Interpretacje do przepisu
art. 15 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


7430/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 15 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

2019.07.31 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.330.2019.1.BJ
     ∟w zakresie ustalenia, czy ograniczenie wynikające z art. 15e ust. 1 ustawy o CIT znajdzie zastosowanie w odniesieniu do Opłat na nabycie Usług obejmujących Obsługę Łańcucha Dostaw i Logistyki

2019.07.31 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.326.2019.1.BJ
     ∟w zakresie ustalenia, czy ograniczenie wynikające z art. 15e ust. 1 ustawy o CIT znajdzie zastosowanie w odniesieniu do Opłat na nabycie Usług w zakresie systemów informatycznych (SI) oraz technologii informacyjnej (IT).

2019.07.31 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.252.2019.2.BJ
     ∟w zakresie ustalenia, czy ograniczenie wynikające z art. 15e ust. 1 ustawy o CIT znajdzie zastosowanie w odniesieniu do Opłat na nabycie Usług wspierających zakupy, łańcuch dostaw, logistykę

2019.07.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.230.2019.2.AG
     ∟Prawidłowe określenie wartości składników majątku Spółki oraz dokonanie korekty odpisów amortyzacyjnych dokonywanych od wartości początkowej środka trwałego.

2019.07.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.200.2019.2.PC
     ∟Czy koszty projektu „G. - część II” stanowią dla Wnioskodawcy koszty uzyskania przychodu w rozumieniu przepisów art. 15 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych?

2019.07.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.218.2019.2.AG
     ∟możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów całości odpisów amortyzacyjnych dokonywanych od wartości początkowej samochodów osobowych, oddawanych przez Spółkę do odpłatnego korzystania w ramach umowy leasingu operacyjnego

2019.07.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.242.2019.2.AG
     ∟Możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych na nabycie usług w związku z planowaną restrukturyzacją oraz prawidłowa alokacja ww. kosztów do odpowiednich źródeł przychodów.

2019.07.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.237.2019.2.AG
     ∟Możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych na nabycie usług w związku z planowaną restrukturyzacją oraz prawidłowa alokacji ww. kosztów do odpowiednich źródeł przychodów.

2019.07.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.204.2019.2.MM
     ∟Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym w dacie likwidacji Stalowni Wnioskodawca będzie uprawniony do zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów strat powstałych w wyniku nie w pełni zamortyzowanej Stalowni, gdyż likwidacja Stalowni następuje z przyczyn innych niż zmiana rodzaju działalności?

2019.07.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.212.2019.2.BJ
     ∟w zakresie ustalenia, czy wydatki poniesione przez Wnioskodawcę na nabycie usługi utrzymania oprogramowania i usług wsparcia oprogramowania bukmacherskiego mogą zostać zakwalifikowane jako koszt uzyskania przychodu w pełnej wysokości, tj. bez ograniczeń wynikających z art. 15e ust. 1 ustawy CIT.

2019.07.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.163.2019.1.AK
     ∟w zakresie skutków podatkowych związanych ze zbyciem w ramach umowy faktoringu wierzytelności własnych.

2019.07.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - IBPB-1-3/4510-164/16-2/JKT
     ∟Czy Spółdzielnia prawidłowo rozlicza koszty remontów w czasie dla celów ustalenia dochodu opodatkowanego i zwolnionego z opodatkowania? (pytanie oznaczone we wniosku Nr 2)

2019.07.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.217.2019.1.BM
     ∟czy wydatki dotyczące poszukiwania i rozpoznania złóż kopalin (ponoszone w ramach realizacji prac etapu I, II i III), stanowią koszty uzyskania przychodów o charakterze pośrednim, które zaliczane są do tych kosztów jednorazowo w dacie ich poniesienia, tj. zaksięgowania w księgach rachunkowych Spółki

2019.07.18 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.235.2019.1.PP
     ∟w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków ponoszonych w związku ze spotkaniami integracyjnymi dla pracowników

2019.07.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.221.2019.1.MF
     ∟w zakresie ustalenia, czy w przedstawionym stanie faktycznymi i opisie zdarzenia przyszłego, Spółka jest i będzie obowiązana uwzględnić przychód z tytułu Dywidend w kalkulacji proporcji Kosztów pośrednich alokowanych na podstawie art. 15 ust. 2b w zw. z art. 15 ust. 2 i 2a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

2019.07.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.197.2019.2.AR
     ∟Czy koszty Usług wsparcia sprzedaży świadczonych przez poszczególnych Managerów nie podlegają ograniczeniom w zaliczaniu do kosztów uzyskania przychodów na podstawie art. 15e ust. 1 pkt 1 Ustawy CIT, W przypadku gdy odpowiedź na pytanie nr 1 będzie negatywna, tj. koszty Usług wsparcia sprzedaży świadczonych przez Managerów podlegają ograniczeniom w zaliczaniu do kosztów uzyskania przychodów na podstawie art. 15e ust. 1 pkt 1 Ustawy CIT, czy koszty te stanowią koszty, o których mowa w art. 15e ust. 11 pkt 1 ustawy o CIT, a w konsekwencji czy ww. koszty nie podlegają ograniczeniu na podstawie art. 15e ust. 1 ustawy o CIT i mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów Wnioskodawcy w pełnej wysokości

2019.07.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.214.2019.2.RK
     ∟Braku zastosowania ograniczenia z art. 15e ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w odniesieniu do Usług IT.

2019.07.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-3.4010.68.2019.1.MS
     ∟Koszty uzyskania przychodów z tytułu wydatków ponoszonych w związku z wydawaniem decyzji o wsparciu.

2019.07.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.191.2019.3.MF
     ∟w zakresie ustalenia, czy wydatki poniesione przez spółkę komandytową na nabycie towarów, bonów towarowych, wycieczek itp., które będą przedmiotem sprzedaży premiowej za cenę 1 zł brutto za sztukę (zgodnie z regulaminem sprzedaży premiowej) będą stanowiły u komplementariusza (spółki z o.o.) koszty uzyskania przychodów jako koszt własny sprzedaży (koszt bezpośredni), proporcjonalnie do posiadanych udziałów w zyskach w spółce komandytowej zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych, czy przychodem komplementariusza (spółki z o.o.) podlegającym opodatkowaniu proporcjonalnie do posiadanych udziałów w zyskach w spółce komandytowej z tytułu sprzedaży towarów lub bonów towarowych oraz wycieczek, po symbolicznej cenie 1 zł brutto za sztukę w ramach prowadzonej akcji promocyjnej, będzie kwota faktycznie należna pomniejszona o należny podatek VAT.

2019.07.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-3.4010.76.2019.2.SP
     ∟powstanie przychodu z tytułu sprzedaży biletów, uznanie czy koszt zakupu biletów od organizatorów stanowi koszt bezpośrednio związany z przychodami ze sprzedaży biletów oraz prawo do ujęcia wydatków poniesionych na zakup biletów do kosztów uzyskania przychodów na podstawie faktur dokumentujących rozliczenie częściowe

2019.07.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.281.2019.1.AZ
     ∟możliwości zaliczania do kosztów uzyskania przychodów zapłaconych kar umownych z tytułu opóźnienia w realizacji usługi

2019.07.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.216.2019.1.BG
     ∟czy dla potrzeb kalkulacji określonej w art. 15c ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych nadwyżki kosztów finansowania dłużnego oraz określonej w art. 15e tej ustawy nadwyżki kosztów usług niematerialnych, Spółka powinna kalkulować wartość podatkową EBITDA, warunkującą wysokość obu nadwyżek, jako sumę przychodów strefowych oraz przychodów opodatkowanych

2019.07.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.148.2019.1.APO
     ∟W zakresie poboru podatku u źródła.

2019.07.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.149.2019.1.BM
     ∟w zakresie ustalenia, czy: - prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym opisana w zdarzeniu przyszłym klauzula ubruttawiająca powoduje, że Spółka powinna wpłacić na rachunek urzędu skarbowego tytułem pobranego podatku u źródła: -5% kwoty wypłacanej należności przed ubruttowieniem - w części dotyczącej podatku, którego ekonomiczny ciężar ponosi Podmiot powiązany; -15% kwoty należności po ubruttowieniu - w części dotyczącej podatku, którego ekonomiczny ciężar ponosi Spółka, - Spółce będzie przysługiwało prawo do złożenia wniosku o zwrot podatku pobranego zgodnie z art. 26 ust. 2e updop - w części w jakiej Spółka poniosła ekonomiczny ciężar podatku zgodnie z zawartą klauzulą ubruttawiającą (przy założeniu, że zostaną spełnione wszystkie inne warunki zwrotu podatku), - Spółka będzie miała prawo zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów część podatku u źródła, którą na podstawie klauzuli ubruttawiającej finansuje z własnych środków pieniężnych, - Spółka będzie miała prawo zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów część podatku u źródła, którą na podstawie klauzuli ubruttawiającej finansuje z własnych środków pieniężnych, w momencie poniesienia, tj. na zasadach określonych w art. 15 ust. 4d updop, - w momencie otrzymania zwrotu uiszczonego podatku u źródła na podstawie wniosku złożonego w trybie określonym w art. 28b updop - zakładając, że Spółka wcześniej zaliczyła uiszczony podatek u źródła do kosztów uzyskania przychodów - będzie zobowiązana do rozpoznania przychodu odpowiadającego wartości zwracanego podatku

2019.07.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.197.2019.2.BSA
     ∟w zakresie ustalenia czy możliwości i momentu zaliczenia składki z tytułu zawarcia ubezpieczenia na życie (zarówno w części ochronnej, jak i inwestycyjnej) w pełnej wysokości do kosztów uzyskania przychodów.

2019.07.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.199.2019.1.PC
     ∟1. Czy w związku ze sprzedażą Gruntu Spółka ma prawo do potraktowania jako kosztu uzyskania przychodów sumy: - ceny zapłaconej na podstawie Umowy Nabycia Gruntu, oraz - przychodu historycznie rozpoznanego przez Spółkę z tytułu częściowo odpłatnego nabycia Gruntu? 2. Czy koszty uzyskania przychodów związane ze sprzedażą Gruntu powinny zostać przyporządkowane do transakcji sprzedaży części A Gruntu i części B Gruntu w proporcji, w jakiej, odpowiednio, część A Gruntu i część B Gruntu pozostają do łącznej powierzchni Gruntu? 3. Czy Spółka ma prawo do potraktowania wartości Opłaty jako kosztu innego niż bezpośrednio związanego z przychodami i w związku z tym do rozpoznania kosztu uzyskania przychodów w momencie (tj. w miesiącu) poniesienia Opłaty?

2019.07.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.180.2019.1.JF
     ∟W zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych na podstawie faktury VAT na zorganizowanie wydarzenia w postaci Uroczystości oraz Meetingu, związanych z otwarciem nowej siedziby Wnioskodawcy.

2019.07.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - IPTPB3/4510-142/15-5/19-S/RR
     ∟określenie momentu zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków na zakup materiałów (katalizatorów)

2019.07.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.180.2019.2.SG
     ∟w zakresie ustalenia czy w zaistniałym stanie faktycznym koszty nabycia usług, o których mowa we wniosku stanowią koszty podlegające wyłączeniu z kosztów uzyskania przychodów w myśl art. 15e ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz czy koszty nabycia towarów/materiałów z logo, nagród stanowią koszty podlegające wyłączeniu z kosztów uzyskania przychodów w myśl art. 15e ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

2019.07.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.190.2019.1.MO
     ∟ 1. Czy sposób stosowania przez Spółkę przepisów Rozdziału 1A (wcześniej art. 11) Ustawy o CIT, w odniesieniu do zidentyfikowanych przepływów wewnętrznych jest prawidłowy (pomijając konkretną metodologię ustalania cen, która nie może być przedmiotem indywidualnej interpretacji)? 2. W którym momencie, dla celów podatku dochodowego od osób prawnych należy rozpoznać powstanie przychodów oraz kosztów związanych z rozliczeniami przepływów wewnętrznych w Spółce? 3. Czy dla celów kalkulacji tzw. klucza przychodowego, o którym mowa w art. 15 ust. 2 i 2a Ustawy o CIT, należy wziąć pod uwagę przychody powstałe w momencie określonym w stanowisku do pytania nr 2 - w proporcji, w jakiej zostaną przypisane odpowiednio do wyniku z działalności zwolnionej oraz opodatkowanej na zasadach ogólnych - po zastosowaniu przepisów Rozdziału 1A (wcześniej art. 11) Ustawy o CIT dla rozliczeń przepływów wewnętrznych?

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj