Interpretacje do przepisu
art. 15 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


7430/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 15 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

2019.04.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - IPPB5/423-953/14-2/S/JS
     ∟Czy w świetle obowiązujących przepisów, a w szczególności art. 15 i 16 Ustawy CIT, Wnioskodawca może zaliczyć koszty z tytułu legalizacji gazomierzy, w tym głównie opłaty legalizacyjnej, jako pośrednio związane z przychodami, jednorazowo do podatkowych kosztów uzyskania przychodów w dniu ich ujęcia w księgach rachunkowych spółek jako zwiększenie wartości początkowej gazomierzy dla celów bilansowych?

2019.04.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4010.56.2019.1.MK
     ∟czy otrzymywana przez Wnioskodawcę, w trybie art. 50 ust. 1 pkt 2 lit. c ustawy o publicznym transporcie zbiorowym rekompensata, stanowiąca zwrot kosztów realizacji usługi w zakresie lokalnego transportu zbiorowego, stanowi przychód niepodlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych oraz oceny stosowanego przez Wnioskodawcę rozliczenia kosztów bezpośrednio sfinansowanych z otrzymanej rekompensaty oraz kosztów, co do których nie jest możliwe przyporządkowanie do działalności opodatkowanej, czy też działalności niepodlegającej opodatkowaniu lub zwolnionej z opodatkowania.

2019.04.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4010.110.2019.1.KK
     ∟Ustalenie, czy do wydatków na nabycie wskazanych we wniosku usług szkoleniowych znajdzie zastosowanie ograniczenie wynikające z art. 15e ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

2019.04.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4010.108.2019.1.KK
     ∟Ustalenie, czy do wydatków na nabycie wskazanych we wniosku usług gwarancji oraz zabezpieczeń kredytowych znajdzie zastosowanie ograniczenie wynikające z art. 15e ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

2019.04.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.70.2019.1.SG
     ∟w zakresie wskazania czy strata z tytułu odpłatnego zbycia (odpłatnej cesji) przez Wnioskodawcę, Wierzytelności, które zostały uprzednio zarachowane jako przychód należny zgodnie z art. 12 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych stanowi po stronie Wnioskodawcy koszt uzyskania przychodów, w przypadku Wierzytelności mających charakter nieprzedawnionych oraz przedawnionych

2019.04.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4010.106.2019.1.KK
     ∟Ustalenie, czy do wydatków na nabycie wskazanych we wniosku usług IT znajdzie zastosowanie ograniczenie wynikające z art. 15e ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

2019.04.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4010.54.2019.1.KK
     ∟Ustalenie, czy do wydatków na nabycie licencji na znak towarowy znajdzie zastosowanie ograniczenie wynikające z art. 15e ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

2019.04.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4010.107.2019.1.KK
     ∟Ustalenie, czy do wydatków na nabycie wskazanych we wniosku usług wspierających prowadzenie działalności gospodarczej znajdzie zastosowanie ograniczenie wynikające z art. 15e ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

2019.04.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4010.109.2019.1.KK
     ∟Ustalenie, czy do wydatków na nabycie wskazanych we wniosku usług prawnych znajdzie zastosowanie ograniczenie wynikające z art. 15e ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

2019.04.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4010.90.2019.1.LG
     ∟Ustalenie czy jeśli nadwyżka kosztów finansowania dłużnego przekroczy kwotę 3 000 000 zł, o której mowa w art. 15c ust. 14 ustawy o CIT, ograniczenie wynikające z art. 15c ust. 1 ustawy CIT będzie miało zastosowanie jedynie do kwoty nadwyżki kosztów finansowania ponad kwotę 3 000 000 zł

2019.04.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.146.2019.2.BSA
     ∟w zakresie ustalenia czy Spółka powinna zaliczać do kosztów finansowania dłużnego w rozumieniu art. 15c ust. 12 updop opłaty związane z korzystaniem z faktoringu, ponoszone na rzecz faktora

2019.04.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.62.2019.1.SG
     ∟w zakresie wskazania czy z punktu widzenia przepisów art. 12 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, działanie Spółki polegające na sprzedaży wybranych towarów handlowych poniżej kosztów zakupu jest dozwolone w kontekście wygenerowanej straty na tych produktach oraz czy Spółce będzie przysługiwać, w rozumieniu art. 7 ust. 2 w związku z art. 15 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, prawo do uznania strat powstałych w wyniku ww. działania, jako kosztów uzyskania przychodu

2019.04.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.125.2019.1.SJ
     ∟Interpretacja w zakresie możliwości oraz momentu zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków na przeniesienie sieci elektroenergetycznej.

2019.04.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-3.4010.19.2019.4.SP
     ∟uznanie za koszt uzyskania przychodów Wynagrodzenia z tytułu wcześniejszego rozwiązania umowy oraz rozpoznania tego Wynagrodzenia przez beneficjenta jako przychód należny w momencie podpisania Porozumienia

2019.04.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.59.2019.1.MO
     ∟Czy wydatki na przeprowadzenie Procesów 1 i Gratowania (zbiorczo jako Procesy) stanowią koszty uzyskania przychodów z Działalności strefowej, dochód z której podlega zwolnieniu z opodatkowania na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34 Ustawy CIT?

2019.04.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.87.2019.1.PP
     ∟W zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów zapłaconej przez Wnioskodawcę kary umownej.

2019.04.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - IBPB-1-2/4510-869/15-1/ANK
     ∟W zakresie ustalenia, czy Koszty transakcyjne stanowią w świetle przepisów ustawy o CIT koszty uzyskania przychodów o charakterze pośrednim, o których mowa w art. 15 ust. 4d ustawy o CIT, a w konsekwencji, powinny podlegać zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów jednorazowo w dacie ich poniesienia.

2019.04.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - IBPB-1-2/4510-162/16-1/ANK
     ∟W zakresie ustalenia, czy Koszty transakcyjne stanowią w świetle przepisów ustawy o CIT koszty uzyskania przychodów o charakterze pośrednim, o których mowa w art. 15 ust. 4d ustawy o CIT, a w konsekwencji, powinny podlegać zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów jednorazowo w dacie ich poniesienia.

2019.04.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4010.42.2019.2.APA
     ∟ustalenia czy koszty usług wsparcia sprzedaży nabywanych od podmiotu powiązanego podlegają opodatkowaniu w zakwalifikowaniu jako koszty uzyskania przychodów na mocy art. 15e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

2019.04.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - IPPB5/423-954/14-1/S/MR
     ∟W zakresie kosztów uzyskania przychodów z tytułu opłaty przyłączeniowej: • w części dotyczącej możliwości zakwalifikowania ww. wydatków do kosztów uzyskania przychodów innych niż koszty bezpośrednio związane z przychodami – jest prawidłowe; • w części dotyczącej momentu zaliczenia tych wydatków do kosztów uzyskania przychodów – jest prawidłowe.

2019.04.10 - Minister Finansów - DD1.8201.1.2019
     ∟Koszty wytworzenia wyrobisk ruchowych należą do kosztów bezpośrednio związanych z przychodami, a zatem moment ujęcia ich w kosztach uzyskania przychodów następuje zgodnie z regułą wyrażoną w art. 15 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych tj. w momencie uzyskania pierwszego przychodu z danego wyrobiska ruchowego.

2019.04.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.82.2019.1.AM
     ∟ustalenie czy rozbudowa oraz modernizacja infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej może zostać uznana za projekt z zakresu infrastruktury publicznej o którym mowa w art. 15c ust. 8 i 10 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, a tym samym czy Spółka może nie uwzględniać tych odsetek i prowizji przy ustalaniu limitu nadwyżki kosztów finansowania dłużnego

2019.04.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-2.4010.112.2019.1.DP
     ∟Czy Wnioskodawca postępuje prawidłowo, kwalifikując różnice kursowe ustalone w oparciu o tzw. metodę podatkową w całości do przychodów podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym w przypadku dodatnich różnic kursowych albo do kosztów uzyskania przychodów z działalności opodatkowanej i zwolnionej w oparciu o tzw. klucz alokacji przychodowy w przypadku ujemnych różnic kursowych w przypadku kiedy nie jest w stanie określić czy różnice dotyczą działalności opodatkowanej czy zwolnionej? (pytanie oznaczone we wniosku nr 2)

2019.04.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - IBPB-1-3/4510-521/15-1/APO
     ∟1. Czy prawidłowe jest stanowisko Spółki, że wydatki związane z realizacją Inwestycji będą stanowiły dla Spółki koszty uzyskania przychodów? 2. Czy prawidłowe jest stanowisko Spółki, że będzie ona uprawniona do zaliczenia wydatków związanych z realizacją Inwestycji do kosztów uzyskania przychodów zgodnie z art. 15 ust. 1 w zw. z art. 15 ust. 4d i 4e ustawy o CIT, tj. w momencie ich poniesienia, za który należy rozumieć moment ujęcia faktur lub innych dowodów księgowych dokumentujących te wydatki na koncie bilansowym jako pozostałe aktywa?

2019.04.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - IBPB-1-3/4510-577/15-1/APO
     ∟Czy prawidłowe jest stanowisko Spółki, że wydatki związane z realizacją Inwestycji będą stanowiły dla Spółki koszty uzyskania przychodów? Czy prawidłowe jest stanowisko Spółki, że będzie ona uprawniona do zaliczenia wydatków związanych z realizacją Inwestycji do kosztów uzyskania przychodów zgodnie z art. 15 ust. 1 w zw. z art. 15 ust. 4d i 4e ustawy o CIT, tj. w momencie ich poniesienia, za który należy rozumieć moment ujęcia faktur lub innych dowodów księgowych dokumentujących te wydatki na koncie bilansowym jako pozostałe aktywa?

2019.04.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - ITPB3/4510-335/16/19-S/PS
     ∟W zakresie możliwości i momentu zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów na tle ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych wydatków związanych pośrednio oraz bezpośrednio z emisją nowych akcji.

2019.04.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.559.2018.2.BKD
     ∟Czy ponoszone przez Wnioskodawcę koszty Usług IT podlegają ograniczeniu zaliczaniu do kosztów uzyskania przychodów na podstawie art. 15e ustawy o PDOP (w brzmieniu obowiązującym zarówno do 31 grudnia 2018 r., jak i od 1 stycznia 2019 r.)

2019.04.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.66.2019.1.RK
     ∟uznanie opłat i należności z tyt. nabycia Licencji za bezpośrednio związane ze świadczonymi przez Spółkę usługami

2019.04.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.43.2019.1.NL
     ∟ustalenie, czy kosztem uzyskania przychodu ze sprzedaży odpadu produkcyjnego (złomu) jest ustalona przez Spółkę odpowiednia część kosztu nabycia materiału do produkcji

2019.04.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.65.2019.1.AS
     ∟Moment zaliczenia do kosztów podatkowych wydatków związanych z realizacją zobowiązań w ramach Porozumienia zawartego z Gminą, wynikających z realizowanej polityki społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj