Interpretacje do przepisu
art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


4166/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

2016.11.02 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - 1061-IPTPB3.4511.832.2016.1.KJ
     ∟Skutki podatkowe przekształcenia spółki komandytowo-akcyjnej w spółkę komandytową w stosunku do części kapitału zapasowego, którego źródłem jest kwota tzw. agio.

2016.11.02 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - 1061-IPTPB3.4511.833.2016.1.KJ
     ∟Skutki podatkowe przekształcenia spółki komandytowo-akcyjnej w spółkę komandytową w stosunku do części kapitału zapasowego, którego źródłem jest kwota tzw. agio.

2016.10.28 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB2/415-178/13/16-S/WM
     ∟Zyski niepodzielone oraz opodatkowanie kwoty agio uzyskanej z tytułu dokapitalizowania spółki.

2016.10.28 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - 1061-IPTPB3.4511.618.2016.2.RR
     ∟Czy w opisanym zdarzeniu przyszłym, w przypadku przekształcenia Spółki z o.o. w spółkę osobową prawa handlowego, tj. w spółkę komandytową, po stronie Wnioskodawcy powstanie dochód (przychód) opodatkowany podatkiem dochodowym od osób fizycznych z tytułu środków znajdujących się na kapitale zapasowym spółki przekształcanej, a pochodzących z nadwyżki wnoszonej przez Wnioskodawcę do Spółki z o.o. wartości wkładu pieniężnego ponad wartość nominalną udziałów w kapitale zakładowym Spółki z o.o.?

2016.10.28 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - 1061-IPTPB3.4511.619.2016.2.RR
     ∟Czy w opisanym zdarzeniu przyszłym, w przypadku przekształcenia Spółki z o.o. w spółkę osobową prawa handlowego, tj. w spółkę komandytową, po stronie Wnioskodawczyni powstanie dochód (przychód) opodatkowany podatkiem dochodowym od osób fizycznych z tytułu środków znajdujących się na kapitale zapasowym spółki przekształcanej, a pochodzących z nadwyżki wnoszonej przez Wnioskodawczynię do Spółki z o.o. wartości wkładu pieniężnego ponad wartość nominalną udziałów w kapitale zakładowym Spółki z o.o.?

2016.10.24 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - 1061-IPTPB3.4511.654.2016.1.KJ
     ∟Prawo do rozliczenia kosztów uzyskania przychodu dotyczących umarzanych udziałów.

2016.10.20 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB1/4511-639/16-2/MPŁ
     ∟1) Czy w świetle przedstawionego powyżej zdarzenia przyszłego, środki pieniężne lub wierzytelności z tytułu udzielonej/udzielonych innej osobie/innym osobom pożyczki/pożyczek przez Spółkę kapitałową/Spółkę osobową/Spółkę osobową II lub inne wierzytelności otrzymane przez Wnioskodawcę w wyniku likwidacji bądź też rozwiązania Spółki osobowej bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego będą stanowiły dla Wnioskodawcy przychód (dochód) podlegający opodatkowaniu w rozumieniu przepisów ustawy o PIT? 2) Czy w świetle przedstawionego powyżej zdarzenia przyszłego, inne niż środki pieniężne/wierzytelności składniki majątkowe (np. papiery wartościowe, akcje, udziały, środki trwałe lub towary) otrzymane przez Wnioskodawcę w wyniku likwidacji bądź też rozwiązania Spółki osobowej bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego będą stanowiły dla Wnioskodawcy przychód (dochód) podlegający opodatkowaniu w rozumieniu przepisów ustawy o PIT, a jeśli tak, to co będzie kosztem uzyskania tego przychodu? 3) Czy analogiczne jak wskazane w pkt 1-2 powyżej skutki podatkowe wystąpią także w przypadku, gdy wskutek likwidacji/rozwiązania bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego Spółki osobowej II środki pieniężne lub wierzytelności z tytułu udzielonej/udzielonych innej osobie/innym osobom pożyczki/pożyczek przez Spółkę kapitałową/Spółkę osobową II lub inne wierzytelności oraz inne składniki majątku (opisane w pkt 2) zostaną otrzymane przez Spółkę osobową, w której Wnioskodawca będzie Wspólnikiem?

2016.10.20 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB1/4511-638/16-2/MPŁ
     ∟1) Czy w świetle przedstawionego powyżej zdarzenia przyszłego, środki pieniężne lub wierzytelności z tytułu udzielonej/udzielonych innej osobie/innym osobom pożyczki/pożyczek przez Spółkę kapitałową / Spółkę osobową, Spółkę kapitałową II/ Spółkę osobową II lub inne wierzytelności otrzymane przez Wnioskodawcę w wyniku likwidacji bądź też rozwiązania Spółki osobowej bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego będą stanowiły dla Wnioskodawcy przychód (dochód) podlegający opodatkowaniu w rozumieniu przepisów ustawy o PIT? 2) Czy w świetle przedstawionego powyżej zdarzenia przyszłego, inne niż środki pieniężne/wierzytelności składniki majątkowe (np. papiery wartościowe, akcje, udziały, wierzytelności, środki trwałe lub towary) otrzymane przez Wnioskodawcę w wyniku likwidacji bądź też rozwiązania Spółki osobowej bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego będą stanowiły dla Wnioskodawcy przychód (dochód) podlegający opodatkowaniu w rozumieniu przepisów ustawy o PIT? Jeśli tak, to co będzie kosztem uzyskania tego przychodu? 3) Czy analogiczne jak wskazane w pkt 1-2 powyżej skutki podatkowe wystąpią także w przypadku, gdy wskutek likwidacji/rozwiązania bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego Spółki osobowej II środki pieniężne lub wierzytelności z tytułu udzielonej/udzielonych innej osobie/innym osobom pożyczki/pożyczek przez Spółkę kapitałową II /Spółkę osobową II lub inne wierzytelności oraz inne składniki majątku (opisane w pkt. 2) zostaną otrzymane przez Spółkę osobową, w której Wnioskodawca będzie Wspólnikiem?

2016.10.20 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB1/4511-637/16-2/MPŁ
     ∟1) Czy w świetle przedstawionego powyżej zdarzenia przyszłego, środki pieniężne lub wierzytelności z tytułu udzielonej/udzielonych innej osobie/innym osobom pożyczki/pożyczek przez Spółkę kapitałową / Spółkę osobową, Spółkę kapitałową II/ Spółkę osobową II lub inne wierzytelności otrzymane przez Wnioskodawcę w wyniku likwidacji bądź też rozwiązania Spółki osobowej bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego będą stanowiły dla Wnioskodawcy przychód (dochód) podlegający opodatkowaniu w rozumieniu przepisów ustawy o PIT? 2) Czy w świetle przedstawionego powyżej zdarzenia przyszłego, inne niż środki pieniężne/wierzytelności składniki majątkowe (np. papiery wartościowe, akcje, udziały, wierzytelności, środki trwałe lub towary) otrzymane przez Wnioskodawcę w wyniku likwidacji bądź też rozwiązania Spółki osobowej bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego będą stanowiły dla Wnioskodawcy przychód (dochód) podlegający opodatkowaniu w rozumieniu przepisów ustawy o PIT? Jeśli tak, to co będzie kosztem uzyskania tego przychodu? 3) Czy analogiczne jak wskazane w pkt 1-2 powyżej skutki podatkowe wystąpią także w przypadku, gdy wskutek likwidacji/rozwiązania bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego Spółki osobowej II środki pieniężne lub wierzytelności z tytułu udzielonej/udzielonych innej osobie/innym osobom pożyczki/pożyczek przez Spółkę kapitałową II /Spółkę osobową II lub inne wierzytelności oraz inne składniki majątku (opisane w pkt. 2) zostaną otrzymane przez Spółkę osobową, w której Wnioskodawca będzie Wspólnikiem?

2016.10.20 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB1/4511-636/16-2/MPŁ
     ∟1) Czy w świetle przedstawionego powyżej zdarzenia przyszłego, środki pieniężne lub wierzytelności z tytułu udzielonej/udzielonych innej osobie/innym osobom pożyczki/pożyczek przez Spółkę kapitałową/Spółkę osobową/Spółkę osobową II lub inne wierzytelności otrzymane przez Wnioskodawcę w wyniku likwidacji bądź też rozwiązania Spółki osobowej bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego będą stanowiły dla Wnioskodawcy przychód (dochód) podlegający opodatkowaniu w rozumieniu przepisów ustawy o PIT? 2) Czy w świetle przedstawionego powyżej zdarzenia przyszłego, inne niż środki pieniężne/wierzytelności składniki majątkowe (np. papiery wartościowe, akcje, udziały, środki trwałe lub towary) otrzymane przez Wnioskodawcę w wyniku likwidacji bądź też rozwiązania Spółki osobowej bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego będą stanowiły dla Wnioskodawcy przychód (dochód) podlegający opodatkowaniu w rozumieniu przepisów ustawy o PIT, a jeśli tak, to co będzie kosztem uzyskania tego przychodu? 3) Czy analogiczne jak wskazane w pkt 1-2 powyżej skutki podatkowe wystąpią także w przypadku, gdy wskutek likwidacji/rozwiązania bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego Spółki osobowej II środki pieniężne lub wierzytelności z tytułu udzielonej/udzielonych innej osobie/innym osobom pożyczki/pożyczek przez Spółkę kapitałową/Spółkę osobową II lub inne wierzytelności oraz inne składniki majątku (opisane w pkt. 2) zostaną otrzymane przez Spółkę osobową, w której Wnioskodawca będzie Wspólnikiem?

2016.10.19 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - 1061-IPTPB3.4511.690.2016.3.AC
     ∟Czy Wnioskodawca jest obowiązany do rozliczania przychodów oraz kosztów uzyskania przychodu zgodnie z procentowo przyjętym w umowie Spółki osobowej udziałem Wnioskodawcy w zysku Spółki osobowej?

2016.10.14 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB4/4511-968/16-4/PP
     ∟Czy Wnioskodawca jest obowiązany do rozliczania przychodów oraz kosztów uzyskania przychodu zgodnie z procentowo przyjętym w umowie Spółki osobowej udziałem Wnioskodawcy w zysku Spółki osobowej?

2016.10.14 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB1/4511-653/16-1/DP
     ∟Czy wypłata przez spółkę przekształconą (spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością) należnego Wnioskodawcy zysku wypracowanego w spółce przekształcanej (spółce komandytowej) skutkować będzie powstaniem po stronie Wnioskodawcy przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

2016.10.14 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB4/4511-969/16-4/AK
     ∟zakresie ustalenia przychodów i kosztów uzyskania przychodów Wnioskodawcy z tytułu udziału w spółce osobowej

2016.10.14 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB4/4511-959/16-4/JM
     ∟ustalenia przychodów oraz kosztów uzyskania przychodu z tytułu udziału w spółce osobowej

2016.10.14 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB4/4511-964/16-4/JK2
     ∟w zakresie ustalenia przychodów i kosztów uzyskania przychodów Wnioskodawcy z tytułu udziału w spółce osobowej

2016.10.14 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB4/4511-963/16-4/JK2
     ∟w zakresie ustalenia przychodów i kosztów uzyskania przychodów Wnioskodawcy z tytułu udziału w spółce osobowej

2016.10.14 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB4/4511-965/16-4/GF
     ∟w zakresie ustalenia przychodów i kosztów uzyskania przychodów Wnioskodawcy z tytułu udziału w spółce osobowej

2016.10.14 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB4/4511-966/16-4/GF
     ∟w zakresie ustalenia przychodów i kosztów uzyskania przychodów Wnioskodawcy z tytułu udziału w spółce osobowej

2016.10.13 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB4/4511-967/16-4/PP
     ∟W zakresie ustalenia przychodów i kosztów uzyskania przychodów Wnioskodawcy z tytułu udziału w spółce osobowej.

2016.10.13 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB4/4511-958/16-4/MS
     ∟w zakresie skutków podatkowych ustalenia przychodów i kosztów uzyskania przychodów Wnioskodawcy z tytułu udziału w spółce osobowej

2016.10.13 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB4/4511-960/16-4/JM
     ∟ustalenie przychodów oraz kosztów uzyskania przychodu z tytułu udziału w Spółce Osobowej

2016.10.13 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB4/4511-877/16-4/GF
     ∟w zakresie skutków podatkowych przekształcenia spółki komandytowo-akcyjnej w spółkę komandytową lub w spółkę jawną

2016.10.12 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB4/4511-893/16-3/MS
     ∟w zakresie skutków podatkowych przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę osobową

2016.10.12 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB1/4511-829/16-4/KS1
     ∟w zakresie ustalenia przychodów i kosztów uzyskania przychodów Wnioskodawcy z tytułu udziału w spółce osobowej

2016.10.12 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB4/4511-895/16-5/AK
     ∟w zakresie skutków podatkowych przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę osobową

2016.10.12 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB1/4511-962/16-4/JK3
     ∟w zakresie ustalenia przychodów i kosztów uzyskania przychodów Wnioskodawcy z tytułu udziału w spółce osobowej

2016.10.12 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB4/4511-961/16-4/JK3
     ∟w zakresie ustalenia przychodów i kosztów uzyskania przychodów Wnioskodawcy z tytułu udziału w spółce osobowej

2016.10.12 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB4/4511-970/16-4/AK
     ∟w zakresie ustalenia przychodów i kosztów uzyskania przychodów Wnioskodawcy z tytułu udziału w spółce osobowej

2016.10.12 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB4/4511-896/16-4/JM
     ∟ustalenia przychodów i kosztów z tytułu udziału w spółce osobowej

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj