PKWiU 41.00.20.0 - Budynki niemieszkalne
Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług | stan prawny 10.08.2020

 

    Reset

41.00.20.0
pozycja
Budynki niemieszkalne
Grupowanie to obejmuje: (...) zaloguj się i czytaj więcej
Amortyzacja:
- KŚT 101 - Budynki przemysłowe
- KŚT 102 - Budynki transportu i łączności
- KŚT 103 - Budynki handlowo-usługowe
- KŚT 104 - Zbiorniki, silosy i budynki magazynowe
- KŚT 105 - Budynki biurowe
- KŚT 106 - Budynki szpitali i inne budynki opieki zdrowotnej
- KŚT 107 - Budynki oświaty, nauki i kultury oraz budynki sportowe
- KŚT 108 - Budynki produkcyjne, usługowe i gospodarcze dla rolnictwa
- KŚT 109 - Pozostale budynki niemieszkalne
Obiekty budowlane:
- PKOB 1251 - Budynki przemysłowe
- PKOB 1241 - Budynki łączności, dworców i terminali
- PKOB 1242 - Budynki garaży
- PKOB 1230 - Budynki handlowo-usługowe
- PKOB 1252 - Zbiorniki, silosy i budynki magazynowe
- PKOB 1220 - Budynki biurowe
- PKOB 1264 - Budynki szpitali i zakładów opieki medycznej
- PKOB 1261 - Ogólnodostępne obiekty kulturalne
- PKOB 1262 - Budynki muzeów i bibliotek
- PKOB 1263 - Budynki szkół i instytucji badawczych
- PKOB 1265 - Budynki kultury fizycznej
- PKOB 1271 - Budynki gospodarstw rolnych
- PKOB 1211 - Budynki hoteli
- PKOB 1212 - Budynki zakwaterowania turystycznego, pozostałe
- PKOB 1272 - Budynki przeznaczone do sprawowania kultu religijnego i czynności religijnych
- PKOB 1273 - Obiekty budowlane wpisane do rejestru zabytków i objęte indywidualną ochroną konserwatorską oraz nieruchome, archeologiczne dobra kultury.
- PKOB 1274 - Pozostałe budynki niemieszkalne, gdzie indziej nie wymienione
Interpretacje podatkowe:
- do PKWiU 41.00.20.0 (11)
Preferencyjne stawki VAT i zwolnienia:

Zgodnie z regulaminem przez cały okres utrzymywania konta na epodatnik.pl możesz otrzymywać mailingi reklamowe.

zarejestruj się

Zaloguj się i czytaj bezpłatnie

Stawki VAT niezależne od PKWiU:
- Budownictwo, mieszkania, spółdzielnie itp. - czytaj
podkategoria
Budynki niemieszkalne
podkategoria
Budynki niemieszkalne
kategoria
Budynki niemieszkalne
kategoria
Budynki niemieszkalne
klasa
Budynki i roboty budowlane zwiazane ze wznoszeniem budynkow
klasa
Budynki i roboty budowlane zwiazane ze wznoszeniem budynkow
grupa
Budynki i roboty budowlane zwiazane ze wznoszeniem budynkow
grupa
Budynki i roboty budowlane zwiazane ze wznoszeniem budynkow
dział
Budynki i roboty budowlane zwiazane ze wznoszeniem budynkow
Dział ten obejmuje: (...) zaloguj się i czytaj więcej
F
sekcja
Obiekty budowlane i roboty budowlane
Sekcja ta obejmuje:
- budynki i pozostałe obiekty inżynierii lądowej i wodnej,
- roboty ogólnobudowlane i specjalistyczne w zakresie budownictwa i prac inżynierii lądowej i wodnej, które polegają na budowie (tzn. wznoszeniu obiektu budowlanego w określonym miejscu, odbudowie, rozbudowie i nadbudowie obiektu budowlanego),
- prace polegające na przebudowie, remoncie, rozbiórce lub montażu obiektu budowlanego, włączając montaż budowli z elementów prefabrykowanych oraz konstrukcji o charakterze stałym lub tymczasowym.
Sekcja ta nie obejmuje:
- zarządzania projektami budowlanymi w zakresie obiektów inżynierii lądowej i wodnej, sklasyfikowanego w 71.1,
- wynajmu maszyn i urządzeń budowlanych bez operatora, sklasyfikowanego w 77.32,
- usług związanych z wykonywaniem instalacji elektrycznych dla systemów bezpieczeństwa, takich jak alarmy przeciwwłamaniowe i przeciwpożarowe z późniejszym monitoringiem, sklasyfikowanych w 80.20.10.0.
Uwagi dodatkowe:
- wynajem sprzętu z operatorem należy klasyfikować w zakresie niniejszego działu w odpowiednich grupowaniach obejmujących roboty budowlane wykonywane z jego użyciem.
Zgodnie z prawem, jedynie podatnik ma możliwość, prawo i obowiązek zaklasyfikowania swojej działalności czy produktu do określonego grupowania. GUS wydaje pomocniczo tzw. informacje dotyczące standardów klasyfikacyjnych, jednak to na podatniku ciąży obowiązek odpowiedniego opisania stanu faktycznego. Wadliwie opisany stan faktyczny oznaczać może nieprawidłową interpretację GUS. Ważne, aby już na etapie przygotowywania wniosku do GUS wiedzieć, od jakich okoliczności w danym przypadku zależy klasyfikacja działalnosci czy produktu. Poza tym w razie uzasadnionych wątpliwości można przy pomocy doradcy jeszcze przed złożeniem wniosku do GUS faktycznie dostosować działalność czy produkt do zasad umożliwiajacych stosowanie korzystniejszych symboli statystycznych.

PKWiU - Klasyfikacja
     ∟1.1 Zawarte w niniejszym opracowaniu zasady metodyczne Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU 2008) określają podstawowe cele, konstrukcję i sposób posługiwania się nią oraz zasady interpretacji i aktualizacji.

PKWiU - Struktura
     ∟3.1 Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług (PKWiU 2008) jest klasyfikacją obejmującą grupowania produktów w podziale siedmiopoziomowym określoną przez Polską Klasyfikację Działalności (PKD 2007) oraz Nomenklaturę Scaloną (CN 2007). 

PKWiU - Zakres rzeczowy
     ∟4.1 Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług (PKWiU 2008) jest klasyfikacją produktów pochodzenia krajowego oraz z importu, przy czym:

PKWiU - Zasady tworzenia grupowań
     ∟5.1 Sposób tworzenia grupowań na poszczególnych szczeblach podziału:

PKWiU - Zasady budowy schematu klasyfikacji
     ∟6.1 Symbole cyfrowe grupowań (kolumna 1) 

PKWiU - Klasyfikowanie produktów
     ∟7.1 Uzasadnienie Podstawowym przeznaczeniem PKWiU 2008 jest zapewnienie jednolitego grupowania produktów w celu jednolitej agregacji danych źródłowych na potrzeby statystyki, co wymaga uwzględnienia jej w ewidencji podstawowej jednostek gospodarczych. Ponadto w wielu przypadkach PKWiU 2008 jest wykorzystywana do określania produktów, względnie ich grup objętych danymi preferencjami lub zakazami, np. w sferze podatkowej. Szczególnie istotne jest zatem prawidłowe, zawsze jednakowe zaliczanie poszczególnych produktów do tych samych grupowań końcowych PKWiU 2008.

PKWiU - Aktualizacja PKWiU 2008
     ∟8.1 Aktualizacja PKWiU 2008, tj. dokonywanie zmian i uzupełnień może dotyczyć:

PKWiU 2015
     ∟Rząd wprowadzi w tym roku nową Polską Klasyfikację Wyrobów i Usług (PKWiU 2015). W sprawach podatkowych będziemy stosować dotychczasową klasyfikację do końca 2016 r. Potem przejdziemy na nową klasyfikację.

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj