Interpretacje do przepisu
art. 30 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


53/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 30 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

1 2

2019.08.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.345.2019.1.MG
     ∟w zakresie obowiązków ciążących na Spółce związanych z organizacją konkursu

2019.05.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT3.4011.158.2019.2.JR
     ∟Opodatkowanie nagród sportowych

2018.09.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.325.2018.1.JŁ
     ∟Czy w związku z wydawaniem Przedstawicielom nagród w konkursach organizowanych w sposób wskazany w opisie stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego, Spółka jako wydająca nagrody pełni rolę płatnika zryczałtowanego podatku dochodowego, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

2018.08.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.250.2018.GG
     ∟Skutki podatkowe sposobu opodatkowania organizowanych konkursów dot. Sprzedaży produktów

2018.06.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.240.2018.1.AK
     ∟Czy Spółka jako organizator Konkursów, jest zobowiązana pobrać od wartości przekazanych nagrodzonym Uczestnikom nagród 10% zryczałtowany podatek dochodowy, określony w art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy PIT?

2017.12.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4011.179.2017.2.KB
     ∟Czy w opisanym zdarzeniu przyszłym, w sytuacji, gdy u Wnioskodawcy Uczestnik programu wymieni punkty na nagrody, na Wnioskodawcy będą ciążyć obowiązki płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych lub obowiązki informacyjne, o których mowa w art. 42a ustawy o PDOF lub obowiązki sporządzenia i złożenia deklaracji/informacji podatkowej?

2017.08.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.168.2017.1.KW1
     ∟Przekazanie przez Wnioskodawcę działek gruntowych nabytych w drodze darowizny od matki na rzecz siostry w ramach spłaty jej udziału w lokalu mieszkalnym, będzie stanowiło odpłatne zbycie nieruchomości i będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych zgodnie z art. 30e ust. 1 i 2 w zw. z art. 19 ust.1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Jednocześnie wydatki na nabycie udziału w lokalu mieszkalnym, w którym zamieszkuje Wnioskodawca, będą stanowiły własne cele mieszkaniowe, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i tym samym Wnioskodawca będzie mógł skorzystać z przewidzianego w tym przepisie zwolnienia.

2017.08.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-3.4011.255.2017.1.JK3
     ∟w zakresie obowiązków płatnika z tytułu przekazanych nagród

2017.08.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.156.2017.1.JŚ
     ∟Obowiązki płatnika w związku z organizowaniem konkursów.

2017.07.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-1.4011.101.2017.2.AMN
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika.

2017.06.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 3063-ILPB1-1.4511.103.2017.2.AMN
     ∟Obowiązki płatnika w związku z wydawaniem nagród za osiągnięcie najlepszych wyników w konkursie.

2017.06.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 3063-ILPB1-1.4511.104.2017.2.AMN
     ∟Obowiązki płatnika w związku z wydawaniem nagród gwarantowanych.

2017.05.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.50.2017.1.IS
     ∟Obowiązki płatnika w związku z przekazywaniem nagród w ramach ogłaszania promocji i konkursów.

2017.04.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 3063-ILPB1-1.4511.35.2017.2.AMN
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika w związku z wydawaniem nagród za osiągnięcie najlepszych wyników w konkursie.

2017.04.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 3063-ILPB1-1.4511.36.2017.2.AMN
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika w związku z wydawaniem nagród gwarantowanych.

2017.02.20 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - 1462-IPPB4.4511.1316.2016.1.JK2
     ∟W zakresie obowiązków płatnika z tytułu wypłat dokonywanych sędziom sportowym.

2017.02.09 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - 1061-IPTPB2.4511.819.2016.2.IL
     ∟Czy Wnioskodawczyni będzie zobowiązana odprowadzić podatek dochodowy za 2016 r., od sprzedaży mieszkania nabytego w wyniku podziału majątku dorobkowego ustalonego ugodą sądową w 2015 r., w trybie art. 10 ust. 1 pkt. 8 lit. a) w związku z art. 30e i art. 45 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

2017.01.30 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - 0461-ITPB1.4511.877.2016.2.WM
     ∟1. Czy w przypadku, gdy nagroda przypadnie Uczestnikowi, który jest osobą fizyczną prowadzącą indywidualną działalność gospodarczą (indywidualny przedsiębiorca), wówczas należy ją opodatkować w sposób określony w art. 30 ust. 1 pkt 2, a w konsekwencji Wnioskodawca będzie płatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych? 2. Czy w przypadku, gdy nagroda przypadnie Uczestnikowi, który jest pracownikiem albo zleceniobiorcą Dystrybutora, wówczas należy ją opodatkować w sposób określony w art. 30 ust. 1 pkt 2, a w konsekwencji Wnioskodawca będzie płatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych?

2016.11.22 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - 1061-IPTPB1.4511.831.2016.1.AP
     ∟sposób opodatkowania wypłacanego ekwiwalentu sędziowskiego sędziom sportowym za przeprowadzane zawody sportowe, którego wartość każdorazowo nie przekracza kwoty 200 zł

2016.10.06 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB1/4511-695/16-1/MR
     ∟1. Czy w przypadku, gdy nagroda przypadnie Uczestnikowi, który jest osobą fizyczną prowadzącą indywidualną działalność gospodarczą, wówczas należy ją opodatkować w sposób określony w art. 30 ust. 1 p. 2, a w konsekwencji Wnioskodawca będzie płatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych? 2. Czy w przypadku, gdy zwycięzcą zostanie Uczestnik będący spółką osobową prawa handlowego, wówczas przychód z tytułu otrzymania nagrody będzie stanowił dla Wspólników tej spółki przychód z działalności gospodarczej? 3. W przypadku pozytywnej odpowiedzi na pytanie nr 1, czy prawidłowe jest rozwiązanie, gdy Organizator obok nagrody głównej, mającej charakter rzeczowy przyznaje dodatkowo nagrodę pieniężną, która to nagroda pieniężna wynosi 11,11% wartości nagrody głównej, a następnie jako płatnik podatku dochodowego potrąci z nagrody pieniężnej kwotę podatku i odprowadzić ją do urzędu skarbowego tytułem podatku dochodowego z tytułu wygranej w konkursie?

2016.04.11 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB2/4511-151/16/IB
     ∟Nagroda w internetowej grze zręcznościowej otrzymana z Hiszpanii.

2016.01.26 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB1/4511-1430/15-2/EC
     ∟Czy w świetle przedstawionego stanu faktycznego, w przypadku naród wydawanych osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą w związku z akcjami promocyjnymi organizowanymi przez Bank, Bank będzie zobowiązany do poboru 19% zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych zgodnie z reżimem wynikającym z art. 41 ust. 4 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm., dalej: UPIT) w związku z art. 30 ust. 1 pkt 4b UPIT?

2015.11.19 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB2/4511-1-772/15-6/WM
     ∟Zagraniczna spółka kontrolowana.

2015.11.17 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB2/4511-1-794/15-2/JK
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie zagranicznej spółki kontrolowanej.

2015.11.17 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB2/4511-1-795/15-2/JK
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie zagranicznej spółki kontrolowanej.

2015.10.21 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPB1/4511-442/15-2/AG
     ∟Możliwości uznania planowanego programu promocyjno-lojalnościowego za konkurs oraz obowiązków płatnika w przypadku wydania, w ramach tego programu, nagrody pieniężnej osobom nieprowadzącym działalności gospodarczej.

2015.09.23 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB2/4511-1-587/15-3/JK
     ∟Kontrolowana Spółka zagraniczna.

2015.04.24 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB1/4511-137/15-4/ES
     ∟w zakresie obowiązków płatnika w związku z wypłatą nagród w ramach organizowanych przez Spółkę konkursów

2015.04.20 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB2/4511-65/15-4/MK1
     ∟Czy po stronie Spółki jako płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych wystąpi obowiązek pobrania i odprowadzenia zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych będących pracownikami partnerów handlowych Klientów lub osobami współpracującymi z nimi w oparciu o umowę cywilnoprawną (tj. osób nieprowadzących samodzielnej działalności gospodarczej) z tytułu wygranych w konkursach na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 2) ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej: „ustawa o PIT”)?

2015.04.07 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB4/415-1059/14-4/JK
     ∟Bank jako płatnik nie będzie zobowiązany do wykonywania funkcji płatnika w odniesieniu do oferowanych klientom Banku świadczeń w obszarze polityki cenowej bowiem świadczenia te jako oferowane do szerokiego grona Klientów nie będzie stanowiło przychodu podlegającego opodatkowaniu. Wnioskodawca nie będzie miał również obowiązków płatnika w odniesieniu do oferowanych w ramach sprzedaży premiowej, jednorazowych nagród o wartości nieprzekraczających 760 zł, bowiem nagrody te będą korzystać ze zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W przypadku przekroczenia tej kwoty, Wnioskodawca będzie zobowiązany do pobrania podatku w wysokości 10% nagrody, zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy. Bank jako płatnik obowiązany będzie pobrać zryczałtowany podatek w wysokości 19% świadczenia, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 4b ustawy, w odniesieniu do świadczeń oferowanych w ramach promocji i reklamy, tj. kwot pieniężnych, wypłaty za polecenie Klienta, z uwagi na brak zwolnienia tych świadczeń na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68a ustawy. Natomiast świadczenie w postaci dodania do konta w czasie trwania promocji karty na bezpłatne korzystanie z usług medycznych, będzie korzystało ze zwolnienia na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68a ustawy, jeżeli jednorazowa wartość tego świadczenia nie przekroczy 200 zł. Bank będzie zobowiązany do poboru 19% podatku od tego świadczenia, gdy jego jednorazowa wartość przekroczy 200 zł.

1 2

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj