Skorowidz tematyczny interpretacji
podatkowych

 

Podatki i opłaty lokalne → Podatek od nieruchomości 319 / 442400  │  wszystkie tematy

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2014.05.19 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPP1/443-147/14/AJ
     ∟ Określenie stawki podatku na wykonanie trwałej zabudowy meblowej w obiektach budownictwa mieszkaniowego.

2013.01.28 - Prezydent Miasta Kalisza - WF-RWPIO.310.1.2013
     ∟ Stanowisko Spółki polegające na tym, że myjnię należącą do ... Sp. z o.o. należy zakwalifikować do budowli jest prawidłowe. Stanowisko Spółki polegające na tym, że opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości będzie podlegała jedynie część budowlana myjni jest nieprawidłowe. Stanowisko Spółki polegające na tym, że podatnikiem podatku od nieruchomości jest ... Sp. z o.o. jest nieprawidłowe.

2012.10.19 - Minister Finansów - PL/LS/833/89/APQ/12/223
     ∟ Stosowanie art. 3 ust. 1 pkt 4 lit. a i ust. 2, w związku z art. 2 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613, z późn. zm.) w odniesieniu do ustalenia podatnika podatku od nieruchomości, w stosunku do nieruchomości będących własnością Lasów Państwowych

2012.04.26 - Minister Finansów - PL/LS/833/40/SIA/12/122
     ∟ opodatkowanie garażu wielostanowiskowego stanowiącego przedmiot odrębnej własności, usytuowanego w budynku mieszkalnym wielorodzinnym

2009.06.25 - Prezydent Miasta Łodzi - Fn.I.0550/2/08
     ∟ Grunt jako użytek rolny a podatek od nieruchomości.

2009.01.12 - Prezydent Miasta Łodzi - Fn.I.0550/4/08
     ∟ Przedsiębiorca na podstawie umowy zawartej z Miastem Łódź zobowiązany jest do zadeklarowania i zapłacenia podatku od nieruchomości jako posiadacz na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych. Obowiązek podatkowy powstaje z dniem 1 stycznia roku następującego po roku, w którym budowla została zakończona albo w którym rozpoczęto użytkowanie budowli przed ich ostatecznym wykończeniem.

2008.12.01 - Urząd Miasta Brzeg - FN-II-3110-1/74/P/08
     ∟ Czy najemca, dzierżawca nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa Wojskowej Agencji Mieszkaniowej zyskuje status podatnika podatku od nieruchomości w świetle art. 3 ust. 1 pkt 4 lit "a" ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn. Dz. U. 2006 r. Nr 121, poz. 844 ze zm.).

2008.05.05 - Prezydent Miasta Łodzi - Fn.I.0550/2/08
     ∟ Budynki szpitala więziennego podlegają opodatkowaniu według stawki określonej w art.5 ust.1 pkt 2 lit e ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz.844, ze zm.) tj. „od budynków pozostałych”

2007.09.28 - Prezydent Miasta Mysłowic - WPiOL.I.3110-P-53t 2007
     ∟ Czy budynki i inne budowle stanowiące elementy infrastruktury kolejowej, bez których nie jest możliwe jej funkcjonowanie mogą być objęte przedmiotowym zwolnieniem, jak np. mury oporowe, zapory drogowe, kanalizacje, linie kablowe? Czy można zastosować zwolnienie, o którym mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1 Ustawy w stosunku do gruntów, które nie posiadają w wypisach ewidencji gruntów oznaczenia jako grunty kolejowe "Tk", a faktycznie znajdują się na nich elementy infrastruktury kolejowej?

2007.09.27 - Wójt Gminy Buczkowice - FIN/0550/2/2007
     ∟ Interpretacje podatkowe   Rodzaj dokumentupostanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowegoSygnaturaFIN/0550/2/2007Data2007.09.27AutorWójt Gminy BuczkowiceTematPodatki i opłaty lokalne --> Podatek od nieruchomościSłowa kluczowedeklaracjeformularze podatkoweobowiązek składania deklaracji

2007.09.27 - Wójt Gminy Skoroszyce - Fn-RK-3110/01/07
     ∟ Podatnik wywodzi, iż z treści art. 6 ust. 13 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, a zwłaszcza z użytego w tym przepisie sformułowania „w formularzach zawarte będą dane dotyczące podmiotu i przedmiotu opodatkowania niezbędne do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości” wynika, że formularz deklaracji na podatek od nieruchomości powinien służyć do prawidłowego wymiaru i poboru podatku. . xxxxxx z uwagi na dużą ilość składanych deklaracji i informacji dotyczących podatku od nieruchomości jest zainteresowana unifikacją tychże formularzy polegająca na tym, że xxxxxx opracowałaby takie formularze, które uwzględniałby możliwie najszerszy zakres danych określonych przez gminy wobec których jest ona podatnikiem. ...

2007.09.26 - Urząd Skarbowy w Oświęcimiu - DEN.I.4-3110/35/07
     ∟ 1. Czy wyrażenie „sporządzone na formularzu według ustalonego wzoru" użyte w przepisie art. 6 ust. 9 pkt 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opiatach lokalnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 ze zm.) w odniesieniu do deklaracji na podatek od nieruchomości składanej na dany rok podatkowy oznacza formularz deklaracji zgodny z układem graficznym określonym przez radę gminy.2. Czy złożenie informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości zawierające większy zakres danych niż określone przez radę gminy we wzorze formularza nie wypełnia dyspozycji art. 6 ust. 9 pkt 1 ustawy o której mowa w pkt. 1?3. Przepisy prawa podatkowego i prawa karnego skarbowego przewidują konsekwencje za złożenie informacji o nieru...

2007.09.25 - Urząd Skarbowy w Suchej Beskidzkiej - RFN 3110/42/P/07
     ∟ 1. Czy wyrażenie „sporządzone na formularzu według ustalonego wzoru" użyte w przepisie art. 6 ust. 9 pkt 1 ustawy z dnia 12.01.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych /dalej ustawa o podatkach i opłatach lokalnych/ w odniesieniu do deklaracji na podatek od nieruchomości składanej na dany rok podatkowy oznacza formularz deklaracji /replikę/ zgodny z układem graficznym określonym przez Radę Gminy, przesyłanym później przez organ podatkowy, czy formularz zawierający dane dotyczące podmiotu i przedmiotu opodatkowania niezbędne do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości - jak stanowi przepis art. 6 ust. 13 cyt. ustawy o podatkach i opłatach lokalnych?.2. Czy złożenie informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości za...

2007.09.25 - Burmistrz Miasta Namysłowa - FII3110-2/34/2007
     ∟ 1. Czy wyrażenie „sporządzone na formularzu według ustalonego wzoru” użyte w przepisie art.6 ust.9 pkt 1 ustawy z dnia 12.01.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (dalej ustawa o podatkach i opłatach lokalnych) w odniesieniu do deklaracji na podatek od nieruchomości składanej na dany rok podatkowy oznacza formularz deklaracji (replikę) zgodny z układem graficznym określonym przez Radę Gminy , przesyłanym później przez organ podatkowy , czy formularz zawierający dane dotyczące podmiotu i przedmiotu opodatkowania niezbędne do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości – jak stanowi przepis art. 6 ust. 13 cyt. ustawy o podatkach i opłatach lokalnych ?2. Czy złożenie informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji...

2007.09.24 - Urząd Skarbowy w Oświęcimiu - Fn. 3110-2/07
     ∟ 1.czy wyrażenie „sporządzone na formularzy wg ustalonego wzoru” użyte w przepisie art. 6 ust. 9 pkt. 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych w odniesieniu do deklaracji na podatku od nieruchomości oznaczoną formułą deklaracji zgodny z układem graficznym określonym przez Radę Gminy?2.Czy założenie informacji i deklaracji zawierających większy zakres danych niż określony przez Radę Gminy wypełnia dyspozycję art. 6 ust. 9 pkt. 1 ustawy?3.Czy przepisy prawa podatkowego i prawa karnego skarbowego przewidują konsekwencje za złożenie informacji i deklaracji w sposób niezgodny ze wzorami formularzy określonymi przez Radę Gminy? PISEMNA INTERPRETACJA PRZEPISÓW PRAWA PODATKOWEGO Wójt Gminy Polanka Wielka działając na podstawie art. 14a § 1, art. 216 i art. 218 Us...

2007.09.24 - Prezydent Miasta Dąbrowa Górnicza - 3110-2-2/27/2007
     ∟ Obowiazek sporzadzenia deklaracji na formularzu wedug ustalonego wzoru.

2007.09.24 - Burmistrz Głogówka - Fin3110-1/2007
     ∟ Dotyczy rodzaju stawki opodatkowania podatkiem od nieruchomości.

2007.09.20 - Burmistrz Głogówka - Fn.3110/-2/2007
     ∟ 1. Czy wyrażenie:” sporządzone na formularzu wg ustalonego wzoru” , użyte w art..6 ust.9 pkt.1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych od odniesieniu do deklaracji na podatek od nieruchomości oznacza formularz( replikę) zgodny z układem graficznym określonym przez radę gminy ,przesyłamy później przez organ podatkowy, czy formularz zawierających dane dotyczące podmiotu oraz przedmiotu opodatkowania niezbędne do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości –jak to stanowi art.6 ust.13 tej ustawy?2. Czy złożenie informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości zawierające większy zakres danych niż określony przez radę gminy, obejmujący przykładowo numery ksiąg wieczystych, nazwę sądu ,numery działek ,adres po

2007.09.19 - Wójt Gminy Marklowice - FN 3110- /07
     ∟ Interpretacje podatkowe   Rodzaj dokumentupostanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowegoSygnaturaFN 3110- /07Data2007.09.19AutorWójt Gminy MarklowiceTematPodatki i opłaty lokalne --> Podatek od nieruchomościSłowa kluczowedeklaracjeformularze podatkoweobowiązek składania deklaracji Postanowienie Wójta Gminy Marklowice Na podstawie:art. 14a § 1, 3 i 4 oraz art. 216§ 1 ustawy z dnia 29.08. 1997r. - Ordynacja podatkowa ( z. Dz..U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późniejszymi zmianami) postanawiam: 1. udzielić na wniosek sp. z o.o. w interpretacji przepisu art. 6 ust.9 pkt 1 i ust. 13 ustawy z dni 12.01.1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006r Nr 121, poz. 844 z późniejszymi zmianami) stwierdzają...

2007.09.19 - Wójt Gminy Chełm Śląski - FB.III.311O-5/07
     ∟ 1. Czy wyrażenie" sporządzone na formularzu według ustalonego wzoru" użyte w przepisie art. 6 ust. 9 pkt 1 ustawy z dnia 12.01.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (dalej ustawa o podatkach i opłatach lokalnych) w odniesieniu do deklaracji na podatek od nieruchomości składanej na dany rok podatkowy oznacza formularz deklaracji (replikę) zgodny z układem graficznym określonym przez Radę Gminy, przesyłanym później przez organ podatkowy, czy formularz zawierający dane dotyczące podmiotu i przedmiotu opodatkowania niezbędne do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości jak stanowi przepis art. 6 ust. 13 cyt. ustawy o podatkach i opłatach lokalnych? 2. Czy złożenie informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości zawier...

2007.09.18 - Urząd Skarbowy w Oświęcimiu - DF 3101-17/2117/2007
     ∟ 1. Czy wyrażenie „sporządzone na formularzu według ustalonego wzoru" użyte w przepisie art. 6 ust. 9 pkt 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (dalej ustawa o podatkach i opłatach lokalnych) w odniesieniu do deklaracji na podatek od nieruchomości składanej na dany rok podatkowy oznacza formularz deklaracji (replikę) zgodny z układem graficznym określonym przez Radę Gminy, przesyłany później przez organ podatkowy, czy formularz zawierający dane dotyczące podmiotu i przedmiotu opodatkowania niezbędne do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości - jak stanowi przepis art. 6 ust. 13 cyt. ustawy o podatkach i opłatach lokalnych?2. Czy złożenie informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomośc...

2007.09.17 - Prezydent Miasta Mysłowic - WPiOL.I.3110-P-37/19/07
     ∟ Interpretacje podatkowe   Rodzaj dokumentupostanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowegoSygnaturaWPiOL.I.3110-P-37/19/07Data2007.09.17AutorPrezydent Miasta MysłowicTematPodatki i opłaty lokalne --> Podatek od nieruchomościSłowa kluczowedeklaracjeformularze podatkowe

2007.09.17 - Prezydent Miasta Katowice - FN.II.3110 5 - S- /07
     ∟ czy podlegaja opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości nabyte działki.

2007.09.17 - Urząd Skarbowy w Oświęcimiu - FN V 3110/1-1/2007
     ∟ 1. Czy wyrażenie „sporządzone na formularzu według ustalonego wzoru" użyte w przepisie art. 6 ust. 9 pkt 1 ustawy z dnia 12.01.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (dalej ustawa o podatkach i opłatach lokalnych) w odniesieniu do deklaracji na podatek od nieruchomości składanej na dany rok podatkowy oznacza formularz deklaracji (replikę) zgodny z układem graficznym określonym przez Radę Gminy, przesyłanym później przez organ podatkowy, czy formularz zawierający dane dotyczące podmiotu i przedmiotu opodatkowania niezbędne do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości - jak stanowi przepis art. 6 ust. 13 cyt. ustawy o podatkach i opłatach lokalnych?2. Czy złożenie informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości zaw...

2007.09.17 - Burmistrz Strzelec Opolskich - Fp-31016/P/14/2007
     ∟ Dotyczy art. 6 ust.9 pkt 1 oraz art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006r. Nr 121, poz. 844 z późn. zm.), zgodnie z którym:· każdy formularz deklaracji na podatek od nieruchomości pozwalający na prawidłowy wymiar i pobór podatku od nieruchomości, zawierający jednocześnie zakres danych określonych przez Radę Gminy na dany rok jest formularzem, o którym mowa w art. 6 ust. 9 pkt. 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych,· za składanie takiej deklaracji nie grożą żadne konsekwencje (sankcje) wynikające z przepisów prawa podatkowego.

2007.09.11 - Wójt Gminy Pawłowice - Fn.3110-1I29/2007
     ∟ Obowiazek składania deklaracji na podatek od nieruchomości.

2007.09.10 - Prezydent Miasta Zabrza - PEA.I.KK-3110-1-152/07
     ∟ Dotyczy składania deklaracji na podatek od nieruchomości oraz informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych na formularzach innych niż określone uchwałą Rady Miejskiej.

2007.09.10 - Burmistrz Zawadzkiego - Fn3110/I/9/07
     ∟ Dotyczy zakresu i sposobu zastosowania przepisu art.6 ust. 9 pkt1 i ust.13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r o podatkach i opłatach lokalnych .

2007.09.06 - Urząd Skarbowy w Chrzanowie - PB/p.3110-7-47/2007
     ∟ 1) Czy wyrażenie „sporządzone na formularzu według ustalonego wzoru" użyte w przepisie art. 6 ust. 9 pkt 1 ustawy z dnia 12.01.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych w odniesieniu do deklaracji na podatek od nieruchomości składanej na dany rok podatkowy oznacza formularz deklaracji (replikę) zgodny z układem graficznym określonym przez Radę Gminy, przesyłanym później przez organ podatkowy, czy formularz zawierający dane dotyczące podmiotu i przedmiotu opodatkowania niezbędne do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości - jak stanowi przepis art. 6 ust. 13 cyt. ustawy o podatkach i opłatach lokalnych?2) Czy złożenie informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości zawierających większy zakres danych niż określon...

2007.09.06 - Burmistrz Miasta Hajnówka - Fn.0154/1/07
     ∟ Czy za wynajęty plac położony na gruntach Skarbu Państwa będącym w użytkowaniu wieczystym, podatnikiem podatku od nieruchomości jest użytkownik wieczysty? Burmistrz Miasta Hajnówka działając na podstawie art. 14a § 1 § 3 i § 4 oraz art. 216 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), w związku z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 217, poz. 1590,postanawia- udzielić na wniosek podatnika interpretacji art. 3 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 z późn. zm.) stwierdzając, że za wynajęty plac położony na gruntach Skarbu Państwa będ...

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11Ok. 95% interpretacji zawartych w bazie epodatnik.pl zostało przyporządkowanych do wyżej wymienionych kategorii tematycznych.

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj