Skorowidz hasłowy interpretacji
Hasło: budynek niemieszkalny

 

budynek niemieszkalny 194 / 442400  │  a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   z  

1 2 3 4 5 6 7

2019.09.11 - Szef Krajowej Administracji Skarbowej - DPP13.8221.54.2019.GTM
     ∟w zakresie ustalenia czy w związku z dokonaną modernizacją budynku pałacu i tym samym zmianą jego charakteru z mieszkalnego na niemieszkalny, Spółka prawidłowo ustaliła nową stawkę amortyzacji dla budynku na poziomie nie wyższym niż 33,33%

2019.07.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-2.4011.303.2019.2.DA
     ∟Możliwość zwolnienia z opodatkowania dochodu z tytułu odpłatnego zbycia udziału w lokalu mieszkalnym w związku z wydatkowaniem przychodu na remont i modernizację budynku mieszkalnego jednorodzinnego, o głównej funkcji letniskowej oraz dostosowanie go do zamieszkania całorocznego, oraz budowę ogrodzenia posesji (gruntu wraz z budynkiem).

2019.06.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-1.4012.129.2019.2.SJ
     ∟Ustalenie momentu pierwszego zasiedlenia oraz zwolnienie od podatku transakcji sprzedaży lokalu użytkowego.

2019.05.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-2.4012.121.2019.5.LS
     ∟Zwolnienie z art. 43 ust. 1 pkt 10 sprzedaży nieruchomości zabudowanej budynkiem niemieszkalnym (zrezygnowanie ze zwolnienia stawka 23%) oraz zwolnienie z art. 43 ust. 1 pkt 10 sprzedaży nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym (zrezygnowanie ze zwolnienia stawka 8%).

2019.01.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.533.2018.2.ES
     ∟Zbycie lokalu mieszkalnego i garażu wycofanych z działalności gospodarczej.

2018.06.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-3.4011.214.2018.1.DS
     ∟W zakresie stawki amortyzacyjnej.

2018.05.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.154.2018.3.RR
     ∟skutki podatkowe odpłatnego zbycia gruntu wraz z budyniem mieszkalno-usługowym

2018.04.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4010.3.2018.1.KK
     ∟Możliwości zastosowania indywidualnej stawki amortyzacyjnej zgodnie z art. 16j ust. 1 pkt 4 updop dla używanego budynku niemieszkalnego

2018.03.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.27.2018.1.DB
     ∟Sprzedając budynek handlowo-usługowy wraz z gruntem na którym został wybudowany, w części w której jest wykorzystywany na potrzeby działalności gospodarczej, Wnioskodawca osiągnie przychód z działalności gospodarczej o którym mowa w art. 14 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Jedynie sprzedaż tej części gruntu lub budynku, która nigdy nie była w działalności gospodarczej wykorzystywana lub też była wykorzystywana w działalności gospodarczej, ale została z niej wycofana, a między pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym nieruchomość została wycofana z działalności i dniem jej odpłatnego zbycia, upłynęło 6 lat, nie zostanie objęta normą art. 14 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

2018.03.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.15.2018.2.WR
     ∟Kwota otrzymana ze sprzedaży nieruchomości niemieszkalnej będzie stanowiła dla Wnioskodawczyni przychód z działalności gospodarczej.

2018.02.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-3.4010.355.2017.2.JG
     ∟Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie prawnych w zakresie możliwości zastosowania indywidualnych stawek amortyzacyjnych do zakupionego w 2015 r. budynku.

2018.02.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.483.2017.1.MM
     ∟Czy Wnioskodawca słusznie skorzystał z prawa do indywidualnej stawki amortyzacyjnej, tj. 33,33%, dla wprowadzonej do ewidencji środków trwałych nieruchomości?

2018.02.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-3.4011.219.2017.2.MC
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych sprzedaży udziału we własności działki.

2018.02.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.356.2017.1.JP
     ∟Czy dla opisanej nieruchomości możliwe jest zastosowanie indywidualnie wybranej stawki amortyzacyjnej, która byłaby wyższa niż przewidziana w Klasyfikacji Środków Trwałych dla środka trwałego zakwalifikowanego do podgrupy 10, czyli 2,5%, ale nie przekroczyłaby stawki 10% przewidzianej w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych dla używanych środków trwałych?

2018.01.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.454.2017.1.KS1
     ∟Skoro budynek niemieszkalny, wskazany we wniosku przed jego nabyciem przez spółkę cywilną (wspólników spółki), której wspólnikiem jest Wnioskodawca oraz drugi wspólnik, będzie wykorzystywany przez poprzedniego właściciela od grudnia 1999 r., a więc dłużej niż 60 miesięcy, to spełnia definicję „używanego środka trwałego”, o której mowa w art. 22j ust. 3 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Ponadto, jeżeli ww. budynek zostanie po raz pierwszy wprowadzony do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych prowadzonej przez ww. spółkę i zgodnie z odrębnymi przepisami, niebędącymi przepisami prawa podatkowego, przedmiotowy budynek zostanie prawidłowo zakwalifikowany do rodzaju 109 Klasyfikacji Środków Trwałych, to spółka cywilna będzie mogła dla celów amortyzacji zastosować indywidualną stawkę amortyzacyjną, o której mowa w art. 22j ust. 1 pkt 3 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i przyjąć okres amortyzacji nie krótszy niż 3 lata, tj. będzie mogła przyjąć, że stawka amortyzacyjna może wynosić maksymalnie 33,33% w skali roku, a wspólnicy spółki cywilnej (w tym Wnioskodawca) będą mogli zaliczyć dokonane odpisy amortyzacyjne do kosztów uzyskania przychodu.

2017.11.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.301.2017.1.PSZ
     ∟Czy na podstawie wyceny dokonanej przez biegłego można wprowadzić opisany budynek do ewidencji środków trwałych i dokonywać odpisów amortyzacyjnych od tak ustalonej wartości początkowej?

2017.09.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.225.2017.1
     ∟Czy na podstawie wyceny dokonanej przez rzeczoznawcę majątkowego, można wprowadzić opisany budynek usługowo-handlowy do ewidencji środków trwałych i dokonywać odpisów amortyzacyjnych od tak ustalonej wartości początkowej?

2017.08.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-3.4011.85.2017.1.AK
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie sposobu obliczania dochodu ze sprzedaży nieruchomości.

2017.07.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-3.4012.287.2017.2.JC
     ∟Prawa do odliczenia podatku naliczonego z tytułu wydatków dotyczących realizacji inwestycji oraz zastosowania właściwej stawki dla usług wykonywanych w ramach inwestycji.

2017.06.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-3.4012.143.2017.1.JC
     ∟Brak opodatkowania wpłat otrzymanych od mieszkańców na realizację inwestycji polegającej na wykonaniu instalacji fotowoltaicznych do produkcji energii elektrycznej na potrzeby gospodarstw domowych oraz braku prawa do odliczenia lub uzyskania zwrotu podatku naliczonego od wydatków dotyczących realizacji inwestycji

2017.04.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT1-2.4012.67.2017.1.AJ
     ∟1) Czy Gminie przysługuje zwrot podatku naliczonego związanego z wydatkami na realizację projektu? 2) Według jakiej stawki podatkowej powinny być opodatkowane otrzymane przez Gminę wpłaty mieszkańców (partnerów którzy zawrą umowę z Gminą) z tytułu wkładu własnego w ramach planowanej inwestycji?

2017.02.27 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - 1462-IPPB4.4511.1412.2016.1.MS1
     ∟w zakresie możliwości skorzystania ze zwolnienia z opodatkowania przychodu ze sprzedaży nieruchomości

2016.11.17 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - 0461-ITPB1.4511.764.2016.1.PSZ
     ∟Czy nabyte w drodze darowizny od ojca nieruchomości, które są bezpośrednio wykorzystywane w prowadzonej przez Wnioskodawcę działalności gospodarczej można wprowadzić do ewidencji środków trwałych według wartości rynkowej? Czy naliczona amortyzacja od wartości początkowej środków trwałych nabytych w drodze darowizny, a które są związane bezpośrednio z prowadzoną działalnością gospodarczą i mają wpływ na uzyskiwane przychody z tej działalności stanowi koszt uzyskania przychodów w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

2016.09.20 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-1-2/4510-643/16-2/JP
     ∟Czy dokonywane odpisy amortyzacyjne, w związku z użytkowaniem budynku niemieszkalnego – trwale związanego z gruntem, będącego inwestycją na dzierżawionym (obcym) gruncie, a więc w obcym środku trwałym, mieszczą się w katalogu normy prawnej sygnowanej artykułem 16j ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i skutkować będą możliwością zastosowania indywidualnej stawki amortyzacyjnej w wysokości 10% rocznie?

2016.09.12 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB1-3/4511-1-58/16-3/KP
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie ustalenia indywidualnej stawki amortyzacyjnej.

2016.09.12 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB1-3/4511-1-57/16-4/DS
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie ustalenia indywidualnej stawki amortyzacyjnej.

2016.08.24 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - 1061-IPTPB2.4511.440.2016.2.KR
     ∟Zwolnienia przedmiotowe

2016.08.10 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB1/4511-516/16/PSZ
     ∟Czy w związku z zakupem i wprowadzeniem do ewidencji środków trwałych opisanego wyżej używanego pawilonu handlowego zastosowano prawidłowo stawkę amortyzacji, wynikającą ze skróconego do 3 lat okresu amortyzacji tj. stawkę 33,33%? Czy prawidłowo włączono do wartości pawilonu handlowego wartość budowli w postaci placu utwardzonego, drogi dojazdowej, parkingu?

2016.08.10 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB1/4511-514/16/PSZ
     ∟Czy w związku z zakupem i wprowadzeniem do ewidencji środków trwałych opisanego wyżej używanego pawilonu handlowego zastosowano prawidłowo stawkę amortyzacji, wynikającą ze skróconego do 3 lat okresu amortyzacji tj. stawkę 33,33%? Czy prawidłowo włączono do wartości pawilonu handlowego wartość budowli w postaci placu utwardzonego, drogi dojazdowej, parkingu?

2016.02.26 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP1/4512-876/15/AL
     ∟W zakresie uznania za dostawę towarów wydania budynku oraz dwóch gruntów, na których jest on posadowiony, na podstawie umowy spółce komandytowej, w celu używania i obierania pożytków przez tę Spółkę.

1 2 3 4 5 6 7

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj