Interpretacje do przepisu
art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


4166/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

2018.04.10 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - IPTPB2/415-365/14-2/18-S/KR
     ∟Pomniejszenie przychodu akcjonariusza z tytułu likwidacji spółki komandytowo-akcyjnej o wydatki na objęcie akcji oraz przypadającą na niego część zysku tej spółki – pytanie nr 1.

2018.04.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - S-ILPB1/415-1026/14/18-S/IM
     ∟Opodatkowanie przychodów.

2018.03.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - IPPB2/415-1/14/17/18-4/S/MG
     ∟w zakresie skutków podatkowych umorzenia przymusowego, automatycznego lub dobrowolnego udziałów spółki polskiej objętych uprzednio w wyniku przejęcia spółki cypryjskiej przez spółkę polską w zamian za udziały Wnioskodawcy posiadane w spółce cypryjskiej (spółce przejmowanej)

2018.03.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - S-ILPB1/415-747/14/18-S/KF
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika.

2018.03.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-3.4011.88.2018.1.MW
     ∟Przekształcenie spółki kapitałowej w osobową.

2018.03.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-3.4011.87.2018.1.WS
     ∟Przekształcenie spółki kapitałowej w osobową.

2018.03.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-2.4010.45.2018.1.MM
     ∟Czy podlega zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych dochód uzyskiwany przez Wnioskodawcę, który będzie przeznaczony na działalność oświatową oraz część opłaty wniesionej przez kursantów przekazana jako składka członkowska przez członka wspierającego?

2018.03.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-2.4010.24.2018.1.MM
     ∟Czy dochód uzyskiwany przez Wnioskodawcę, który został przeznaczony na realizację celów statutowych, podlega zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych?

2018.03.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.118.2018.1.MJ
     ∟W zakresie skutków podatkowych przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę komandytową.

2018.03.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-3.4011.21.2018.2.KP
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych związanych z planowanym podziałem spółki kapitałowej przez wydzielenie.

2018.02.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-3.4011.220.2017.2.WS
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych związanych z planowanym podziałem spółki kapitałowej przez wydzielenie.

2018.02.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4011.19.2017.2.MJ
     ∟W zakresie ustalenia, czy w związku z planowanym przekształceniem Spółki w spółkę osobową Wnioskodawca, jako płatnik, będzie zobowiązany do pobrania i wpłacenia podatku dochodowego od osób fizycznych, ustalonego na dzień przekształcenia od zysków przekazanych na kapitał rezerwowy Spółki

2018.01.31 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-2.4011.392.2017.1
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodów z kapitałów pieniężnych.

2018.01.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-1.4011.379.2017.1.AN
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych wypłaty przez Spółkę na rzecz Wnioskodawców przypadającego na ich rzecz zysku bilansowego.

2017.12.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.239.2017.4.MK
     ∟Skoro zarówno zespół składników majątkowych i niemajątkowych wydzielonych do spółki z o.o. (Biznes I) oraz zespół składników majątkowych i niemajątkowych wydzielonych do drugiej spółki z o.o. (Biznes II) jak i zespół składników majątkowych i niemajątkowych pozostających w Spółce będą stanowić zorganizowane części przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 5a ust. 4 ww. ustawy, w związku z tym po stronie Zainteresowanych nie powstanie przychód, o którym mowa w art. 24 ust. 5 pkt 7 ww. ustawy.

2017.12.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.284.2017.2.MK
     ∟W zakresie skutków podatkowych powstałych po stronie komplementariusza z tytułu wypłaty udziału w zysku SKA w tym zysków uzyskanych przez spółkę przekształcaną oraz zaliczki na poczet udziału w zysku S.K.A w związku z planowanym przekształceniem Sp. z o.o. w S.K.A.

2017.12.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.283.2017.2.AK1
     ∟w zakresie skutków podatkowych powstałych po stronie komplementariusza z tytułu wypłaty udziału w zysku SKA w tym zysków uzyskanych przez spółkę przekształcaną oraz zaliczki na poczet udziału w zysku S.K.A w związku z planowanym przekształceniem Sp. z o.o. w S.K.A.

2017.12.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.288.2017.2.MK
     ∟w zakresie skutków podatkowych powstałych po stronie komplementariusza z tytułu wypłaty udziału w zysku SKA w tym zysków uzyskanych przez spółkę przekształcaną oraz zaliczki na poczet udziału w zysku S.K.A w związku z planowanym przekształceniem Sp. z o.o. w S.K.A

2017.12.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.285.2017.2.MG
     ∟w zakresie skutków podatkowych powstałych po stronie komplementariusza z tytułu wypłaty udziału w zysku SKA w tym zysków uzyskanych przez spółkę przekształcaną oraz zaliczki na poczet udziału w zysku S.K.A w związku z planowanym przekształceniem Sp. z o.o. w S.K.A.

2017.12.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-1.4011.282.2017.2.KK
     ∟Skutki podatkowe przekształcenia Spółki z o.o. w Spółkę komandytową, tj. kwalifikacja podatkowa w kontekście art. 24 ust. 5 pkt 8 updof: - wyniku roku bieżącego, - zysków z lat poprzednich, - zysków z lat poprzednich przekazanych na kapitały inne niż kapitał zakładowy, - agio.

2017.12.13 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-1.4011.285.2017.2.MT
     ∟Skutki podatkowe przekształcenia Spółki z o.o. w Spółkę komandytową, tj. kwalifikacja podatkowa w kontekście art. 24 ust. 5 pkt 8 updof: - wyniku roku bieżącego, - zysków z lat poprzednich, - zysków z lat poprzednich przekazanych na kapitały inne niż kapitał zakładowy, - agio.

2017.10.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - S-ILPB2/4511-1-44/16/17-S/WS
     ∟Skutki podatkowe objęcia udziałów.

2017.10.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - S-ILPB1/415-139/14/17-S/AG
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych umorzenia akcji w spółce komandytowo-akcyjnej.

2017.10.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - S-ILPB1/415-874/14/17-S/AG
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych przekształcenia spółki komandytowo-akcyjnej w inną spółkę osobową.

2017.10.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - S-ILPB1/415-84/14/17-S/AG
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie przychodów.

2017.10.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.185.2017.2.MM
     ∟Czy w sytuacji korzystania przez Wnioskodawcę z opodatkowania Jego dochodów uzyskiwanych z działalności gospodarczej podatkiem liniowym, o którym mowa w art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w momencie rozpoczęcia uzyskiwania dochodów z tytułu pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, będzie On uprawniony do opodatkowania tych dochodów również podatkiem liniowym?

2017.10.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-2.4011.272.2017.1.DJ
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie sposobu ustalenia dochodu z tytułu dobrowolnego umorzenia za wynagrodzeniem udziałów nabytych w drodze darowizny.

2017.10.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.186.2017.2.PR
     ∟w zakresie obowiązków płatnika w związku z przekazaniem należnej dywidendy po zmarłym wspólniku do depozytu sądowego

2017.09.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-2.4011.200.2017.1.JW
     ∟Skutki podatkowe dla wspólnika pozostającego w Spółce z tytułu umorzenia udziałów innego wspólnika

2017.09.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-3.4011.116.2017.2.KB
     ∟1. Czy, w świetle treści art. 30a ust. 6a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zaliczeniu na poczet podatku dochodowego należnego od przychodów komplementariuszy z zysku Wnioskodawcy jako spółki komandytowo-akcyjnej, podlega wyłącznie podatek dochodowy od osób prawnych (od części zysku przypadającego na komplementariuszy) wynikający z zeznania rocznego CIT-8? (pytanie oznaczone we wniosku nr 1) 2. Jeżeli odpowiedź na pytanie nr 1 będzie twierdząca, to czy zryczałtowany podatek od bieżących pobrań komplementariuszy na poczet zysku, należy rozliczyć (pobrać) dopiero w momencie ustalenia kwoty podatku CIT należnego od zysku/dochodu spółki komandytowo-akcyjnej za cały rok podatkowy, tj. w miesiącu następującym po terminie złożenia zeznania CIT-8? (pytanie oznaczone we wniosku nr 2) 3. Czy, w świetle treści art. 30a ust. 6a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zaliczeniu na poczet podatku dochodowego należnego od przychodów komplementariuszy z zysku Wnioskodawcy jako spółki komandytowo-akcyjnej, podlegają zaliczki na podatek dochodowy od osób prawnych (od części zysku przypadającego na komplementariuszy)? (pytanie oznaczone we wniosku nr 3) 4. Jeżeli odpowiedź na pytanie nr 3 będzie twierdząca, to czy podatek zryczałtowany od kwoty zysku spółki komandytowo-akcyjnej wypłacanego komplementariuszom w trakcie kwartału w formie zaliczek, winien być obliczany/rozliczany po ustaleniu kwoty zaliczenia, o którym mowa w art. 30a ust. 6 ustawy o PIT (winno być: art. 30a ust. 6a ustawy o PIT), tj. w momencie obliczenia zaliczki na poczet podatku CIT należnej za dany kwartał? (pytanie oznaczone we wniosku nr 4) 5. Jeżeli odpowiedź na pytanie nr 4 będzie przecząca, to czy podatek zryczałtowany od kwoty zysku spółki komandytowo-akcyjnej wypłacanego komplementariuszom w trakcie kwartału w formie zaliczek, winien być obliczany/rozliczany na bieżąco, tj. w miesiącu następującym po dacie faktycznej wypłaty komplementariuszom zaliczki na poczet zysku? (pytanie oznaczone we wniosku nr 5) 6. Czy w przypadku, pozytywnej odpowiedzi na pytania nr 3 oraz 4 albo 5, gdy na koniec roku suma podatku CIT przypadającego od zysku wypłaconego już zaliczkowo na rzecz komplementariuszy będzie wyższa od pobranego podatku zryczałtowanego potrąconego od tych zaliczek, różnica pomiędzy pobranym przez Spółkę podatkiem zryczałtowanym od zaliczek, a podatkiem faktycznie należnym od tych pobrań (co wynikałoby z zaliczenia o którym mowa w art. 30a ust. 6 ustawy o PIT (winno być: art. 30a ust. 6a ustawy o PIT) stanowić będzie po stronie Spółki - jako płatnika - nadpłatę? (pytanie oznaczone we wniosku nr 6) 7. Jeśli różnica w podatku pobranym przez Spółkę z tytułu wypłacanych komplementariuszom zaliczek na poczet zysku a podatkiem faktycznie należnym z tytułu uzyskanych przychodów stanowi nadpłatę, to czy Spółka może wystąpić z wnioskiem o zwrot nadpłaty? (pytanie oznaczone we wniosku nr 7)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj