Interpretacje do przepisu
art. 217 § 4 Ordynacji podatkowej

 

Wybierz przepis

art. ust. pkt lit.

Wybór obejmuje dokładnie wskazany przepis, np. art.5 nie obejmie art.5 ust.1 pkt 1


32/442400 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 217 § 4 Ordynacji podatkowej

1 2

2005.06.02 - Opolski Urząd Skarbowy - PP/443-66-2-GK/05
     ∟Stawka podatku od towarów i usług na wykonanie sieci logicznej plegającej na położeniu kabli, montażu gniazd sieciowych i urządzeń aktywnych w domu studenckim.

2005.03.25 - Opolski Urząd Skarbowy - PP/443-6-1-GK/05
     ∟Jak stosować klasyfikacje statystyczne do identyfikacji towarów i usług w celu przypisania właściwej stawki podatku od towarów i usług?

2005.03.14 - Opolski Urząd Skarbowy - PP/443-2-1-GK/05
     ∟Jaką stawkę zastosować do gruntów, jeżeli plan zagospodarowania przestrzennego przestała obowiązywać?

2005.03.11 - Opolski Urząd Skarbowy - PP/443-18-1-GK/05
     ∟Jaką stawką opodatkować sprzedaż lokalu mieszkalnego, który nie był użytkowany dla celów działalności gospodarczej?

2005.02.28 - Opolski Urząd Skarbowy - PP/443-170-13-GK/04/05
     ∟Jak opodatkować rozliczenie się z czynności związanymi z wekslem?

2005.02.25 - Opolski Urząd Skarbowy - PD-423-9-2/GC/04/05
     ∟jak należy określić moment powstania przychodu z tytułu realizowanej usługi w zakresie kierowania i nadzoru nad budową określonego odcinka autostrady i po jakim kursie należy dokonać przeliczenia kwoty przychodu w przypadky wystawiania faktór w walucie EURO? Postanowienie

2005.02.25 - Opolski Urząd Skarbowy - PD-423-11-2/GC/04/05
     ∟Czy można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wydatki związane z zakupem kwiatów, z anonsami prasowymi takimi jak nekrologi, w przypadku zgonu pracowników, kontrahentów i ich osób bliskich? Postanowienie

2005.02.25 - Opolski Urząd Skarbowy - PD 423-8-/PW/04/05
     ∟Czy wcześniejsze zakończenie umowy leasingu, przed upływem wymaganego okresu stanowiącego 40% normatywnego okresu amortyzacji może skutkować pozbawieniem prawa do zaliczenia opłat leasingowych do kosztów uzyskania przychodu w rozumieniu art. 17b. ust.1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U z 2000 Nr 54 poz. 654 ze zm.)?

2005.02.25 - Opolski Urząd Skarbowy - PD-423-6-2/GC/04/05
     ∟Jak powinna rozliczyć kosztowo w podatku dochodowym od osób prawnych odsetki od pożyczki otrzymanej co do zasady na sfinansowanie wydatków w ramach Projektu F., jeżeli z pożyczki tej finansowane są również bieżące wydatki nie związane z projektem? Postanowienie

2005.02.25 - Opolski Urząd Skarbowy - PD-423-6-1/GC/04/05
     ∟Czy można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów takie wydatki jak: wynagrodzenia wraz z narzutami, koszty zakupu surowców i opakowań oraz inne koszty pośrednie związane z próbami, ponoszonymi w związku z przeprowadzanymi próbami produkcyjnymi. Postanowienie

2005.02.25 - Opolski Urząd Skarbowy - PD/423-12-1/MS/04/05
     ∟Czy można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów, koszty ubezpieczenia majątku Spółki w momencie ich poniesienia?

2005.02.25 - Opolski Urząd Skarbowy - PP/443-170-6-GK/04/05
     ∟Jakie jest miejsce świadczenia wykonania receptur na beton?

2005.02.25 - Opolski Urząd Skarbowy - PP/443-170-10-GK/04/05
     ∟Czy wykonanie receptur na beton przez kontrahenta zagranicznego podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?

2005.02.25 - Opolski Urząd Skarbowy - PD-423-9-1/GC/04/05
     ∟Jak w zależności od zastosowanego kursu walut realizują się powstałe różnice kursowe? Postanowienie

2005.02.25 - Opolski Urząd Skarbowy - PD423-11-1/GC/04/05
     ∟Czy udokumentowany wydatek związany z zakupem biletu parkingowego w sytuacji gdy nie jest możliwe uzyskanie faktury może być zaliczony do kosztów uzyskania przychodów? Postanowienie

2005.02.25 - Opolski Urząd Skarbowy - PD-423-4-1/PW/04/05
     ∟Czy zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, Spółka ma prawo do rozpoznania zrealizowanych różnic kursowych przy spłacie Pożyczek jako kosztu podatkowego?

2005.02.25 - Opolski Urząd Skarbowy - PD-423-7-2/GC/2004
     ∟W jakim momencie zaliczamy do kosztów uzyskania przychodów wydatki poniesione w związku z odwołaniem weksla? Postanowienie

2005.02.25 - Opolski Urząd Skarbowy - PD-423-14-/PW/05
     ∟Zastosowanie stawek amortyzacyjnych w podatku dochodowym od osób prawnych dla nowo zakupionych środków trwałych.

2005.02.25 - Opolski Urząd Skarbowy - PP/443-170-11-GK/04/05
     ∟Kto jest zobowiązany do zapłaty podatku z tytułu wykonania receptur na beton?

2005.02.24 - Opolski Urząd Skarbowy - PP/443-112-7-GK/04/05
     ∟Czy przekształecenie spółdzielczego własnościowego prawa do domu rodzinnego na rzecz ustanowienia odrębnej własności domu jednorodzinnego jest objęte podatkiem od towarów i usług?

2005.02.23 - Opolski Urząd Skarbowy - PP/443-170-8-GK/04/05
     ∟Jakie jest miejsce świadczenia usług w następującym stanie faktycznym: kontrahent niemiecki wykonał w swoim laboratorium na terenie Niemiec badania wysłanych przez Spółkę próbek betonu. Wyniki badań posłużą do sporządzenia i ulepszenia istniejących receptur betonu lub sprawdzenia czy próbki posiadają odpowiednie parametry. Faktura za wykonanie badania betonu została wystawiona przez kontrahenta 25 sierpnia 2004 r., wpłynęła do Spółki 31 sierpnia 2004 r.. Usługa została wykonana w miesiącu sierpniu 2004 r.

2005.02.23 - Opolski Urząd Skarbowy - PP/443-170-9-GK/04/05
     ∟Czy podstawa opodatkowania podatkiem od towarów i usług wykazywana w fakturach dokumentujących przekazanie towarów na cele oosbiste pracowników powinna zostać ujęta w obrocie na podstawie którego wyznaczana jest proporcja bazowa, o której mowa w art. 90 ustawy?

2005.02.22 - Opolski Urząd Skarbowy - PP/443-166-2-GK/04/05
     ∟Czy pozostający do dyspozycji Spółki odpad po wykonanej usłudze na majątku ruchomym (nieopodatkowanej w Polsce - art. 28 ust. 7 i 8 ustawy) musi być ujęty w fakturze wewntrznej lub ewidencjonowany i opodatkowany w inny sposób?

2005.02.22 - Opolski Urząd Skarbowy - PP/443-170-7-GK/04/05
     ∟Czy podstawa opodatkowania podatkiem od towarów i usług wykazywana na fakturach wewnętrznych, wystawionych ze względu na wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów powinna zostać ujęta w obrocie na podstawie którego wyznaczana jest proporcja bazowa, o której mowa w art. 90 ustawy?

2005.02.18 - Opolski Urząd Skarbowy - PP/443-134-4-GK/04
     ∟Czy usługi związane z nieruchomościami położonymi na terytorium UE wykonywane w ramach podwykonawstwa podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług na trerytorium RP?

2005.02.18 - Opolski Urząd Skarbowy - PP/443-161-2-GK/04/05
     ∟1. Jak rozliczyć otrzymaną notę od kontrahenta w podatku od towarów i usług?2. Czy do otrzymanej noty Spółka powinna wystawić kontrahentowi fakturę, będącą dla niego importem usług?

2005.02.18 - Opolski Urząd Skarbowy - PP/443-134-3-GK/04
     ∟Czy prawidłowym jest obciążanie Zakładów ponoszonymi kosztami na podstawie not obciążeniowych?Czy prawidłowym jest wystawianie faktur VAT dokumentujących przekazanie materiałów do zużycia na terytorium państw członkowskich innych niż terytorium RP?Czy Spółka ma prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwoty podatku naliczonego związanego z ponoszonymi kosztami?

2005.02.18 - Opolski Urząd Skarbowy - PP/443-175-2-GK/04/05
     ∟Czy Spółka prawidłowo rozliczyła otrzymaną fakturę potwierdzającą wpłatę zaliczki w wysokości 30% na zakup środka trwałego od kontrahenta zagranicznego?

2005.02.17 - Opolski Urząd Skarbowy - PP/443-137-9-GK/04/05
     ∟Czy wydanie bonów towarowych pracownikom, z okazji świąt itp. sfinansowanych z ZFŚS podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?

2005.02.17 - Opolski Urząd Skarbowy - PP/443-137-11-GK/04/05
     ∟Czy w przypadku paczek, których zakup został sfinansowany z ZFŚS, przekazywanych pracownikom należy opodatkować tę czynność podatkiem od towarów i usług i wystawić fakturę wewnętrzną?

1 2

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj