Interpretacje do przepisu
art. 21 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


2470/481752 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 21 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

2018.04.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.73.2018.2.AW
     ∟Odsetki uiszczane przez Wnioskodawcę na rzecz Lidera (spółki duńskiej) w ramach systemu cash poolingu z tytułu ujemnego salda na rachunku transakcyjnym (odsetki wewnętrzne) nie będą podlegać opodatkowaniu zryczałtowanym PDOP, o którym mowa w art. 21 ust. 1 ustawy o PDOP, a w konsekwencji Wnioskodawca nie będzie zobowiązany do poboru podatku u źródła

2018.04.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.62.2018.1.JC
     ∟Czy odsetki uiszczane przez Spółkę na rzecz Lidera w ramach Systemu z tytułu ujemnego salda na rachunku transakcyjnym (odsetki wewnętrzne) będą korzystały ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych (dalej: „PDOP”) i w efekcie na Spółce nie będzie spoczywał obowiązek poboru podatku u źródła?

2018.04.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.61.2018.1.JC
     ∟Czy odsetki uiszczane przez Spółkę na rzecz Lidera w ramach Systemu z tytułu ujemnego salda na rachunku transakcyjnym (odsetki wewnętrzne) będą korzystały ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych (dalej: „PDOP”) i w efekcie na Spółce nie będzie spoczywał obowiązek poboru podatku u źródła?

2018.04.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.56.2018.1.PW
     ∟Obowiązek poboru zryczałtowanego podatku dochodowego w związku z wypłatą na rzecz Licencjodawcy wynagrodzenia z tytułu nabycia Licencji

2018.04.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.55.2018.1.JC
     ∟Czy, w związku z treścią art. 11 ust. 2 UPO Polska-Norwegia, przychód z tytułu odsetek wypłacanych Wnioskodawcy przez Spółki Polskie w związku z uczestnictwem w Systemie IHB podlega opodatkowaniu wg obniżonej stawki podatku zryczałtowanego w wysokości 5% przychodu - przy założeniu, że Spółka Polska wypłacająca odsetki na rzecz Wnioskodawcy posiada jego certyfikat rezydencji, potwierdzający rezydencję podatkową Wnioskodawcy w Norwegii?

2018.04.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.58.2018.2.BG
     ∟w zakresie obowiązku pobrania podatku u źródła od zobowiązania wypłaconego faktorowi z tytułu realizacji umowy faktoringu odwrotnego obejmujące swym zakresem część kapitałową i odsetkową

2018.04.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.43.2018.1.PW
     ∟Rozliczanie podatku u źródła w sytuacji, gdy Wnioskodawca nie posiada certyfikatów rezydencji podmiotów zagranicznych oraz w sytuacji gdy nie istnieje umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania.

2018.03.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.525.2018.4.JC
     ∟Czy Spółka będzie uprawniona do pobierania zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych (tzw. podatku u źródła) według stawki 10% od odsetek wypłacanych na rzecz A.I. na podstawie umowy cash pooling.

2018.03.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.6.2018.1.PW
     ∟w zakresie właściwej kwalifikacji nabywanych przez Wnioskodawcę usług oraz w zakresie wykonywania obowiązków płatnika

2018.03.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.41.2018.1.AJ
     ∟Z uwagi na istotne różnice co do istoty i funkcji umów pożyczek, kredytów i innych obejmujących udostępnienie kapitału w zamian za wynagrodzenie o charakterze odsetkowym od opisanych przez Wnioskodawcę umów sprzedaży i przeniesienia praw (wraz z przejęciem ryzyka) – wypłaty przekazywane w związku z tymi umowami na rzecz S. nie będą mieściły się w zakresie przedmiotowym art. 21 ust. 1 pkt 1 ustawy o CIT (w szczególności nie będą stanowiły odsetek w rozumieniu tego przepisu). W konsekwencji spółka V. (ani klienci) nie będzie objęta obowiązkiem wynikającym z art. 26 ust. 1 updop.

2018.03.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.33.2018.1.BS
     ∟w zakresie ustalenia czy art. 15e ust. 1 ustawy będzie znajdował zastosowanie do Usług informatycznych lub ich elementów nabywanych przez Wnioskodawcę od Usługodawcy lub Podmiotów Powiązanych mających siedzibę w Polsce.

2018.03.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.441.2017.1.AW
     ∟Wydatki na Usługi Informatyczne nie podlegają wyłączeniu z kosztów uzyskania przychodów na mocy art. 15e ustawy o CIT. Wydatki na Licencje Dostawcy oraz wydatki na Licencje Podmiotu Trzeciego podlegają wyłączeniu z kosztów uzyskania przychodów na mocy art. 15e ustawy o CIT.

2018.03.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.377.2017.2.JC
     ∟Wnioskodawca będzie jako płatnik uprawniony do skorzystania ze zwolnienia od poboru zryczałtowanego podatku dochodowego z tytułu wypłat odsetek wyłącznie w sytuacji, w której jako uczestnik cash poolingu (będący posiadaczem ujemnym) będzie wypłacał odsetki uczestnikowi struktury niebędącemu polskim rezydentem podatkowym (posiadaczowi dodatniemu) – Y.. Tym samym, w sytuacji uzyskania od Y. stosownego certyfikatu rezydencji oraz oświadczenia, o którym mowa w art. 26 ust. 1f updop, kwota wypłacanych przez Wnioskodawcę (Uczestnika umowy – posiadacza ujemnego) odsetek będzie korzystać ze zwolnienia z opodatkowania w Polsce, o którym mowa w art. 21 ust. 3 updop, gdyż wszystkie przesłanki do jego zastosowania zostaną spełnione. Z samej tylko pełnionej przez Wnioskodawcę funkcji Posiadacza Głównego nie wynika natomiast obowiązek poboru zryczałtowanego podatku dochodowego.

2018.03.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.1.2018.1.AJ
     ∟w zakresie obowiązku pobrania podatku u źródła od wypłat z tytułu nabycia praw do transmisji na żywo lub retransmisji wydarzeń sportowych na rzecz kontrahentów z siedzibą na terytorium Stanów Zjednoczonych, Wielkiego Księstwa Luksemburga, Wielkiej Brytanii, Austrii, Szwecji oraz Niemiec

2018.03.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - IPPB5/423-479/13-2/S/PS
     ∟W przedstawionym we wniosku stanie faktycznym/zdarzeniu przyszłym Spółka jest zobowiązana do sporządzania i przekazywania urzędom skarbowym oraz kontrahentom będącym osobami prawnymi oraz wspólnikami spółek osobowych (którzy mogą być osobami prawnymi) informacji IFT-2/IFT-2R o osiągniętych w Polsce dochodach (przychodach). W zakresie powyższego wymogu ustawodawca nie wprowadził w omawianej sytuacji żadnych ograniczeń.

2018.03.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.393.2017.1.EN
     ∟w zakresie obowiązku poboru zryczałtowanego podatku z tytułu odsetek wypłacanych przez Spółkę w ramach systemu cash poolingu na rzecz Pool leadera oraz pozostałych członków grupy kapitałowej (niebędących polskimi rezydentami podatkowymi).

2018.03.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.357.2017.2.MJ
     ∟w zakresie ustalenia, czy wydatki na nabycie wskazanych we wniosku usług podlegają ograniczeniu w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów, określonemu w art. 15e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

2018.02.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-3.4010.325.2017.4.MJ
     ∟Czy Spółka zobowiązana jest do pobrania i zapłaty 20% podatku dochodowego "u źródła" od wypłat stanowiących wynagrodzenie za usługi doradcze świadczone przez spółkę z siedzibą w Szwajcarii.

2018.02.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.375.2017.2.JP
     ∟Czy Wnioskodawca powinien pobrać i odprowadzić jako płatnik podatek „u źródła” od wynagrodzenia za realizowane przez Wykonawcę obowiązki, zgodnie z art. 26 w zw. z art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych?

2018.02.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.432.2017.1.MST
     ∟Ustalenie, czy w przypadku dokonania Korekty wyniku, której celem jest wyrównanie wyniku Spółki w dół, Spółka będzie zobowiązana jako płatnik do poboru zryczałtowanego podatku dochodowego

2018.02.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.193.2017.3.AZ
     ∟Skoro do zbioru Podatników anonimowych należą jedynie i wyłącznie rezydenci i nierezydenci, a w obu tych sytuacjach Wnioskodawca nie jest płatnikiem podatku, to płatnikiem również nie będzie, jeżeli uprawniony z papierów wartościowych zapisanych na rachunku zbiorczym nie ujawni swojej tożsamości. Taki uprawniony może bowiem spełniać jedynie przesłanki do uznania go alternatywnie za polskiego rezydenta podatkowego lub też rezydenta podatkowego innego państwa.

2018.02.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.394.2017.1.PW
     ∟w zakresie kwalifikacji wypłat uiszczanych przez Wnioskodawcę z tytułu używania oprogramowania komputerowego jako należności licencyjnych

2018.02.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-3.4010.389.2017.1.MJ
     ∟Ustalenie obowiązków płatnika w odniesieniu do płatności dokonanych na rzecz podmiotu będącego rezydentem USA.

2018.02.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-3.4010.386.2017.1.MJ
     ∟Ustalenie obowiązków płatnika w odniesieniu do płatności dokonanych na rzecz podmiotu będącego rezydentem Irlandii.

2018.02.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-3.4010.362.2017.1.MJ
     ∟Ustalenie obowiązków płatnika w odniesieniu do płatności dokonanych na rzecz podmiotu będącego rezydentem Danii.

2018.02.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.350.2017.1.JC
     ∟w zakresie obowiązków płatnika dysponującego certyfikatem rezydencji w ww. formie

2018.02.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.405.2017.1.JC
     ∟w zakresie obowiązków płatnika dysponującego certyfikatem rezydencji w ww. formie

2018.02.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.447.2017.1.KS
     ∟PIT- w zakresie obowiązków płatnika dysponującego certyfikatem rezydencji w formie: zbiorowych certyfikatów rezydencji, oryginału dokumentów w formie papierowej.

2018.02.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.342.2017.2.AP
     ∟Dotyczy skutków podatkowych nabycia przestrzeni reklamowej na portalach internetowych od kontrahentów nie posiadających siedziby lub zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

2018.01.31 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-3.4010.385.2017.1.MJ
     ∟Czy mając na względzie treść art. 26 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych konieczne jest pozyskanie certyfikatu rezydencji od firmy niemieckiej.

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj