jest stawka podatku VAT przy dostawie budynków mieszkalnych z działkami oraz udziałów w nieruchomości wspólnej?

2007.10.31 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP3/443-88/07/KP
     ∟Remont zabytkowej wieży kościoła parafialnego podlega 22% stawką podatku VAT.

2007.09.03 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB1/415-41/07-2/AG
     ∟Czy w związku z nakładami poniesionymi na ulepszenie środka trwałego (budynku niemieszkalnego), wykorzystywanego dla celów prowadzonej działalności gospodarczej, poprzez jego rozbudowę i modernizację, skutkującymi podwyższeniem jego wartości początkowej, podatnik uprawniony jest do zastosowania indywidualnej stawki amortyzacyjnej właściwej dla amortyzowanego środka trwałego?

2007.08.28 - Urząd Skarbowy Kraków-Podgórze - PD/423-21/07
     ∟Spółdzielnia mieszkaniowa zwróciła się z zapytaniem czy:1/ - budynki mieszkalne z wyposażeniem,- budynki niemieszkalne- urządzenia i uzbrojenie terenów, na których znajdują się w/w budynki,- budowle sportowe stanowiące własność Spółdzielni należą do „zasobów mieszkaniowych” Spółdzielni2/ wszystkie koszty związane z utrzymaniem w/w budynków i urządzeń oraz uzyskane z nich przychody stanowią przychody i koszty gospodarki zasobami mieszkaniowymi?

2007.08.08 - Urząd Skarbowy w Wolsztynie - ZD/415-20/07; ZD/415-21/07
     ∟Czy dopuszczalne będzie dokonywanie odpisów amortyzacyjnych od wniesionych budynków niemieszkalnych oraz zaliczanie powołanych odpisów do kosztów uzyskania przychodów dla celów podatku dochodowego?

2007.08.06 - Pierwszy Urząd Skarbowy Warszawa-Śródmieście - 1435/PP1/443-49a/07/UK
     ∟Czy transakcja wniesienia aportem do spółki zespołu składników niematerialnych i materialnych (majątkowych), w zamian za objęcie udziałów, podlega opodatkowaniu podatkiem VAT?

2007.08.03 - Drugi Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie - 1472/ROP1/423-320/07/AK
     ∟Spółdzielnia mieszkaniowa wnosi o interpretację w zakresie kwalifikacji: 1. Przychodów jako dotyczących działalności opodatkowanej lub zwolnionej z podatku dochodowego od osób prawnych na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 44: (-) przychody z opłat eksploatacyjnych od lokali użytkowych, garaży, miejsc postojowych, posiadających spółdzielcze własnościowe prawa, prawa odrębnej własności, w budynkach mieszkalnych, (-) w budynkach niemieszkalnych, (-) przychody z opłat za media od lokali użytkowych, garaży, miejsc postojowych, posiadających spółdzielcze własnościowe prawa, prawa odrębnej własności w budynkach mieszkalnych, (-) w budynkach niemieszkalnych, (-) przychody na pokrycie kosztów statutowej działalności społeczno-wychowawczej z tytułu różnych wpłat, np....

2007.06.25 - Podlaski Urząd Skarbowy - PO-II/423/42/AMK/07
     ∟Czy tylko właściciel lokalu, który sfinansował koszt budowy lokali i garaży na prawach własnościowych ma prawo do amortyzacji? Wnioskiem Nr EF (3291) 2007 z 24.04.2007 r. (data wpływu 25.04.2007 r.), uzupełnionym pismem Nr FF (4830) 2007 z 25.06.2007 r., Spółdzielnia Mieszkaniowa zwróciła się z prośbą o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w odniesieniu do następującego stanu faktycznego: Spółdzielnia Mieszkaniowa, na mocy art. 16 c ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych ma prawo do amortyzacji budynków niemieszkalnych. Na lokalach znajdujących się w tych budynkach ustanowione są spółdzielcze własnościowe prawa do lokalu lub prawa odrębnej własności. Koszty b...

2007.06.20 - Urząd Skarbowy w Olsztynie - US.I/423-18/07
     ∟1. Czy Spółka prawidłowo zaklasyfikowała budynek mieszkalno-użytkowy do grupy 11 Klasyfikacji Środków Trwałych, tj. do budynków mieszkalnych? 2. Czy Spółce przysługuje prawo do ustalenia w stosunku do wniesionych aportem budynków niemieszkalnych indywidualnych stawek amortyzacyjnych w wysokości 10% oraz 3,2%? Działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 27.04.2007 r. (data wpływu 02.05.2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Olsztynie, uznał stanowisko Wnioskodawcy w sprawie skutków podatkowych w podatku dochodowym od osób prawnych - w pr...

2007.05.09 - Pierwszy Urząd Skarbowy w Radomiu - 1424/2140/4111/415/5/07/JS
     ∟zapytanie dotyczy wysokości stawki amortyzacyjnej hali wystawowo-handlowej

2007.04.27 - Łódzki Urząd Skarbowy - ŁUS-II-2-423/22/07/AG
     ∟dotyczy zdefiniowania pojęcia "zasoby mieszkaniowe", o których mowa w przepisach ustawy z dnia 15.02.1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000r. Nr 54, poz. 654 ze zm.), tzn. czy można do tych zasobów zaliczyć wszystkie budynki mieszkalne i niemieszkalne (w tym wbudowane i wolnostojące lokale handlowo-usługowe, budynki dla osiedlowej działalności społeczno-wychowawczej). Naczelnik Łódzkiego Urzędu Skarbowego w Łodzi na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie dotyczącej zdefiniowania pojęcia "zasoby mieszkaniowe", o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 44 usta...

2007.04.27 - Urząd Skarbowy w Krośnie - US.PP/443-12/07
     ∟Jaką stawkę podatku od towarów i usług należy zastosować przy dostawie nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem „niemieszkalnym”?

2007.04.12 - Urząd Skarbowy w Rybniku - PP/443/12/07/A
     ∟Czy w przypadku sprzedaży w/w budynku zastosowanie stawki zwolnionej w stosunku do części mieszkalnej budynku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT jest prawidłowe, natomiast stawką 22% należy objąć dostawę usługowej części budynku?

2007.03.23 - Burmistrz Miasta Jeziorany - Fn.3110-1/07
     ∟Czy budynki lub ich części znajdujące się na terenie Oddziału Zewnętrznego Zakładu Karnego w ... wykorzystywane na potrzeby zakwaterowania osadzonych powinny być opodatkowane stawką zawartą w art. 5 ust. 1 pkt. 2 lit. e tj. budynków pozostałych?

2007.03.09 - Urząd Skarbowy w Zamościu - POIV-443/7/07
     ∟Czy w przypadku zarządzania nieruchomością, w skład której wchodzą zarówno lokale mieszkalne jaki i pomieszczenia użytkowe czynności zarządu w części związanej z lokalami mieszkalnymi są zwolnione od podatku natomiast czynności zarządu w części związanej z lokalami użytkowymi opodatkowane są stawką podatku VAT w wysokości 22%, niezależnie od tego, jaką część powierzchni nieruchomości stanowią lokale mieszkalne, a jaką użytkowe?

1 2 3 4 5 6 7

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj