Interpretacje do przepisu
art. 21 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


2470/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 21 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2019.09.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.346.2019.1.AP
     ∟Czy opłaty jakie Spółka ponosi z tytułu nabycia pakietów gwarancyjnych (pakietów naprawczych) od producentów samochodów lub instytucji finansowej podlegają na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 2a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych podatkowi u źródła, a w konsekwencji czy Wnioskodawca jest zobowiązany do obliczenia, pobrania i wpłacenia zryczałtowanego podatku dochodowego w wysokości 20%.

2019.09.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.322.2019.3.PC
     ∟Czy w przypadkach wskazanych w opisie przedstawionego powyżej stanu faktycznego Spółka ma prawo zaliczyć całą wartość podatku u źródła do kosztów uzyskania przychodu?

2019.09.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.323.2019.2.AJ
     ∟Kwestia określenia warunków podlegających weryfikacji przez płatnika w celu niepobrania podatku w związku z wypłatą należności określonych w art. 22 ust. 4 Ustawy o CIT zarówno w stanie prawnym obowiązującym w 2019 r., jak i obowiązującym od 1 stycznia 2020 r.

2019.09.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.344.2019.1.BKD
     ∟Czy w celu skorzystania z prawa do zwolnienia dywidendy wypłacanej na rzecz Udziałowca z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych (podatkiem „u źródła”) na podstawie art. 22 ust. 4 Ustawy o CIT Spółka ma obowiązek weryfikacji czy podmiot, na rzecz którego wypłacana jest dywidenda jest jej rzeczywistym właścicielem

2019.09.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.419.2019.1.AR
     ∟ustalenie czy w związku z wpłatą wynagrodzenia Przewoźnikom za świadczone na rzecz Wnioskodawcy usługi marketingowo-reklamowe: -powstanie po stronie Wnioskodawcy obowiązek poboru podatku u źródła na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, -do wypłacanych należności powyżej kwoty 2 000 000 zł rocznie na rzecz danego Przewoźnika, znajdzie zastosowanie § 2 ust. 1 pkt 9 i ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wyłączenia lub ograniczenia stosowania art. 26 ust. 2e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

2019.09.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.317.2019.2.AR
     ∟ustalenie czy w związku z wpłatą wynagrodzenia Przewoźnikom za świadczone na rzecz Wnioskodawcy usługi marketingowo-reklamowe: - powstanie po stronie Wnioskodawcy obowiązek poboru podatku u źródła na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych - do wypłacanych należności powyżej kwoty 2 000 000 zł rocznie na rzecz danego Przewoźnika, znajdzie zastosowanie § 2 ust. 1 pkt 9 i ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wyłączenia lub ograniczenia stosowania art. 26 ust. 2e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

2019.09.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.307.2019.2.BM
     ∟czy: -z tytułu płatności o charakterze wewnątrzzakładowym dokonywanych przez polski Oddział na rzecz Centrali związanych z alokowanymi kosztami funkcjonowania Centrali, Wnioskodawca zobowiązany jest zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy o CIT, do pobierania zryczałtowanego podatku dochodowego, -z tytułu płatności o charakterze wewnątrzzakładowym dokonywanych przez polski Oddział na rzecz Oddziałów z tytułu alokacji kosztów wsparcia sprzedaży oraz wsparcia IT, Wnioskodawca zobowiązany jest zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy o CIT, do pobierania zryczałtowanego podatku dochodowego, -z tytułu płatności o charakterze wewnątrzzakładowym dokonywanych przez polski Oddział na rzecz Centrali związanych z wypłatą określonego procentu zysku, Wnioskodawca zobowiązany jest zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy o CIT, do pobierania zryczałtowanego podatku dochodowego

2019.09.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.302.2019.2.MR
     ∟W zakresie obowiązku pobrania podatku u źródła w związku z wypłatą na rzecz Usługodawcy wynagrodzenia z tytułu świadczenia Usług IT świadczonych na potrzeby Oddziału.

2019.09.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.251.2019.3.BG
     ∟w zakresie obowiązku pobrania przez Spółkę jako płatnika zryczałtowanego podatku dochodowego od wypłacanego wynagrodzenia na rzecz kontrahentów zagranicznych z tytułu świadczenia usług inżynieryjnych

2019.09.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.317.2019.1.ŚS
     ∟w zakresie ustalenia: 1. czy Wnioskodawca zobowiązany będzie jako płatnik potrącać podatek u źródła od wypłacanego na rzecz Faktora wynagrodzenia w postaci opłaty za zapewnienie środków finansowych obliczonej od przekazanych na rzecz Wnioskodawcy środków z tytułu zakupu wierzytelności na podstawie zmiennej stopy referencyjnej EURIBOR 1M + marża na podstawie art. 26 ust. 1 w zw. z art. 21 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, 2. czy pozostałe wynagrodzenie wynikające z umowy, wypłacane przez Wnioskodawcę Faktorowi z tytułu realizowanych usług, tj.: a) specyficznej opłaty factoringowej za usługi administracyjne powiązane z factoringowym finansowaniem należności określonej procentowo (jako stała wartość procentowa) od kwoty przejętej. Obliczanej procentem z obrotu należności cedowanych na podstawie Umowy (nie niższej niż 2.000 EUR za rok); b) opłaty za przejęcie ryzyka niepłacenia obliczanej w oparciu o obrót należności Odbiorców, dla których określono limit kredytowy; c) opłaty za określenie i monitoring limitu kredytowego obliczonej według aktualnego cennika Faktora; d) opłaty za inne usługi w ramach umowy faktoringowej pomiędzy Wnioskodawcą a Faktorem (niespecyficzna opłata faktoringowa); e) wynagrodzenia w formie jednorazowej kwoty, tytułem opłaty za przygotowanie Umowy i dokumentacji do umowy będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem u źródła.

2019.09.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.328.2019.1.PP
     ∟W zakresie braku zastosowania ograniczenia, o którym mowa w art. 15e ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, w odniesieniu do kosztów alokowanych do Oddziału.

2019.09.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.242.2019.2.AP
     ∟- czy art. 15e ust. 1 ustawy o CIT znajduje zastosowanie do Usług informatycznych nabywanych przez Wnioskodawcę od Usługodawcy, - czy koszty ponoszone przez Spółkę z tytułu Licencji nabywanych na potrzeby podstawowej działalności Spółki, tj. produkcji oraz pakowania produktów, a także prowadzenia bieżącej działalności Spółki od strony finansowej i księgowej, stanowią koszty, o których mowa w art. 15e ust. 11 pkt 1 ustawy o CIT, a w konsekwencji ww. koszty nie podlegają ograniczeniu na podstawie art. 15e ust. 1 ustawy o CIT; - czy refakturowane przez Usługodawcę na Wnioskodawcę koszty wynagrodzenia z tytułu usług opisanych w punktach b i d opisu zaistniałego stanu faktycznego, nie podlegają ograniczeniom w zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów na podstawie wyłączenia z art. 15e ust. 11 pkt 2 ustawy o CIT w zw. z art. 15e ust. 1 ustawy o CIT, w zakresie w jakim koszty te stanowią refaktury kosztów świadczeń nabytych przez Usługodawcę w imieniu, ale na rzecz osoby trzeciej.

2019.09.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.315.2019.1.JKT
     ∟Czy opisane wyżej opłaty za usługi ubezpieczeniowe, podlegają na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 2a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, podatkowi u źródła, a w konsekwencji czy Wnioskodawcy są zobowiązani do obliczenia, pobrania i wpłacenia zryczałtowanego podatku dochodowego w wysokości 20%?

2019.09.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.316.2019.1.AT
     ∟czy Wnioskodawca jest zobowiązany jako płatnik pobierać zryczałtowany podatek dochodowy w związku z ponoszeniem Opłat na rzecz Spółki Brytyjskiej z tytułu korzystania z Oprogramowania.

2019.09.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.285.2019.3.BKD
     ∟Czy miesięczna opłata za każdą komercyjną lochę stanowi należność licencyjną w rozumieniu Konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Danii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatku od dochodu i majątku z dnia 6 grudnia 2001 r. („Konwencja”) i podlega opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 12 Konwencji i tym samym Wnioskodawca jest zobowiązany do pobrania podatku u źródła

2019.09.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-2.4012.403.2019.2.JŻ
     ∟Podstawa opodatkowania dla importu usług.

2019.09.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.411.2019.1.JK
     ∟w zakresie ustalenia, czy do wydatków z tytułu wynagrodzenia dla Podmiotu powiązanego za świadczenie na rzecz Wnioskodawcy usług informatycznych oraz usług udostępniania systemów teleinformatycznych znajdzie zastosowanie ograniczenie wynikające z art. 15e ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

2019.09.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.303.2019.2.JK
     ∟w zakresie ustalenia, czy do wydatków z tytułu wynagrodzenia dla Podmiotu powiązanego za świadczenie na rzecz Wnioskodawcy usług informatycznych oraz usług udostępniania systemów teleinformatycznych znajdzie zastosowanie ograniczenie wynikające z art. 15e ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

2019.09.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.258.2019.2.AR
     ∟Czy wynagrodzenie wypłacane na rzecz Agentów z tytułu wykonywania usług wsparcia sprzedaży (pośrednictwa) podlega opodatkowaniu tzw. podatkiem u źródła.

2019.09.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.304.2019.2.EN
     ∟w zakresie ustalenia czy Wnioskodawca ma obowiązek pobrania oraz odprowadzenia zryczałtowanego podatku dochodowego (podatku u źródła) od należności uiszczanych na rzecz zagranicznego kontrahenta Spółki za korzystanie z Oprogramowania

2019.09.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.403.2019.1.EN
     ∟w zakresie ustalenia czy Wnioskodawca ma obowiązek pobrania oraz odprowadzenia zryczałtowanego podatku dochodowego (podatku u źródła) od należności uiszczanych na rzecz zagranicznego kontrahenta Spółki za korzystanie z Oprogramowania

2019.09.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.404.2019.1.AR
     ∟Czy Wnioskodawca ma obowiązek pobrania oraz odprowadzenia zryczałtowanego podatku dochodowego (podatku u źródła) od należności uiszczanych na rzecz zagranicznego kontrahenta Spółki za korzystanie z Oprogramowania

2019.09.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.310.2019.2.AR
     ∟Czy Wnioskodawca ma obowiązek pobrania oraz odprowadzenia zryczałtowanego podatku dochodowego (podatku u źródła) od należności uiszczanych na rzecz zagranicznego kontrahenta Spółki za korzystanie z Oprogramowania

2019.09.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.314.2019.2.JK
     ∟w zakresie ustalenia czy w katalogu świadczeń wymienionych w art. 21 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych mieści się wynagrodzenie z tytułu świadczenia wskazanych we wniosku usług (usługi informatyczne i teleinformatyczne).

2019.09.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4010.197.2019.2.MK
     ∟ustalenie czy Usługi agencyjne, o których mowa we wniosku nie mieszczą się w katalogu świadczeń wskazanych w art. 21 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, w związku z czym Spółka nie jest zobowiązana jako płatnik do poboru zryczałtowanego podatku dochodowego od wypłacanego na rzecz Agentów Wynagrodzenia

2019.09.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4010.198.2019.2.MK
     ∟ustalenie czy Usługi agencyjne, o których mowa we wniosku nie mieszczą się w katalogu świadczeń wskazanych w art. 21 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, w związku z czym Spółka nie jest zobowiązana jako płatnik do poboru zryczałtowanego podatku dochodowego od wypłacanego na rzecz Agentów Wynagrodzenia

2019.09.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4010.205.2019.2.MK
     ∟czy usługi ubezpieczeniowe znajdują się poza katalogiem świadczeń wymienionych w art. 21 ust. 1 pkt 2a updop oraz czy Wnioskodawca będzie w świetle art. 26 ust. 1 updop płatnikiem, a w związku z tym będzie zobowiązany do pobrania i odprowadzenia zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych z tytułu Wypłat dokonywanych na rzecz Ubezpieczycieli (w przypadku uznania stanowiska Wnioskodawcy za nieprawidłowe w zakresie pytania nr 1)

2019.09.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.265.2019.2.BG
     ∟w zakresie obowiązków płatnika w związku z dokonywaniem płatności na rzecz nierezydenta z tytułu wypłacanego przez Spółkę wynagrodzenia za korzystanie z Programów na własne potrzeby, obowiązku posiadania certyfikatu rezydencji, limitowania na podstawie art. 26 ust. 2e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz przesyłania informacji IFT-2/IFT-2R

2019.09.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.279.2019.2.BM
     ∟czy kompleksowe usługi serwisowe nabywane przez Wnioskodawcę od Y mieszczą się w katalogu wskazanym w art. 21 ust. 1 ustawy o CIT, a w konsekwencji, czy Spółka jest zobowiązana do pobrania zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych od wynagrodzenia wypłacanego na rzecz Y

2019.09.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.286.2019.2.MBD
     ∟W zakresie kwalifikacji prawnopodatkowej usług ubezpieczeniowych do kategorii świadczeń wymienionych w art. 21 ust. 1 pkt 2a updop.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj