Interpretacje do przepisu
art. 12 ust. 3a pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


136/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 12 ust. 3a pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

1 2 3 4 5

2005.09.16 - Małopolski Urząd Skarbowy - DP3/423-28/05/66495
     ∟Czy moment powstania przychodu ze sprzedaży lokali mieszalnych powstanie dopiero z chwilą przeniesienia prawa własności na kupującego w formie aktu notarialnego, czy w momencie wystawienia faktury VAT, po otrzymaniu 100% zaliczki.

2005.07.21 - Izba Skarbowa w Gdańsku - BI/005-1214/04
     ∟- Czy zamiana pomiędzy podatnikiem a podmiotem cypryjskim udziałów w spółce „U” na wierzytelności przysługujące podmiotowi cypryjskiemu wobec spółki „H” stanowić będzie przychód podatkowy podatnika kwalifikowany jako przychód nie związany z prowadzoną działalnością gospodarczą, czy też jako przychód związany z prowadzoną działalnością gospodarczą?- Czy momentem powstania przychodu (i jego opodatkowania) osiągniętego przez podatnika w wyniku zamiany pomiędzy nim a podmiotem cypryjskim udziałów w spółce „U” na wierzytelności przysługujące podmiotowi cypryjskiemu wobec spółki „H” będzie moment faktycznego uzyskania pieniędzy od spółki ...

2005.06.03 - Drugi Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie - 1472/ROP1/423-113/120/05/PK
     ∟Czy Spółka postępuje prawidłowo uznając za przychody lub koszty podatkowe w dacie zaksięgowania faktury kwoty wynikające z faktur za zrealizowane transze terminowych kontraktów walutowych przeliczając je po średnim kursie NBP z dnia wystawienia faktury w przypadku, gdy nie ma fizycznej dostawy ani przejęcia walut?

2005.05.31 - Izba Skarbowa w Gdańsku - BI/4218-0005/05
     ∟Pytanie Spółki dotyczyło sposobu ustalenia momentu powstania przychodu związanego z dostawami energii elektrycznej w związku z dodaniem art. 12 ust. 3d do ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych. Decyzja

2005.05.10 - Drugi Urząd Skarbowy w Toruniu - PDD/427-7/05
     ∟W jakim momencie powstaje obowiązek podatkowy w podatku dochodowym od osób prawnych z tytułu sprzedaży artykułów medycznych objętych refundacją zarówno osobom fizycznym jak i odbiorcom hurtowym (aptekom) i jak należy uzyskanym z tego tytułu przychodom przyporządkować koszty.

2005.05.10 - Pierwszy Wielkopolski Urząd Skarbowy w Poznaniu - ZD/406-33/CIT/05
     ∟Kiedy Spółka uzyska przychód z tytułu otrzymanych zaliczek, zarówno w sytuacji, gdy faktura zaliczkowa opiewała na całą kwotę brutto należności, jak i gdy stanowiła jedynie część należności? W dniu 14.02.2005r. Spółka złożyła wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego. Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż Podatnik zajmuje się działalnością handlową. Często w działalności gospodarczej zdarza się, że Wnioskująca pobiera od swoich kontrahentów zaliczki na poczet dostaw towarów. Na tle powyższych okoliczności, Wnioskująca sformułowała następujące zapytanie - kiedy, w podatku dochodow...

2005.04.29 - Drugi Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie - 1472/ROP1/423-99/74/05/AF
     ∟Czy faktura na przedpłatę (faktura zaliczkowa), powinna być uznawana za przychód podatkowy w momencie całkowitego wydania towaru objętego jednym zamówieniem (podzielonego, np. na dwie dostawy)?

2005.03.17 - Pomorski Urząd Skarbowy - DP/P1/423-0012/2/05/AK
     ∟W jaki sposób należy ustalić moment uzyskania przychodów w przypadku usług ciągłych w zakresie dostaw energii elektrycznej?

2005.03.17 - Pomorski Urząd Skarbowy - DP/P1/423-0012/1/05/AK
     ∟Pytanie Spółki dotyczy sposobu ustalenia momentu powstania przychodu związanego z dostawami energii elektrycznej w związku z dodaniem art. 12 ust. 3d do ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych.

2005.02.28 - Trzeci Mazowiecki Urząd Skarbowy w Radomiu - 1473/26/WD/423/16/05/JZ
     ∟Pytanie podatnika dotyczy rozliczania przychodu należnego z tytułu dostaw energii elektrycznej i cieplnej w 2003r.

2004.07.14 - Pierwszy Śląski Urząd Skarbowy w Sosnowcu - PSUS/OPBI/423/116/04/IL
     ∟ Interpretacje podatkowe   Rodzaj dokumentuinformacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowegoSygnaturaPSUS/OPBI/423/116/04/ILData2004.07.14AutorPierwszy Śląski Urząd Skarbowy w SosnowcuTematPodatek dochodowy od osób prawnych --> PrzychodyPodatek dochodowy od osób prawnych --> Koszty uzyskania przychodówSłowa kluczoweakt notarialnyenergia elektrycznamoment powstania przychodówpotrącalność kosztów Z przedstawionego w piśmie stanu faktycznego wynika, że Spółka ma wątpliwości, do którego roku podatkowego, w świetle zmienionych przepisów ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób ...

2004.06.14 - Urząd Skarbowy w Żyrardowie - U.S.PDP/423/1/04/BB
     ∟Czy Spółka prawidłowo ustala i rozlicza koszty uzyskania przychodów ze sprzedaży energii cieplnej, oraz koszty uzyskania przychodów z pozostałej sprzedaży? Spółka z o.o. prowadzi ewidencję kosztów i przychodów w rachunku porównawczym z podziałem na przychody i koszty : stałe i zmienne w zakresie działalności ciepłowniczej, której dotyczy art. 12 ust. 3d pkt 1 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. W tej sytuacji wszystkie rozliczone koszty zarówno koszty stałe jak i zmienne związane z „przesuniętą” sprzedażą dla celów podatkowych przechodzą na miesiąc, w którym przypada termin płatności za dostawy i przesył ciepła i w ten sposób ustalono należ...

2004.04.15 - Urząd Skarbowy Poznań-Wilda - DP-423/2/2004
     ∟Kiedy powstaje przychód z tytułu sprzedaży lokalu mieszkalnego będącego własnością osoby prawnej: czy jest to data podpisania aktu notarialnego, czy data oddania nieruchomości do użytkowania, czy też data wydania lokalu osobie kupującej?Spółka jest współużytkownikiem wieczystym działki gruntu, na którym buduje budynek wielomieszkaniowy celem sprzedaży lokali mieszkalnych. W trakcie budowy tego budynku nastąpiła sprzedaż jednego z lokali mieszkalnych w stanie surowym zamkniętym wraz z częścią prawa użytkowania wieczystego działki gruntu.Z umowy sprzedaży tego lokalu, sporządzonej w formie aktu notarialnego wynika, że Spółka w dniu sprzedaży tj. 8.12.2003r. o...

2004.04.14 - Urząd Skarbowy w Gorzowie Wielkopolskim - PDF-423/5/04
     ∟Co stanowi przychód z odpłatnego zbycia praw majątkowych? Odpowiadając na pismo z dnia 08.03.2004 r .na podstawie art. 14 a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 – Ordynacja podatkowa ( Dz. U. Nr 137 , poz. 926 ze zm) informuję , że zgodnie z art. 14 ust,1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych ( Dz. U.z 2000 r Nr 54 poz, 654 ze zm.) przychodem z odpłatnego zbycia praw majątkowych jest ich wartość wyrażona w cenie określonej w umowie. Prawa majątkowe są rodzajem praw podmiotowych uwarunkowanych interesem ekonomicznym podatnika.Mogą to być: prawa rzeczowe ( prawo własności, współwłasność, użytkowanie wieczyste, oraz prawa rzeczow...

2004.03.11 - Drugi Śląski Urząd Skarbowy w Bielsku-Białej - PD/423/031/2004
     ∟Jaki jest moment powstania przychodów i kosztów uzyskania przychodów w sytuacji gdy wystawiono fakturę w miesiącu grudniu 2003, a wydanie towaru miało miejsce w miesiącu styczniu 2004?Stosownie do art. 12 ust. 3a pkt 1-3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000r., nr 54, poz. 654 ze zm.) za datę powstania przychodu uważa się z zastrzeżeniem ust. 3b i 3c dzień wystawienia faktury, nie później jednak niż ostatni dzień miesiąca, w którym nastąpiło: wydanie rzeczy, zbycie praw majątkowych oraz dostarczenie wszelkiej postaci energii lubwykonanie usługi, lubotrzymanie zapłaty za wykonanie świadczenia – w pozostałych przypadkach. Zasadą jest zatem, ż...

2004.03.09 - Izba Skarbowa w Gdańsku - BI/005/0129/04
     ∟W którym momencie Spółka osiąga przychód dla celów podatkowych? Spółka - produkująca zespoły elektroniczne przeznaczone dla zagranicznego odbiorcy – zgodnie z ustaleniami klienta dostarcza ustalone ilości towaru do zagranicznego magazynu klienta. Wywóz towarów z polskiego obszaru celnego następuje na podstawie faktury pro-forma, a towar wywożony poza granice Polski pozostaje własnością Spółki do czasu pobrania go przez klienta z zagranicznego magazynu. Klient regularnie informuje Spółkę o ilości pobranych towarów i na tej podstawie Spółka wystawia faktury VAT dokumentującą sprzedaż towarów.Stan prawny sprawy: Zgodnie z art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 15 lutego ...

1 2 3 4 5

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj