Interpretacje do przepisu
art. 15 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


7430/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 15 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

2019.02.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4010.456.2018.1.KK
     ∟Art. 15e ust. 1 – Europejskie Usługi Wsparcia – łańcuch dostaw

2019.02.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4010.455.2018.1.KK
     ∟Art. 15e ust. 1 – Europejskie Usługi Wsparcia – HR

2019.02.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4010.396.2018.3.KK
     ∟Art. 15e ust. 1 – Europejskie Usługi Wsparcia – finanse

2019.02.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4010.454.2018.1.KK
     ∟Art. 15e ust. 1 – Europejskie Usługi Wsparcia – IT

2019.02.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.662.2018.1.RK
     ∟określenie, czy koszty opłat licencyjnych ponoszone przez Wnioskodawcę na rzecz Licencjodawcy podlegają ograniczeniom w możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów, wynikającym z art. 15e ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

2019.02.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.647.2018.1.RK
     ∟określenie, czy koszty opłat licencyjnych ponoszone przez Wnioskodawcę na rzecz Licencjodawcy podlegają ograniczeniom w możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów, wynikającym z art. 15e ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

2019.02.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.646.2018.1.RK
     ∟określenie, czy koszty opłat licencyjnych ponoszone przez Wnioskodawcę na rzecz Licencjodawcy podlegają ograniczeniom w możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów, wynikającym z art. 15e ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

2019.02.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4010.408.2018.2.KK
     ∟Art. 15e ust. 1(ograniczenie w zaliczeniu do kup) – usługi inżynieryjne

2019.02.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.473.2018.3.MR
     ∟w zakresie ustalenia: - czy koszty uczestnictwa pracowników Wnioskodawcy w Programie Motywacyjnym, ponoszone przez Wnioskodawcę, mogą zostać zaliczone w ciężar kosztów uzyskania przychodów zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych – jest prawidłowe; - momentu zaliczania przedmiotowych wydatków do kosztów uzyskania przychodów - jest nieprawidłowe.

2019.02.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.474.2018.3.MR
     ∟• czy koszty uczestnictwa pracowników Wnioskodawcy w Programie Motywacyjnym, ponoszone przez Wnioskodawcę, mogą zostać zaliczone w ciężar kosztów uzyskania przychodów zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych – jest prawidłowe; • momentu zaliczania przedmiotowych wydatków do kosztów uzyskania przychodów - jest nieprawidłowe

2019.02.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.475.2018.3.MR
     ∟w zakresie ustalenia: - czy koszty uczestnictwa pracowników Wnioskodawcy w Programie Motywacyjnym, ponoszone przez Wnioskodawcę, mogą zostać zaliczone w ciężar kosztów uzyskania przychodów zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych – jest prawidłowe; - momentu zaliczania przedmiotowych wydatków do kosztów uzyskania przychodów - jest nieprawidłowe.

2019.02.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.553.2018.1.ŚS
     ∟dot. zakresie ustalenia czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym przy kalkulacji limitów z art. 15c i 15e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, tj. odpowiednio: -nadwyżki sumy przychodów ze wszystkich źródeł przychodów pomniejszonej o przychody o charakterze odsetkowym nad sumą kosztów uzyskania przychodów pomniejszonych o wartość zaliczonych w roku podatkowym do kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w art. 16a-16m, oraz kosztów finansowania dłużnego nieuwzględnionych w wartości początkowej środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej, -nadwyżki sumy przychodów ze wszystkich źródeł przychodów pomniejszonych o przychody z tytułu odsetek nad sumą kosztów uzyskania przychodów pomniejszonych o wartość zaliczonych w roku podatkowym do kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w art. 16a-16m, i odsetek, -Spółka powinna uwzględniać przychody i koszty działalności zwolnionej z opodatkowania na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34 i 34a ww. ustawy

2019.02.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.547.2018.1.SG
     ∟czy obliczając limity, o których mowa w art. 15e ust. 1 updop, Spółka prawidłowo nie uwzględni w nich wartości opłat za otrzymaną gwarancję kontraktową z uwagi na spełnienie przesłanek z art. 15e ust. 11 pkt 1 updop

2019.02.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.538.2018.2.ŚS
     ∟dot. ustalenia, czy Spółka jest uprawniona do zaliczania do wartości początkowej środków trwałych stanowiącej podstawę dokonywania odpisów amortyzacyjnych odsetek (w przypisanej części, naliczonych do dnia przekazania środka trwałego do używania) od środków otrzymanych w ramach cash poolingu jeżeli środki te były wykorzystywane na finansowanie wytworzenia lub zakupu środków trwałych.

2019.02.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.633.2018.3.AG
     ∟Brak stosowania ograniczenia, o którym mowa w art. 15e ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w odniesieniu do kosztów usług związanych z funkcjonowaniem programu lojalnościowego dla klientów hoteli.

2019.02.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.522.2018.1.EN
     ∟w zakresie ustalenia, czy w przypadku Spółki, jako podatnika prowadzącego częściowo działalność strefową, zwolnioną z opodatkowania, wartość EBITDA, do której odwołuje się art. 15e ust. 1 ustawy o CIT, powinna uwzględniać wyłącznie przychody i koszty wygenerowane na działalności opodatkowanej (niestrefowej), a w konsekwencji czy limitowaniu, o którym mowa we wskazanym przepisie podlegać będą wyłącznie koszty przypisane do działalności opodatkowanej (niestrefowej)

2019.02.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.541.2018.1.NL
     ∟ustalenie, czy ponoszone przez Wnioskodawcę koszty Usług IT podlegają ograniczeniu zaliczaniu do kosztów uzyskania przychodów na podstawie art. 15e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (w brzmieniu obowiązującym zarówno do 31 grudnia 2018 r., jak i od 01 stycznia 2019 r.)

2019.02.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.642.2018.1.MO
     ∟Czy przy kalkulacji limitów określonych w art. 15c i 15e ustawy o pdop, Wnioskodawca powinien uwzględniać przychody i koszty, które dotyczą zarówno działalności opodatkowanej jak i zwolnionej z opodatkowania? (pytanie oznaczone we wniosku nr 1)

2019.02.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4010.410.2018.2.HK
     ∟Czy usługi z zakresu treasury, których koszty nabycia ponoszone są przez Wnioskodawcę bezpośrednio na rzecz podmiotu powiązanego, stanowią koszty uzyskania przychodu związane z wytworzeniem przez Wnioskodawcę towaru w rozumieniu art. 15e ust. 11 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, a tym samym nie stosuje się do nich ograniczeń zawartych w art. 15e ust. 1 updop?

2019.02.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.535.2018.1.NL
     ∟ustalenie, czy koszty zakupu gruntu oraz koszty Nakładów (poniesione w związku z nabyciem i przygotowaniem części Nieruchomości do sprzedaży) obliczone proporcjonalnie wskaźnikiem udziału powierzchni użytkowej mieszkalnej (PUM) przewidzianego dla części sprzedawanej Nieruchomości w całości szacowanego PUM Nieruchomości mogą być potrącone jako koszty uzyskania przychodów bezpośrednio związane z przychodami w momencie uzyskania przychodu ze sprzedaży Nieruchomości

2019.02.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.544.2018.1.MW
     ∟Możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów strat Spółki w środkach obrotowych (środki pieniężne) powstałych w związku z kradzieżą dokonaną przez Pracownika zarówno w wysokości zasądzonej w wyroku jak i w wysokości faktycznie skradzionych środków oraz możliwości rozpoznania przychodu w przypadku ewentualnej spłaty należności przez ww. Pracownika.

2019.02.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.525.2018.1.BS
     ∟w zakresie sposobu rozliczenia kosztów podatkowych w przypadku otrzymania przychodu z udziału w zyskach osób prawnych.

2019.02.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.530.2018.1.NL
     ∟sposób rozliczenia kosztów podatkowych w przypadku otrzymania przychodu z udziału w zyskach osób prawnych

2019.02.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.524.2018.1.MF
     ∟w zakresie sposobu rozliczenia kosztów podatkowych w przypadku otrzymania przychodu z udziału w zyskach osób prawnych.

2019.02.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4010.382.2018.1.LG
     ∟Momentu zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków na remont środków trwałych

2019.02.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.513.2018.2.NL
     ∟zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych na zorganizowanie uroczystości związanej z otwarciem zakładu

2019.02.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.543.2018.1.MS
     ∟Czy wynagrodzenie należne Podmiotowi Powiązanemu z tytułu nabycia opisanych wyżej Usług stanowi (będzie stanowić) koszt bezpośrednio związany z wytworzeniem towaru w rozumieniu art. 15e ust. 11 pkt 1 ustawy o PDOP - i tym samym ograniczenie w możliwości zaliczania go do kosztów uzyskania przychodów Wnioskodawcy wynikające z art. 15e ust. 1 ustawy o PDOP nie znajduje (nie znajdzie) do niego zastosowania?

2019.02.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4010.387.2018.4.KK
     ∟Skutki podatkowe przekształcenia jednoosobowej działalności gospodarczej Wnioskodawcy w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością

2019.02.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.499.2018.2.NL
     ∟ustalenie, czy wydatki związane z prowadzoną działalnością w postaci wynagrodzeń dla pracowników za sierpień 2018 r. wypłacone już przez Spółkę przekształconą w terminie do 10 września 2018 r. mogą zostać zaliczone w całości do kosztów uzyskania przychodów Spółki przekształconej oraz czy wydatki poniesione we wrześniu 2018 r. przez Spółkę przekształconą tytułem składek na ubezpieczenie społeczne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w części finansowanej przez płatnika związane z wypłatą wynagrodzeń za miesiąc sierpień 2018 r. (czyli miesiąc, w którym nastąpiło przekształcenie) w całości stanowią dla Spółki koszty uzyskania przychodów

2019.02.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-3.4010.289.2018.1.MS
     ∟Zastosowanie tzw. klucza przychodowego, o którym mowa w art. 15 ust. 2 i 2a ustawy.

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj