Interpretacje do przepisu
art. 15 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


7430/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 15 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

2019.04.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.135.2019.1.BS
     ∟w zakresie ustalenia, czy w związku z realizacją wspólnego przedsięwzięcia w celu generowania wspólnej oszczędności Strony będą uprawnione do rozpoznania kosztów uzyskania przychodów w wysokości kwoty nadwyżki oszczędności wypłacanej na rzecz drugiej Strony.

2019.04.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4010.36.2019.1.PB
     ∟Ustalenie czy dokonując na podstawie art. 15 ust. 2 i 2a ustawy przypisania Kosztów Ogólnych do dochodów podlegających opodatkowaniu oraz dochodów niepodlegających opodatkowaniu lub zwolnionych z podatku, Spółka powinna uwzględnić w kalkulacji przychody z dywidend ze Spółek Zależnych i czy w związku z powyższym Spółka powinna alokować część Kosztów Ogólnych do przychodów z dywidend zwolnionych z opodatkowania na podstawie art. 22 ust. 4 ustawy oraz czy dokonując na podstawie art. 15 ust. 2 i 2a w zw. z art. 15 ust. 2b ustawy przypisania Kosztów Pośrednich do pozostałych przychodów oraz przychodów kapitałowych, Spółka powinna uwzględnić w kalkulacji, o której mowa w tych przepisach przychody z dywidend ze Spółek Zależnych .

2019.04.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.63.2019.1.MS
     ∟Czy koszty uzyskania przychodów poniesione przez Spółkę w związku z pożarem - tj.: -strata z tytułu likwidacji nie w pełni umorzonych (dla celów podatkowych) środków trwałych (budynku hali oraz maszyn produkcyjnych), oraz -straty związane ze zniszczeniem nieukończonych wyrobów (produkcji w toku), a także surowców/materiałów wykorzystywanych do produkcji (farby i lakiery), powinny zostać ujęte dla celów CIT w wyniku działalności, do której zostaną zaalokowane przychody z tytułu uzyskanych odszkodowań (wynikających z ubezpieczenia mienia i z ubezpieczenia utraty zysku) wypłacone przez Ubezpieczyciela?

2019.04.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.5.2019.1.EN
     ∟w zakresie ujęcia dodatnich i ujemnych różnic kursowych oraz możliwości zwolnienia z opodatkowania dochodu z tytułu dodatnich różnic kursowych.

2019.04.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-3.4010.14.2019.6.MS
     ∟Zbycie wierzytelności pożyczkowych i ich spłata przez dłużnika.

2019.04.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.32.2019.1.ANK
     ∟możliwości zaliczenia wydatku do kosztów uzyskania przychodów

2019.04.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.68.2019.2.AG
     ∟Stosowanie przepisów dotyczących korekty przychodów oraz kosztów uzyskania przychodów w odniesieniu do transakcji lub innych zdarzeń, realizowanych pomiędzy Spółką a podmiotami tworzącymi PGK.

2019.04.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.25.2019.2.MJ
     ∟w zakresie ustalenia, czy wydatki, poniesione przez Wnioskodawcę tytułem opisanej we wniosku Opłaty dystrybucyjnej podlegają ograniczeniu w zaliczaniu do kosztów podatkowych na podstawie art. 15e ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

2019.03.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.30.2019.2.MF
     ∟w zakresie ustalenia, czy wydatki na nabycie Usług rozwojowych mieszczą się w dyspozycji art. 15e ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i tym samym podlegają ograniczeniu w możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wynikającym z tego przepisu w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2018 r., jak również w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2019 r.

2019.03.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.29.2019.2.BSA
     ∟w zakresie ustalenia czy wydatki na nabycie Usług inżynieryjnych mieszczą się w dyspozycji art. 15e ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (zarówno w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2018 r., jak również w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2019 r.) i tym samym podlegają ograniczeniu w możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wynikającym z tego przepisu

2019.03.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.53.2019.3.BSA
     ∟w zakresie ustalenia czy art. 15e ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2018 r., będzie znajdował zastosowanie do Usług IT wymienionych w zaistniałym stanie faktycznym oraz zdarzeniu przyszłym, nabywanych przez Wnioskodawcę od Usługodawców

2019.03.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.527.2018.2.BJ
     ∟w zakresie ustalenia, czy koszty ponoszone przez Wnioskodawcę na rzecz Y z tytułu wynagrodzenia za nabycie Usługi podlegają ograniczeniom w zaliczaniu do kosztów uzyskania przychodów, o którym mowa w art. 15e ust. 1 ustawy o PDOP

2019.03.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.117.2019.1.ŚS
     ∟dot. ustalenia, czy w odniesieniu do Opłat na nabycie Europejskich oraz Amerykańskich Usług Wsparcia w obszarze jakości oraz bezpieczeństwa, zdrowia, środowiska i higieny pracy zastosowanie znajdzie ograniczenie wynikające z art. 15e ust. 1 ustawy o CIT

2019.03.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.119.2019.1.ŚS
     ∟dot. ustalenia w zakresie ustalenia, w zakresie ustalenia, czy w odniesieniu do Opłat na nabycie Europejskich oraz Amerykańskich Usług Wsparcia w zakresie finansów zastosowanie znajdzie ograniczenie wynikające z art. 15e ust. 1 ustawy o CIT

2019.03.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.118.2019.1.ŚS
     ∟dot. ustalenia, czy w odniesieniu do Opłat na nabycie Europejskich oraz Amerykańskich Usług Wsparcia w obszarze jakości oraz bezpieczeństwa, zdrowia, środowiska i higieny pracy zastosowanie znajdzie ograniczenie wynikające z art. 15e ust. 1 ustawy o CIT

2019.03.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.20.2019.2.ŚS
     ∟dot. ustalenia, czy w odniesieniu do Opłat na nabycie Europejskich oraz Amerykańskich Usług Wsparcia w obszarze zakupów i logistyki zastosowanie znajdzie ograniczenie wynikające z art. 15e ust. 1 ustawy o CIT.

2019.03.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.115.2019.1.ŚS
     ∟dot. ustalenia w zakresie ustalenia, czy w odniesieniu do Opłat na nabycie Europejskich oraz Amerykańskich Usług Wsparcia w zakresie produkcji zastosowanie znajdzie ograniczenie wynikające z art. 15e ust. 1 ustawy o CIT

2019.03.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.116.2019.1.ŚS
     ∟ustalenia czy w odniesieniu do Opłat na nabycie Europejskich oraz Amerykańskich Usług Wsparcia w zakresie systemów informatycznych zastosowanie znajdzie ograniczenie wynikające z art. 15e ust. 1 ustawy o CIT

2019.03.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.114.2019.1.ŚS
     ∟dot. ustalenia w zakresie ustalenia, czy w odniesieniu do Opłat na nabycie Europejskich oraz Amerykańskich Usług Wsparcia w zakresie kadr zastosowanie znajdzie ograniczenie wynikające z art. 15e ust. 1 ustawy o CIT.

2019.03.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.35.2019.2.EN
     ∟w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów podatkowych odpisów amortyzacyjnych dokonywanych od samochodu rajdowego oraz wydatków związanych z jego ubezpieczeniem i użytkowaniem

2019.03.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.37.2019.1.NL
     ∟ustalenie, czy w odniesieniu do Opłat na nabycie Usług zastosowanie znajdzie ograniczenie wynikające z art. 15e ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

2019.03.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.560.2019.1.BKD
     ∟Czy koszty poniesione przez Spółkę w związku z nabyciem wskazanych powyżej usług IT (w punktach od 1 do 8) podlegają ograniczeniu w zakresie ich zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów na podstawie art. 15e ustawy o CIT

2019.03.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.538.2018.2.JK
     ∟w zakresie ustalenia, czy wydatki ponoszone przez Wnioskodawcę na rzecz Podmiotu powiązanego z tytułu wynagrodzenia podlegają ograniczeniom w zaliczaniu do kosztów uzyskania przychodów, o którym mowa w art. 15e ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w odniesieniu do usług wskazanych w treści wniosku

2019.03.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.536.2018.2.MF
     ∟w zakresie ustalenia, czy koszt Usług Inwestycyjnych nabywanych przez Spółki Osobowe, od Wnioskodawcy i Usług Administracyjnych nabywanych bezpośrednio przez Wnioskodawcę lub przez Spółki Osobowe od podmiotów z grupy Wnioskodawcy przez Wnioskodawcę lub przez Spółki Osobowe od podmiotów z grupy Wnioskodawcy jako koszty usług niewymienionych w art. 15e ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych nie podlegają ograniczeniom w zaliczaniu do kosztów uzyskania przychodów Wnioskodawcy w oparciu o ww. przepisy w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2018 r. oraz od dnia 1 stycznia 2019 r.

2019.03.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.618.2018.2.APO
     ∟- Czy ponoszone przez Spółkę koszty wynagrodzenia związanego z nabywaniem Usług IT stanowią (będą stanowić) koszty, o których mowa w art. 15e ust. 1 ustawy o CIT, a zatem czy do kosztów tych znajdują (znajdą) zastosowanie ograniczenia w możliwości zaliczania do kosztów uzyskania przychodów, o których mowa w tym przepisie? - Czy w przypadku uznania stanowiska Wnioskodawcy w zakresie pytania nr 1 za nieprawidłowe, wynagrodzenie za Usługi IT, w części dotyczącej Aplikacji Inżynierskich oraz Aplikacji Projektowych, stanowi (będzie stanowić) koszty bezpośrednio związane ze świadczeniem usługi w rozumieniu art. 15e ust. 11 pkt 1 ustawy o CIT – i tym samym ograniczenie w możliwości zaliczania do kosztów uzyskania przychodów Wnioskodawcy wynikające z art. 15e ust. 1 ustawy o CIT, nie znajduje (nie znajdzie) zastosowania do tej części wynagrodzenia?

2019.03.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.23.2019.2.APO
     ∟Czy w odniesieniu do odpisów amortyzacyjnych naliczanych od nabytego know-how stanowiącego wartość niematerialną i prawną oraz w odniesieniu do ceny dodatkowej naliczonej jako część ceny nabycia a spłacanej w częściach w przyszłości, zastosowanie znajdzie ograniczenie wynikające z art. 15e ust. 1 updop, i czy tym samym te odpisy amortyzacyjne oraz cena dodatkowa mogą stanowić w odpowiednim udziale koszty uzyskania przychodu Wnioskodawców?

2019.03.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.21.2019.2.JS
     ∟Definicja prac B+R oraz koszty kwalifikowane

2019.03.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.95.2019.1.MJ
     ∟w zakresie ustalenia czy koszty wynagrodzenia wypłacanego przez spółkę K, której Wnioskodawca jest wspólnikiem, na rzecz spółki S będą podlegać ograniczeniu w zaliczaniu do kosztów podatkowych na podstawie art. 15e ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, w części dotyczącej wynagrodzenia wypłacanego na podstawie umowy III, w związku z przekazaniem do używania opisanych we wniosku znaków

2019.03.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.18.2019.2.MJ
     ∟w zakresie ustalenia czy koszty wynagrodzenia wypłacanego przez spółkę K, której Wnioskodawca jest wspólnikiem, na rzecz spółki S będą podlegać ograniczeniu w zaliczaniu do kosztów podatkowych na podstawie art. 15e ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, w części dotyczącej wynagrodzenia wypłacanego na podstawie umowy I

2019.03.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.41.2019.3.JG
     ∟Brak zastosowania ograniczeń, o których mowa w art. 15e ust. 1 updop w odniesieniu do kosztów nabywanych usług.

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj