Interpretacje do przepisu
art. 15 ust. 1j pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


188/481752 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 15 ust. 1j pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

1 2 3 4 5 6 7

2016.12.21 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPB-1-3.4510.981.2016.2.TS
     ∟Czy na moment rozpoznania przychodu w wysokości wartości nominalnej udziałów objętych w podwyższonym kapitale zakładowym spółki zależnej, Spółka będzie uprawniona do potrącenia kosztów uzyskania przychodów z tytułu objęcia udziałów w podwyższonym kapitale spółki zależnej w wysokości odpowiadającej wartości nominalnej pożyczki?

2016.12.16 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB4/423-135/12/16-S/ŁM
     ∟Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie skutków podatkowych związanych z likwidacją spółki komandytowo-akcyjnej.

2016.11.29 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - 1462-IPPB3.4510.951.2016.1.AG
     ∟Kwota pieniędzy wydatkowana przez Wnioskodawcę tytułem udzielenia pożyczek Spółce Zależnej, ustalona na dzień objęcia udziałów w Spółce Zależnej (kwota kapitału tych pożyczek) nie może zostać uznana za wydatek poniesiony na nabycie lub wytworzenie przedmiotu wkładu (jakimi są własne wierzytelności pożyczkowe) w rozumieniu art. 15 ust. 1j pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Skutkiem podatkowym tej okoliczności jest niemożność objęcia kwot udzielonych pożyczek instytucją kosztów uzyskania przychodów.

2016.09.30 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB3/4510-724/16-2/MC
     ∟kup w związku z wniesieniem aportu w drodze wkładu niepieniężnego

2016.09.30 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB3/4510-726/16-2/MC
     ∟w zakresie określenia kosztów uzyskania przychodu w związku z wniesieniem do Spółki aportu w drodze wkładu niepieniężnego

2016.09.22 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - 2461-IBPB-1-2.4510.777.2016.1.KP
     ∟koszty uzyskania przychodu w związku z konwersją obligacji na akcje.

2016.09.15 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB3/4510-874/16-2/AG
     ∟CIT - w zakresie skutków podatkowych konwersji obligacji na akcje.

2016.09.15 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB3/4510-877/16-2/AG
     ∟1) Czy Wnioskodawca w dniu wydania dokumentów akcji w związku z konwersją Obligacji na akcje SPV będzie zobowiązany rozpoznać przychód podatkowy w wysokości wartości nominalnej obejmowanych akcji SPV, tj. zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 7 Ustawy CIT? 2) Czy Wnioskodawca w związku z konwersją Obligacji na akcje SPV będzie uprawniony do rozpoznania kosztów uzyskania przychodów w wysokości faktycznie poniesionych wydatków na objęcie Obligacji, tj. zgodnie z art. 15 ust. 1j pkt 3 Ustawy CIT?

2016.09.14 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB3/4510-355/16-1/PS
     ∟Interpretacja przepisów prawa podatkowego dotycząca podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie skutków podatkowych związanych z konwersją obligacji na akcje.

2016.09.01 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-1-2/4510-667/16-1/MM
     ∟w zakresie: skutków podatkowych konwersji obligacji zamiennych na akcje

2016.08.31 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB3/4510-850/16-2/PS
     ∟w zakresie kosztów uzyskania przychodów

2016.08.31 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-1-2/4510-744/16-1/AK
     ∟Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, że na moment rozpoznania przychodu w wysokości wartości nominalnej udziałów objętych w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki zależnej, będzie on uprawniony do potrącenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości wartości nominalnej pożyczki? (pytanie oznaczone we wniosku nr 2)

2016.08.10 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB3/4510-1-273/16-2/EK
     ∟Podatkowe skutki wniesienia wkładu niepieniężnego do spółki kapitałowej.

2016.08.10 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB2/4511-469/16-4/MK
     ∟w zakresie powstania przychodu w związku z objęciem udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki z ograniczoną odpowiedzialnością poprzez umowne potrącenie wierzytelności

2016.08.08 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB3/4510-606/16-3/PS
     ∟zastosowanie art. 12 ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2011r. Nr 74, poz. 397 z późn. zm.).

2016.07.14 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB3/4510-517/16-2/AG
     ∟1. Czy w przedstawionym zdarzeniu przyszłym, objęcie przez Wnioskodawcę akcji/udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym X. w zamian za wkład pieniężny, będzie dla Wnioskodawcy neutralne na gruncie PDOP? 2. Jeśli odpowiedź na pierwsze pytanie me będzie twierdząca (z czym Spółka się nie zgadza) – w jaki sposób Spółka powinna ustalić koszt uzyskania przychodu na moment objęcia akcji/udziałów w podwyższonym kapitale akcyjnym/zakładowym Z./S.?

2016.04.06 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB4/423-154/12/16-S/DS
     ∟Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie ustalenia podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych w przypadku objęcia udziałów lub akcji w spółce kapitałowej pokrytych wkładem niepieniężnym w postaci akcji w SKA.

2016.02.22 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB3/423-320/12/16-S/JS
     ∟1. Czy środki pieniężne otrzymane przez Wnioskodawcę z tytułu likwidacji SKA, której będzie akcjonariuszem, będą stanowiły dla Wnioskodawcy przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych? 2. Czy wartość innych składników majątku SKA, której Wnioskodawca będzie akcjonariuszem, otrzymanych przez Wnioskodawcę z tytułu likwidacji tej SKA, w szczególności wierzytelności z tytułu udzielonych przez SKA pożyczek, będzie stanowiła dla Wnioskodawcy przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych?

2016.02.22 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB3/423-316/12/16-S/AO
     ∟Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie skutków podatkowych likwidacji spółki komandytowo - akcyjnej.

2016.02.22 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB3/423-319/12/16-S/JG
     ∟1. Czy środki pieniężne otrzymane przez Wnioskodawcę z tytułu likwidacji SKA, której będzie akcjonariuszem, będą stanowiły dla Wnioskodawcy przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych? 2. Czy wartość innych składników majątku SKA, której Wnioskodawca będzie akcjonariuszem, otrzymanych przez Wnioskodawcę z tytułu likwidacji tej SKA, w szczególności wierzytelności z tytułu udzielonych przez SKA pożyczek, będzie stanowiła dla Wnioskodawcy przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych?

2016.02.22 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB3/423-318/12/16-S/JG
     ∟1. Czy środki pieniężne otrzymane przez Wnioskodawcę z tytułu likwidacji SKA, której będzie akcjonariuszem, będą stanowiły dla Wnioskodawcy przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych? 2. Czy wartość innych składników majątku SKA, której Wnioskodawca będzie akcjonariuszem, otrzymanych przez Wnioskodawcę z tytułu likwidacji tej SKA, w szczególności wierzytelności z tytułu udzielonych przez SKA pożyczek, będzie stanowiła dla Wnioskodawcy przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych?

2016.01.27 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-1-2/4510-840/15/AP
     ∟Czy w związku z objęciem udziałów w Spółce kapitałowej w zamian za wkład niepieniężny, których wartość nominalna może być niższa od wartości tego wkładu, Wnioskodawca będzie uprawniony do rozpoznania kosztów uzyskania przychodów w wysokości łącznie: 1. wartości początkowej Aktywów wskazanej w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych Spółki pomniejszonej o: - odpisy amortyzacyjne dokonane przez Wnioskodawcę począwszy od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia danego środka trwałego do ewidencji oraz - w odniesieniu do Aktywa, względem którego Spółka skorzystała z prawa do odliczenia części nakładów inwestycyjnych od dochodu - wartość wydatków inwestycyjnych, które zostały odliczone od dochodu do opodatkowania zgodnie z przepisami Rozporządzenia oraz/lub Ustawy, które są ujęte w niezamortyzowanej jeszcze wartości początkowej danego środka trwałego; 2. wydatków poniesionych na nabycie prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego Gruntów?

2016.01.25 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-1-3/4510-623/15/APO
     ∟Czy kosztem uzyskania przychodu Wnioskodawcy z tytułu zbycia ogółu praw i obowiązków wynikających z uczestnictwa w Spółce celowej, będzie wartość wkładu wniesionego przez Wnioskodawcę (ustalona według historycznej ceny nabycia) do Spółki celowej, odpowiadająca wartości nominalnej Wierzytelności (bez naliczonych i niespłaconych odsetek)?

2016.01.25 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-1-3/4510-624/15/TS
     ∟Czy kosztem uzyskania przychodu Wnioskodawcy z tytułu zbycia ogółu praw i obowiązków wynikających z uczestnictwa w Spółce celowej, będzie wartość wkładu wniesionego przez Wnioskodawcę do Spółki celowej, odpowiadająca wartości nominalnej Wierzytelności (bez naliczonych i niespłaconych odsetek)?

2016.01.21 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB3/4510-896/15-2/DP
     ∟Czy w przypadku wniesienia przez Bank do spółki kapitałowej wkładu niepieniężnego (aportu) w postaci wierzytelności własnej przysługującej mu w stosunku do tej spółki kapitałowej i objęcia w zamian za ten wkład akcji (udziałów) tej spółki, Bank jest uprawniony do rozpoznania kosztów uzyskania przychodu w wysokości wartości wierzytelności własnej, stanowiącej przedmiot tego wkładu, jednakże ograniczonej do części kapitałowej (należności głównej) tej wierzytelności, stanowiącej odzwierciedlenie rzeczywiście wydatkowanych przez Bank środków finansowych?

2015.12.31 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-1-1/4510-173/15/AJ
     ∟powstanie przychodu podatkowego z tytułu wniesienia aportem nieruchomości gruntowych, przekazanych Wnioskodawcy w drodze darowizny, do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, której wyłącznym udziałowcem będzie Wnioskodawca oraz uznanie za koszt uzyskania ww. przychodów, wartości nominalnej objętych udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością.

2015.12.21 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-1-3/4510-445/15/APO
     ∟Czy przepis art. 17 ust. 1 pkt 4e ustawy o CIT, będzie miał zastosowanie, w przypadku nabycia przez Wnioskodawcę udziałów w Spółce P w zamian za wniesiony wkład niepieniężny w postaci nieruchomości rolnych (w tym jednej zabudowanej) oraz maszyn i urządzeń, o ile zostaną spełnione wskazane tam przesłanki?

2015.11.17 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-1-3/4510-552/15/AW
     ∟w zakresie ustalenia, czy Wnioskodawca będzie uprawniony do potrącenia kosztów uzyskania przychodów z tytułu objęcia akcji/udziałów w podwyższonym kapitale Spółki Zależnej w wysokości odpowiadającej nominalnej wartości kapitału pożyczki, a także nominalnej wartości naliczonych odsetek od tej pożyczki.

2015.11.16 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB3/4510-759/15-3/EŻ
     ∟Czy w związku z objęciem udziałów w Spółce kapitałowej w zamian za wkład niepieniężny, których wartość nominalna może być niższa od wartości tego wkładu, Wnioskodawca będzie uprawniony do rozpoznania kosztu uzyskania przychodu w wysokości łącznie: 1. wartości początkowej Aktywów ustalonej w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych pomniejszonej o dokonane odpisy amortyzacyjne, 2. wydatków poniesionych na nabycie Gruntów, 3. sumy nakładów poniesionych do dnia aportu na realizację Inwestycji?

2015.11.06 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB3/4510-796/15-2/DP
     ∟Ustalenie kosztów uzyskania przychodów z tytułu objęcia udziałów spółki kapitałowej w zamian za wkład niepieniężny w postaci obligacji

1 2 3 4 5 6 7

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj