Interpretacje do przepisu
art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


4166/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2019.10.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-1.4011.330.2019.1.MK
     ∟Wypłata przez spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością (spółkę przekształconą) zysków wypracowanych przez spółkę jawną, nie będzie stanowiła dla Zainteresowanych przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

2019.10.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-3.4011.333.2019.1.MM
     ∟Skutki podatkowe przekształcenia spółki kapitałowej w spółkę osobową.

2019.09.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.433.2019.1.PR
     ∟w zakresie skutków podatkowych powstałych po stronie Wnioskodawcy, jako pozostającego w spółce kapitałowej udziałowca, związanych z umorzeniem udziałów bez wynagrodzenia posiadanych przez innego udziałowca spółki

2019.09.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.431.2019.1.PR
     ∟w zakresie skutków podatkowych powstałych po stronie Wnioskodawcy, jako pozostającego w spółce kapitałowej udziałowca, związanych z umorzeniem udziałów bez wynagrodzenia posiadanych przez innego udziałowca spółki

2019.07.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.296.2019.1.AK
     ∟Dotyczy skutków podatkowych uczestnictwa w programie motywacyjnym organizowanym przez spółkę z siedzibą we Francji i wypłaty dywidendy reinwestowanej w dodatkowe jednostki uczestnictwa albo w zwiększenie wartości już posiadanych jednostek w Funduszu.

2019.07.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.204.2019.2.ES
     ∟Obniżenie wkładu lub wystąpienie ze spółki komandytowej powstałej z przekształcenia spółki z o.o.

2019.07.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-1.4011.173.2019.2.MK
     ∟Osoby fizyczne uzyskujące przychody z udziału w zyskach osób prawnych nie łączą ich z dochodami opodatkowanymi według skali podatkowej. Wnioskodawczyni nie ma obowiązku składania zeznania podatkowego za 2019 z tytułu otrzymania „dywidendy likwidacyjnej” oraz zapłaty podatku z tego tytułu. Zryczałtowany podatek dochodowy powinien być pobrany i przekazany na rachunek urzędu skarbowego przez płatnika.

2019.06.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-3.4011.146.2019.1.DS
     ∟Skutki podatkowe przekształcenia spółki kapitałowej w spółkę osobową.

2019.06.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-3.4011.145.2019.1.MM
     ∟Skutki podatkowe przekształcenia spółki kapitałowej w osobową.

2019.06.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.311.2019.1.IS
     ∟Obowiązki płatnika w związku z wypłatą przez spółkę akcyjną, powstałą w wyniku przekształcenia spółki jawnej, zysku wypracowanego przed zmianą formy prawnej tej spółki.

2019.06.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.242.2019.2.MZ
     ∟Wartość Dyskonta i Wkładu Uzupełniającego przyznanych pracownikom Oddziału w Programie, wartość dywidend lub środki uzyskane przez pracowników Oddziału z umorzenia Jednostek uczestnictwa FCPE lub zbycia Akcji nie będą stanowiły dla nich przychodu ze stosunku pracy, o którym mowa w art. 12 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w stosunku do którego Oddział jako płatnik będzie zobowiązany do pobrania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych. W konsekwencji odpowiedzi na pytanie nr 1 Oddział nie będzie płatnikiem zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych z tytułu Dyskonta, Wkładu Uzupełniającego finansowanego przez bank na podstawie umowy SWAP, dywidend wypłaconych przez spółkę francuską i przekazanych przez FCPE bankowi na podstawie umowy SWAP lub środków uzyskanych przez pracowników z umorzenia jednostek uczestnictwa FCPE lub zbycia Akcji.

2019.06.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-3.4011.137.2019.1.AA
     ∟Obowiązki płatnika związane z uczestnictwem pracowników w programie motywacyjnym.

2019.06.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.250.2019.1.ES
     ∟Wypłata zysku wypracowanego w ramach prowadzonej działalności.

2019.06.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.228.2019.1.SJ
     ∟Skutki podatkowe uczestnictwa w programie motywacyjnym organizowanym przez spółkę z siedzibą we Francji.

2019.06.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-3.4011.135.2019.1.DS
     ∟Skutki podatkowe uczestnictwa w programie motywacyjnym organizowanym przez spółkę z siedzibą we Francji.

2019.05.31 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-1.4011.127.2019.1.MT
     ∟Skutki podatkowe wypłaty środków ze spółki kapitałowej powstałej z przekształcenia działalności gospodarczej osoby fizycznej – kwestia obowiązków płatnika.

2019.05.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.233.2019.1.MZ
     ∟Należy wskazać, że dochód, który Wnioskodawca uzyska z tytułu przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę komandytową, w przypadku, gdy zysk spółki z ograniczoną odpowiedzialnością mającej ulec przekształceniu został zgromadzony i rozdysponowany na kapitał zapasowy przed 2015 rokiem, będzie opodatkowany zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób fizycznych, zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 4 w zw. z art. 30a ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

2019.05.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.232.2019.1.MZ
     ∟Należy wskazać, że dochód, który Wnioskodawca uzyska z tytułu przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę komandytową, w przypadku, gdy zysk spółki z ograniczoną odpowiedzialnością mającej ulec przekształceniu został zgromadzony i rozdysponowany na kapitał zapasowy przed 2015 rokiem, będzie opodatkowany zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób fizycznych, zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 4 w zw. z art. 30a ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

2019.05.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-1.4011.129.2019.1.MST
     ∟Ustalenie obowiązku podatkowego oraz skutków podatkowych uzyskania przychodu z tytułu dywidendy.

2019.05.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-3.4011.114.2019.1.DS
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych powstałych w związku z wykonaniem umowy powiernictwa związanych z wypłatą dywidendy przez spółkę i przekazaniem jej przez Powiernika na rzecz Powierzającego, oraz nieodpłatnym przeniesieniem własności udziałów.

2019.05.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-3.4011.102.2019.2.AM
     ∟Skutki podatkowe uczestnictwa w programie motywacyjnym organizowanym przez spółkę z siedzibą we Francji.

2019.04.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.38.2019.1.ŚS
     ∟dot. w zakresie ustalenia jak Spółka powinna rozliczyć przychody z tytułu otrzymanej od powiernika kwoty oraz czy Spółka jest uprawniona do obniżenia podatku dochodowego z tytułu uzyskanej od powiernika kwoty, o podatek zapłacony przez Spółkę Rosyjską przy wypłacie przedmiotowej dywidendy powiernikowi.

2019.04.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-2.4011.131.2019.1.MKA
     ∟Skutki podatkowe zawarcia umowy powiernictwa występujące po stronie powierzającego.

2019.04.19 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-2.4011.130.2019.1.MKA
     ∟Skutki podatkowe zawarcia umowy powiernictwa występujące po stronie powierzającego.

2019.04.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 1462-IPPB1.4511.127.2017.8.MG
     ∟Zasady opodatkowania wspólnika spółki komandytowo-akcyjnej oraz skutki podatkowe przekształcenia spółki w spółkę jawną.

2019.02.26 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.615.2018.2.AK1
     ∟Obowiązki płatnika związane z uczestnictwem pracowników Spółki w programie motywacyjnym organizowanym przez spółkę z siedzibą we Francji.

2019.02.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.616.2018.1.AK
     ∟Dotyczy skutków podatkowych uczestnictwa w programie motywacyjnym organizowanym przez spółkę z siedzibą we Francji.

2019.02.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.645.2018.2.SJ
     ∟przychód z niepodzielonych zysków spółek kapitałowych, przekształconych następnie w spółki osobowe

2019.01.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-1.4011.449.2018.2.AN
     ∟Skutki podatkowe wypłaty zysku wypracowanego i opodatkowanego przed przekształceniem.

2018.10.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.398.2018.2.MG
     ∟Skutki podatkowe uczestnictwa w programie motywacyjnym organizowanym przez spółkę z siedzibą we Francji.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj