Skorowidz hasłowy interpretacji
Hasło: kwota

 

kwota 308 / 442400  │  a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   z  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2013.07.18 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB2/415-232/10/13-5/S/MK
     ∟Zakres zwolnienia z opodatkowania środków pieniężnych otrzymywanych z Edukacyjnego Funduszu Emerytalnego.

2013.07.10 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB3/423-341/13-2/AG
     ∟W jaki sposób ustalić kwotę odsetek od Pożyczek 1, która nie będzie stanowić kosztu uzyskania przychodów w związku z ograniczeniami wynikającymi z przepisów o niedostatecznej kapitalizacji?

2013.07.10 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB3/423-337/13-2/AG
     ∟Czy kwota, o którą podwyższony został kapitał zakładowy Spółki Przejmującej w sposób opisany powyżej stanowić będzie kapitał zakładowy na potrzeby niedostatecznej kapitalizacji w rozumieniu art. 16 ust. 7 Ustawy CIT?

2013.07.02 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB3/423-338/13-2/AG
     ∟Czy kwota, o którą podwyższony zostanie kapitał zakładowy Spółki Przejmującej, pochodząca z wkładu gotówkowego, stanowić będzie kapitał zakładowy na potrzeby tzw. niedostatecznej kapitalizacji w rozumieniu art. 16 ust. 7 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

2013.06.28 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP1/443-282/13-2/AWa
     ∟Podatek od towarów i usług w zakresie możliwości skorzystania ze zwolnienia podmiotowego w przypadku świadczenia usług w zakresie księgowości od dnia 1 stycznia 2014 r.

2013.06.05 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB3/423-241/13-3/KK
     ∟Która z kwot stanowi przychód Wnioskodawcy? Wartość kuponów wydanych Widzom w zamian za pieniądze czy różnica wynikająca z niższego przelicznika powrotnej wymiany kuponów na pieniądze?

2013.05.09 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB5/423-204/13-3/RS
     ∟Czy w przypadku, gdy w ramach zawartej Umowy Konsorcjum Spółka pełni funkcję Lidera Konsorcjum, jest ona zobowiązana do rozpoznania przychodu należnego w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych (PDOP) z tytułu wystawionych na rzecz zamawiającego faktur wyłącznie do części kwot należnych Spółce za prace wykonane przez nią, a tym samym nie powinna uwzględniać przy ustalaniu swojego przychodu wynagrodzenia objętego fakturą a dotyczącego kwot przysługującym Partnerom za prace przez nich wykonane (mimo, że faktura wystawiana przez Spółkę na zamawiającego będzie obejmowała zarówno wynagrodzenie za prace Spółki - Lidera, jak i pozostałych Partnerów)?

2013.04.23 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB1/415-290b/12/13-S/WM
     ∟Czy kwota uzyskana z tytułu różnicy między partycypacją wniesioną, a uzyskaną stanowi dochód partycypanta i jednocześnie podstawę do wystawienia przez Wnioskodawcę informacji o przychodach?

2013.04.23 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB1/415-290a/12/13-S/WM
     ∟Czy kwota uzyskana z tytułu różnicy między partycypacją wniesioną, a uzyskaną stanowi dochód partycypanta i jednocześnie podstawę do wystawienia przez Wnioskodawcę informacji o przychodach?

2013.04.22 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB5/423-96/13-4/AJ
     ∟Czy w przedstawionym powyżej stanie faktycznym u Spółki Cypryjskiej powstanie obowiązek zapłaty w Polsce podatku dochodowego od osób prawnych z tytułu otrzymania darowizny akcji na gruncie podatku dochodowego od osób prawnych ? Czy w związku z darowizną akcji spółki komandytowo-akcyjnej na rzecz udziałowca, będzie przysługiwało Wnioskodawcy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony przy tej transakcji ?

2013.04.12 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB5/423-62/13-4/PS
     ∟CIT - w zakresie art. 7 i 12 umowy polsko –japońskiej.

2013.03.29 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP2/443-49/13-4/MN
     ∟Czy sporządzanie opinii na rzecz sądów w zakresie szacowania wartości nieruchomości oraz czynszu, w formie operatu szacunkowego i poza tą formą, jest doradztwem, a jeśli nie to czy Wnioskodawca może skorzystać ze zwolnienia podmiotowego określonego przepisami prawa w art. 113 ust. 11 ustawy o VAT?

2013.02.28 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP2/443-1211/12-5/SJ
     ∟Czy w związku z posiadaną w ofercie sprzedaży biżuterią sztuczną z metalu nieszlachetnego platerowaną metalem szlachetnym (pozłacaną silnie zanieczyszczonym zlotem) Wnioskodawca ma obowiązek zarejestrowania się jako podatnik czynny podatku od towarów i usług?

2013.02.28 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP2/443-1211/12-4/SJ
     ∟Czy w związku z posiadaną w ofercie sprzedaży biżuterią sztuczną z metalu nieszlachetnego platerowaną metalem szlachetnym (pozłacaną silnie zanieczyszczonym zlotem) Wnioskodawca traci możliwość korzystania ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących?

2013.02.25 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP2/443-1180/12-4/AD
     ∟Czy słusznie Wnioskodawca uznał, że od dnia 1 stycznia 2013 r. będzie miał prawo skorzystać ze zwolnienia przewidzianego dla drobnych przedsiębiorców, w art. 113 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług?

2013.02.22 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB1/415-1612/12-4/MT
     ∟Czy od spłaty spadku Wnioskodawczyni powinna zapłacić podatek dochodowy?

2013.01.22 - Minister Finansów - DD3/033/37/CRS/12/PK-705
     ∟obowiązki płatnika związane z wyrównaniem zaległych diet radnych

2013.01.15 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP2/443-1063/12-4/SJ
     ∟Czy z tytułu opisanej wyżej działalności Wnioskodawca może korzystać ze zwolnienia od podatku VAT, o którym mowa w art. 113 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r., który mówi, że zwalnia się od podatku podatników, u których wartość sprzedaży opodatkowanej nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 150.000 zł?

2012.12.24 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP2/443-972/12-3/IZ
     ∟dotyczy określenia ceny nabycia towarów sprzedawanych z uwzględnieniem procedury VAT marża

2012.12.07 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB4/415-727/12-5/JK2
     ∟Stwierdzić należy, iż otrzymanie przez spadkobiercę w wyniku działu spadku kwoty nieprzekraczającej udziału w spadku nie powoduje powstania przychodu do opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

2012.11.30 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP2/443-946/12-4/MR
     ∟Skorzystanie ze zwolnienia podmiotowego w przypadku świadczenia usług w zakresie księgowości.

2012.11.22 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP2/443-924/12-4/MN
     ∟Zwolnienie podmiotowe od podatku od towarów i usług ze względu na wartość osiąganych obrotów – usługi rachunkowo-księgowe (stan prawny od 1 stycznia 2011 r.).

2012.11.20 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP4/443-391/12-2/BA
     ∟1. Czy w opisanym przypadku odpłatne świadczenie przeze Wnioskodawcę usług poza terytorium kraju podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?2. Czy w opisanym przypadku wartość sprzedaży usług świadczonych poza terytorium kraju na rzecz kontrahentów z Ukrainy i Danii wlicza się do wartości sprzedaży uprawniającej do zwolnienia od podatku od towarów i usług w trybie art. 113 ust. 1 ustawy o podatku VAT, czy wartości tych usług nie bierze się pod uwagę przy ustaleniu wartości sprzedaży, po przekroczeniu której traci się zwolnienie podmiotowe od podatku od towarów i usług?

2012.11.09 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP2/443-839/12-2/MR
     ∟Zwolnienie podmiotowe od podatku od towarów i usług ze względu na wartość osiąganych obrotów – usługi rachunkowo-księgowe (stan prawny od 1 stycznia 2012 r.).

2012.11.06 - Minister Finansów - DD3/033/10/OBQ/12/PK-240
     ∟skutki podatkowe finansowania przez pracodawcę wyżywienia pracownika będącego w podróży służbowej

2012.10.30 - Minister Finansów - DD3/033/42/ILG/12/PK-799
     ∟opodatkowanie zwrotu kosztów wyżywienia poniesionych przez pracowników podczas podróży służbowych

2012.10.19 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP2/443-784/12-2/MN
     ∟Wnioskodawca nie może powrócić do zwolnienia od podatku VAT w trakcie bieżącego 2012 roku. Ze zwolnienia podmiotowego od podatku od towarów i usług, Wnioskodawca może ponownie skorzystać od dnia 1 stycznia 2013 r., o ile spełnione zostaną wszystkie wskazane powyżej warunki określone w art. 113 ustawy o podatku od towarów i usług.

2012.10.11 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP2/443-763/12-4/MR
     ∟Zwolnienie podmiotowe od podatku od towarów i usług ze względu na wartość osiąganych obrotów – usługi rachunkowo-księgowe (stan prawny od 1 stycznia 2012 r.).

2012.09.21 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB2/415-627/12-4/AS
     ∟otrzymanie przez spadkobiercę w wyniku działu spadku kwoty nieprzekraczającej udziału w spadku nie powoduje powstania przychodu do opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

2012.08.20 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB3/423-352/12-2/PK1
     ∟Czy w opisanym zdarzeniu przyszłym przychód (dochód) spółki kapitałowej posiadającej status akcjonariusza spółki komandytowo-akcyjnej podlegać będzie opodatkowaniu w dniu faktycznego otrzymania kwoty stanowiącej udział w zyskach wypłacony akcjonariuszom na podstawie uchwały o podziale zysku „czy też zgodnie z zasadami określonymi w art. 5 ust. 1 i 2 i art. 25 ust. 1 u.p.d.o.p. w miesięcznych zaliczkach, choćby nawet udział w zysku nie został faktycznie otrzymany?

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj