Interpretacje do przepisu
art. 15 ust. 1j pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


188/481752 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 15 ust. 1j pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

1 2 3 4 5 6 7

2007.03.23 - Małopolski Urząd Skarbowy - PO1/423-28/07/25442
     ∟Zapytanie Spółki dotyczyło: rozstrzygnięcia czy wierzytelności własne wynikające ze sprzedaży towarów wniesione aportem do spółki kapitałowej podlegają zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów wspólnika w kwocie brutto wynikającej z faktury?

2006.12.22 - Izba Skarbowa w Rzeszowie - IS.I/2-42300/5/06
     ∟Zarząd spółki wyraził zgodę na podwyższenie przez H. kapitału zakładowego spółki z o.o. H. Z., tj. w spółce, w której jest udziałowcem posiadającym 86,4 % udziałów. Przedmiotem wnoszonego aportu na podwyższenie kapitału H. Z. sp. z o.o. mają być wierzytelności H. spółka akcyjna, przysługujące od H. Z. Czy wnosząc swoją wierzytelność na podwyższenie kapitału zakładowego spółki z o.o. H. Z. (dłużnika) i obejmując w zamian za to nowe udziały w tej spółce, może uznać za koszt uzyskania przychodu wartość nominalną (brutto) wnoszonej wierzytelności?

2006.12.04 - Małopolski Urząd Skarbowy - PO/423-113/06/93825
     ∟Zapytanie Spółki dotyczyło określenia sposobu ustalenia kosztów uzyskania przychodów z tytułu objęcia akcji w spółce akcyjnej w zamian za aport w postaci wierzytelności własnej przysługującej akcjonariuszowi wobec tej spółki.

2006.06.28 - Zachodniopomorski Urząd Skarbowy - OP/423/86/70/KBU/06
     ∟Spółka ma wątpliwość odnośnie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów z tytułu objęcia udziałów w Sp. z o.o., w zamian za wkład niepieniężny w postaci innej niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część, wartości nominalnej będącej przedmiotem wkładu niepieniężnego wierzytelności z tytułu pożyczki i braku takiej możliwości w przypadku, gdy przedmiotem aportu są odsetki od pożyczki oraz odsetki od należności handlowych.Zgodnie z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) stosownie do swojej właściwości naczelnik urzędu skarbowego, naczelnik urzędu celnego lub wójt, burmistr...

2006.03.06 - Małopolski Urząd Skarbowy - DP3/423-32/06/19643
     ∟Zapytanie Spółki dotyczyło: rozstrzygnięcia czy dopuszczalne jest zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów dzierżawcy czynszu dzierżawnego płaconego za okres po obciążeniu jego prawa dzierżawy prawem używania wniesionym jako aport do powstającej spółki.

2006.02.10 - Urząd Skarbowy Poznań-Śródmieście - ZD/423-3/06
     ∟W jakiej wartości należy ustalić koszt uzyskania przychodów z tytułu objęcia udziałów w obcej spółce w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część? Czy na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, wydatki na objęcie udziałów w zamian za wkład niepieniężny będą kosztem uzyskania przychodów w momencie odpłatnego zbycia tych udziałów? W dniu 13 stycznia 2006r. Spółka złożyła wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych. Z uwagi na to, że Spółka wniosła aportem do innej ...

2005.07.21 - Izba Skarbowa w Gdańsku - BI/005-1214/04
     ∟- Czy zamiana pomiędzy podatnikiem a podmiotem cypryjskim udziałów w spółce „U” na wierzytelności przysługujące podmiotowi cypryjskiemu wobec spółki „H” stanowić będzie przychód podatkowy podatnika kwalifikowany jako przychód nie związany z prowadzoną działalnością gospodarczą, czy też jako przychód związany z prowadzoną działalnością gospodarczą?- Czy momentem powstania przychodu (i jego opodatkowania) osiągniętego przez podatnika w wyniku zamiany pomiędzy nim a podmiotem cypryjskim udziałów w spółce „U” na wierzytelności przysługujące podmiotowi cypryjskiemu wobec spółki „H” będzie moment faktycznego uzyskania pieniędzy od spółki ...

2004.06.14 - Pierwszy Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie - 1MUS-1471/DP/423/128/2004/SG
     ∟Pytanie Banku dotyczy momentu ustalenia kosztów uzyskania przychodów związanych z transakcją polegającą na objęciu przez Bank akcji w spółce, wyemitowanych przez dłużnika w zamian za uprzednio powstałą wierzytelność Banku do spółki.

1 2 3 4 5 6 7

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj