Skorowidz hasłowy interpretacji
Hasło: kurs waluty

 

kurs waluty 449 / 442400  │  a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   z  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

2007.07.26 - Pierwszy Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie - 1471/DPR2/423-71/07/AB/1
     ∟- po jakim kursie należy zewidencjonować wpływ waluty obcej otrzymanej od kontrahenta na rachunek bankowy Spółki prowadzony w tej walucie,- po jakim kursie należy zewidencjonować wypływ waluty obcej z rachunku walutowego w przypadku zapłaty w tej walucie za usługę lub dostawę lub w przypadku spłaty pożyczki walutowej,

2007.07.19 - Trzeci Mazowiecki Urząd Skarbowy w Radomiu - 1473/WVO/443-44/07/GW
     ∟1. Czy w przypadku gdy Spółka kupuje towar od Strony Umowy, a następnie realizuje inwestycję dla podmiotu polskiego, prowizję, przysługującą Spółce z tytułu w/w umowy przedstawicielstwa, jako bezpośrednio związaną z dostawą towarów, należy traktować jako należność za usługę pośrednictwa dokonywaną w imieniu i na rzecz Strony Umowy będącej dostawcą towarów z Unii? W związku z tym czy miejscem świadczenia usługi i jej opodatkowania, w przypadku gdy Strona Umowy podała Spółce numer, pod którym jest zidentyfikowana na potrzeby VAT w innym kraju członkowskim, jest terytorium kraju, który nadał Stronie Umowy ten numer. Jak powinna wyglądać faktura za prowizję? W którym miejscu deklaracji podatkowej transakcja ta powinna być wykazana? 2. Czy w przypadku...

2007.07.18 - Pierwszy Urząd Skarbowy w Opolu - pp/443-50-1/07
     ∟Czy należy brać kurs kupna euro ogłoszony przez NBP z ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym następuje zapłata podatku , czy też kurs kupna z ostatniego dnia miesiąca należy rozumieć jak w § 8 pkt 2 uchwały zarządu NBP tj. bieżące kursy kupna i sprzedaży walut na stronie internetowej NBP ogłaszane następnego dnia roboczego po ostatnim dniu miesiąca?

2007.07.02 - Izba Skarbowa w Warszawie - 1401/PH-I/006/14-90/07/EN
     ∟Czy dla potrzeb podatku od towarów i usług w przypadku braku faktury WDT, fakturę importową dostawcy spoza Unii Europejskiej wycenia się według kursu średniego NBP z dnia powstania obowiązku podatkowego, tj. z 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano nabycia?

2007.06.19 - Pierwszy Wielkopolski Urząd Skarbowy w Poznaniu - ZP/443-44/3/07
     ∟Wnioskująca stoi na stanowisku, iż w opisanej we wniosku sytuacji, dla potrzeb rozliczenia transakcji wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów kwoty wyrażone w fakturach wystawionych przez kontrahentów, stanowiące ostateczne rozliczenie tych transakcji winny być przeliczone przez Spółkę na złote według wyliczonego i ogłoszonego przez NBP bieżącego kursu średniego na dzień wystawienia faktury, jeżeli wystawiona została w terminie, tj. nie później niż 7 dnia wydania towaru Spółce. W przeciwnym wypadku zastosowanie znajdzie kurs średni waluty obcej wyliczony i ogłoszony przez NBP na dzień powstania obowiązku podatkowego.

2007.06.11 - Podlaski Urząd Skarbowy - PO-II/423/25/BŚ/07
     ∟1) Jaki kurs powinien zastosować Podatnik, przy przeliczeniu potrąconego przez białoruską spółkę podatku na złoty polski, aby odliczyć zapłacony w obcym państwie podatek od podatku dochodowego obliczonego od łącznej sumy dochodów uzyskanych przez Podatnika ?2) Jaki kurs powinien zastosować Podatnik przy obliczeniu przychodu uzyskanego na Białorusi z tytułu odsetek od pożyczki? Wnioskiem z 13.04.2007 r., Spółka zwróciła się z prośbą o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w odniesieniu do następującego stanu faktycznego: Spółka prowadzi działalność gospodarczą głównie w zakresie dystrybucji i logistyki artykułów spoży...

2007.06.08 - Opolski Urząd Skarbowy - PP/443-26-1-GK/07
     ∟Prawidłowość przeliczania faktur dokumentujących wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów wystaiwonych w walucie obcej.

2007.06.06 - Drugi Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie - 1472/ROP1/423-104/07/MK
     ∟Czy powstały różnice kursowe na zapłacie zobowiązań lub od własnych środków trwałych na rachunku: (1) W sytuacji przekazania w 2005 r. na rzecz zbywcy Centrum Handlowego zadatku w EUR, środki na rzecz którego Spółka pozyskała zaciągając pożyczkę w EUR, a pożyczkodawca wpłacił kwotę pożyczki bezpośrednio na konto zbywcy Centrum? Jeśli tak, to jak obliczyć różnice kursowe? Spółka 29.03.2006 r. zawarła umowę, na mocy której za cenę w EUR nabyła funkcjonujące Centrum, w skład którego wchodziły m. in. środki trwałe - budynki, budowle itp. Spółka uznała, że środki te oddano do używania 29.03.2006 r. (2) W sytuacji przekazania EUR tytułem zaliczki nr 1 na poczet ceny zbycia Centrum między rachunkami Spółki, w szczególności w sytuacji dokonania...

2007.06.05 - Pierwszy Wielkopolski Urząd Skarbowy w Poznaniu - ZD/4061-60/07
     ∟Czy w świetle znowelizowanych przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, obowiązujących od 1.01.2007 roku, koszty poniesione w walutach obcych należy przeliczać na złote według kursu średniego ogłaszanego przez NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień zaksięgowania kosztu, czy z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień wystawienia faktury (rachunku)? W dniu 21 marca 2007r. Spółka złożyła wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego. Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż Wnioskująca wybrała „podatkową“ metodę ustalania różnic kursowych, określoną w art. 15a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Spółka zastanawia się, czy w sytuacji, gdy do firmy wp

2007.06.04 - Urząd Skarbowy w Kętrzynie - US.III/415-15/07
     ∟Który kurs średni NBP należy zastosować przy przeliczaniu wartości faktury wystawionej przez kontrahenta dla celów podatku dochodowego od osób fizycznych - czy kurs z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień wystawienia faktury, czy też kurs z dnia wystawienia faktury?Naczelnik Urzędu Skarbowego w Kętrzynie na podstawie art. 14a § 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (j. t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), postanawia uznać stanowisko Wnioskodawcy zawarte w piśmie z 15.10.2006 r. (data wpływu: 14.05.2007 r.) uzupełnionym pismem z 21.05.2007 r., jako prawidłowe.Z przedstawionych okoliczności faktycznych wynika, iż w związku z prowadzoną przez Panią działalnością gospodarczą istnieje konieczność przeliczania z waluty obcej ...

2007.05.31 - Trzeci Mazowiecki Urząd Skarbowy w Radomiu - 1473/WVO/443-26/07/AS
     ∟Czy dopuszczalne jest stosowanie przez Spółkę dla potrzeb VAT średniego kursu NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień powstania obowiązku podatkowego - tak jak stosujemy go dla potrzeb bilansowych i podatku dochodowego od osób prawnych? P o s t a n o w i e n i e

2007.05.30 - Urząd Skarbowy w Śremie - PD/415-6/07
     ∟Z jakiego dnia należy przyjąć kurs, aby prawidłowo zaewidencjonować zakup towaru?W dniu 30.04.2007 r. wpłynął do tutejszego organu podatkowego pisemny wniosek Pani B. wspólnika spółki N. s.c. o interpretację zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, w której nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa, kontrola skarbowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym. Wnioskodawca pyta : Z jakiego dnia należy przyjąć kurs, aby prawidłowo zaewidencjonować zakup towaru?Z przedstawionego przez wnioskodawcę stanu faktycznego wynika, że spółka cywilna „N” zajmuje się sprzedażą sprzętu komputerowego oraz sprzętu elektronicznego, który nabywa m.in. z Chin. Sprzedając towar kontrahent w dniu zakupu wystawia faktur...

2007.05.23 - Drugi Urząd Skarbowy w Białymstoku - IIUSpbIA/1/415-44/38b/27/07/BB
     ∟ Kursem waluty z którego dnia powinno się przeliczać fakturę na złote polskie? STAN FAKTYCZNY Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż firma "..." zajmuje się usługami spedycyjnymi. Wystawia faktury za sprzedaż swoich usług zarówno w walucie polskiej jak i w walucie obcej. Dnia 26 lutego 2007r. wystawiono dla kontrahenta niemieckiego fakturę w walucie obcej (euro). Sprzedaż tej usługi nastąpiła natomiast 20 lutego 2007r. W tak przedstawionym stanie faktycznym wątpliwości Pana dotyczy m.in. następującej kwestii: kursem waluty z którego dnia powinno się przeliczać fakturę na złote polskie? STANOWISKO PODATNIKA Przepisy podatkowe nakazują przeliczanie przychodu wyrażonego w walucie obcej według kursu średniego NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedz...

2007.05.22 - Pierwszy Urząd Skarbowy Warszawa-Śródmieście - 1435/FB2/415/13c/07/ES
     ∟Czyt odsetki od kredytu, naliczone we frankach szwajacarskich, powinienem przeliczać na złotówki celem zaliczenia ich do kosztów uzyskania przychodu po tym samym kursie sprzedaży, który zastosuje bank?

2007.05.21 - Urząd Skarbowy w Kętrzynie - US.X/443-13/07
     ∟Czy nabycie towaru od kontrahenta angielskiego w sytuacji, gdy towar został dostarczony przez przewoźnika z depozytu na terytorium kraju, można uznać za wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów?

2007.05.14 - Trzeci Mazowiecki Urząd Skarbowy w Radomiu - 1473/894/KDO/423/31/07/W.Sz.
     ∟czy w przypadku wpływu walut na rachunek dewizowy czy też zapłaty zobowiązań z tego rachunku do przeliczenia można stosować średni kurs NBP o którym mowa w art. 15a ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych ?

2007.05.11 - Pierwszy Wielkopolski Urząd Skarbowy w Poznaniu - ZP/443-39/07
     ∟1. Kiedy Spółka powinna rozliczyć korektę podatku należnego i naliczonego w przypadku otrzymania faktury korygującej z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów lub importu usług – w momencie wystawienia faktury korygującej przez kontrahenta z UE, czy też w momencie otrzymania faktury korygującej?2. Z jakiego dnia Wnioskująca powinna zastosować kurs do przeliczenia wartości faktury korygującej na walutę krajową, celem korekty podatku należnego i naliczonego z tytułu otrzymanych korekt faktur?

2007.05.09 - Łódzki Urząd Skarbowy - ŁUS-II-2-423/37/07/JB
     ∟dotyczy wyliczenia różnic kursowych według kursu średniego Narodowego Banku Polskiego z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego wpływ waluty na rachunek dewizowy w świetle przepisu art. 15a ustawy z dnia 15.02.1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000r. Nr 54, poz. 654 ze zm.) Naczelnik Łódzkiego Urzędu Skarbowego w Łodzi na podstawie art. 14a § 1 i 4 ustawy z dnia 29.08.1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego w sprawie wyliczenia różnic kursowych według kursu średniego Narodowego Banku Polskiego z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego wpływ waluty na rachunek dewizowy w świetle przepisu art. 15a ustawy z dnia 15.02...

2007.05.09 - Urząd Skarbowy w Ostrowie Wielkopolskim - PD-G/415-20/07
     ∟Czy dla celów podatku dochodowego można przyjąć kurs waluty obcej na dzień wystawienia dokumentu SAD w celu przeliczenia faktur wystawionych w walucie obcej na złote?Pismem z dnia 21.03.2007 r. wnioskodawca wystąpił o interpretację dotyczącą przeliczania faktur wystawionych w walucie obcej na dzień wystawienia dokumentu SAD do celów podatku dochodowego. W zajętym stanowisku wnioskodawca stwierdza, że kurs z dokumentu SAD przyjmuje też do przeliczenia faktur do celów rozrachunkowych na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 26.09.1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 ze zm.). Zdaniem wnioskodawcy zastosowanie kursu z dokumentu SAD doprowadzi do jednakowej wyceny do celów podatku od towaru i usług oraz do celów podatku dochodowe...

2007.05.07 - Drugi Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie - 1472/ROP1/423-74/07/RM
     ∟Jak zaewidencjonować: 1) koszt własny sprzedanego pojemnika? 2) zobowiązanie wobec kontrahenta zagranicznego? 3) różnice kursowe wynikające z zapłaty za Invoice? Spółka sprzedaje pojemniki z polietylenu na odpady komunalne. Zamawia towar u producenta z siedzibą w Niemczech i otrzymuje fakturę za towar w Euro. Spółka pokrywa koszt transportu towaru do Polski – fakturę wystawia polska firma transportowa w PLN. Tak więc cena zakupu danego towaru kalkulowana jest: cena nabycia w Euro x średni kurs NBP z dnia wystawienia faktury + odpowiednio przypadająca wartość transportu. Wartość zobowiązania wobec kontrahenta zagranicznego stanowi wartość faktury wyrażona w Euro x średni kurs NBP z dnia wystawienia faktury. Nabycia wewnątrzwspólnotowe Spółka przelicza według...

2007.05.02 - Urząd Skarbowy w Nowym Sączu - PD-2-415-19-07a
     ∟1.Czy za dzień poniesienia kosztu, w przypadku podatników prowadzących księgi rachunkowe należy uznać dzień , na który zaksięgowano koszt w księgach rachunkowych na podstawie faktury lub innego dokumentu w przypadku braku faktury?2.Czy do określenia wysokości powstałych różnic kursowych, w związku z ujęciem kosztu w księgach należy przyjąć kurs z dnia poprzedzającego dzień jego poniesienia – zaksięgowania, jako koszt wynikający z otrzymanej faktury lub innego dowodu w przypadku braku faktury?,3.Czy przez kurs faktycznie zastosowany, o którym mowa w art. 24c, w przypadku posiadania rachunku walutowego, z którego realizowane są zapłaty i dokonywane wpłaty w walucie należy przyjąć kurs kupna i sprzedaży banku, a w przypadku zakupu waluty – po kursie przep...

2007.05.02 - Trzeci Mazowiecki Urząd Skarbowy w Radomiu - 1473/878/KDO/423/21/07/W.Sz.
     ∟ 1.czy za dzień poniesienia kosztu w walutach obcych uważa się dzień, na który fizycznie . zaksięgowano fakturę lub rachunek w księgach rachunkowych,2.czy do faktury zagranicznej importowej należy stosować kurs z dnia poprzedzającego dzieńzaksięgowania tego dokumentu,3.czy koszty delegacji zagranicznych przeliczamy wg kursu średniego NBP z dnia poprzedzającego dzień zaksięgowania faktur i rachunków, oraz czy można stosować do wyceny kosztów delegacji zagranicznych kurs z dnia udzielenia zaliczki pracownikowi (kurs sprzedaży banku) lub kurs realizacji operacji płaconych kartą płatniczą,4.czy do wyceny kosztów utrzymania przedstawicielstw zagranicznych utworzonych przezSpółkę poza granicami kraju można stosować kurs, po którym zostały przekazane

2007.04.27 - Świętokrzyski Urząd Skarbowy - RO/423-9/07
     ∟Według jakiego kursu należy przeliczać na złote poniesione koszty oraz uzyskane przychody w walutach obcych w myśl przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, w przypadku wyboru ustalania różnic kursowych na podstawie przepisów o rachunkowości ?Naczelnik Świętokrzyskiego Urzędu Skarbowego w Kielcach działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Spółki z dnia 25.01.2007 r. (data wpływu do Urzędu 30.01.2007 r.) w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych, stwierdza, iż stanowisko Spółki jest prawidłowe. Ze stanu faktycznego przedstaw...

2007.04.27 - Świętokrzyski Urząd Skarbowy - RO/423-10/07
     ∟Spółka prosi o potwierdzenie sposobu określenia kursu według którego należy przeliczyć otrzymane faktury zagraniczne. Naczelnik Świętokrzyskiego Urzędu Skarbowego w Kielcach działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Spółki otrzymanego dnia 01.02.2007 r. w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych, stwierdza, iż przedstawione we wniosku stanowisko Podatnika jest prawidłowe. Ze stanu faktycznego przedstawionego we wniosku złożonym przez Spółkę dnia 01.02.2007 r., wynika, iż Spółka przelicza otrzymane faktury zagraniczne zgodnie z z...

2007.04.27 - Drugi Śląski Urząd Skarbowy w Bielsku-Białej - PDP/423-14/07/32549
     ∟Pytanie podatnika dotyczy sposobu ustalenia kosztów uzyskania przychodów przy przeliczaniu faktur dotyczących WNT oraz importu towarów wyrażonych w walutach obcych jest nieprawidłowe. Ze stanu faktycznego przedstawionego w pisemnym zapytaniu wynika, iż dla ustalenia kosztu uzyskania przychodu Spółka do przeliczania faktur wyrażonych w walucie obcej a dotyczących wewnątrzwspólnotowego nabycia oraz importu towarów przyjmuje zasadę określoną w paragrafie 37 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wykonywania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 27 kwietnia 2004 r., zgodnie z którymi kwoty wyrażone w walucie obcej przelicza się na złote według wyliczonego i ogłoszonego przez NBP bieżącego kursu średniego waluty obcej na dzień wysta...

2007.04.26 - Pierwszy Urząd Skarbowy w Rzeszowie - I US-II/443/10/07
     ∟Jaki kurs kupna walut obcych ogłaszany przez NBP należy zastosować w celu wyliczenia zryczałtowanej kwoty podatku od gier? Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie – działając na podstawie art. 14a § 1, § 3 i 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (j. t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), art.45a ust. 2 ustawy z dnia 29.07.1992 r. o grach i zakładach wzajemnych (j. t. Dz. U. z 2004 r. Nr 4, poz. 27 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Podatnika z dnia 20.03.2007 r. (data wpływu do Urzędu 23.03.2007 r.) w sprawie wydania pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego – postanawia uznać stanowisko strony przedstawione w przedmiotowym wniosku za nieprawidłowe. Wnioskiem z dnia 20.03.2007 r., uzupełnionym pism...

2007.04.24 - Urząd Skarbowy w Gostyniu - PP/443-7/07
     ∟W jaki sposób przelicza się kwoty wyrażone w walucie obcej na złote dla celów podatku od towarów i usług ? Z przedstawionego w piśmie podatnika stanu faktycznego wynika, że faktury VAT dokumentujące wewnątrzwspólnotowe usługi transportowe wystawia on w dniu otrzymania dokumentów CMR od kierowców i dla celów podatku od towarów i usług obrót w walucie obcej zgodnie z § 37 ust. 1 i 2 rozporządzenia z dnia 27 kwietnia 2004 roku przelicza na złote polskie według wyliczonego i ogłoszonego przez NBP bieżącego kursu średniego waluty obcej na dzień wystawienia faktury. Jeżeli na dany dzień bieżący kurs średni nie został wyliczony i ogłoszony, do przeliczenia stosuje kurs wymiany ostatnio wyliczony i ogłoszony. Ma to miejsce w przypadku, gdy fakturę wewnętrzną ...

2007.04.13 - Łódzki Urząd Skarbowy - ŁUS-II-2-423/16/07/AG
     ∟dotyczy kursów walut stosowanych do wyceny wpływów i wydatków na rachunku walutowym w banku krajowym na podstawie art. 15a ustawy z dnia 15.02.1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000r. Nr 54, poz. 654 ze zm.) - w brzmieniu obowiązującym od dnia 01.01.2007r. Naczelnik Łódzkiego Urzędu Skarbowego w Łodzi na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie dotyczącej kursów walut stosowanych do wyceny wpływów i wydatków na rachunku walutowym w banku krajowym na podstawie art. 15a ustawy z dnia 15.02.1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000r. Nr 54...

2007.04.13 - Łódzki Urząd Skarbowy - ŁUS-II-2-423/103/07/AG
     ∟dotyczy kursów walut stosowanych do wyceny kosztów poniesionych na podstawie:- faktur WNT dokumentujących nabycie,- faktur dokumentujących import usług.w oparciu o przepisy ustawy z dnia 15.02.1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000r. Nr 54, poz. 654 ze zm.) - w brzmieniu obowiązującym od dnia 01.01.2007r. Naczelnik Łódzkiego Urzędu Skarbowego w Łodzi na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie dotyczącej kursów walut stosowanych do wyceny kosztów poniesionych na podstawie faktur zakupowych z importu lub z obszaru Unii Europejskiej w oparciu o art. 15 ust. 1...

2007.04.12 - Lubelski Urząd Skarbowy - PP/443/27/07
     ∟Zapytanie dotyczy zastosowania odpowiedniego kursu waluty obcej dla potrzeb podatku od towarów i usług.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj