Skorowidz hasłowy interpretacji
Hasło: kurs waluty

 

kurs waluty 449 / 442400  │  a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   z  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

2005.11.29 - Izba Skarbowa w Kielcach - PP1-443-166/2005
     ∟W jaki sposób prawidłowo dokumentować i rozliczać transakcje dla celów podatku od towarów i usług w przedstawionym stanie faktycznym (dot. kontraktów współfinansowanych ze środków unijnych) ?

2005.11.28 - Łódzki Urząd Skarbowy - ŁUS-II-2-423/158/05/JB
     ∟Jaki kurs należy zastosować do przeliczenia faktur zaliczkowych oraz faktury ostatecznej na sprzedaż wyrobu?

2005.11.25 - Pomorski Urząd Skarbowy - PV/443-406/IV/2005/JW
     ∟Podatnik zapytuje w jaki sposób nalezy przeliczyć kwoty wykazywane w walucie obcej na fakturze korygującej obrót z tytułu wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów, w przypadku reklamacji i zwrotu przedmiotowych towarów.

2005.11.25 - Pierwszy Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie - 1471/DPD1/423-86/05/KK/2
     ∟Jakie kursy walut powinny być stosowane w przypadku zapłaty z rachunku walutowego za zobowiązania opiewające na walutę obcą, aby ustalone różnice kursowe były uznawane przez prawo podatkowe.

2005.11.25 - Pierwszy Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie - 1471/DPD1/423-86/05/KK/1
     ∟Jakie kursy walut powinny być stosowane w przypadku wpływu na rachunek walutowy zapłaty od kontrahenta oraz odsprzedaży waluty zgromadzonej na tym rachunku bankowym, aby ustalone różnice były uznawane przez prawo podatkowe.

2005.11.25 - Drugi Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie - 1472/RPP1/443-662/05/AM
     ∟Spółka występuje z zapytaniem jaki kurs należy przyjąć (z jakiego dnia) do przeliczenia waluty z faktur zagranicznych kontrahentów w celu wystawienia faktury wewnętrznej dla udokumentowania importu usług transportowych. Czy powinien być to średni kurs ogłoszony przez Narodowy Bank Polski z daty wystawienia faktury zagranicznej, czy z dnia wystawienia faktury wewnętrznej czy też z dnia powstania obowiązku podatkowego, tj. z 30-tego dnia licząc od dnia wykonania usługi transportowej.

2005.11.24 - Urząd Skarbowy w Tarnobrzegu - US.II-415/27/2005
     ∟W jaki sposób ustalić różnice kursowe w przypadku uregulowania za granicą przez pracownika zobowiązania (rachunku) z zaliczki pobranej z kasy walutowej?

2005.11.24 - Urząd Skarbowy w Tarnobrzegu - US.II-415/26/2005
     ∟1. Według jakiego kursu należy wycenić rozchód waluty obcej z kasy walutowej tytułem zaliczki pracownika?2. Czy powstają różnice kursowe podatkowe w sytuacji zapłaty rachunku wyrażonego w walucie obcej np. za zakupione paliwo za granicą walutą z pobranej zaliczki, jeśli kurs waluty z dnia pobrania zaliczki jest różny od kursu waluty ustalonego do wyceny rachunku wyrażonego w walucie obcej?3. Co w sytuacji, gdy pracownik dokona wymiany danej waluty na inną, którą ureguluje zobowiązanie oraz jak wówczas liczyć ewentualne różnice kursowe?

2005.11.24 - Pierwszy Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie - 1471/NTR1/443-437a/05/LS
     ∟Według jakiego kursu dla celów podatku od towarów i usług należy przeliczać wewnętrzne faktury korygujące dokumentujące wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów oraz w którym miesiącu w ewidencji, należy wykazać ww korekty?

2005.11.22 - Pierwszy Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie - 1471/NUR2/443-442/05/AG
     ∟1. Czy w imporcie usług, dla których Podatnikiem jest usługobiorca istnieje obowiązek wystawiania faktur wewnętrznych od zaliczki wpłaconej przez usługobiorcę?2. Kurs, z którego dnia jest podstawą do naliczenia podstawy oraz podatku należnego i naliczonego w imporcie usług?3. Jak wykonać korektę po otrzymaniu faktury za usługę, dla której kilka miesięcy wcześniej była wpłacona zaliczka?

2005.11.21 - Pierwszy Urząd Skarbowy w Gdyni - II-2/4111/415/302/38a/05
     ∟Jaki należy sporządzić dokument sprzedaży, jaki zastosować kurs waluty do jego wyceny?

2005.11.14 - Izba Skarbowa w Krakowie - PD-1/i/4218-28/05
     ∟Według jakiego kursu, dla potrzeb podatku dochodowego od osób prawnych, winna być przeliczona wyrażona w euro kwota otrzymanej od kontrahenta zagranicznego premii pieniężnej, będącej formą rabatu pomniejszającego cenę sprzedaży towarów?

2005.10.27 - Izba Skarbowa w Warszawie - 1401/PD-4230Z-83/05/EP
     ∟dot. kursu walut jaki należy zastosować przy rozpoznawaniu w kosztach rezerw celowych ( art. 16 ust. 1 pkt. 26 uopdop ) na kredyty udzielone w walutach obcych D E C Y Z J A

2005.10.25 - Podkarpacki Urząd Skarbowy - PUS.II/443/164/2005/RR
     ∟Pytanie podatnika dotyczy możliwości dokonania pomniejszenia podstawy opodatkowania z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia o otrzymane skonto, w stanie prawnym po nowelizacji ustawy od podatków i usług tj. od dnia 1.06.2005 r.

2005.10.25 - Podkarpacki Urząd Skarbowy - PUS.II/443/148/2005/RR
     ∟Pytanie podatnika dotyczy możliwości dokonania pomniejszenia podstawy opodatkowania z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia o otrzymane skonto w stanie prawnym obowiązującym do dnia 31.05.2005 r.

2005.10.21 - Pierwszy Urząd Skarbowy w Kaliszu - PP/443-97/13/05
     ∟Dotyczy zastosowania w przypadku korekt faktur kursu waluty z dnia wystawienia faktury dokumentującej transakcje wewnątrzwspólnotowe. Ze stanu faktycznego przedstawionego przez podatnika we wniosku z dnia 10.08.2005r. ( bez numeru ) wynika, że Spółka z o.o. dokonuje wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, jak również wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów. Spółka zwróciła się z zapytaniem, jaki kurs należy stosować do przeliczenia kwot z faktury korygującej do faktury dokumentującej wewnątrzwspólnotowe nabycie lub dostawę towarów dla której podatnikiem jest nabywca w przypadku obniżenia ceny towaru, zwrotu towaru dostawcy, dostarczenia mniejszej ilości towaru....

2005.10.18 - Dolnośląski Urząd Skarbowy - PP II 443/1/199-200/240/05
     ∟Podatnik zwraca się z zapytaniem dotyczącym terminu wystawienia faktury oraz zastosowania kursu waluty, według którego Podatnik powinien wyliczyć kwoty na fakturze, w przypadku otrzymania zaliczki w walucie EURO przed dokonaniem wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów. Podatnik podaje, iż 27 czerwca 2005 r. wpłynęła na jego konto zaliczka w walucie EURO tytułem przyszłych wewnątrzwspólnotowych dostaw złomu, które będą stopniowo realizowane w miesiącach lipcu i sierpniu 2005 r. Podatnik dokonuje ww. sprzedaży na rzecz kontrahenta z Niemiec, będącego podatnikiem podatku od wartości dodanej zidentyfikowanym na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych na terytorium pańs...

2005.10.11 - Opolski Urząd Skarbowy - PP/443-95-1-GK/05
     ∟Po jakim kursie należy przeliczyć kwoty wykazane w walucie obcej na fakturach korygujacych?

2005.10.07 - Urząd Skarbowy w PłockuUrząd Skarbowy w Płocku - 1419/UPO-443-114/05/DC
     ∟�Z jakiego dnia zastosować kurs średni NBP do przeliczenia wystawionej faktury eksportowej,�Dokumenty uprawniające do zastosowania stawki 0% przy eksporcie towarów,�Miesiąc ewidencjonowania eksportu towarów.

2005.10.06 - Małopolski Urząd Skarbowy - DP3/423-46/05/72432
     ∟Jaki kurs waluty należy przyjąć do wyliczenia wartości zakupionego towaru, czy średni kurs NBP, czy też kurs sprzedaży waluty z dnia zakupu w kantorze wymiany walut, jeżeli zaplata ma miejsce w dniu wystawienia dokumentu sprzedaży bez pośrednictwa banku? Ponadto, gdy zapłata za towar ma miejsce kilkanaście dni później bez pośrednictwa banku, to czy jest obowiązek wyliczenia różnic kursowych ze względu na to, że płatność dokonana jest walutą zakupioną w kantorze wymiany walut, wg kursu innego, niż kurs średni NBP z dnia odbioru dokumentu?

2005.10.05 - Pomorski Urząd Skarbowy - PV/443-308/IV/2005/JD
     ∟W którym miesiącu podatnik powinien rozliczyć korektę podstawy opodatkowania w wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów, wynikającą z udzielonego przez dostawcę, po miesiącu rozliczenia nabycia, rabatu, upustu, lub zwrotu kwoty z tytułu dokonanego nabycia?

2005.10.05 - Pierwszy Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie - 1471/DPD2/423/98/2005/MB/1
     ∟Czy mówiąc o spłacie wartości początkowej przedmiotu leasingu, zgodnie z art. 17f ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, należy sumę opłat określonych w umowie w odpowiedniej walucie umowy na dzień jej zawarcia ( lub każdorazowego aneksowania tej umowy zmieniającego wysokość opłat) porównać z przeliczoną na odpowiednią walutę umowy

2005.09.30 - Małopolski Urząd Skarbowy - DP3/423-40/05/70814
     ∟Zapytanie podatnika dotyczyło: ustalenia kursu walut, po którym należy przeliczać na złote polskie wynagrodzenie pracowników wyrażone w umowach o pracę w euro, t. j. według kursu kupna z dnia otrzymania lub postanowienia do dyspozycji podatnika ogłoszonego przez bank, z którego usług korzysta podatnik, czy po kursie, po którym płatnik kupowałby walutę w banku, czyli po kursie sprzedaży.

2005.09.27 - Urząd Skarbowy w Płocku - 1419/UPO-415-148/05/RL
     ∟Z jakiego dnia zastosować kurs średni NBP przy eksporcie towaru do obliczenia przychodu, czy z daty wystawienia faktury eksportowej (13.09.2005 r.), czy z daty dokumentu celnego SAD (14.09.2005 r.) czy może kurs z dokumentu celnego SAD?

2005.09.27 - Pierwszy Śląski Urząd Skarbowy w Sosnowcu - PSUS/PPO I/443/291/ 05 /AD
     ∟Spółka w przedmiotowym piśmie zwraca się z prośbą o potwierdzenie prawidłowości zastosowanego kursu oraz stawki podatku.

2005.09.26 - Pierwszy Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie - 1471/NTR2/443-465/05/TK
     ∟Czy zarówno w przypadku umów leasingu finansowego, w których raty leasingowe denominowane są w walucie obcej, jak i umów, w których raty kalkulowane są na podstawie zmiennej stopy procentowej, w przypadku zmiany kursu waluty lub stopy procentowej w okresie trwania umowy, istnieje obowiązek dokonywania korekty podstawy opodatkowania podatkiem od towarów i usług, a tym samym wysokości podatku należnego pierwotnie zadeklarowanego z tego tytułu?

2005.09.26 - Pierwszy Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie - 1471/NTR2/443-322/05/TK
     ∟Czy po otrzymaniu od od kontrahenta zagranicznego faktury korygującej (credit note) należy ją, zgodnie z § 19 ust. 5 i § 20 ust. 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, zasad wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług, zaewidencjonować w miesiącu jej otrzymania, przy czym do przeliczenia wartości wyrażonej w walucie obcej winien być zastosowany, zgodnie z § 37 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o ...

2005.09.23 - Pierwszy Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie - 1471/NUR2/443-342/05/AK
     ∟Czy dokonanie korekty faktury w przedstawionym stanie faktycznym będzie w sensie ekonomicznym bonifikatą? Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Strona przejęła spółkę (dalej: Wykonawca), występując z dniem połączenia we wszystkie prawa i obowiązki spółki przejmowanej, będącej wykonawcą hotelu, którego budowa została zakończona w sierpniu 2003r. Inwestor zakwestionował wysokość kwot wykazanych w fakturach wystawionych przez Wykonawcę za roboty budowlane. Zakwestionowana kwota wynosiła 23.991.177zł brutto. Wykonawca wystąpił do sądu z pozwem o wydanie nakazu zapłaty. W dniu 9 grudnia 2004r. Sąd wydał nakaz zapłaty na kwotę 17.296.953,33zł...

2005.09.22 - Pierwszy Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie - 1471/NUR2/443-339/05/AK
     ∟Pytanie podatnika dotyczy sposobu przeliczenia kwoty należności za zakończony etap prac, od której potrącono zapłaconą wcześniej zaliczkę mobilizacyjną. Z przedstawionego przez Stronę we wniosku stanu faktycznego wynika, że Spółka zawarła z polskim inwestorem kontrakt rozliczany w PLN, ale denominowany w EUR. Zgodnie z kontraktem inwestor zapłacił Spółce zaliczkę mobilizacyjną przed rozpoczęciem prac. Zaliczka została zapłacona w PLN po przeliczeniu kwoty wyrażonej w EUR po średnim kursie NBP z dnia płatności. Spółka odprowadziła podatek należny od tej zaliczki i udokumentowała jej otrzymanie wystawieniem faktury VAT. Następnie Spółka wystawiła na inwes...

2005.09.21 - Pierwszy Wielkopolski Urząd Skarbowy w Poznaniu - ZD/406-130/CIT/05
     ∟Czy zastosowany w deklaracji CIT-10 kurs przeliczeniowy ogłoszony przez NBP o godzinie 12:00 w dniu zapłaty należności licencyjnych jest kursem właściwym w świetle ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych? W dniu 24.06.2005r. Spółka złożyła wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego. Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż Spółka wypełniła deklarację CIT- 10 i zapłaciła podatek u źródła, wynikający z należności licencyjnych. Kwoty dotyczące pozycji 30 „kwota wypłacona” oraz pozycji 35 „należny podatek” CIT-10, zostały przeliczone wg kursu średniego NBP ogłoszonego o godzinie 12:00 w ...

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj