Skorowidz hasłowy interpretacji
Hasło: targi

 

targi 187 / 442400  │  a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   z  

1 2 3 4 5 6 7

2011.02.10 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP2/443-1876/10-2/PG
     ∟Określenie miejsca świadczenia usług pomocniczych do usług targowych oraz prawo do odliczenia podatku VAT.

2011.01.12 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPP1/443-1036c/10/AP
     ∟Jak opodatkowane są świadczone usługi?

2010.12.06 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP3/443-839/10-4/MPe
     ∟VAT - w zakresie określenia miejsca świadczenia usług pośrednictwa przy sprzedaży biletów wstępu na targi.

2010.11.19 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP2/443-1357/10-2/EWW
     ∟Czy we wskazanym stanie faktycznym, miejscem świadczenia (i opodatkowania) świadczonej przez Zainteresowanego usługi kompleksowej jest Polska i w konsekwencji powinien on udokumentować tę usługę fakturą VAT z wykazanym polskim podatkiem VAT?

2010.10.19 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP3/443-545/10/AB
     ∟opodatkowanie usług związanych z targami oraz imprezami promocyjnymi poza terytorium Polski

2010.10.18 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPP1/443-720b/10/BJ
     ∟Czy istnieje możliwość odliczenia podatku od towarów i usług nabywanych w ramach realizacji przedsięwzięć?

2010.09.08 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBI/2/423-782/10/MS
     ∟Czy Spółka postąpiła prawidłowo zaliczając poniesione wydatki do kosztów uzyskania przychodów?

2010.09.07 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPP2/443-553/10/MD
     ∟Miejsce świadczenia i opodatkowania usług związanych z usługami targowymi.

2010.06.29 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP2/443-486/10-2/SJ
     ∟1. Czy zaliczki tytułem udziału w targach "A" wniesione w 2010 roku przez kontrahentów zagranicznych mających siedzibę w państwie UE i będących podatnikami podatku od wartości dodanej, bądź zidentyfikowanych dla celów tego podatku, lub podmioty prowadzące działalność gospodarczą mające siedzibę w państwie spoza UE, podlegają opodatkowaniu VAT? 2. W konsekwencji, czy faktury zaliczkowe potwierdzające wpłatę tych zaliczek winny zostać wystawione bez podatku VAT?

2010.05.28 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBI/2/423-399/10/MS
     ∟Czy wydatki związane z hotelarstwem, cateringiem, biletami do kin i teatrów, kartami wstępu i wejściówkami, wydawnictwami (plan targów, katalog, informator branżowy, materiały konferencyjne itp.) wycieczkami krajoznawczymi, uroczystymi posiłkami, usługami transportowymi oraz usługami tłumaczy związanymi z zaproszeniem na targi:a) zwiedzających - m. in. przedstawicieli ministerstw, rządu, władz samorządowych, parlamentarzystów, przedstawicieli placówek dyplomatycznych, kierownictw firm, izb i samorządów gospodarczych - potencjalnych kontrahentów dla wystawców, obecność których to osób stanowi dla wystawców przesłankę do uczestnictwa w targach,b) członków rad programowych poszczególnych targów, członków komisji konkursowych oceniających jakość produktów,c) przedstawicieli instytucji będących współorganizatorami targów są kosztami uzyskania przychodów bezpośrednio związanymi z przychodami w rozumieniu art. 15 ust. 4 ustawy o CIT?

2010.05.25 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP3/443-194/10-4/IB
     ∟Wykonywanych przez Wnioskodawcę usług nie należy traktować jako usług na nieruchomości. Ponadto, gdy Wnioskodawca świadczy usługi związane z budową stoisk na wystawach i targach (niezależnie, czy jest to terytorium kraju, państwa członkowskiego Unii Europejskiej, czy państwa trzeciego), miejscem świadczenia przedmiotowych usług, jako pomocniczych do takich usług jak targi i wystawy, zgodnie z art. 2 ustawy zmieniającej, jest miejsce gdzie usługi są faktycznie świadczone. Oznacza to, iż w przypadku świadczenia przedmiotowych usług poza terytorium kraju, o sposobie rozliczania podatku i jego wysokości, oraz o podmiocie zobowiązanym do jego rozliczenia przesądzają przepisy kraju, w którym znajduje się miejsce świadczenia usługi. Ta zasada ma zastosowanie również gdy usługi są świadczone poza granicami kraju dla polskiego podatnika lub podatników zagranicznych, bez względu czy usługi te wykonuje sam Wnioskodawca czy zleca je podwykonawcom. W takim przypadku Wnioskodawca stosuje się do przepisów kraju w którym wykonywana jest usługa i nie nalicza podatku VAT w Polsce. W przypadku zaś gdy usługi są świadczone na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zobowiązanym do rozliczenia tego podatku na terytorium kraju, w oparciu o regulacje zawarte w ustawie o podatku od towarów i usług, będzie Wnioskodawca. A zatem w takiej sytuacji Wnioskodawca będzie zobowiązany do naliczenia 22% podatku.

2010.04.07 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP2/443-171/10-2/EWW
     ∟Kto i w jakim kraju w związku ze zmianą przepisów od d dnia 1 grudnia 2008 r. ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług dot. art. 27 ust. 2 pkt 3 z zastrzeżeniem art. 28 (przepis ten obowiązuje do dnia 31 grudnia 2010 r.), winien rozliczyć podatek VAT i gdzie?

2010.03.25 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPP2/443-18/10/AW
     ∟Miejsce świadczenia usług organizacji targów.

2009.12.29 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB3/423-899/09-4/MC
     ∟Czy ww. koszty ponoszone w związku z organizacją targów stanowią koszty uzyskania przychodów w świetle ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

2009.12.22 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP3/443-739/09/KO
     ∟Czy wykonanie prac montażowych i innych związanych z planowaniem, projektowaniem, budową, wykończeniem a także demontażem stanowisk i stoisk targowych, giełdowych i innych stanowią usługi związane z nieruchomościami w rozumieniu art. 27 ust. 2 pkt 1 ustawy VAT? Czy powinna być stosowana stawka 22% VAT? Czy usługi te podlegają opodatkowaniu w miejscu budowy stanowiska lub stoiska czyli poza granicami kraju?

2009.12.21 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP4/443-1224/09/EJ
     ∟Odliczenie podatku naliczonego z faktur dokumentujących zakup usług promujących Muzeum, z faktury dokumentującej wynajem miejsca na międzynarodowych targach turystyki oraz z faktur otrzymanych w związku z prowadzoną inwestycją pn. „Budowa obiektów obsługujących Rezerwat ”.

2009.11.06 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPP2/443-670/09/AK
     ∟Miejsce świadczenia usług wynajmu stoisk na targach i wystawach oraz możliwość uznania ich za usługi reklamy.

2009.08.17 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB5/423-274/09-2/DG
     ∟Czy ponoszone przez Spółkę na organizację Targów wydatki związane z transportem części uczestników targów, kosztami noclegu, wynajmem powierzchni targowej, sceny, nagłośnienia, gadżetami z logo Spółki, ulotkami, folderów, katalogów, wystroju stoisk targowych, wynajęciem ochrony Targów, posiłków w czasie trwania targów oraz kosztu występu artystycznego oraz poczęstunku alkoholem stanowią dla Spółki koszty uzyskania przychodów na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

2009.07.01 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP2/443-409/09-2/SAP
     ∟Czy przedstawione powyżej usługi pomocnicze do usług targów i wystaw dla odbiorców z Polski - podatników VAT i podmiotów nie będących podatnikami, podatników Unii Europejskiej oraz państw trzecich opodatkowane będą zgodnie z art. 27 ust. 2 pkt 3 lit a) w miejscu, gdzie usługi będą faktycznie świadczone, czyli miejscu organizacji targów i wystaw poza terytorium Polski, bez względu na status podatkowy podmiotu, dla którego usługi będą świadczone, a o sposobie opodatkowania będą decydowały uregulowania podatkowe w kraju, gdzie zlokalizowana jest impreza targowo-wystawiennicza?

2009.07.01 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP2/443-408/09-2/SAP
     ∟Czy przedstawiona powyżej usługa udostępnienia stoiska w miejscu zapewnionym przez Zleceniodawcę i z elementów dostarczonych przez Zleceniodawcę i własnych Spółki jest usługą na ruchomym majątku rzeczowym opodatkowaną zgodnie z art. 27 ust. 2 pkt 3 lit. d w miejscu gdzie usługi są faktycznie świadczone, z zastrzeżeniem art. 28 ust. 7 i 8 ustawy o podatku od towarów i usług?

2009.06.12 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP2/443-367/09-2/AD
     ∟Czy w związku z nowelizacją ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 7 listopada 2008 r. (Dz. U. Nr 209, poz. 1320), wprowadzającą usługi organizowania targów do art. 27 ust. 2 pkt 3a, w zakresie miejsca świadczenia usługi, należy odstąpić od stosowania art. 19 ust. 13 pkt 4 w zakresie ustalania terminu obowiązku podatkowego dla usługi najmu powierzchni wystawienniczej?

2009.06.08 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP2/443-325/09-4/EWW
     ∟Mając na uwadze powyższe stwierdzić należy, iż gdy Wnioskodawca świadczyć będzie usługi polegające na projektowaniu, przygotowaniu stoiska wystawienniczego, jego aranżacji i zabudowy na terytorium innych niż Polska krajów Unii Europejskiej, zgodnie z art. 27 ust. 2 pkt 3 lit. a ustawy, miejscem świadczenia przedmiotowych usług, a tym samym miejscem opodatkowania, będzie miejsce gdzie usługi są faktycznie świadczone, a więc poszczególne państwa UE.

2009.06.08 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP2/443-325/09-3/EWW
     ∟Mając na uwadze powyższe stwierdzić należy, iż gdy Wnioskodawca świadczyć będzie usługi polegające na projektowaniu, przygotowaniu stoiska wystawienniczego, jego aranżacji i zabudowy na terytorium innych niż Polska krajów Unii Europejskiej, zgodnie z art. 27 ust. 2 pkt 3 lit. a ustawy, miejscem świadczenia przedmiotowych usług, a tym samym miejscem opodatkowania, będzie miejsce gdzie usługi są faktycznie świadczone, a więc poszczególne państwa UE.

2009.06.05 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP2/443-308/09-4/AS
     ∟miejsce świadczenia usługi wybudowania stoisk targowych

2009.06.04 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP2/443-322/09-2/AD
     ∟Na terytorium jakiego kraju opodatkowana będzie usługa udostępnienia i montażu stoiska targowego znajdującego się na terytorium Unii Europejskiej?Na terytorium jakiego kraju opodatkowana będzie usługa udostępnienia i montażu stoiska targowego znajdującego się poza terytorium Unii Europejskiej?

2009.05.04 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP2/443-163/09-3/AK
     ∟1. Gdzie w świetle przepisów ustawy o podatku od towarów i usług znajdować się będzie miejsce świadczenia opisanych w póz. 50 niniejszego wniosku usług wykonywanych przez wnioskodawcę i na jakiej podstawie prawnej (na podstawie którego przepisu ustawy o podatku od towarów i usług) należy to miejsce ustalić?2. Gdzie w świetle przepisów ustawy o podatku od towarów i usług znajdować się będzie miejsce świadczenia opisanych w póz. 50 niniejszego wniosku usług wykonywanych na rzecz wnioskodawcy przez jego podwykonawców i na jakiej podstawie prawnej (na podstawie którego przepisu ustawy o podatku od towarów i usług) należy to miejsce ustalić?

2009.02.03 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB5/423-184/08-2/PS
     ∟Czy wpłacając należność lub też płacąc zaliczkę dla firmy K I C F za udział w targach wyrobami jubilerskimi w Kijowie od dnia 27 listopada 2008r. do dnia 30 listopada 2008r. spółka jawna prowadząca jest zobowiązania do naliczenia oraz pobrania zaliczki na podatek dochodowy od osób prawnych w wysokości 20,00 % należności w kwocie 2.795.00 EURO ?

2009.02.02 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPP2/443-1001/08/MD
     ∟Miejsce świadczenia i opodatkowania usług montażu i demontażu stoisk na targach odbywających się poza terytorium kraju, realizowanych na rzecz krajowego nabywcy oraz sposób ich udokumentowania.

2009.01.19 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB1/415-873/08-2/AG
     ∟Czy koszty określone na podstawie powyższej faktury są kosztami uzyskania przychodów?

2009.01.16 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPP2/443-950/08/MD
     ∟Opodatkowanie usług organizacji stoisk targowych na targach odbywających się poza granicami kraju (na terytorium Wspólnoty) na rzecz odbiorców mających siedzibę w kraju.

1 2 3 4 5 6 7

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj