Skorowidz hasłowy interpretacji
Hasło: budynek niemieszkalny

 

budynek niemieszkalny 194 / 442400  │  a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   z  

1 2 3 4 5 6 7

2011.12.16 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB2/415-872/11/GR
     ∟Czy przychód ze sprzedaży przedmiotowej nieruchomości będzie podlegał opodatkowania podatkiem dochodowym?

2011.12.08 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP2/443-1028/11/WN
     ∟stawka podatku VAT dla usług montażu markiz w budownictwie mieszkaniowym

2011.12.08 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBI/1/415-984/11/AP
     ∟Sposób amortyzacji wskazanego we wniosku środka trwałego (pawilonu handlowego).

2011.11.02 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB1/415-808/11/PSZ
     ∟Czy po sprzedaży całej nieruchomości powstanie obowiązek uiszczenia podatku dochodowego?Czy można przed upływem 5 lat kalendarzowych sporządzić przed sprzedażą umowę przedwstępną, czy nie będzie taka umowa zakłócała 5 letniego okresu, po upływie którego nieruchomość będzie obojętna podatkowo?

2011.10.17 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP1-443-1121/11-6/IGo
     ∟Stawka podatku VAT na wykonanie kompleksowej usługi remontowej instalacji centralnego ogrzewania, wody, kanalizacji, gazowej, elektrycznej i jednego wspólnego węzła cieplnego usługi oraz na wykonanie remontu dachu w budynku niemieszkalnym.

2011.10.14 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBII/2/415-779/11/MM
     ∟Czy wydatkowanie kwoty uzyskanej ze sprzedaży mieszkania i garażu stanowiącego majątek osobisty wnioskodawczyni na zakup nieruchomości stanowiącej grunty orne oraz użytki rolne zabudowane wspólnie z małżonkiem w ramach wspólności majątkowej małżeńskiej stanowi wydatek na cel mieszkaniowy?

2011.10.13 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB1/415-615/11-4/AM
     ∟Jeżeli, w istocie hala magazynowa stanowi odrębny środek trwały i prawidłowo została zakwalifikowana do grupy 8 Klasyfikacji Środków Trwałych, to stawka amortyzacyjna z Wykazu stawek amortyzacyjnych wynosi 10%. Prawidłowo zatem przyporządkowano stawkę amortyzacji do tego grupowania. W przypadku budynków niemieszkalnych stawka amortyzacyjna wynosi 2,5%. Zatem dla budynku biurowego stawka amortyzacyjna wynosi 2,5%.

2011.09.28 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB1/415-666/11/PSZ
     ∟Amortyzacja budynku oraz możliwość zaliczenia odsetek od kredytu do kosztów uzyskania przychodów.

2011.09.16 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB5/423-621/11-5/RS
     ∟Jak Wnioskodawca winien ustalić wartość początkową w/w budynków?

2011.09.16 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB5/423-621/11-4/RS
     ∟Jaki minimalny okres amortyzacji dla w/w budynków Wnioskodawca może zastosować?

2011.09.06 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB1/415-612/11/IG
     ∟1. Jak należy ustalić dochód z tytułu sprzedaży nieruchomości i jaką zastosować stawkę podatku?2. Czy dochodem będzie wartość sprzedaży pomniejszona o wartość zakupu figurującą w ewidencji środków trwałych, czy też dochodem będzie wartość sprzedaży pomniejszona o wartość określoną przez rzeczoznawcę majątkowego?3. Czy dochód ze sprzedaży będzie podlegał opodatkowaniu 10% zryczałtowanym podatkiem dochodowym?

2011.08.12 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB1/415-675/11-5/AO
     ∟Czy istnieje możliwość rozpoczęcia amortyzacji części nieruchomości oddanej do użytku, w której będą wykonywane czynności związane z prowadzoną działalnością (np. po wycenie biegłego)? Czy amortyzacja jest możliwa dopiero po zakończeniu całości prac modernizacyjnych?

2011.08.12 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBII/2/415-626/11/MW
     ∟1. Czy w opisanej sytuacji po założeniu ewidencji środków trwałych i wprowadzeniu tam budynku wnioskodawczyni prawidłowo ustali koszt amortyzacji biorąc jako podstawę połowę wartości (jako współwłasność jej i męża) wyszacowanej przez biegłego w cenach z grudnia 2010r.?2. Czy do połowy wartości oszacowanej w cenach z grudnia 2010r. wnioskodawczyni może dodać w całości wydatki związane z inwestycją poniesione od 2006r. udokumentowane fakturami?3. Czy wnioskodawczyni może zastosować stawkę amortyzacji 10% w stosunku do części budynku należącej do niej i męża, powiększonej o wydatki modernizacyjne?

2011.08.11 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP2/443-531/11-3/MM
     ∟skoro roboty (usługi) betonowania stanowią jeden z rodzajów usług budowlanych, a ich charakter wskazuje, że dotyczą budowy obiektów budowlanych, to – o ile, jak wynika z treści wniosku, obiekty te są sklasyfikowane w dziale 11 PKOB i są zaliczane do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym – ich świadczenie będzie opodatkowane stawką w wysokości 8%. Usługi betonowania w budynku niemieszkalnym, zaklasyfikowanego do symbolu PKOB 12, będą podlegały jednej stawce podatku od towarów i usług, tj. 23%. Należy jednak zauważyć, że w sytuacji, gdy przedmiotem odrębnej umowy będą usługi związane z budową znajdujących się w budynku lokali mieszkalnych, to w tej części Wnioskodawca będzie miał prawo do preferencyjnej 8% stawki podatku.

2011.07.13 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP2/443-452/11/WN
     ∟stawka podatku VAT dla usług montażu rolet zewnętrznych i markiz w budownictwie mieszkaniowym:-na usługi montażu rolet zewnętrznych oraz-na usługi montażu markiz.

2011.07.06 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB1/415-426/11/PSZ
     ∟Czy dochód uzyskany ze sprzedaży wyżej opisanej nieruchomości podlega zwolnieniu od podatku w związku z przeznaczeniem go na własne cele mieszkaniowe?

2011.06.09 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP1/443-350/11-4/AP
     ∟określenie podstawy opodatkowania i ustalenia stawki podatku VAT odnośnie usługi budowlanej dotyczącej budowy budynków mieszkalnych i niemieszkalnych

2011.04.20 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBII/2/415-54/11/AK
     ∟Jaką należy przyjąć datę początku użytkowania lokalu przez poprzedniego właściciel, tym samym w jaki sposób ustalić pełną liczbę lat, które upłynęły od dnia oddania lokalu po raz pierwszy do użytkowania (przez poprzedniego właściciela) do dnia wprowadzenia lokalu do ewidencji środków trwałych dla celu wynajmu przez wnioskodawczynię w sytuacji gdy poprzedni właściciel nabył prawo własności i użytkował lokal w dwóch terminach?

2011.02.07 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB1/415-966/10-4/ES
     ∟Czy w przypadku sprzedaży nieruchomości Wnioskodawczyni zapłaci podatek dochodowy oraz w jakiej wysokości?

2010.12.29 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB1/415-913/10-5/ES
     ∟Możliwość zastosowania indywidualnej stawki amortyzacji.

2010.09.03 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBII/2/415-708/10/MW
     ∟Czy wnioskodawcy przysługuje prawo amortyzowania budynku niemieszkalnego indywidualną stawką amortyzacyjną w wysokości 10%?

2010.08.26 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBI/1/415-578/10/ESZ
     ∟Sposób ustalenia wartości początkowej wskazanej we wniosku nieruchomości.

2010.08.18 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBI/1/415-557/10/AP
     ∟Ustalenie stawki amortyzacyjnej dla budynku niemieszkalnego.

2010.08.02 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBI/1/415-441/10/AP
     ∟Sposób ustalenia wartości początkowej wskazanej we wniosku nieruchomości.

2010.06.10 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP2/443-375/10/JJ
     ∟Jaką stawkę powinna zastosować spółka sprzedając lokal sklasyfikowany jako mieszkalny, a w rzeczywistości przeznaczony na cele krótkotrwałego zamieszkania pod wynajem, wraz z przynależnym udziałem w prawie wieczystego użytkowania gruntu oraz w częściach wspólnych budynku hotelowo- sklasyfikowanego jako niemieszkalny w PKOB 121?

2010.05.05 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP3/443-89/10/PH
     ∟1. „Czy Wnioskodawca może stosować stawkę 7% dla budowy budynku opisanego jako biurowo-mieszkalny, a w którym ponad 50% powierzchni użytkowej stanowi część mieszkalna?2. Czy Wnioskodawca może stosować stawkę 7% dla budowy budynku opisanego jako gospodarczo-garażowy (trzy stanowiska garażowe), który zawiera kotłownię zasilającą budynek biurowo-mieszkalny, co stanowić może o integralnym powiązaniu funkcjonalności pomieszczeń gospodarczych z mieszkalnymi? 3. Czy Wnioskodawca może stosować stawkę 7% dla budowy budynku opisanego jako gospodarczo - garażowy (dwa stanowiska garażowe)? 4. Czy Wnioskodawca może stosować stawkę 7% dla budowy kotłowni w ramach budynku gospodarczo-garażowego, co polegać będzie na wyposażeniu i podłączeniu zasilania w ciepło wszystkich trzech budynków, z których największą powierzchnię do ogrzania ma budynek mieszkalny? 5. Czy Wnioskodawca może stosować stawkę 7% dla budowy i podłączenia szczelnego zbiornika ścieków jako części instalacji kanalizacyjnej budynków, z których głównie to budynek mieszkalny będzie korzystał?”

2010.03.05 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB1/415-954/09/PSZ
     ∟Czy Spółka miała prawo do zastosowania do wybudowanej części magazynowej 10% stawki amortyzacji, a do części biurowo-socjalnej obiektu 2,5% stawkę amortyzacji?

2010.02.09 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB1/415-863b/09/AD
     ∟Czy wniesienie aportem nieruchomości do spółki jawnej umożliwi stosowanie amortyzacji od wartości rynkowej i czy spółka będzie mogła stosować indywidualne stawki amortyzacji w wysokości 10%?

2010.01.26 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB2/415-876/09/MU
     ∟Opodatkowanie przychodu uzyskanego z odpłatnego zbycia udziału w nieruchomości.

2010.01.19 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBII/2/415-1068/09/MM
     ∟Amortyzacja budynku stanowiącego współwłasność małżeńską, ustalenie jego wartości początkowej oraz indywidualnej stawki amortyzacyjnej.

1 2 3 4 5 6 7

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj