Interpretacje do przepisu
art. 21 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


2470/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 21 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

2019.07.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.209.2019.2.MR
     ∟W zakresie ustalenia czy nabywając Świadczenia reklamowe od Kontrahenta zagranicznego, w stanie prawnym od stycznia 2019 r., Wnioskodawca nie będzie obowiązany do pobrania zryczałtowanego podatku dochodowego od tych wypłat – jest nieprawidłowe.

2019.07.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.188.2019.2.JC
     ∟Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którymi Spółka nie ma obowiązku poboru i zapłaty do urzędu skarbowego podatku dochodowego z tytułu dochodów uzyskanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez podatników podatku u źródła od płatności na rzecz Usługodawcy za Usługę IT i w konsekwencji nie ma obowiązku gromadzenia certyfikatów rezydencji Usługodawcy oraz oświadczeń Usługodawcy, zgodnie z art. 26 ust. lf oraz art. 28b ust. 4 ustawy o PDOP?

2019.07.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.231.2019.1.DP
     ∟1. Czy środki uzyskane od klientów Wnioskodawcy przekazywane na rzecz SSPE w ramach usługi obsługi Wierzytelności nie będą stanowiły płatności, o których mowa w art. 21 ust. 1 i art. 22 ust. 1 ustawy o CIT, a w konsekwencji po stronie Wnioskodawcy nie powstanie obowiązek poboru podatku u źródła? 2. Czy środki przekazywane przez Wnioskodawcę na rzecz SSPE w ramach świadczenia usługi obsługi Wierzytelności stanowią zyski przedsiębiorstw w rozumieniu art. 7 umowy polsko-irlandzkiej i w konsekwencji nie podlegają one opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych w Polsce?

2019.07.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.213.2019.1.PW
     ∟Brak obowiązku poboru podatku u źródła od wypłat należności za korzystanie z oprogramowania w charakterze użytkownika końcowego.

2019.07.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.200.2019.2.BG
     ∟czy certyfikaty rezydencji otrzymane w formie elektronicznej: - od Spółki Irlandzkiej G., są certyfikatami rezydencji, o których mowa w art. 4a pkt 12 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, - od Spółki Irlandzkiej F. (tj. przez dedykowany Spółce Panel Pomocy) są certyfikatami rezydencji, o których mowa w art. 4a pkt 12 ww. ustawy

2019.07.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.148.2019.1.AJ
     ∟Brak konieczności uwzględnienia dla celów ustalenia przekroczenia progu określonego w art. 26 ust. 2e u.p.d.o.p. wartości wypłacanych na rzecz czeskiego podmiotu należności z tytułu użytkowania lub prawa do użytkowania urządzenia przemysłowego, wartości wypłacanych na rzecz litewskiego podmiotu należności z tytułu odsetek będących przedmiotem opinii określonej w art. 26b ust. 1 ww. ustawy oraz wartości wypłacanych należności z tytułu usług doradczych w kwocie ponad 2 miliony złotych na rzecz polskiego zakładu holenderskiego rezydenta podatkowego, brak obowiązku pobrania podatku u źródła od wartości wypłacanych na rzecz polskiego zakładu niemieckiego rezydenta podatkowego należności z tytułu użytkowania lub prawa do użytkowania urządzenia przemysłowego ponad 2 miliony złotych oraz metodologia określenia kwoty podatku objętej obowiązkiem pobrania przez płatnika w związku z wypłatą na rzecz brytyjskiego rezydenta podatkowego należności licencyjnych po uprzednim przekroczeniu ww. progu.

2019.07.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.200.2019.2.NL
     ∟ustalenie, czy płatności związane z korzystaniem przez Spółkę z palet oraz pojemników będących własnością odbiorców towarów, pobierane od Spółki przez odbiorców towarów powinny być zakwalifikowane jako przychody za użytkowanie lub prawo do użytkowania urządzenia przemysłowego lub urządzenia handlowego w rozumieniu postanowień art. 21 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, a w konsekwencji, czy Spółka jest zobowiązana do pobierania zryczałtowanego podatku dochodowego z tytułu dokonania płatności za wynajmowane palety oraz pojemniki

2019.07.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.286.2019.3.AC
     ∟opodatkowanie u źródła wynagrodzenia wypłacanego z tytułu zakupu prawa do użytkowania oprogramowania komputerowego i obowiązek złożenia informacji IFT-1R

2019.07.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.163.2019.3.PW
     ∟Podleganie opodatkowaniu podatkiem u źródła z tytułu ponoszenia przez Spółkę opłat za nabycie usług przeprowadzenia Badania.

2019.07.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.154.2019.1.JC
     ∟Czy Wnioskodawca, działając jako płatnik, o którym mowa w art. 26 ust. 1 u.p.d.o.p., powinien uwzględniać opisany powyżej: (1) niemiecki certyfikat rezydencji swojego kontrahenta, w którego treści wydający go urząd zaznaczył tiret „jest rezydentem Republiki Federalnej Niemiec”, (2) austriacki certyfikat rezydencji swojego kontrahenta - (w odniesieniu do płatności dokonanych na rzecz tych kontrahentów) w okresie dwunastu miesięcy od dnia wydania każdego z nich bez względu na sposób wypełnienia przez tych kontrahentów rubryki „czas naliczania (również czas przyszły, jeśli ma zastosowanie)” w Części I B (certyfikat niemiecki) i rubryki „data lub okres otrzymania przychodu” w Części II (certyfikat austriacki)?

2019.07.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.121.2019.2.BKD
     ∟Czy płatności Prowizji operacyjnej, w części dotyczącej opłaty za prawo do korzystania z platformy, praw do używania szeregu praw własności intelektualnej, włączając znaki towarowe, stanowią płatności, o których mowa w art. 15e ust. 1 pkt 2 ustawy o CIT, Czy płatności Prowizji operacyjnej, w części dotyczącej opłaty za świadczenie usług marketingowych oraz usług wsparcia sprzedaży (usług wsparcia sprzedaży, jako części usług marketingowych), stanowią płatności, o których mowa w art. 15e ust. 1 pkt 1 ustawy o CIT, Czy płatności Prowizji operacyjnej, w części dotyczącej opłaty za otrzymanie praw do dystrybucji w Polsce, stanowią płatności, o których mowa w art. 15e ust. 1 pkt 1 lub pkt 2 ustawy o CIT, Czy płatności Prowizji operacyjnej dokonywane na rzecz Y podlegają ograniczeniom w zaliczaniu do kosztów uzyskania przychodów, o których mowa w art. 15e ust. 1 ustawy o CIT

2019.07.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4010.101.2019.2.KK
     ∟Trybu zwrotu pobranego podatku u źródła – przepisy Ordynacji podatkowej czy art. 28b updop w przypadku płatności za usługi niematerialne.

2019.07.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4010.102.2019.2.KK
     ∟Tryb zwrotu pobranego podatku u źródła – przepisy Ordynacji podatkowej czy art. 28b updop – w przypadku płatności, co których na podstawie rozporządzenia MF zostało bezterminowo wyłączone stosowanie art. 26 ust. 2e updop

2019.07.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.148.2019.1.APO
     ∟W zakresie poboru podatku u źródła.

2019.07.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.140.2019.1.AW
     ∟Rozliczenia z tytułu współpracy z fundacją niemiecką – udziałowcem Spółki.

2019.07.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.149.2019.1.BM
     ∟w zakresie ustalenia, czy: - prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym opisana w zdarzeniu przyszłym klauzula ubruttawiająca powoduje, że Spółka powinna wpłacić na rachunek urzędu skarbowego tytułem pobranego podatku u źródła: -5% kwoty wypłacanej należności przed ubruttowieniem - w części dotyczącej podatku, którego ekonomiczny ciężar ponosi Podmiot powiązany; -15% kwoty należności po ubruttowieniu - w części dotyczącej podatku, którego ekonomiczny ciężar ponosi Spółka, - Spółce będzie przysługiwało prawo do złożenia wniosku o zwrot podatku pobranego zgodnie z art. 26 ust. 2e updop - w części w jakiej Spółka poniosła ekonomiczny ciężar podatku zgodnie z zawartą klauzulą ubruttawiającą (przy założeniu, że zostaną spełnione wszystkie inne warunki zwrotu podatku), - Spółka będzie miała prawo zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów część podatku u źródła, którą na podstawie klauzuli ubruttawiającej finansuje z własnych środków pieniężnych, - Spółka będzie miała prawo zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów część podatku u źródła, którą na podstawie klauzuli ubruttawiającej finansuje z własnych środków pieniężnych, w momencie poniesienia, tj. na zasadach określonych w art. 15 ust. 4d updop, - w momencie otrzymania zwrotu uiszczonego podatku u źródła na podstawie wniosku złożonego w trybie określonym w art. 28b updop - zakładając, że Spółka wcześniej zaliczyła uiszczony podatek u źródła do kosztów uzyskania przychodów - będzie zobowiązana do rozpoznania przychodu odpowiadającego wartości zwracanego podatku

2019.07.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4010.168.2019.1.MK
     ∟w zakresie kwalifikacji wypłacanych kontrahentowi zagranicznemu należności do „zysków przedsiębiorstwa” w rozumieniu art. 7 umowy polsko-irlandzkiej oraz spełnienia przesłanek wynikających z art. 26 ust. 7a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w zw. z art. 28b ust. 4 pkt 4-6 ww. ustawy i możliwości niepobrania podatku.

2019.07.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.180.2019.2.SG
     ∟w zakresie ustalenia czy w zaistniałym stanie faktycznym koszty nabycia usług, o których mowa we wniosku stanowią koszty podlegające wyłączeniu z kosztów uzyskania przychodów w myśl art. 15e ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz czy koszty nabycia towarów/materiałów z logo, nagród stanowią koszty podlegające wyłączeniu z kosztów uzyskania przychodów w myśl art. 15e ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

2019.07.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.247.2019.1.BSA
     ∟w zakresie ustalenia czy płatności za świadczenie Usługi IT ponoszone przez Spółkę na rzecz Usługodawcy są objęte zakresem stosowania art. 21 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, a w konsekwencji, czy na Spółce będą ciążyły obowiązki płatnika z tego tytułu

2019.07.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.231.2019.1.BSA
     ∟w zakresie ustalenia czy płatności za prawo do korzystania (licencje) z Oprogramowania ponoszone przez Spółkę na rzecz Usługodawcy są objęte zakresem stosowania art. 21 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, w a konsekwencji, czy na Spółce będą ciążyły obowiązki płatnika z tego tytułu

2019.07.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4010.141.2019.2.AD
     ∟Obowiązki podatnika w związku z dokonywaniem płatności na rzecz nierezydenta z tytułu nabycia licencji końcowego użytkownika na korzystanie z programu komputerowego

2019.07.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.248.2019.1.MS
     ∟Czy Wnioskodawca, we wskazanym wyżej stanie faktycznym, jest zobowiązany do pobierania i odprowadzania zryczałtowanego podatku od osób prawnych (dalej: „podatek u źródła”) z tytułu wypłacanego Partnerom mającym siedzibę na terytorium krajów traktatowych Wynagrodzenia za udzielenie licencji na Gry, zgodnie z art. 21 ust. 1 updop w związku z umowami, o których mowa w art. 21 ust. 2 updop oraz posiadania certyfikatów rezydencji podatkowej Partnerów (Rosja)?

2019.07.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.249.2019.1.MS
     ∟Czy Wnioskodawca, we wskazanym wyżej stanie faktycznym, jest zobowiązany do pobierania i odprowadzania zryczałtowanego podatku od osób prawnych (dalej: „podatek u źródła”) z tytułu wypłacanego Partnerom mającym siedzibę na terytorium krajów traktatowych Wynagrodzenia za udzielenie licencji na Gry, zgodnie z art. 21 ust. 1 updop w związku z umowami, o których mowa w art. 21 ust. 2 updop oraz posiadania certyfikatów rezydencji podatkowej Partnerów (Wielka Brytania)?

2019.07.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.193.2019.1.BS
     ∟w zakresie ustalenia, czy wynagrodzenie wypłacane przez Spółkę zagranicznym usługodawcom na mocy opisanych we wniosku Umów End-User za licencję na korzystanie z oprogramowania komputerowego jest dla tych podmiotów przychodem, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, od którego na Spółce – jako płatniku – w myśl art. 26 ust. 1 ww. ustawy ciąży obowiązek pobrania zryczałtowanego podatku dochodowego.

2019.07.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.186.2019.2.MS
     ∟Czy Wnioskodawca, we wskazanym wyżej stanie faktycznym, jest zobowiązany do pobierania i odprowadzania zryczałtowanego podatku od osób prawnych (dalej: „podatek u źródła”) z tytułu wypłacanego Partnerom mającym siedzibę na terytorium krajów traktatowych Wynagrodzenia za udzielenie licencji na Gry, zgodnie z art. 21 ust. 1 updop w związku z umowami, o których mowa w art. 21 ust. 2 updop oraz posiadania certyfikatów rezydencji podatkowej Partnerów (Cypr)?

2019.07.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.244.2019.1.MS
     ∟Czy Wnioskodawca, we wskazanym wyżej stanie faktycznym, jest zobowiązany do pobierania i odprowadzania zryczałtowanego podatku od osób prawnych (dalej: „podatek u źródła”) z tytułu wypłacanego Partnerom mającym siedzibę na terytorium krajów traktatowych Wynagrodzenia za udzielenie licencji na Gry, zgodnie z art. 21 ust. 1 updop w związku z umowami, o których mowa w art. 21 ust. 2 updop oraz posiadania certyfikatów rezydencji podatkowej Partnerów (Holandia)?

2019.07.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.245.2019.1.MS
     ∟Czy Wnioskodawca, we wskazanym wyżej stanie faktycznym, jest zobowiązany do pobierania i odprowadzania zryczałtowanego podatku od osób prawnych (dalej: „podatek u źródła”) z tytułu wypłacanego Partnerom mającym siedzibę na terytorium krajów traktatowych Wynagrodzenia za udzielenie licencji na Gry, zgodnie z art. 21 ust. 1 updop w związku z umowami, o których mowa w art. 21 ust. 2 updop oraz posiadania certyfikatów rezydencji podatkowej Partnerów (Łotwa)?

2019.07.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4010.100.2019.2.MK
     ∟czy w związku z wypłatą Przewoźnikowi wynagrodzenia za usługi marketingowe przewyższającego kwotę 2 000 000 zł, znajdzie zastosowanie § 2 ust. 1 pkt 9 i ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie wyłączenia lub ograniczenia stosowania art. 26 ust. 2e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 2545).

2019.07.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.247.2019.1.MS
     ∟Czy Wnioskodawca, we wskazanym wyżej stanie faktycznym, jest zobowiązany do pobierania i odprowadzania zryczałtowanego podatku od osób prawnych (dalej: „podatek u źródła”) z tytułu wypłacanego Partnerom mającym siedzibę na terytorium krajów traktatowych Wynagrodzenia za udzielenie licencji na Gry, zgodnie z art. 21 ust. 1 updop w związku z umowami, o których mowa w art. 21 ust. 2 updop oraz posiadania certyfikatów rezydencji podatkowej Partnerów (Niemcy)?

2019.07.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.246.2019.1.MS
     ∟Czy Wnioskodawca, we wskazanym wyżej stanie faktycznym, jest zobowiązany do pobierania i odprowadzania zryczałtowanego podatku od osób prawnych (dalej: „podatek u źródła”) z tytułu wypłacanego Partnerom mającym siedzibę na terytorium krajów traktatowych Wynagrodzenia za udzielenie licencji na Gry, zgodnie z art. 21 ust. 1 updop w związku z umowami, o których mowa w art. 21 ust. 2 updop oraz posiadania certyfikatów rezydencji podatkowej Partnerów (Malta)?

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj