Interpretacje do przepisu
art. 15 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


7430/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 15 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

2019.06.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.82.2019.2.EN
     ∟w zakresie -możliwości i momentu powstania przychodu podatkowego w związku z otrzymaniem wskazanej we wniosku dotacji/subsydium -zaliczenia do kosztów podatkowych wskazanych we wniosku wpłat na rzecz Funduszu

2019.06.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4010.70.2019.2.HK
     ∟1. Czy Wnioskodawca może uznać koszty dotyczące złomowanych elementów obudowy za koszty uzyskania przychodów? 2. W jakiej dacie Wnioskodawca może uznać te koszty za koszty uzyskania przychodów? 3. Czy wynagrodzenie uzyskane za złomowane elementy obudowy stanowi dla Wnioskodawcy przychód podlegający opodatkowaniu?

2019.06.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - S-ILPB3/4510-1-211/15/19-S/DS
     ∟Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie kosztów uzyskania przychodów.

2019.06.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - ITPB3/4510-98/16-2/KP
     ∟Biorąc pod uwagę wyżej przedstawiony stan faktyczny i zdarzenie przyszłe, Spółka wnosi o potwierdzenie jej stanowiska, iż zgodnie z art. 15 ust. 2 i ust. 2a ustawy o CIT, w jej rozliczeniu z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych za rok 2015 powinien zostać zastosowany klucz przychodowy obliczony na podstawie proporcji, w mianowniku której będą uwzględnione przychody Spółki ogółem z działalności gospodarczej (wolne od podatku i opodatkowane) osiągnięte za cały 2015 rok?

2019.06.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.190.2019.1.KS
     ∟Możliwość zaliczania do kosztów uzyskania przychodów ponoszonych przez Spółkę w ramach spotkań biznesowych wydatków na nocleg.

2019.06.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.131.2019.1.MM
     ∟w zakresie: - Czy koszt naprawy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej przy zastosowaniu wymienionych metod bezwykopowych może być uznany za remont i jako taki ujęty w kosztach podatkowych? - Czy Spółka będzie postępować prawidłowo, gdy zgodnie z przyjętymi zasadami polityki rachunkowości koszty remontów sieci wodociągowych i kanalizacyjnych o wartościach nieistotnych zaliczane jednorazowo w roku poniesienia w koszty bilansowe zaliczy w ten sam sposób do kosztów podatkowych, zaś koszty remontów o wartościach istotnych rozliczane w czasie dla celów bilansowych będzie zaliczać w tej samej wysokości do kosztów podatkowych

2019.06.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.142.2019.2.ŚS
     ∟w zakresie ustalenia, czy koszty ponoszone przez Wnioskodawcę z tytułu nabywania od Podmiotu Powiązanego Usług wsparcia technicznego zakwalifikowanych według PKWiU pod symbolem 18.13.10 - jako Usługi związane z przygotowaniem do druku, podlegają ograniczeniom w zaliczaniu do kosztów uzyskania przychodów, o których mowa w art. 15e ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

2019.06.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.198.2019.1.AK
     ∟Czy koszty Prowizji od wynajmu powinny zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodu jednorazowo na podstawie otrzymanej faktury za Prowizję, czy też prawidłowe jest stanowisko zgodnie z którym powinny być one rozliczone w czasie, zgodnie z ujęciem rachunkowym przyjętym na podstawie art. 39 Ustawy o rachunkowości?

2019.06.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - ITPB3/423-46/13/S-19/AW
     ∟Czy zapłacona kara za nie odebranie lokalu handlowego stanowi koszt uzyskania podatnika w momencie jej zapłaty?

2019.06.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4010.60.2019.2.MK
     ∟czy art. 15e ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych będzie znajdował zastosowanie do Usług Zaopatrzeniowych w Modelu Zakup Sprzedaż oraz w Modelu Agencyjnym i czy wynagrodzenie płacone na rzecz Usługodawcy z tytułu Usług Zaopatrzeniowych w Modelu Zakup Sprzedaż i Modelu Agencyjnym stanowi przychód, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 2a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, w związku z czym Wnioskodawca powinien potrącać zryczałtowany podatek u źródła od wypłacanych należności.

2019.06.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.131.2019.2.MBD
     ∟W zakresie ustalenia, czy do kosztów podatkowych 2018 r. Spółka powinna zaliczyć: 1.umorzone w 2018 r. prawa do emisji CO2 dotyczące roku 2017, 2. zakupione w 2018 r. prawa do emisji CO2 do umorzenia za 2018 r., których wartość została odniesiona w koszty amortyzacji 2018 r. w ujęciu bilansowym.

2019.06.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.75.2019.4.AS
     ∟- brak powstania po stronie Spółki Przejmującej przychodu w związku z połączeniem spółek kapitałowych przez przejęcie w trybie art. 492 § 1 pkt 1 KSH,- brak obowiązku ujmowania przychodów zwolnionych z opodatkowania w źródle przychodów z zysków kapitałowych na potrzeby ustalania klucza alokacji kosztów uzyskania przychodów w podatku dochodowym od osób prawnych i alokacji tych kosztów jako kosztów pośrednich w źródle „pozostała działalność operacyjna” na zasadach ogólnych.

2019.06.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-3.4010.67.2019.1.SP
     ∟Konsekwencje podatkowe z tytułu spłaty wierzytelności otrzymanych w ramach sekurytyzacji oraz odkupienia ich przez bank.

2019.06.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.109.2019.2.ŚS
     ∟w zakresie ustalenia, czy wydatki na nabycie Usług mieszczą się w dyspozycji przepisu art. 15e ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i w konsekwencji podlegają, po przekroczeniu ustawowego limitu, wyłączeniu z kosztów uzyskania przychodu zgodnie z art. 15e ust. 1 pkt 1 w związku z ust. 12 ww. ustawy

2019.06.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.169.2019.1.SG
     ∟w zakresie ustalenia, w jakim momencie dla celów rozliczenia podatku dochodowego od osób prawnych, Spółka zobowiązana jest rozpoznać przychody/koszty (wynik) związane z zawarciem i realizacją transakcji, których przedmiotem są Pochodne Instrumenty Finansowe

2019.06.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.162.2019.1.JG
     ∟brak zastosowania ograniczeń, o których mowa w art. 15e ust. 1 updop w odniesieniu do opisanych we wniosku usług prawnych

2019.06.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.87.2019.1.MS
     ∟Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym koszty usług wewnątrzgrupowych ponoszonych przez Spółkę w ramach działalności dystrybucyjno- marketingowej nie podlegają ograniczeniom wynikającym z regulacji art. 15e ust. 1 ustawy o CIT na podstawie art. 15e ust. 15 ustawy o CIT ze względu na fakt, iż już są objęte wydaną Decyzją APA?

2019.06.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.172.2019.1.MR
     ∟W zakresie ustalenia w którym momencie Spółka powinna dokonać korekty.

2019.06.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.174.2019.1.AK
     ∟Czy koszt Wynagrodzenia powinien zostać rozpoznany przez Wnioskodawcę na gruncie PDOP jako koszt pośredni, potrącalny dla celów PDOP w dacie poniesienia, tj. ujęcia w księgach rachunkowych, niezależnie od tego, czy wydatek związany z Wynagrodzeniem zostanie ujęty w księgach rachunkowych (zaksięgowany) na koncie kosztowym czy też innym koncie (z wyjątkiem sytuacji, gdy dotyczyłoby to ujętych jako koszty rezerw albo biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów)?

2019.06.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - IPPB3/423-1169/14-2/S/AG/MC
     ∟zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów odsetek od pożyczek w związku z cienką kapitalizacją

2019.06.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.68.2019.3.EN
     ∟w zakresie ustalenia, czy w odniesieniu do wydatków na nabycie wskazanych we wniosku usług niematerialnych nie znajdzie zastosowania ograniczenie wynikające z art. 15e ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

2019.06.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.140.2019.2.APO
     ∟Czy premie z tytułu realizacji opcji w ramach struktury niezerokosztowej, składającej się z kilku pojedynczych instrumentów pochodnych tworzących daną strukturę, powinny być rozpoznane dla celów podatkowych w wartości netto w przypadku realizacji instrumentu na moment rozliczenia transakcji, a w przypadku rezygnacji z realizacji instrumentu - na moment rezygnacji z realizacji instrumentu?

2019.06.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.139.2019.1.MBD
     ∟W zakresie ustalenia, czy składka podstawowa na PPE dla celów podatkowych winna być uznana za koszt uzyskania przychodów w miesiącu ujęcia jej w księgach rachunkowych (zaksięgowania).

2019.06.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.162.2019.1.JKT
     ∟Czy koszty wynagrodzenia wypłacanego przez Wnioskodawcę Usługodawcy z tytułu świadczenia Usług, w zakresie jakim dotyczą świadczenia usług wsparcia w ciągłym doskonaleniu i definiowaniu procesów finansowych i pomoc we wdrażaniu z obszaru finansów, będą stanowić koszty usług, o których mowa w art. 15e ust. 1 pkt 1 ustawy o CIT, a w konsekwencji będą podlegały ograniczeniu w zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów na podstawie tego przepisu?

2019.06.03 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.135.2019.1.MO
     ∟Czy w/w wydatki dotyczące zarządzania posiadanymi aktywami oraz dotyczące ewentualnego zbycia bądź nabycia/objęcia aktywów stanowią koszty uzyskania przychodów w dacie ich poniesienia?

2019.05.31 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.210.2019.1.PW
     ∟Ustalenie, czy koszty związane z wdrożeniem Programu oraz jego funkcjonowaniem w tym także koszty poniesione przez Spółkę-matkę na nabycie akcji własnych, którymi będzie na podstawie refaktury obciążany Wnioskodawca będą stanowiły dla Wnioskodawcy koszt pośredni.

2019.05.31 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.123.2019.2.ŚS
     ∟dot. ustalenia, czy koszty Spółki ponoszone z tytułu nabycia usług wsparcia IT sklasyfikowanych według PKWiU pod symbolem: - 63.11.19.0 – jako pozostałe usługi związane z zapewnieniem infrastruktury dla technologii informatycznych i komputerowych, - 62.09.20.0 – jako pozostałe usługi w zakresie technologii informatycznych i komputerowych, gdzie indziej niesklasyfikowane, - 62.02.30.0 – jako usługi pomocy technicznej w zakresie technologii informatycznych i sprzętu komputerowego będą podlegać wyłączeniu z kosztów uzyskania przychodu na mocy art. 15e ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

2019.05.31 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.200.2019.1.KS
     ∟Ustalenie, czy koszty związane z wdrożeniem Programu oraz jego funkcjonowaniem w tym także koszty poniesione przez Spółkę-matkę na nabycie akcji własnych, którymi będzie na podstawie refaktury obciążany Wnioskodawca będą stanowiły dla Wnioskodawcy koszt pośredni.

2019.05.31 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.197.2019.1.JF
     ∟Ustalenie, czy koszty związane z wdrożeniem Programu oraz jego funkcjonowaniem w tym także koszty poniesione przez Spółkę-matkę na nabycie akcji własnych, którymi będzie na podstawie refaktury obciążany Wnioskodawca będą stanowiły dla Wnioskodawcy koszt pośredni.

2019.05.31 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-1.4010.199.2019.1.KS
     ∟Ustalenie, czy koszty związane z wdrożeniem Programu oraz jego funkcjonowaniem w tym także koszty poniesione przez Spółkę-matkę na nabycie akcji własnych, którymi będzie na podstawie refaktury obciążany Wnioskodawca będą stanowiły dla Wnioskodawcy koszt pośredni.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj