Interpretacje do przepisu
art. 12 ust. 3a pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


136/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 12 ust. 3a pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

1 2 3 4 5

2016.04.13 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-1-2/4510-221/16/MM
     ∟w zakresie: ustalenia momentu powstania przychodu z tytułu wykonania ponadlimitowych świadczeń w zakresie usług medycznych

2016.02.11 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-1-2/4510-857/15/AP
     ∟Czy w momencie zawarcia Umowy Przeniesienia Udziałów (w momencie faktycznego zbycia udziałów) Spółka będzie zobowiązana do rozpoznania przychodu należnego w wysokości całości ceny zbycia udziałów w Spółce zależnej przypadającej na Wnioskodawcę, niezależnie od sposobu zapłaty tej ceny, tj. zarówno w kwocie odpowiadającej części ceny podlegającej zapłacie z chwilą dokonania transakcji sprzedaży udziałów, jak i w kwocie środków zdeponowanych na Rachunku Zastrzeżonym, włączając w to Dodatkową część wynagrodzenia? Czy w momencie przeniesienia całości lub części przypadających na Spółkę praw i obowiązków wynikających z Umowy Rachunku Zastrzeżonego Spółka powinna rozpoznać przychód należny w wysokości przysługującego jej wynagrodzenia z tego tytułu?

2015.12.29 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB6/4510-362/15-3/AK
     ∟Powstanie przychodu z tytułu usług transmisji danych.

2015.12.07 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB6/4510-248/15-2/AZ
     ∟Czy ustanowienie odrębnej własności lokalu użytkowego (biurowego) mieszczącego się na V piętrze budynku, celem późniejszej jego odsprzedaży, stanowi odłączenie części składowej peryferyjnej środka trwałego, co w konsekwencji powoduje konieczność zmniejszenia przez spółkę wartości początkowej środka trwałego w postaci nieruchomości. Czy prawidłowe jest stanowisko spółki, że (i) przychód podatkowy z tytułu zbycia nieruchomości w postaci wyodrębnionego lokalu biurowego powstanie w dacie przeniesienia prawa własności, tj. w dacie podpisania przez strony umowy przeniesienia własności nieruchomości w formie aktu notarialnego, a nie z chwilą otrzymania zaliczki wynikającej z umowy przedwstępnej i powinien zostać pomniejszony o koszty uzyskania przychodów, które są bezpośrednio związane z inwestycją dotyczącą V piętra (w szczególności opisanych w grupach 1-3). Czy spółka postąpi prawidłowo, uznając trwałe odłączenie lokalu użytkowego znajdującego się na V piętrze, jako likwidacją części środka trwałego oraz zaliczając wartość zlikwidowanej części środka trwałego do kosztów uzyskania przychodów w momencie ich likwidacji? Czy nakłady dotyczące części wspólnych stanowić będą koszty uzyskania przychodów potrącane przez spółkę jednorazowo?Czy prawidłowo postąpi spółka, uwzględniając w wartości początkowej budynku, po wydzieleniu lokalu użytkowego znajdującego się na V piętrze, wartość części wspólnych nieruchomości proporcjonalnie przypadającą spółce do udziału w całej nieruchomości? Czy planowany sposób rozliczenia leasingu operacyjnego windy, tj. rozliczanie opłaty wstępnej jak również rat leasingowych jako koszty pośrednie oraz plan obciążania częścią kosztów nabywcy, jest prawidłowy?

2015.09.22 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB6/4510-114/15-4/AK
     ∟powstanie przychodu z tytułu usług transmisji danych

2015.09.22 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB6/4510-113/15-2/AK
     ∟powstanie przychodu z tytułu usług transmisji danych

2015.09.03 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-1-2/4510-203/15/KP
     ∟czy sprzedaż bonów, które uprawniają do otrzymania konkretnie wybranej przez klienta usługi gastronomicznej generuje przychód w rozumieniu art. 12 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

2015.09.01 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-1-2-/4510-185/15/MW
     ∟w zakresie ustalenia, czy sprzedaż bonów (voucherów) uprawniających do otrzymania konkretnie wybranej usługi gastronomicznej generuje przychód w rozumieniu art. 12 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

2015.05.15 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB6/4510-7/15-3/AG
     ∟Określenie momentu powstania przychodu podatkowego przez Spółkę

2015.04.28 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB3/4510-1-41/15-2/JG
     ∟Podatek dochodowy od osób prawnych w odnośnie przychodu podatkowego.

2015.04.15 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBI/2/4510-201/15/SD
     ∟W którym momencie Wnioskodawca powinien rozpoznać datę powstania przychodu, w sytuacji, gdy wystawia fakturę za usługi przewozowe z odroczonym terminem płatności jednocześnie wydając bilet na przejazd/przejazdy?

2015.03.09 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB3/423-1232/14-2/MS
     ∟Nie można zgodzić się ze stanowiskiem Wnioskodawcy, iż przychód z tytułu Prowizji należy rozpoznawać na koniec każdego z okresów rozliczeniowych wynikających z harmonogramu płatności rat Pożyczki, choćby płatności Prowizji nie zostały jeszcze faktycznie przez Wnioskodawcę otrzymane. Momentem powstania przychodu podatkowego w przypadku prowizji za udzielenie pożyczki – w myśl art. 12 ust. 3a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych – będzie data wykonania usługi, tj. data udzielenia pożyczki przez Spółkę.

2014.12.12 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB3/423-903/14-6/MS
     ∟1. Czy na tle przedstawionego zdarzenia przyszłego nr 1 i Spółka zasadnie uznaje, że przychód z tytułu opłaty za obsługę pożyczki w domu należy rozpoznać zgodnie z art. 12 ust. 3a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, tj. niezależnie od momentu wymagalności tej opłaty, a więc: w dacie wykonania usługi lub jej częściowego wykonania (tj. ściągnięcia raty i jej przekazania do Spółki), lecz nie później niż w dacie uregulowania płatności przez klienta (z uwagi na fakt, iż Spółka nie wystawia faktur z tytułu świadczonej usługi), przy czym data uregulowania płatności (zapłata do Doradcy) będzie decydująca także wtedy, gdy niemożliwe będzie zidentyfikowanie momentu wykonania usługi? 2. Czy w przedstawionym zdarzeniu przyszłym nr 2 (gdzie Zleceniobiorcy realizujący obsługę w domu będą działać na zasadzie umów powiernictwa w imieniu własnym, na rachunek/rzecz Spółki) Spółka będzie uprawniona do rozpoznania przychodu z tytułu opłaty za obsługę pożyczki w domu dopiero w dacie przekazania jej przez Doradcę środków pieniężnych ściągniętych od pożyczkobiorcy (zgodnie z art. 12 ust. 3a ustaw o podatku dochodowym od osób prawnych)?

2014.12.05 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB3/423-412/14/DK
     ∟1) Czy opisana w zaistniałym stanie faktycznym zapłata, określona jako zadatek, otrzymana przez Wnioskodawcę od Kontrahenta z tytułu zawarcia umowy przedwstępnej sprzedaży warunkowej Nieruchomości stanowi w świetle art. 12 ust 1 pkt 1, ust. 3a oraz ust. 4 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych w dniu jej otrzymania? 2) Czy opisane w stanie faktycznym zapłaty, otrzymywane w okresach przyszłych przez Wnioskodawcę od Kontrahenta z tytułu Oprocentowania stanowiącego element podwyższający ostatecznej ceny sprzedaży Nieruchomości, uznane przez Strony transakcji za zadatek, będą stanowiły w świetle art. 12 ust 1 pkt 1, ust. 3a oraz ust. 4 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych w dniach ich otrzymania?

2014.12.04 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB4/423-443/14-3/DS
     ∟Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie skutków podatkowych związanych z zawarciem Umowy Sprzedaży Udziałów, skutków podatkowych związanych z przeniesieniem praw i obowiązków wynikających z Umowy Rachunku Zastrzeżonego.

2014.12.04 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPB3/423-286/14-4/KJ
     ∟1.Moment powstania przychodu z tytułu odpłatnego zbycia pożyczonych akcji2.Sposób i moment ustalenia kosztów uzyskania przychodu w postaci odpłatnego zbycia pożyczonych akcji.

2014.11.17 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB5/423-887/14-2/MW
     ∟w zakresie określenia momentu powstania przychodu podatkowego

2014.11.10 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPB3/423-274/14-4/KC
     ∟Czy faktura na sprzedaż samochodu bez wydania towaru rodzi przychód w podatku dochodowym w dacie wystawienia faktury, czy w dacie wydania towaru?

2014.11.03 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB5/423-929/14-2/AM
     ∟Czy prawidłowe jest w odniesieniu do obu umów uznanie, iż momentem powstania przychodów w podatku dochodowym od osób prawnych jest data wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy Spółki?

2014.10.30 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBI/2/423-968/14/PC
     ∟Czy przychód podatkowy powstaje w dacie wystawienia faktury?

2014.06.06 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB3/423-126/14-2/EK
     ∟W którym miesiącu Spółka powinna rozpoznać przychód dla potrzeb ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w związku z wykonaniem usługi, w stosunku do której wystawiona zostanie faktura przedwczesna?

2014.06.03 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPB3/423-83/14-2/GG
     ∟Kiedy powstaje obowiązek podatkowy Spółki od podatku dochodowego od osób prawnych wykonanie pierwszego etapu usługi marketingowej?

2014.04.15 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB3/423-16/14-2/JG
     ∟W którym momencie u Wnioskodawcy powstaje przychód podatkowy z tytułu świadczenia usługi przeprowadzenia kampanii promocyjnej na rzecz Spółki? Czy przychód z tytułu wynagrodzenia za usługę będącą przedmiotem umowy powstał w 2013 roku, w dacie każdorazowego wystawienia faktury częściowej w wysokości kwoty netto objętej tą fakturą?

2014.03.20 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPB3/423-15/14-2/KJ
     ∟Ustalenie przychodu w związku ze sprzedażą zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

2013.11.20 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB3/423-683/13-2/MC
     ∟Czy w przypadku podziału przychodów w opisanej w stanie taktycznym opcji 2 przychód należny Banku powinien powstawać zgodnie z art. 12 ust. 3a ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej UPDOP) tj. w dacie wystawienia faktury dotyczącej jego udziału w przychodzie z danej Transakcji z klientem D lub w dacie uregulowania należności (data zapłaty), jeśli zapłata nastąpiła przed data wystawienia faktury?

2013.08.05 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB3/423-259/13-6/MS1
     ∟1. Czy Spółka, jako podmiot ustawowo zobowiązany do zapłaty podatku akcyzowego i opłaty paliwowej, prawidłowo nalicza podatek od towarów i usług (VAT) w wysokości 23% od przekazywanych przez Zleceniodawcę na podstawie łączącej strony umowy cywilnoprawnej wpłat na zobowiązanie podatkowe w podatku akcyzowym oraz należnej opłaty paliwowej (podkreślam, iż składniki daniny Skarbu Państwa nie wchodzą w skład wynagrodzenia Spółki i stanowią składnik zmienny wynikający z ilości dostarczonego wyrobu akcyzowego)?2. Czy całość kwot przekazanych przez Zleceniodawcę (zarówno wpłaty na zobowiązanie podatkowe w podatku akcyzowym oraz należnej opłaty paliwowej jak i ww....

2013.05.28 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPB3/423-81/13-3/PM
     ∟Czy przychód uzyskany z wystawionej faktury jest prawidłowo rozliczany w okresach rozliczeniowych miesięcznych przez 5 lat, gdy zapis wynika z faktury lub umowy?

2013.03.29 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB3/423-997/12-6/MS
     ∟udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie wskazania momentu uzyskania przychodów z tytułu:- opłaty za obsługę w domu,- opłaty przygotowawczej,- opłat związanych z windykacją przeterminowanych należności

2013.01.09 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPB3/423-354/12-3/KJ
     ∟Czy w przedstawionej sytuacji pobrana zaliczka na poczet usługi finansowania wierzytelności przyszłych stanowi przychód do opodatkowania w okresie jej otrzymania?

2013.01.09 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPB3/423-354/12-2/KJ
     ∟Czy w przedstawionej sytuacji pobrana zaliczka na poczet usługi finansowania wierzytelności przyszłych stanowi przychód do opodatkowania w okresie jej otrzymania?

1 2 3 4 5

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj