Skorowidz hasłowy interpretacji
Hasło: kwota

 

kwota 308 / 442400  │  a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   z  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2018.02.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.208.2017.1.NL
     ∟Czy przy ustalaniu Limitu dla transakcji polegającej na zawarciu umowy pożyczki należy brać pod uwagę wyłącznie kwotę zapłaconych Spółce odsetek, czy też celem ustalenia Limitu należy zsumować kwotę główną pożyczki i kwotę zapłaconych Spółce odsetek

2018.02.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.368.2017.1.JP
     ∟Czy w związku z konfuzją i wygaśnięciem zobowiązań (w zakresie zapłaty kwoty głównej oraz zapłaty odsetek za zwłokę) po stronie Wnioskodawcy powstanie przychód w podatku dochodowym od osób prawnych?

2018.02.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.367.2017.1.JP
     ∟Czy w momencie umorzenia zobowiązań przychodem Spółki będzie kwota główna umorzonego zobowiązania, a przychodem nie będą umorzone odsetki za zwłokę?

2017.12.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.194.2017.2.JP
     ∟Czy pozostałą część długu w kwocie 130.837,71 PLN, z którego po zapłacie w terminie dwóch rat, Inwestor zostanie zwolniony należy rozpoznać jako przychód i odprowadzić od tej kwoty podatek dochodowy? Czy odsetki ustawowe liczone od 30 kwietnia 2015 r. do dnia zapłaty, z których Inwestor zostanie zwolniony zgodnie z zawartą ugodą również należy potraktować jako przychód podatkowy? Jeśli tak, to w którym momencie powstanie przychód podatkowy w powyższych przypadkach i jak należy ustalić jego wartość? (pytania oznaczone we wniosku nr 3)

2017.11.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.154.2017.2.AZ
     ∟VAT - w zakresie: stwierdzenia czy wartość transakcji dla oceny powstania obowiązku sporządzenia dokumentacji podatkowej z podmiotami powiązanymi należy określać w kwocie brutto.

2017.11.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.349.2017.1.IZ
     ∟Czy kwota otrzymanych Bonusów nie pomniejszy wartości wydatków kwalifikujących się do objęcia pomocą publiczną w rozumieniu § 6 ust. 1 Rozporządzenia Strefowego, jakie będą powstawać w związku z ponoszonym przez Spółkę Czynszem za Najem oraz kwotą Wynagrodzenia dla A i kwotą Wynagrodzenia dla C?

2017.09.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-3.4012.271.2017.2.WB
     ∟Opodatkowanie czynności obciążania innych gmin kwotami, stanowiącymi pokrycie kosztów dotacji oraz obowiązku dokumentowania ww. czynności fakturami VAT.

2017.03.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 3063-ILPB1-2.4511.84.2017.1.NK
     ∟Obowiązek podatkowy.

2017.02.15 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - 1462-IPPP3.4512.850.2016.2.PC
     ∟W zakresie opodatkowania transakcji dostawy nieruchomości oraz prawa do obniżenia kwoty podatku VAT należnego o kwotę podatku VAT naliczonego.

2017.01.19 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPB-1-1.4511.594.2016.2.NL
     ∟możliwość zwolnienia od opodatkowania kwot głównych zasądzonych wyrokiem sądowym z tytułu nieterminowej wypłaty dotacji otrzymanej w związku z prowadzeniem niepublicznego przedszkola oraz odsetek od ww. kwot głównych

2017.01.16 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPP1.4512.839.2016.2.MG
     ∟Opodatkowanie podatkiem VAT zwrotu kosztów zastępstwa procesowego.

2016.12.09 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - 1061-IPTPP3.4512.498.2016.1.ALN
     ∟Brak prawa do zwrotu kwoty wydatkowanej na zakup pozostałych 4 kas rejestrujących.

2016.12.02 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPP2.4512.725.2016.2.IK
     ∟Czy Gmina powinna do przyznanej kwoty odszkodowania doliczyć podatek VAT uznając, iż kwota wskazana w powołanej decyzji jest kwotą netto?

2016.11.29 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - 1462-IPPB3.4510.951.2016.1.AG
     ∟Kwota pieniędzy wydatkowana przez Wnioskodawcę tytułem udzielenia pożyczek Spółce Zależnej, ustalona na dzień objęcia udziałów w Spółce Zależnej (kwota kapitału tych pożyczek) nie może zostać uznana za wydatek poniesiony na nabycie lub wytworzenie przedmiotu wkładu (jakimi są własne wierzytelności pożyczkowe) w rozumieniu art. 15 ust. 1j pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Skutkiem podatkowym tej okoliczności jest niemożność objęcia kwot udzielonych pożyczek instytucją kosztów uzyskania przychodów.

2016.11.28 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - 3063-ILPB2.4510.91.2016.2.PS
     ∟Koszty uzyskania przychodów.

2016.10.06 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBI/2/4510-702/16-3/JP
     ∟Czy Spółka postąpi prawidłowo zaliczając odpisaną, nieściągalną wierzytelność od kontrahenta białoruskiego do podatkowych kosztów uzyskania przychodu?

2016.10.03 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - 1061-IPTPP3.4512.395.2016.1.OS
     ∟Czynności niepodlegające opodatkowaniu – kwoty.

2016.09.29 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB2/4510-1-37/16-2/PS
     ∟Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie możliwości oraz momentu zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wartości umorzonych wierzytelności lub ich części.

2016.09.27 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB3/4510-728/16-4/AG
     ∟W ocenie organu, na gruncie prawa podatkowego nie zachodzi tożsamość pomiędzy wniesieniem wkładu niepieniężnego na pokrycie kapitału zakładowego (i ewentualnie zapasowego), a spłatą wierzytelności w ramach tego wkładu wniesionych. Każda z tych operacji ma odrębny charakter podatkowy rodzący odrębne skutki w sferze prawa podatkowego. Ta odrębność prowadzi zaś do wniosku, iż spłata wierzytelności nie korzysta z wyłączeń przewidzianych w art. 12 ust. 4 pkt 4 i 11 ustawy o CIT i tym samym winna być opodatkowana na zasadach ogólnych zakreślonych w art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy o CIT. W konsekwencji, odpowiadając na pytanie Spółki, należy stwierdzić, że w związku z wykupem przez Emitenta / Emitentów Obligacji, otrzymanych przez Spółkę w drodze aportu i przeznaczonych w części na pokrycie podwyższonego kapitału zakładowego, a w części na kapitał zapasowy, po stronie Spółki powstanie przychód w wysokości kwoty głównej Obligacji na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

2016.08.26 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB3/4510-610/16-2/MS
     ∟skompensowania (unettowienia) sald wzajemnych rozliczeń/rozrachunków Banku oraz Oddziału zagranicznego dla potrzeb ustalenia wartości aktywów stanowiących podstawę opodatkowania zastosowania wyceny według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego obowiązującego na dzień bilansowy przy wyliczaniu kwoty aktywów Oddziału zagranicznego wyrażonej w walucie obcej dla potrzeb ustalenia podstawy opodatkowania FIN

2016.08.11 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP2/4512-1-353/16-3/MJ
     ∟Możliwość wliczania kosztów własnego transportu do kwoty sprzedaży przy obliczaniu podstawy opodatkowania w ramach procedury VAT-marża.

2016.08.09 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB3/423-964/12-5/16/S/AG
     ∟Czy na podstawie art. 15.1, w związku z art. 16 ust. 1 pkt 25 lit. a) i art. 16 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej: ustawy CIT) ZF będzie mogła uznać za koszt uzyskania przychodu wartość odpisanych wierzytelności uznanych za nieściągalne w kwocie brutto (to jest wraz z podatkiem VAT)?

2016.07.04 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB3/4510-220/16-2/DK
     ∟Czy w świetle przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, odsetki płacone/otrzymywane przez Wnioskodawcę będą stanowiły koszt uzyskania przychodów lub odpowiednio przychody podatkowe Wnioskodawcy na zasadzie kasowej, natomiast pobierane lub wpłacane z powrotem w ramach cash poolingu środki (stanowiące dodatnie bądź ujemne salda) nie będą stanowić ani kosztu ani przychodu podatkowego Wnioskodawcy?

2016.06.10 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB1/4511-562/16-2/RK
     ∟1) Czy dochodem podlegającym opodatkowaniu jest łączna kwota otrzymana przez Wnioskodawcę z tytułów, o których mowa w rubryce 80, pkt a, b, c i d, czy też dochodem podlegającym opodatkowaniu jest wyłącznie kwota wskazana w rubryce 80, pkt a ?

2016.05.10 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - 1061-IPTPP3.4512.88.2016.3.BM
     ∟Aport nieruchomości – podstawa opodatkowania.

2016.04.27 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP1/4512-87/16/MS
     ∟zasady zaokrąglania kwot na fakturach VAT

2016.04.25 - Minister Finansów - PT8.8101.92.2016/PBD
     ∟Czy kwoty, którymi Wnioskodawca obciąża pracowników za udostępnienie wymienionych usług, stanowią wynagrodzenie Wnioskodawcy za świadczone przez nią na rzecz pracowników usługi i jako kwoty należne z tytułu sprzedaży, po pomniejszeniu o kwotę podatku należnego, stanowią całkowity jej obrót z tego tytułu?

2016.04.14 - Minister Finansów - PT8.8101.735.2015/PBD
     ∟1. Czy Wnioskodawca, pomimo uiszczania przez pracowników jedynie części kosztów, ma obowiązek uznania - na gruncie ustawy o podatku od towarów i usług - czynności jako odpłatnej, podlegającej opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług na zasadach ogólnych, według stawki podstawowej (obecnie 23%)? 2. Jaka powinna być wysokość podstawy opodatkowania dla przedmiotowych czynności - kwota w wys. 48,78 zł, czy też kwota w wys. 97,56 zł?

2016.04.07 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB3/4510-40/16-5/DK
     ∟Czy przepływy środków finansowych tytułem zerowania sald dodatnich i ujemnych na Rachunkach na koniec każdego dnia roboczego stanowią dla Spółki odpowiednio, przychód albo koszt dla celów podatku dochodowego, w opisanych stanach faktycznych?

2016.04.07 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB3/4510-39/16-7/DK
     ∟Czy przepływy środków finansowych tytułem zerowania sald dodatnich i ujemnych na Rachunkach na koniec każdego dnia roboczego stanowią dla Spółki odpowiednio, przychód albo koszt dla celów podatku dochodowego, w opisanych stanach faktycznych?

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj