Interpretacje do przepisu
art. 11 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


29/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 11 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne

1

2019.11.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.568.2019.1.AP
     ∟odliczenie składek na ubezpieczenie społeczne oraz zdrowotne

2018.07.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.283.2018.2.AP
     ∟rozliczenie składki na ubezpieczenie społeczne

2017.11.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.292.2017.1.WM
     ∟1. Czy Wnioskodawca będzie mógł w przyszłości rozliczyć opisane straty podatkowe prowadząc działalność gospodarczą, niezależnie od tego, czy będzie to jednoosobowa działalność gospodarcza, czy też Wnioskodawca działalność będzie prowadził jako wspólnik spółki osobowej? 2. Czy wypracowane straty powinny być rozliczone w taki sposób, że rozliczenie dokonywane jest przez ich odliczenie od dochodów w najbliższych kolejno następujących po sobie pięciu latach podatkowych, z tym, że wysokość obniżenia w którymkolwiek z tych lat nie może przekroczyć 50% kwoty tej straty? 3. Czy Wnioskodawcy przysługuje prawo do rozliczenia wskazanych strat po założeniu działalności gospodarczej lub po przystąpieniu jako wspólnik do spółki osobowej pomimo, że przez pewien czas nie prowadził w żadnej formie działalności gospodarczej?

2017.10.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.311.2017.1.MG
     ∟W zakresie możliwości odliczenia od dochodu składek na ubezpieczenie społeczne.

2013.11.06 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPB1/415-542/13-2/AP
     ∟rozliczenie straty poniesionej z pozarolniczej działalności

2013.04.22 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB1/415-124/13-5/AM
     ∟Zakres sposobu rozliczenia straty.

2011.08.22 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB4/415-528/11-2/MP
     ∟Odliczenia od podatku składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz odliczenia od przychodu składki na ubezpieczenia społeczne.

2010.04.26 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBI/1/415-94/10/WRz
     ∟Jaka jest możliwość zmniejszenia zryczałtowanego podatku dochodowego o zapłacone zaległe składki ubezpieczenia społeczne?

2010.02.18 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB1/415-1271/09-3/AA
     ∟1. Jak należy rozliczyć otrzymaną dotację dla celów ryczałtów – czy jest ona przychodem i według jakiej stawki ryczałtu czy też pomniejsza zapłacone składki na ubezpieczenie społeczne? 2. Czy powinna być ujęta jako przychód w ewidencji przychodów?

2010.01.07 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBI/1/415-833/09/ZK
     ∟Czy refundacja składek na ubezpieczenia społeczne stanowi przychód z działalności gospodarczej?

2009.05.06 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB2/415-171/09/AD
     ∟Ulga z tytułu użytkowania sieci internet w lokalu będącym miejscem zamieszkania.

2009.01.20 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB1/415-1232/08-2/IF
     ∟Podatnik opłacając ryczałt od przychodów ewidencjonowanych może obniżyć kwotę ryczałtu o zapłacone składki na ubezpieczenie zdrowotne, przy czym kwota składki o którą zmniejsza się ryczałt nie może przekroczyć 7,75% podstawy wymiaru tej składki.Natomiast składki na ubezpieczenie społeczne mogą być odliczone od przychodu.

2008.12.19 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB1/415-785/08-3/AG
     ∟Czy przychodem podatkowym z tytułu dzierżawy będzie dla Wnioskodawcy całość opłat ponoszonych przez dzierżawcę (a więc również opłacane przez dzierżawcę: podatek od nieruchomości oraz opłata za wieczyste użytkowanie gruntu), czy jedynie kwoty, które są przez Wnioskodawcę faktycznie otrzymane (a więc kwota czynszu za dzierżawę gruntu)?

2008.08.01 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB1/415-311/08/BK
     ∟Skutki podatkowe dla podatnika prowadzącego pozarolniczą działalność gospodarczą na terytorium Francji dokonanego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych zwrotu składek ubezpieczeniowych za lata 2005 – 2007

2007.12.05 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB1/415-100/07/WRz
     ∟Czy ryczałt od przychodów ewidencjonowanych można obliczać w sposób narastający ?

2007.04.25 - Urząd Skarbowy w Kędzierzynie-Koźlu - PDIA/415-4/2007
     ∟Pytanie podatnika dotyczy zasad opodatkowania zwróconych przez ZUS składek na ubezpieczenie społeczne.Tożsamy z 130910Postanowienie Naczelnik Urzędu Skarbowego w Kędzierzynie-Koźlu działając na podstawie przepisów art. 14a § 1 i § 4 oraz art. 216 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. –Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz.60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 09.03.2007 r. w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji, co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w Pana indywidualnej sprawie postanawia uznać za prawidłowe stanowisko dotyczące opodatkowania na zasadach ogólnych jako dochód z innych źródeł zwróconych przez ZUS składek na ubezpieczenie społeczne. UzasadnieniePismem z dnia 09.03.2007 r. zwrócił się Pan z zapytaniem w kwestii opoda...

2007.04.18 - Drugi Urząd Skarbowy w Krakowie - DO/415-27/07/IJ
     ∟Jak prawidłowo rozliczyć zwrot z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne i na Fundusz Pracy za okres 2004-2006 otrzymany przez podatnika przywróconego do KRUS, opodatkowanego zryczałtowanym podatkiem dochodowym?

2007.03.16 - Pierwszy Urząd Skarbowy w Bielsku-Białej - 2403-PDFD-415-6/07
     ∟Czy można skorzystać z przyspieszonej amortyzacji w przypadku opodatkowania przychodów zryczałtowanym podatkiem dochodowym ? Z treści złożonego wniosku wynika, że podatniczka prowadzi działalność gospodarczą, opodatkowaną w formie ryczałtu ewidencjonowanego, głównie w zakresie produkcji pojemników metalowych. W związku z powyższym zapytuje, czy w roku 2007 będzie mogła skorzystać z przyspieszonej amortyzacji i być zwolniona z płacenia podatków z zainwestowanych pieniędzy ? Zapytuje również czy jakikolwiek środek trwały można zbudować we własnym zakresie (tj. budowa maszyn i narzędzi do obecnie prowadzonej działalności) i jak wyliczyć wartość zbudowanych środków trwałych oraz czy w takim wypadku można posłużyć się wyceną Rzeczoznawcy ? Zdan...

2007.03.16 - Urząd Skarbowy w Kłobucku - NUS-MPPiO/415-8/07
     ∟Dot. rozliczenia zwróconych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych składek na ubezpieczenie społeczne oraz zdrowotne Z przedstawionego w zapytaniu stanu faktycznego wynika, że podatnik prowadzi działalność gospodarczą opodatkowaną zryczałtowanym podatkiem dochodowym od przychodów ewidencjonowanych. W okresie od 1 października 2004 r. do 30 września 2006 r.podatnik opłacał składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Składki na ubezpieczenie społeczne odliczone były w PIT-28 od przychodu, natomiast na ubezpieczenie zdrowotne od podatku. W dniu 24 stycznia 2007 r. ZUS zwrócił podatnikowi nienależnie zapłacone składki na ubezpieczenie społeczne oraz zdrowotne za okres od 1 października 2004 r. do 30 września 2006 r. Zdanie...

2006.10.24 - Urząd Skarbowy w Malborku - DFII/415–62/06/JK
     ∟Czy podlegają odliczeniu od przychodów ewidencjonowanych o zapłacone w 2006 roku składki na ubezpieczenie społeczne za lata 2000-2005?

2006.10.13 - Pierwszy Urząd Skarbowy w Gdańsku - DR/415-0022/06
     ∟Czy w przypadku najmu lokalu, do czynszu powinno doliczać się opłaty eksploatacyjne

2006.05.30 - Drugi Urząd Skarbowy w Lublinie - P-1/415/10/06
     ∟Zapytanie Pana dotyczy postępowania w sprawie odliczania straty działalności gospodarczej za lata ubiegłe przy wyborze opodatkowania w formie ryczałtu ewidencjonowanego.

2006.04.25 - Urząd Skarbowy w Pruszkowie - 1421/BF/415-21/GJ/06
     ∟Czy przychodem dla wynajmującego oprócz czynszu są również opłaty ponoszone przez najemcę z tytułu kosztów eksploatacji budynku w zakresie dostaw gazu, energii elektrycznej, wody i odprowadzania ścieków?

2006.03.03 - Urząd Skarbowy we Włoszczowej - PD-415/1/06
     ∟Czy zapłacone w 2005 roku składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne za miesiące X i XI w 2004 roku można uwzględnić w PIT-28 za 2005 r. ?

2005.06.10 - Urząd Skarbowy w Głogowie - PDI415/1/7/05
     ∟Czy opłacając ryczałt od przychodów ewidencjonowanych jest możliwość korzystania z odliczeń składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne ?

2005.05.19 - Pierwszy Urząd Skarbowy w Katowicach - PDII/415-17/05
     ∟Czy osoba zagraniczna może odliczyć w ramach ulgi rehabilitacyjnej od przychodu ewidencjonowanego opodatkowanego zryczałtowanym podatkiem, wydatki za korzystanie w Polsce z uzdrowiskowego leczenia sanatoryjnego? Ze stanu faktycznego przedstawionego we wniosku i w pismach uzupełniających wynika, że mieszka Pan w Niemczech. W Polsce uzyskuje Pan przychody z tytułu najmu garaży opodatkowane zryczałtowanym podatkiem dochodowym. Jest Pan inwalidą i rencistą co udokumentował Pan następującymi dowodami:-orzeczeniem Obwodowej Komisji Lekarskiej d/s. Inwalidztwa i Zatrudnienia z ... Nr sprawy: ...-decyzją Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Chorzowie z dnia ... znak: ...-u...

2005.04.11 - Pierwszy Urząd Skarbowy w Rzeszowie - I US.I/415/4/05, I US.I/415/4a/05
     ∟1. Czy opłaty za dzierżawę gruntu i podatek od nieruchomości są kosztami podlegającymi odliczeniu w przypadku najmu opodatkowanego podatkiem zryczałtowanym?2. Czy kwota 4.000 euro przysługuje każdemu z małżonków, jeżeli umowa najmu sporządzona jest na oboje małżonków, którzy rozliczają się osobno i pozostają we wspólności majątkowej?3. Czy kwota najmu podniesiona o wskaźnik inflacji za rok ubiegły podlega opodatkowaniu?4. Jakich odliczeń podatnik może dokonać przy opłacaniu podatku od najmu lokalu w formie ryczałtu?

2004.05.18 - Urząd Skarbowy w Świeciu - PDI/415-6/04
     ∟Czy ma prawo zsumować przychody z najmu i komisu i od całości dokonywać odliczeń składki na ubezpieczenie społeczne, jeżeli tak to w jaki sposób to dokumentować tzn. czy do ewidencji przychodów z komisu można dopisywać przychody z najmu czy też do najmu należy założyć osobną ewidencję. W piśmie z dnia 19.04.2004 r. zwrócił się Pan o udzielenie pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego. Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że prowadzi Pan działalność gospodarczą w zakresie: komis sprzętu AGD i RTV i z tego tytułu opłaca zryczałtowany podatek dochodowy od przychodów ewidencjonowanych wg stawki 8,5 %. Ponadto od 01.01....

2004.03.29 - Urząd Skarbowy w Mińsku Mazowieckim - US.12-PDF/415-18/10/2004
     ∟Mój mąż prowadzi działalność gospodarczą i opłaca podatek od przychodów ewidencjonowanych. Opłaca składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne za siebie i za mnie jako osobę współpracującą.W złożonym zeznaniu PIT-28 za 2003 r. mąż odliczył częściowo składki na ubezpieczenie społeczne ( tylko do wysokości przychodu ). Ponieważ podatku należnego do zapłaty nie było, kwota na ubezpieczenie zdrowotne w PIT-28 nie została odliczona.Oprócz prowadzonej przez męża działalności gospodarczej, oboje wynajmujemy lokale użytkowe ( jako odrębne źródło przychodu ) i rozliczamy się oddzielnie na zasadach ogólnych.W związku z nieodliczeniem w PIT-28 składek na ...

1

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj