Interpretacje do przepisu
art. 15 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


7430/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 15 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

2019.05.31 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.198.2019.1.JF
     ∟Ustalenie, czy koszty związane z wdrożeniem Programu oraz jego funkcjonowaniem w tym także koszty poniesione przez Spółkę-matkę na nabycie akcji własnych, którymi będzie na podstawie refaktury obciążany Wnioskodawca będą stanowiły dla Wnioskodawcy koszt pośredni.

2019.05.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.157.2019.1.JG
     ∟Brak zastosowania ograniczeń, o których mowa w art. 15e ust. 1 updop w odniesieniu do opisanych we wniosku usług prawnych

2019.05.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.151.2019.1.AM
     ∟Ustalenie czy koszty nabycia poszczególnych usług IT oraz koszty związane z uzyskaniem dostępu do oprogramowania ponoszone przez Wnioskodawcę na rzecz podmiotu powiązanego podlegają ograniczeniu w zaliczaniu ich do kosztów uzyskania przychodów, o którym mowa w art. 15e ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2018 r.

2019.05.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.69.2019.4.AG
     ∟sposób opodatkowania czynności związanych z obrotem walutą wirtualną

2019.05.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.196.2019.1.AR
     ∟Czy do wydatków na nabycie Europejskich Usług Wsparcia obejmujących wsparcie w zakresie produkcji znajdzie zastosowanie ograniczenie wynikające z art. 15e ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

2019.05.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.195.2019.1.AR
     ∟Czy do wydatków na nabycie Europejskich Usług Wsparcia obejmujących wsparcie w zakresie logistyki znajdzie zastosowanie ograniczenie wynikające z art. 15e ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

2019.05.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.194.2019.1.AR
     ∟Czy do wydatków na nabycie Europejskich Usług Wsparcia obejmujących wsparcie w zakresie łańcucha dostaw znajdzie zastosowanie ograniczenie wynikające z art. 15e ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

2019.05.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.193.2019.1.AR
     ∟Czy do wydatków na nabycie Europejskich Usług Wsparcia obejmujących wsparcie w zakresie HR znajdzie zastosowanie ograniczenie wynikające z art. 15e ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

2019.05.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.116.2019.2.AR
     ∟Czy do wydatków na nabycie Europejskich Usług Wsparcia obejmujących wsparcie w zakresie finansów znajdzie zastosowanie ograniczenie wynikające z art. 15e ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

2019.05.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.125.2019.2.BSA
     ∟w zakresie ustalenia czy ponoszone przez Spółkę na rzecz Spółki Powiązanej koszty Opłat licencyjnych stanowią koszty uzyskania przychodu bezpośrednio związane z wytworzeniem przez Wnioskodawcę towaru w rozumieniu art. 15e ust. 11 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, a tym samym nie stosuje się do nich ograniczeń zawartych w art. 15e ust. 1 ww. ustawy

2019.05.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.192.2019.1.AR
     ∟Czy do wydatków na nabycie Europejskich Usług Wsparcia obejmujących wsparcie w zakresie IT znajdzie zastosowanie ograniczenie wynikające z art. 15e ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

2019.05.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.84.2019.2.MO
     ∟1. Czy ponoszone przez Spółkę wydatki na usługi pośrednictwa w sprzedaży (Opłaty Agencyjne) na rzecz Spółek Sklepowych nie podlegają ograniczeniom w zaliczaniu do kosztów uzyskania przychodów na podstawie art. 15e ust. 1 ustawy o CIT? 2. Czy w przypadku uznania stanowiska Wnioskodawcy dot. pytania nr 1 za nieprawidłowe, do ponoszonych przez Spółkę wydatków na usługi pośrednictwa w sprzedaży (Opłat Agencyjnych) na rzecz Spółek Sklepowych znajduje zastosowanie wyłączenie, o którym mowa w art. 15e ust. 11 pkt 1 ustawy o CIT?

2019.05.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4010.88.2019.2.HK
     ∟Czy Usługi Wsparcia w zakresie oddelegowania pracownika do działu HR nie mieszczą się w katalogu usług wskazanych w art. 15e ust. 1 ustawy o CIT? Czy Usługi Wsparcia w zakresie analiz biznesowych nie mieszczą się w katalogu usług wskazanych w art. 15e ust. 1 ustawy o CIT? Czy Usługi Wsparcia w zakresie finansów nie mieszczą się w katalogu usług wskazanych w art. 15e ust. 1 ustawy o CIT? Czy Usługi Wsparcia w zakresie administrowania bazą kontraktów rabatowych nie mieszczą się w katalogu usług wskazanych w art. 15e ust. 1 ustawy o CIT? Czy Usługi Wsparcia w zakresie łańcucha dostaw nie mieszczą się w katalogu usług wskazanych w art. 15e ust. 1 ustawy o CIT?

2019.05.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4010.87.2019.2.HK
     ∟Czy Usługi Wsparcia w zakresie oddelegowania pracownika do działu HR nie mieszczą się w katalogu usług wskazanych w art. 15e ust. 1 ustawy o CIT? Czy Usługi Wsparcia w zakresie analiz biznesowych nie mieszczą się w katalogu usług wskazanych w art. 15e ust. 1 ustawy o CIT? Czy Usługi Wsparcia w zakresie finansów nie mieszczą się w katalogu usług wskazanych w art. 15e ust. 1 ustawy o CIT? Czy Usługi Wsparcia w zakresie administrowania bazą kontraktów rabatowych nie mieszczą się w katalogu usług wskazanych w art. 15e ust. 1 ustawy o CIT? Czy Usługi Wsparcia w zakresie łańcucha dostaw nie mieszczą się w katalogu usług wskazanych w art. 15e ust. 1 ustawy o CIT?

2019.05.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.117.2019.2.JS
     ∟- czy działalność Spółki stanowi działalność badawczo-rozwojową: - koszty kwalifikowane w art. 18d ust. 2 updop pracownicy/współpracownicy/materiały/surowce/śr. trwałe, WNiP - ekspertyzy, opinie, usługi doradcze: czy Spółka jest uprawniona do odliczenia, o którym mowa w art. 18d ust. 1 Ustawy CIT w zeznaniu za rok podatkowy, w którym koszty na wytworzenie maszyn zostaną ujęte w kosztach uzyskania przychodów.

2019.05.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - IPPB3/423-509/14-3/S/SP
     ∟możliwość zaliczenia w poczet kosztów uzyskania przychodów kwoty określonej w Ugodzie na rzecz Gminy

2019.05.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4010.84.2019.5.LG
     ∟Ustalenie czy poniesiona strata w wyniku likwidacji nie w pełni umorzonego środka trwałego stanowi dla Spółki koszty uzyskania przychodów

2019.05.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.149.2019.1.PP
     ∟uznanie wydatków związanych z ponoszeniem opłaty eksploatacyjnej za koszty bezpośrednio związane z uzyskiwanymi przez Wnioskodawcę przychodami

2019.05.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.145.2019.1.PP
     ∟moment zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych na wykonanie odwiertów geologicznych oraz ustalenie, czy do wartości początkowej piezometrów należy wliczać wkłady poniesione na dokonanie odwiertów

2019.05.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.78.2019.3.BS
     ∟w zakresie ustalenia: - czy Spółka będzie miała prawo do rozpoznania z tytułu wydatków na leasing pojazdu o wartości 51 000 zł netto kosztu podatkowego w rozumieniu art. 15 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w pełnej wysokości, - czy spółka będzie miała prawo do rozpoznania z tytułu wydatków na ubezpieczenie OC/AC/NNW pojazdu o wartości 51 000 zł kosztu podatkowego w pełnej wysokości, - czy Spółka będzie miała prawo do rozpoznania z tytułu innych wydatków związanych z jego użytkowaniem (kosztów eksploatacyjnych, w tym paliwa) kosztu podatkowego w rozumieniu art. 15 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w pełnej wysokości przy założeniu spełnienia warunków określonych w art. 86a ust. 4 ustawy o podatku od towarów i usług tj. złożenie VAT-26, określenie celów używania i prowadzenie szczegółowej ewidencji przebiegu pojazdu określonej w art. 86a ust. 7 ustawy o podatku od towarów i usług.

2019.05.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.142.2019.1.AS
     ∟czy środki pieniężne przekazywane pomiędzy Wnioskodawcą a Spółkami Zależnymi w związku z rozliczaniem zaliczek na podatek dochodowy należny od PGK przez Spółkę reprezentującą, jak również środki pieniężne zatrzymane na koncie Wnioskodawcy dedykowanym do rozliczeń PGK z tytułu podatku dochodowego i zaliczane na poczet przyszłych zobowiązań Spółek z tytułu podatku dochodowego należy uwzględnić przy ustalaniu dochodu/straty podatkowej zgodnie z art. 7a ust. 1 ustawy o CIT jako przychody/koszty podatkowe Spółek

2019.05.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.105.2019.2.MR
     ∟W zakresie ustalenia, czy: 1. zgodnie z art. 4a pkt 26 w zw. z pkt 28 ustawy CIT, prowadzone przez Wnioskodawcę prace w zakresie tworzenia nowych Produktów spełniają definicję działalności badawczo-rozwojowej, uprawniając tym samym do skorzystania, zgodnie z art. 18d ustawy CIT, z ulgi na badania i rozwój – jest prawidłowe, 2. zgodnie z art. 18d ust. 2 i 3 ustawy CIT, kosztami kwalifikowanymi są, ponoszone przez Wnioskodawcę w roku podatkowym.

2019.05.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4010.50.2019.2.HK
     ∟Czy w przypadku gdy zgodnie z art. 15e ust. 1 ustawy o PDOP Wnioskodawca nie będzie uprawniony do zaliczenia w koszty podatkowe całości lub części kosztów Usług niematerialnych w roku w którym koszty te są pierwotnie potrącalne, to koszty te będą mogły być w pełni zaliczone w koszty podatkowe bez stosowania ograniczeń określonych w art. 15e ust. 1 ustawy o PDOP, jeżeli w terminie kolejnych 5 lat podatkowych na rzecz Wnioskodawcy zostanie wydana, w zakresie tych samych usług, decyzja, o której mowa w art. 15e ust. 15 ustawy o PDOP (potwierdzająca prawidłowość kalkulacji wynagrodzenia) bez względu na fakt, iż decyzja ta obejmować będzie okres po okresie w jakim Wnioskodawca poniósł stosowne koszty? W jakiej dacie koszty Usług niematerialnych określone w pytaniu 1 będą podlegały zaliczeniu w koszty uzyskania przychodu?

2019.05.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.159.2019.1.MM
     ∟Ustalenie sposobu ujmowania w rachunku podatkowym różnic kursowych ustalanych tzw. metodą bilansową w sytuacji, w której Wnioskodawca prowadzi działalność opodatkowaną i zwolnioną z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych

2019.05.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.130.2019.1.JG
     ∟Brak zastosowania ograniczeń, o których mowa w art. 15e ust. 1 updop, w odniesieniu do ponoszonych opłat licencyjnych.

2019.05.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.106.2019.3.JG
     ∟W zakresie zastosowania ograniczenia z art. 15e ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w odniesieniu do poszczególnych Usług IT.

2019.05.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.137.2019.1.AM
     ∟ustalenie czy realizacja przedsięwzięcia polegającego na zaprojektowaniu, budowie, utrzymaniu, zarządzaniu i eksploatacji Instalacji stanowi długoterminowy projekt z zakresu infrastruktury publicznej, o którym mowa w art. 15c ust. 10 updop, a w konsekwencji zgodnie z art. 15c ust. 8 updop przy wyliczaniu nadwyżki kosztów finansowania dłużnego nie bierze się pod uwagę kosztów finansowania dłużnego wynikających z kredytów (pożyczek) wykorzystywanych do sfinansowania projektu, tj. realizacji przedsięwzięcia

2019.05.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.141.2019.1.SJ
     ∟Interpretacja w zakresie momentu zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów opłat związanych z pozyskaniem finansowania oraz sposobu alokacji ww. kosztów.

2019.05.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.102.2019.2.JKT
     ∟1. Czy Prace B+R realizowane przez Spółkę, w roku 2018, zgodnie z przedstawionym opisem stanu faktycznego jak i analogiczne projekty realizowane w przyszłości stanowią działalność badawczo-rozwojową w rozumieniu art. 4a pkt 26 Ustawy CIT, co w konsekwencji uprawnia Wnioskodawcę do odliczenia od podstawy opodatkowania, wydatków kwalifikowanych ponoszonych w związku z tą działalnością z uwzględnieniem limitów określonych w art. 18d ust. 7 Ustawy CIT, 2. Czy przedstawione w opisie stanu faktycznego koszty wynagrodzeń pracowników poniesione w odniesieniu do poszczególnych pracowników wykonujących Prace B+R, w części w jakiej ich czas przeznaczony na realizację działalności badawczo-rozwojowej pozostaje w ogólnym czasie pracy pracownika w danym miesiącu oraz analogiczne koszty ponoszone w przyszłości będą podlegały odliczeniu od podstawy opodatkowania zgodnie z art. 18d ust. 2 pkt 1 Ustawy CIT

2019.05.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.168.2019.1.DP
     ∟Czy wydatki w postaci partycypacji w kosztach budowy/przebudowy/remontu dróg publicznych, jakie Wnioskodawca ponosi w przypadkach wskazanych w niniejszym wniosku, stanowią koszty uzyskania przychodów w dacie poniesienia tych wydatków, tj. przekazania środków pieniężnych właściwej jednostce administracyjnej na realizację przedmiotowych zadań?

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj