Skorowidz tematyczny interpretacji
podatkowych

 

Podatek od czynności cywilnoprawnych → Zapłata, pobór i zwrot podatku 85 / 442400  │  wszystkie tematy

1 2 3

2015.10.27 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-2-1/4514-157/15/MZ
     ∟ Czy Wnioskodawca, będący notariuszem, pełni rolę płatnika zobowiązanego do poboru podatku od czynności cywilnoprawnych od zmiany umowy spółki dotyczącej przekształcenia w spółkę jawną?

2015.03.23 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB2/436-369/14-5/MK
     ∟ Zwrot podatku – art. 11 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.

2015.03.13 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB2/436-362/14-5/MK
     ∟ Zwrot podatku – art. 11 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.

2015.02.10 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB2/436-330/14-2/MK
     ∟ Podatek od czynności cywilnoprawnych w zakresie obowiązków płatnika.

2015.02.10 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB2/436-329/14-2/MK
     ∟ Podatek od czynności cywilnoprawnych w zakresie obowiązków płatnika.

2014.12.01 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBII/1/436-287/14/MZ
     ∟ Czy w sytuacji zawarcia w akcie notarialnym oświadczenia o ustanowieniu hipoteki łącznej notariusz jako płatnik powinien pobrać jeden podatek od czynności cywilnoprawnych od ustanowienia tej hipoteki, niezależnie od ilości współobciążonych nieruchomości czy też tyle podatków ile jest współobciążonych nieruchomości?

2014.10.23 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBII/1/436-239/14/JP
     ∟ a. Czy w przypadku, gdy na NWZA Wnioskodawcy podjęta zostanie uchwała uchylająca uchwałę o podwyższeniu kapitału, Wnioskodawca będzie uprawniony do otrzymania zwrotu podatku? b. Czy – w sytuacji niepodjęcia uchwały o uchyleniu uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego, o której mowa w pytaniu nr 1 – jeżeli w terminie ustawowym nie zostanie złożony wniosek o zarejestrowanie podwyższenia kapitału zakładowego w Krajowym Rejestrze Sądowym, w szczególności z powodu niewpłacenia przez akcjonariusza wkładu pieniężnego i objęcia akcji na drodze subskrypcji prywatnej, Wnioskodawca będzie uprawniony do otrzymania zwrotu podatku?

2014.10.23 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBII/1/436-238/14/JP
     ∟ a. Czy w przypadku, gdy na NWZA Wnioskodawcy podjęta zostanie uchwała uchylająca uchwałę o podwyższeniu kapitału, Wnioskodawca będzie uprawniony do otrzymania zwrotu podatku? b. Czy – w sytuacji niepodjęcia uchwały o uchyleniu uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego, o której mowa w pytaniu nr 1 – jeżeli w terminie ustawowym nie zostanie złożony wniosek o zarejestrowanie podwyższenia kapitału zakładowego w Krajowym Rejestrze Sądowym, w szczególności z powodu niewpłacenia przez akcjonariusza wkładu pieniężnego i objęcia akcji na drodze subskrypcji prywatnej, Wnioskodawca będzie uprawniony do otrzymania zwrotu podatku?

2014.10.23 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBII/1/436-237/14/MZ
     ∟ Zasadność zwrotu uiszczonego podatku od czynności cywilnoprawnych w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego w spółce kapitałowej, które to podwyższenie nie zostanie zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym.

2014.07.15 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBII/1/436-107/14/JP
     ∟ Czy ten podatek jest zasadny, tzn. czy zakup działki z przeznaczeniem na powiększenie gospodarstwa rolnego podlega zwolnieniu z art. 9 pkt 2 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych?

2014.05.27 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBII/1/436-89/14/JP
     ∟ Czy czynność wniesienia przez Wnioskodawczynię wkładu niepieniężnego do Spółki komandytowej będzie czynnością opodatkowaną podatkiem od czynności cywilnoprawnych w wysokości 0,5% wartości wkładu?

2014.05.23 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB2/436-47/14/DSZ
     ∟ Czy notariusz jako płatnik podatku od czynności cywilnoprawnych powinien pobrać podatek od umowy spółki osobowej (spółki komandytowej) zawartej w formie aktu notarialnego, a jeśli tak, to od jakiego podmiotu?

2014.04.24 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBII/1/436-84/14/JP
     ∟ Czy od uzyskanych uprawnień Wnioskodawczyni będzie musiała płacić podatek, jeżeli tak, to w jakiej wysokości?

2014.03.07 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB2/436-329/13-6/MK
     ∟ 1. Czy w przedstawionym powyżej zdarzeniu przyszłym Wnioskodawca będący notariuszem działając jako płatnik podatku od czynności cywilnoprawnych jest zobowiązany do poboru podatku od zmiany umowy spółki w wyniku zwiększenia majątku spółki w myśl art. 1 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 1 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych?2. W którym momencie powstanie obowiązek podatkowy podatku od czynności cywilnoprawnych z tytułu zwiększenia majątku spółki?

2014.03.07 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBII/1/436-318/13/MZ
     ∟ Czy Wnioskodawca jest płatnikiem podatku od czynności cywilnoprawnych z tytułu zaprotokołowania przez niego uchwały o przekształceniu lub połączeniu spółek i sporządzeniu umowy lub statutu spółki przekształconej i spółki przejmującej, przy przekształceniu lub połączeniu spółek, które powodują zwiększenie majątku spółki osobowej lub podwyższenie kapitału, spółki kapitałowej lub osobowej?

2014.03.07 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB2/436-328/13-2/MK
     ∟ 1. Czy w przedstawionym powyżej zdarzeniu przyszłym Wnioskodawca będący notariuszem działając jako płatnik podatku od czynności cywilnoprawnych jest zobowiązany do poboru podatku od zmiany umowy spółki w wyniku zwiększenia majątku spółki w myśl art. 1 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 1 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych?2. W którym momencie powstanie obowiązek podatkowy podatku od czynności cywilnoprawnych z tytułu zwiększenia majątku spółki?

2013.12.23 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPB2/436-113/13-4/KK
     ∟ Czy są podstawy do zwrotu podatku od czynności cywilnoprawnej od umowy sprzedaży, w oparciu o art. 11 ust. 1 pkt 1 ustawy.

2013.09.30 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBII/1/436-167/13/MZ
     ∟ Zasadność zwrotu uiszczonego podatku od czynności cywilnoprawnych w związku z uchyleniem się od skutków oświadczenia woli złożonego pod wpływem błędu?

2013.06.26 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB2/436-58/13/TJ
     ∟ Opodatkowanie ustanowienia odpłatnej służebności – obowiązki płatnika.

2013.06.06 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB2/436-45/13/TJ
     ∟ Obowiązek zapłaty odsetek od podatku w przypadku nieterminowego wykonania zobowiązania.

2013.03.05 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB2/436-223/12/TJ
     ∟ Ustalenie podstawy opodatkowania przy umowie zamiany.

2013.02.04 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB2/436-600/12-3/AF
     ∟ W którym momencie powstaje obowiązek podatkowy w podatku PCC - w momencie zawarcia z właścicielem nieruchomości w formie pisemnej umowy, w której zobowiązuje się złożyć oświadczenie o ustanowieniu służebności w formie aktu notarialnego, czy w momencie złożenia oświadczenia o ustanowieniu służebności w formie aktu notarialnego (data sporządzenia aktu notarialnego)? Czy w przypadku uznania, że służebność powstaje w dacie podpisania aktu notarialnego Spółka ma obowiązek złożyć do Urzędu Skarbowego deklarację na podatek od czynności cywilnoprawnych (w terminie 14 dni od daty podpisania w/w umowy) czy też zawsze w takim wypadku płatnikiem PCC jest notariusz?

2013.02.04 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB2/436-589/12-4/AF
     ∟ Należy stwierdzić, iż umowy zakupu towaru handlowego (samochodu) o wartości powyżej 1.000 zł od osób fizycznych podlegają podatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych zgodnie z art. 1 ust. 1 lit. a ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. W związku z powyższym, stosownie do art. 10 ust. 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych - od tej czynności Wnioskodawca winien, bez wezwania organu podatkowego, złożyć deklarację w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych, według ustalonego wzoru oraz obliczyć i wpłacić podatek w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego. Bez znaczenia w tym przypadku pozostaje fakt, iż Wnioskodawca jako podatnik podatku od towarów i usług z tytułu dalszej sprzedaży powyższych towarów jest opodatkowany...

2013.02.04 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB2/436-600/12-2/AF
     ∟ W którym momencie powstaje obowiązek podatkowy w podatku PCC - w momencie zawarcia z właścicielem nieruchomości w formie pisemnej umowy, w której zobowiązuje się złożyć oświadczenie o ustanowieniu służebności w formie aktu notarialnego, czy w momencie złożenia oświadczenia o ustanowieniu służebności w formie aktu notarialnego (data sporządzenia aktu notarialnego)? Czy w przypadku uznania, że służebność powstaje w dacie podpisania aktu notarialnego Spółka ma obowiązek złożyć do Urzędu Skarbowego deklarację na podatek od czynności cywilnoprawnych (w terminie 14 dni od daty podpisania w/w umowy) czy też zawsze w takim wypadku płatnikiem PCC jest notariusz?

2012.11.28 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB2/436-531/09/12-6/S/AF
     ∟ Należy stwierdzić, iż podwyższenie kapitału zakładowego Spółki stanowiło zgodnie z art. 1 ust. 3 pkt 2 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych zmianę umowy spółki i podlegało opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. A zatem notariusz właściwie pobrał podatek od czynności cywilnoprawnych. W związku z tym, nie powstała nadpłata w podatku od czynności cywilnoprawnych.

2012.11.08 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB2/436-141/12/TJ
     ∟ Obowiązki płatnika w związku ze sprzedażą nieruchomości.

2012.10.26 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB2/436-348/12-6/MZ
     ∟ Należy stwierdzić, iż umowy zakupu towaru handlowego (samochodu) o wartości powyżej 1.000 zł od osób fizycznych podlegają podatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych zgodnie z art. 1 ust. 1 lit. a ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. W związku z powyższym, stosownie do art. 10 ust. 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych - od tej czynności Wnioskodawca winien, bez wezwania organu podatkowego, złożyć deklarację w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych, według ustalonego wzoru oraz obliczyć i wpłacić podatek w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego. Bez znaczenia w tym przypadku pozostaje fakt, iż Wnioskodawca jako podatnik podatku od towarów i usług z tytułu dalszej sprzedaży powyższych towarów jest opodatkowany...

2012.07.27 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB2/436-76/12/TJ
     ∟ opodatkowanie ustanowienia służebności gruntowej

2012.07.20 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB2/436-61/12/TJ
     ∟ Obowiązki płatnika.

2012.03.14 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB2/436-257/11-2/MK
     ∟ Czy pobrany od ustanowienia hipoteki podatek od czynności cywilnoprawnych przypadać powinien gminie na terenie siedzibę ma właściwy dla kancelarii urząd skarbowy czy też gminie, na terenie której leży nieruchomość obciążona hipoteką?

1 2 3Ok. 95% interpretacji zawartych w bazie epodatnik.pl zostało przyporządkowanych do wyżej wymienionych kategorii tematycznych.

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj