Interpretacje do przepisu
art. 21 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


2470/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 21 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

2019.05.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4010.72.2019.1.APA
     ∟ustalenia czy koszty ponoszone przez Wnioskodawcę na rzecz Usługodawcy z tytułu wynagrodzenia za nabycie usługi zakupowej podlegają ograniczeniom w zaliczaniu do kosztów uzyskania przychodów, o których mowa w art. 15e ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

2019.05.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.36.2019.1.BG
     ∟możliwości zastosowania postanowień umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania na podstawie elektronicznego oryginału certyfikatu rezydencji podatkowej Powiernika wydanego zgodnie z przepisami prawa rezydencji Powiernika oraz okresu ważności certyfikatu rezydencji podatkowej

2019.04.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.110.2019.1.MW
     ∟Obowiązek pobrania jako płatnik podatku u źródła od należności licencyjnych wypłacanych na rzecz Kontrahenta prowadzącego działalność gospodarczą poprzez położony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zagraniczny oddział (Zakład) po dniu 1 lipca 2019 r., w myśl art. 26 ust. 2e ustawy CIT, w sytuacji gdy łączna kwota tych należności, wypłaconych od dnia 1 stycznia 2019 r., przekroczy 2 mln złotych w roku podatkowym.

2019.04.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4010.27.2019.2.MK
     ∟czy dywidendy wypłacane z tytułu podziału zysku Spółki będą podlegały zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych na podstawie art. 22 ust. 4 ustawy o CIT oraz czy w przypadku, gdy kwota dywidendy nie przekroczy limitu 2 000 000 zł określonego w art. 26 ust. 1 ustawy o CIT, Spółka nie będzie zobowiązana do pobrania podatku dochodowego od osób prawnych z tytułu wypłaconej dywidendy i czy w przypadku, gdy kwota dywidendy przekroczy limit 2 000 000 zł określony w art. 26 ust. 1 ustawy o CIT, Spółka nie będzie zobowiązana do pobrania podatku dochodowego od osób prawnych z tytułu wypłaconej dywidendy.

2019.04.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.97.2019.1.PW
     ∟Ustalenie, czy Wnioskodawca jest obowiązany do pobrania zryczałtowanego podatku u źródła, na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, przy wypłacie na rzecz Nierezydentów wynagrodzenia z tytułu usług informatycznych oraz dysponowanie certyfikatami rezydencji podatkowej Nierezydentów w celu niepobrania zryczałtowanego podatku u źródła przy wypłacie na rzecz Nierezydentów wynagrodzenia za usługi informatyczne.

2019.04.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.29.2019.1.BJ
     ∟w zakresie poboru zryczałtowanego podatku dochodowego, tzw. „podatku u źródła”

2019.04.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.164.2019.1.MJ
     ∟w zakresie ustalenia, czy w związku z wypłatą na rzecz norweskiej spółki wynagrodzenia za udzielenie licencji końcowego użytkowania, na Wnioskodawcy ciążyć będą obowiązki płatnika podatku u źródła, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

2019.04.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.86.2019.1.MJ
     ∟w zakresie ustalenia, czy w związku z wypłatą na rzecz norweskiej spółki wynagrodzenia za udzielenie licencji końcowego użytkowania, na Wnioskodawcy ciążyć będą obowiązki płatnika podatku u źródła, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

2019.04.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.96.2019.1.MW
     ∟Obowiązek poboru zryczałtowanego podatku u źródła od wynagrodzenia wypłacanego na rzecz nierezydenta z tytułu świadczonych usług badań, analiz technicznych, serwisu maszyn oraz dysponowania certyfikatami rezydencji podatkowej Nierezydentów w celu ewentualnego niepobrania zryczałtowanego podatku u źródła przy wypłacie na rzecz nierezydentów wynagrodzenia za ww. usługi.

2019.04.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.98.2019.1.JC
     ∟1. Czy opisane we Wniosku usługi udziału w konferencjach, nabywane przez Wnioskodawcę od Nierezydentów mieszczą się w katalogu wskazanym w art. 21 ust. 1 ustawy o CIT, a w związku z tym Wnioskodawca jest obowiązany do pobrania zryczałtowanego podatku u źródła przy wypłacie na rzecz Nierezydentów wynagrodzenia z tytułu wspomnianych usług udziału w konferencjach? 2. Czy Wnioskodawca jest obowiązany do dysponowania certyfikatami rezydencji podatkowej Nierezydentów w celu ewentualnego niepobrania zryczałtowanego podatku u źródła przy wypłacie na rzecz Nierezydentów wynagrodzenia za usługi udziału w konferencjach?

2019.04.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.28.2019.1.BKD
     ∟Czy kwoty wypłacane przez spółkę zagranicznemu kontrahentowi podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, Czy spółka będzie musiała pobrać od wypłacanej podmiotowi z USA należności podatek dochodowy od osób prawnych.

2019.04.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.30.2019.1.AR
     ∟Czy kwoty wypłacane przez spółkę zagranicznemu kontrahentowi podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, Czy spółka będzie musiała pobrać od wypłacanej podmiotowi z Republiki Federalnej Niemiec należności podatek dochodowy od osób prawnych.

2019.04.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.49.2019.1.MS
     ∟Czy wydatki ponoszone przez Bank z tytułu zakupu usług świadczonych na mocy Umowy Infrastrukturalnej mieszczą się w katalogu świadczeń zawartym w art. 21 ust. 1 pkt 1-4 updop?

2019.04.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.75.2019.4.MR
     ∟W zakresie ustalenia czy zapłata należności za transport towarów pomiędzy dwoma portami morskimi położonymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, który będzie realizowany przez zagraniczne przedsiębiorstwo morskiej żeglugi handlowej podlega opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

2019.04.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4010.59.2019.1.LG
     ∟Ustalenie czy wartość podatku u źródła ustalona od ubruttowionej kwoty należności może stanowić koszt uzyskania przychodu i czy koszt ten należy zakwalifikować jako koszt inny niż bezpośrednio związany z przychodem potrącalny zgodnie z zasadami ujętymi w art. 15 ust. 4d-4e ustawy, tj. w momencie jego poniesienia.

2019.04.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.58.2019.2.AJ
     ∟Brak obowiązku pobrania podatku u źródła w związku z wypłatą na rzecz polskiej spółki z o.o., ale na rachunek bankowy spółki irlandzkiej

2019.04.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.13.2019.2.MW
     ∟obowiązek pobrania podatku u źródła w związku z wypłatą Stałego Wynagrodzenia wypłacanego Przejmującemu Ryzyko z siedzibą w Unii Europejskiej w ramach transakcji CDS

2019.04.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4010.110.2019.1.KK
     ∟Ustalenie, czy do wydatków na nabycie wskazanych we wniosku usług szkoleniowych znajdzie zastosowanie ograniczenie wynikające z art. 15e ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

2019.04.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.58.2019.1.BG
     ∟czy ujęte w cenie nabywanych przez Wnioskodawcę towarów wynagrodzenie za korzystanie ze znaku towarowego będzie podlegać opodatkowaniu w Polsce podatkiem u źródła

2019.04.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.60.2019.2.DP
     ∟czy od płatności o charakterze wewnątrzzakładowym dokonywanych przez Oddział na rzecz Spółki macierzystej z tytułu odsetek od depozytów zdeponowanych w Oddziale przez Spółkę macierzystą, Wnioskodawca jest zobowiązany do poboru i zapłaty zryczałtowanego podatku dochodowego (dalej: „podatek u źródła”)?

2019.04.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.48.2019.2.JKT
     ∟1. Czy zarówno Segment A, który zostanie przeniesiony do Spółki w wyniku Podziału, jak i Segment B (pozostający w Spółce Dzielonej), stanowią z osobna zorganizowane części przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 4 ustawy o PDOP ? 2. Czy w związku z Podziałem opisanym w zdarzeniu przyszłym po stronie Spółki nie powstanie dochód (przychód), zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 8c w zw. z art. 12 ust. 4 pkt 3e ustawy o PDOP? 3. Czy w związku z Podziałem opisanym w zdarzeniu przyszłym, na Spółce nie będzie ciążył obowiązek płatnika, o którym mowa w art. 26 ust. 1 i 6 ustawy o PDOP, w związku z przydzieleniem Udziałowcowi udziałów w Spółce?

2019.04.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.23.2019.1.PW
     ∟Objęcie dyspozycją art. 21 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych Usług Koordynacji Projektów, Usług Hostingu Aplikacji, Usług Wsparcia oraz Usług Administracyjnych.

2019.04.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.559.2018.2.BKD
     ∟Czy ponoszone przez Wnioskodawcę koszty Usług IT podlegają ograniczeniu zaliczaniu do kosztów uzyskania przychodów na podstawie art. 15e ustawy o PDOP (w brzmieniu obowiązującym zarówno do 31 grudnia 2018 r., jak i od 1 stycznia 2019 r.)

2019.04.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.87.2019.1.MW
     ∟Obowiązek poboru zryczałtowanego podatku u źródła od wynagrodzenia wypłacanego na rzecz nierezydenta z tytułu świadczonych usług tłumaczenia oraz dysponowania certyfikatami rezydencji podatkowej Nierezydentów w celu ewentualnego niepobrania zryczałtowanego podatku u źródła przy wypłacie na rzecz nierezydentów wynagrodzenia za usługi tłumaczenia.

2019.04.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.89.2019.2.MR
     ∟W zakresie ustalenia, czy Wnioskodawca jest obowiązany do: 1. pobrania zryczałtowanego podatku u źródła, na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, przy wypłacie na rzecz Nierezydentów wynagrodzenia z tytułu usług dostępu do serwisów on-line; 2. dysponowania certyfikatami rezydencji podatkowej Nierezydentów w celu niepobrania zryczałtowanego podatku u źródła przy wypłacie wynagrodzenia za usługi dostępu do serwisów on-line na rzecz Nierezydentów

2019.04.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.70.2019.1.AJ
     ∟Kwalifikacja opłat franczyzowych przeznaczonych na fundusz reklamowy jako należności licencyjnych w rozumieniu polsko-holenderskiej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania oraz obowiązek pobrania podatku u źródła w związku z dokonywaniem tych wypłat.

2019.04.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.71.2019.1.KS
     ∟Możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków ponoszonych przez Spółkę na sfinansowanie podatku „u źródła”.

2019.04.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.47.2019.2.AJ
     ∟Brak obowiązku pobrania podatku u źródła w związku z wypłatą wynagrodzenia na rzecz nierezydentów (z siedzibą w USA i na Węgrzech) z tytułu wykonania badań oraz przygotowania raportu końcowego (ekspertyzy)

2019.04.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4010.417.2018.2.KK
     ∟Cash-pooling: 1. Powstanie przychodów i kosztów uzyskania przychodów w zw. z zawartą umową cash-poolingu; 2. Moment powstania przychodów i kosztów w zw. z płaconymi/otrzymywanymi odsetkami; 3. Pobór podatku u źródła od wypłaconych odsetek, których rzeczywistymi właścicielami są uczestnicy struktury; 4. Zastosowanie umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania w stosunku do odsetek naliczonych, których sfinansowanie nastąpiło ze środków Pool-Ledera.

2019.04.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.62.2019.2.JG
     ∟W zakresie braku zastosowania ograniczenia, o którym mowa w art. 15e ust. 1 updop

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj