Interpretacje do przepisu
art. 21 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


2470/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 21 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

2019.08.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.275.2019.2.DP
     ∟czy Wnioskodawca nie będzie zobowiązany do pobrania jako płatnik zryczałtowanego podatku dochodowego (podatku u źródła) z tytułu przekazywanych Bankowi, a otrzymanych od klientów spłat wierzytelności nabytych przez Bank, w tym od spłat kapitału, prowizji i odsetek?

2019.08.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - IPPB5/4510-609/15-3/S/AJ
     ∟Obowiązek pobrania podatku od wypłat na rzecz funduszy inwestycyjnych oraz emerytalnych z siedzibą poza UE i EOG.

2019.08.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.240.2019.2.EN
     ∟w zakresie w obowiązku pobrania podatku u źródła w związku z wypłatą Stałego Wynagrodzenia wypłacanego Przejmującemu ryzyko (Kontrahentowi) w ramach transakcji SRK

2019.08.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.266.2019.2.BG
     ∟kwalifikacji wypłacanych kontrahentowi zagranicznemu należności do „zysków przedsiębiorstwa” w rozumieniu UPO, - spełnienia przesłanek wynikających z art. 26 ust. 7a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w zw. z art. 28b ust. 4 pkt 4-6 ww. ustawy i możliwości niepobrania podatku.

2019.08.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.277.2019.2.MS
     ∟Czy usługi ubezpieczeniowe nabywane od podatników, którzy nie mają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej siedziby lub zarządu podlegają opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym na podstawie art. 21 UCIT?

2019.08.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.217.2019.2.AM
     ∟Zastosowanie ograniczenia w zaliczaniu kosztów do kosztów uzyskania przychodów na podstawie art. 15e ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych do kosztów Usług agencyjnych.

2019.08.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.224.2019.2.AJ
     ∟Opodatkowanie u źródła przychodów z tytułu świadczenia Usług IT oraz z tytułu udzielenia licencji „end-user” na użytkowanie oprogramowania komputerowego.

2019.08.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.240.2019.2.JC
     ∟Czy w opisanym stanie faktycznym na Wnioskodawcy ciąży obowiązek pobrania podatku u źródła w związku z dokonywaniem przez Spółkę wypłat (na rachunek bankowy polskiego pośrednika) należności licencyjnych opisanych w stanie faktycznym?

2019.08.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.228.2019.1.KS
     ∟Obowiązek poboru podatku u źródła od opłat ponoszonych przez Wnioskodawcę na rzecz belgijskiej organizacji non profit.

2019.08.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.246.2019.3.JS
     ∟Czy należności płacone przez Spółkę na rzecz spółek zagranicznych wymienionych w przedstawionym stanie faktycznym oraz zdarzeniu przyszłym z tytułu umów dystrybucyjnych nie stanowią należności licencyjnych w rozumieniu art. 21 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy, a w konsekwencji, czy na spółce nie ciąży obowiązek poboru podatku u źródła od ww. należności, zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 26 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

2019.08.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.261.2019.3.KS
     ∟Obowiązki płatnika w związku z wydaniem nagród pieniężnych osobom prawnym prowadzącym działalność gospodarczą lub jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej (np. stowarzyszenia zwykłe) w ramach konkursu organizowanego przez Wnioskodawcę.

2019.08.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.298.2019.1.AK
     ∟Czy usługi wsparcia licencji zakupione niezależnie bądź wraz z oprogramowaniem należy uznać za usługi podlegające opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym (podatkiem u źródła)? (pytanie oznaczone we wniosku nr 2)

2019.08.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.263.2019.1.AK
     ∟Czy za nabywane oprogramowanie komputerowe i aplikacje dostępowe wypłacane na rzecz kontrahentów Spółki niebędących polskimi rezydentami podatkowymi są objęte zakresem stosowania art. 21 ust. 1 pkt 1 ustawy CIT, a w konsekwencji czy na Spółce ciąży obowiązek obliczenia, pobrania oraz odprowadzenia zryczałtowanego podatku dochodowego (podatku u źródła) od tych wypłat? (pytanie oznaczone we wniosku nr 1)

2019.08.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.274.2019.1.JC
     ∟Czy w stanie prawnym obowiązującym od 1 stycznia 2019 r., po spełnieniu warunków, o których mowa w art. 26 ust. 1d ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, art. 26 ust. 2e tej ustawy nie znajdzie zastosowania do wypłat na rzecz Zakładu, tj. Wnioskodawca jako płatnik nadal nie będzie zobowiązany do pobierania podatku u źródła od dokonanych na rzecz Zakładu płatności?

2019.08.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.268.2019.2.JS
     ∟w zakresie obowiązku poboru podatku u źródła w związku z przekazywanymi przez Spółkę do spółki luksemburskiej kwotami odpowiadającymi spłatom Wierzytelności w wykonaniu umowy o administrowanie wierzytelnościami

2019.08.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.225.2019.3.AJ
     ∟Obowiązek pobrania podatku w związku z wypłatą na rzecz nierezydenta odsetek i dywidend z papierów wartościowych oraz należności z instrumentów finansowych wyemitowanych przez podmioty zagraniczne.

2019.08.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4010.164.2019.2.HK
     ∟Czy na gruncie art. 21 ust. 1 pkt 1 oraz pkt 2a w zw. z art. 26 ust. 1 oraz art. 22a Ustawy o CIT w zw. z art. 7 Umowy UPO Spółka będzie obowiązania do pobrania podatku u źródła z tytułu opłat za Usługi IT oraz z tytułu wypłacanych należności licencyjnych?

2019.08.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.205.2019.4.BKD
     ∟Czy Spółka jest zobowiązana do pobrania zryczałtowanego podatku dochodowego „u źródła” od wynagrodzenia wypłacanego na rzecz niemieckiej spółki komandytowej z tytułu zakupu prawa do używania oprogramowania komputerowego SAP, W przypadku gdy Spółka nie ma obowiązku pobrania zryczałtowanego podatku dochodowego „u źródła” od wynagrodzenia wypłacanego na rzecz niemieckiej spółki komandytowej z tytułu zakupu prawa do używania oprogramowania komputerowego SAP, to czy jest zobowiązana do wykazania kwoty wypłaconego wynagrodzenia za prawo do używania oprogramowania komputerowego SAP w informacjach przekazywanych podatnikowi i składanych do urzędu skarbowego na formularzach IFT-2R jako kwoty dochodu zwolnionego z opodatkowania

2019.08.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.224.2019.2.BM
     ∟w zakresie ustalenia, czy: -w sytuacji braku opodatkowania Wynagrodzenia z tytułu Usług w Polsce tj. w przypadku zakwalifikowania Wynagrodzenia na gruncie Modelowej Konwencji oraz UPO pomiędzy Rzeczpospolitą Polską, a Republiką Czeską jako zysków przedsiębiorstwa opodatkowanych w kraju rezydencji otrzymującego je Nierezydenta, dla wypłat nieprzekraczających 2.000.000 PLN w trakcie roku podatkowego płatnika, Spółka będzie uprawniona do niepobrania podatku u źródła w oparciu o otrzymany certyfikat rezydencji, bez konieczności dalszego szczegółowego weryfikowania przesłanek, o których mowa w art. 28b ust. 4 pkt 4-6 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (pytanie oznaczone we wniosku nr 1), -w sytuacji braku opodatkowania Wynagrodzenia z tytułu Usług w Polsce tj. w przypadku zakwalifikowania Wynagrodzenia na gruncie Modelowej Konwencji oraz UPO pomiędzy Rzeczpospolitą Polską, a Republiką Czeską jako zysków przedsiębiorstwa opodatkowanych w kraju rezydencji otrzymującego je Nierezydenta, dla wypłat dokonywanych od 1 lipca 2019 r. przekraczających 2.000.000 PLN w trakcie roku podatkowego płatnika, prawidłowe będzie złożenie oświadczenia, o którym mowa w art. 26 ust. 7a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, dotyczącego weryfikacji, o której mowa w tym przepisie w oparciu o certyfikat rezydencji, bez konieczności dalszego szczegółowego weryfikowania przesłanek, o których mowa w art. 28b ust. 4 pkt 4-6 ww. ustawy, jako nieznajdujących zastosowania w przedmiotowej sprawie (pytanie oznaczone we wniosku nr 2)

2019.08.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.227.2019.2.PC
     ∟Niepobieranie podatku u źródła od nabywanych od Spółki Czeskiej (powiązanej z Wnioskodawcą) usługi doradczych/zarządczych; brak konieczności weryfikacji przesłanek z art. 28b ust. 4 pkt 4-6.

2019.08.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.226.2019.2.APO
     ∟Niepobieranie podatku u źródła od nabywanych od Spółki Czeskiej (powiązanej z Wnioskodawcą) usługi doradczych/zarządczych; brak konieczności weryfikacji przesłanek z art. 28b ust. 4 pkt 4-6.

2019.08.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.243.2019.2.BJ
     ∟czy usługi organizacji dostaw komponentów nabywane przez Wnioskodawcę od podmiotu powiązanego mieszczą się w katalogu wskazanym w art. 21 ust. 1 ustawy o CIT, a w związku z tym Wnioskodawca jest obowiązany do pobrania zryczałtowanego podatku u źródła przy wypłacie wynagrodzenia z tytułu ww. usług.

2019.08.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.234.2019.2.MR
     ∟W zakresie ustalenia czy Spółka będzie uprawniona do zastosowania ulgi na działalność badawczo-rozwojową opisaną w art. 18d w przypadku sprzedaży wyników prac badawczo-rozwojowych na zasadzie koszt plus marża do Kupującego, będącego przedmiotem powiązanym wobec Spółki.

2019.08.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.220.2019.2.MS
     ∟Niepobieranie podatku u źródła od nabywanych od Spółki Czeskiej (powiązanej z Wnioskodawcą) usługi doradczych/zarządczych; brak konieczności weryfikacji przesłanek z art. 28b ust. 4 pkt 4-6

2019.08.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.267.2019.1.SP
     ∟czy środki przekazywane przez Inicjatora na rzecz Wnioskodawcy w ramach świadczenia usługi obsługi Wierzytelności stanowią zyski przedsiębiorstw w rozumieniu art. 7 umowy polsko-irlandzkiej i w konsekwencji Wnioskodawca nie będzie miał obowiązku zapłaty podatku dochodowego w Polsce oraz czy środki uzyskane od klientów Inicjatora przekazywane na rzecz Wnioskodawcy w ramach usługi obsługi Wierzytelności nie będą stanowiły płatności, o których mowa w art. 21 ust. 1 i art. 22 ust. 1 ustawy o CIT, a w konsekwencji po stronie Wnioskodawcy nie powstanie obowiązek zapłaty podatku dochodowego w Polsce

2019.08.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.230.2019.2.JC
     ∟Czy w sytuacji braku opodatkowania Wynagrodzenia z tytułu Usług w Polsce, Spółka będzie uprawniona do niepobrania podatku u źródła w oparciu o otrzymany certyfikat rezydencji, bez konieczności dalszego szczegółowego weryfikowania przesłanek, o których mowa w art. 28b ust. 4 pkt 4-6 ustawy; Czy w sytuacji braku opodatkowania Wynagrodzenia z tytułu Usług w Polsce, prawidłowe będzie złożenie oświadczenia, o którym mowa w art. 26 ust. 7a ustawy dotyczącego weryfikacji, o której mowa w tym przepisie w oparciu o certyfikat rezydencji, bez konieczności dalszego szczegółowego weryfikowania przesłanek, o których mowa w art. 28b ust. 4 pkt 4-6 ww. ustawy jako nieznajdujących zastosowania w przedmiotowej sprawie.

2019.08.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.231.2019.2.JC
     ∟Czy w sytuacji braku opodatkowania Wynagrodzenia z tytułu Usług w Polsce, Spółka będzie uprawniona do niepobrania podatku u źródła w oparciu o otrzymany certyfikat rezydencji, bez konieczności dalszego szczegółowego weryfikowania przesłanek, o których mowa w art. 28b ust. 4 pkt 4-6 ustawy; Czy w sytuacji braku opodatkowania Wynagrodzenia z tytułu Usług w Polsce, prawidłowe będzie złożenie oświadczenia, o którym mowa w art. 26 ust. 7a ustawy dotyczącego weryfikacji, o której mowa w tym przepisie w oparciu o certyfikat rezydencji, bez konieczności dalszego szczegółowego weryfikowania przesłanek, o których mowa w art. 28b ust. 4 pkt 4-6 ww. ustawy jako nieznajdujących zastosowania w przedmiotowej sprawie.

2019.08.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.229.2019.2.JC
     ∟Czy w sytuacji braku opodatkowania Wynagrodzenia z tytułu Usług w Polsce, Spółka będzie uprawniona do niepobrania podatku u źródła w oparciu o otrzymany certyfikat rezydencji, bez konieczności dalszego szczegółowego weryfikowania przesłanek, o których mowa w art. 28b ust. 4 pkt 4-6 ustawy; Czy w sytuacji braku opodatkowania Wynagrodzenia z tytułu Usług w Polsce, prawidłowe będzie złożenie oświadczenia, o którym mowa w art. 26 ust. 7a ustawy dotyczącego weryfikacji, o której mowa w tym przepisie w oparciu o certyfikat rezydencji, bez konieczności dalszego szczegółowego weryfikowania przesłanek, o których mowa w art. 28b ust. 4 pkt 4-6 ww. ustawy jako nieznajdujących zastosowania w przedmiotowej sprawie.

2019.08.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.223.2019.2.BG
     ∟W zakresie zasadności kwalifikacji podatkowej wypłacanego wynagrodzenia na gruncie polsko-czeskiej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, złożenia oświadczenia warunkującego możliwość niepobrania podatku dotyczącego Rzeczywistego Usługodawcy oraz możliwości zastosowania ww. kwalifikacji do wszystkich wypłat (przekraczających 2 mln zł w trakcie roku podatkowego Spółki) na rzecz rezydentów jurysdykcji podatkowych, z którymi Polska podpisała umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania.

2019.08.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.223.2019.2.JKT
     ∟W zakresie zasadności kwalifikacji podatkowej wypłacanego wynagrodzenia na gruncie polsko-czeskiej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, złożenia oświadczenia warunkującego możliwość niepobrania podatku dotyczącego Rzeczywistego Usługodawcy oraz możliwości zastosowania ww. kwalifikacji do wszystkich wypłat (przekraczających 2 mln zł w trakcie roku podatkowego Spółki) na rzecz rezydentów jurysdykcji podatkowych, z którymi Polska podpisała umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj