Interpretacje do przepisu
art. 14 ust. 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


45/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 14 ust. 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn

1 2

2019.11.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4015.98.2019.2.BD
     ∟Czy w związku z nieodpłatnym zniesieniem współwłasności Nieruchomości, bez spłat i dopłat na rzecz Byłej Partnerki, w sytuacji, gdy kwota hipoteki przypadająca na nabyty udział Wnioskodawcy w Nieruchomości będzie wyższa od wartości udziału w Nieruchomości, podstawa opodatkowania wyniesie zero i nie będzie obowiązku zapłaty podatku od spadków i darowizn?

2019.10.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4015.97.2019.2.DK
     ∟Według której grupy podatkowej powinien zostać naliczony podatek od spadków i darowizn podczas spisywania umowy darowizny w kancelarii notarialnej?

2019.10.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4015.102.2019.2.JKU
     ∟w opisanej sytuacji nie będzie więc miało miejsca tzw. odnowienie obowiązku podatkowego (ponowne jego powstanie) w związku z czynnościami dotyczącymi działu spadku czy sprzedaży w trakcie których Wnioskodawca będzie powoływał się na opisane nabycie tytułem spadku i restytucji prawa własności do nieruchomości. Wynika to z już przywołanego powyżej art. 6 ust. 4 zdanie drugie ustawy o podatku od spadków i darowizn obowiązującego do końca 2006 r. (a właśnie przepisy w tym stanie prawnym mają zastosowanie w niniejszej sprawie). Przepis ten w takim stanie prawnym nie dotyczył nabycia w drodze dziedziczenia, które miało miejsce przed 2007 r.

2019.10.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4015.95.2019.2.JKU
     ∟nie dojdzie do ponownego powstania oraz ustalenia zobowiązania podatkowego. Jak wynika z cyt. art. 6 ust. 4 ustawy o podatku od spadków i darowizn, w opisanej sytuacji nie będzie miało miejsca tzw. odnowienie obowiązku podatkowego. Według brzmienia art. 6 ust. 4 zdanie drugie ustawy o podatku od spadków i darowizn – obowiązującego do końca 2006 r. (a właśnie przepisy w tym stanie prawnym mają zastosowanie w niniejszej sprawie) – obowiązek podatkowy powstaje z chwilą powołania się przed organem podatkowym tylko na okoliczność dokonania darowizny – jeżeli nabycie w drodze darowizny nie zostało zgłoszone do opodatkowania. Przepis ten w takim stanie prawnym nie dotyczył nabycia w drodze dziedziczenia (spadku).

2019.05.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4015.42.2019.1.MD
     ∟Czy po otrzymaniu w przyszłości spadku w wartości netto – po opłaceniu podatku od spadku według prawa brytyjskiego, Wnioskodawca będzie zobowiązany również do zapłaty podatku od spadku według prawa polskiego?

2018.09.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4015.95.2018.4.DK
     ∟Czy spadkobiercy mają obowiązek, a jeśli tak to w jakiej wysokości – uiścić podatek od spadku po spadkodawczyni od kwot, które zostały skradzione z jej rachunku bankowego zanim objęli oni spadek w posiadanie?

2018.02.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4015.214.2017.3.BB
     ∟Jaki obowiązek podatkowy w podatku od spadków i darowizn ciąży na Wnioskodawczyni w związku z darowizną udziałów w mieszkaniu od córki i zięcia?

2017.11.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - KDIPT2-2.4011.215.2017.2.AKU
     ∟Skutki podatkowe nabycia udziałów w spółce komandytowej

2017.09.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4015.94.2017.1.BD
     ∟Czy przy ustalaniu wysokości podstawy opodatkowania z tytułu podatku od spadków i darowizn wartość nieruchomości lokalowej, stanowiącej przedmiot zapisu windykacyjnego powinna zostać pomniejszona o długi obciążające całą masę spadku?

2017.06.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4015.15.2017.2.MD
     ∟W jaki sposób należy opodatkować otrzymanie przez Wnioskodawcę środków pieniężnych, papierów wartościowych lub innych aktywów przekazanych przez Trust za zgodą Rady Trustu lub w przypadku jego rozwiązania? (Trust z siedzibą w Liechtensteinie)

2017.03.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 2461-IBPB-2-1.4515.6.2017.1.BJ
     ∟Czy przy ustalaniu wysokości podstawy opodatkowania z tytułu podatku od spadków i darowizn wartość nieruchomości stanowiącej przedmiot zapisu windykacyjnego może zostać pomniejszona o kwotę wierzytelności wynikającej z ustanowionej na tej nieruchomości hipoteki kaucyjnej?

2017.02.09 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPB-2-1.4515.471.2016.2.HK
     ∟Czy nabycie (otrzymanie) przez Wnioskodawcę prawa użytkowania wieczystego gruntu oraz prawa własności budynku na podstawie umowy dokonującej tzw. przesunięcia majątkowego (bez spłat i dopłat) w formie aktu notarialnego będzie podlegało podatkowi od spadków i darowizn?

2017.01.26 - Minister Finansów - PS1.845.7.2017
     ∟spadek z Niemiec

2016.12.19 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPB-2-1.4515.372.2016.1.HK
     ∟Czy zapłacony przez Wnioskodawczynię w Niemczech w związku z nabyciem spadku podatek należy do kategorii obciążeń, o których mowa w art. 7 ust. 1-3 ustawy o podatku od spadków i darowizn?

2016.12.19 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPB-2-1.4515.371.2016.1.MCZ
     ∟określenie podstawy opodatkowania w związku z nabyciem spadku z Niemiec

2016.12.16 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPB-2-1.4515.373.2016.2.ASz
     ∟Wystąpienie wspólnika ze spółki.

2016.12.16 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPB-2-1.4515.457.2016.2.JKu
     ∟Wnioskodawca nie będzie zwolniony z obowiązku zapłaty podatku od spadków i darowizn. Nabycie w drodze spadku będzie podlegało opodatkowaniu według skali określonej w art. 15 ust. 1 ustawy z uwzględnieniem kwoty wolnej, o której mowa w art. 9 ust. 1 pkt 3.

2016.12.16 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPB-2-1.4515.374.2016.2.ASz
     ∟Wystąpienie wspólnika ze spółki.

2016.12.07 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPB-2-1.4515.362.2016.1.ASz
     ∟Skutki podatkowe umowy darowizny.

2016.12.07 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPB-2-1.4515.361.2016.1.ASz
     ∟Skutki podatkowe umowy darowizny.

2016.11.02 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPB-2-1.4515.312.2016.1.ASz
     ∟Skutki podatkowe umowy darowizny.

2016.11.02 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPB-2-1.4515.311.2016.1.ASz
     ∟Skutki podatkowe umowy darowizny.

2016.10.20 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-2-1/4515-227/16-2/HK
     ∟Czy nabycie przez Wnioskodawcę powyższej części wierzytelności w drodze darowizny otrzymanej od ojca będzie się dla niego wiązało z obowiązkiem zapłaty podatku od spadków i darowizn?

2016.10.10 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-2-1/4515-225/16-1/BJ
     ∟Czy nabycie przez Wnioskodawczynię powyższej części wierzytelności w drodze darowizny otrzymanej od ojca będzie się dla niej wiązało z obowiązkiem zapłaty podatku od spadków i darowizn?

2016.06.07 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-2-1/4515-70/16/MD
     ∟W przedmiotowej sprawie ze względu na brak pokrewieństwa Wnioskodawcy ze spadkodawcą oraz ze względu na fakt nieprzysposobienia prawnego matki Wnioskodawcy przez spadkodawcę, czy też nieprzysposobienia samego Wnioskodawcy przez tą osobę, które skutkowałoby powstaniem takiego samego stosunku prawnego jak przy naturalnym pokrewieństwie, Wnioskodawca winien zostać zakwalifikowany do III grupy podatkowej.

2016.03.24 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-2-1/4515-21/16/AD
     ∟opodatkowanie nabycia spadków

2016.02.05 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-2-1/4515-149/15/AD
     ∟Czy zaciągnięty przez matkę kredyt hipoteczny na zakup lokalu mieszkalnego, którego właścicielem na mocy podpisanego aktu notarialnego jest Wnioskodawczyni, wiąże się z powstaniem po stronie Wnioskodawczyni obowiązku podatkowego określonego w ustawie o podatku od spadków i darowizn i w związku z tym, czy podlega obowiązkowi zgłoszenia nabycia majątku w drodze darowizny na formularzu SD-Z2 ?

2015.04.20 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB2/4515-38/15-2/MZ
     ∟Należy wskazać, że w przypadku nabycia nieruchomości obciążonej hipoteką, jak w niniejszej sprawie, obciążenie to stanowi ciężar w rozumieniu art. 7 ust. 1 zd. 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn. W konsekwencji, ustalając podstawę opodatkowania, wartość nabywanego udziału w nieruchomości powinna być pomniejszona o tę wartość hipoteki, która odpowiada wielkości udziału przypadającego zbywcy przed zniesieniem współwłasności. Podstawę opodatkowania stanowi zatem czysta wartość nieruchomości (po odliczeniu wartości hipoteki) w części przekraczającej wartość udziału we współwłasności, który przed jej zniesieniem przysługiwał nabywcy. W rezultacie, jeśli wartość hipoteki przekroczy wartość nabywanego udziału w nieruchomości wówczas podstawa opodatkowania wyniesie 0. Tym samym nie dojdzie do powstania zobowiązania podatkowego w podatku od spadków i darowizn.

2015.03.05 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB2/436-290/14/TJ
     ∟Zastosowanie zwolnienia na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 13 ustawy o podatku od spadków i darowizn.

2013.12.17 - Minister Finansów - PL/LM/834/30B/BNJ/13/RD-130729
     ∟skutki podatkowe nabycia spadku od osoby obcej

1 2

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj