Skorowidz hasłowy interpretacji
Hasło: akt notarialny

 

akt notarialny 872 / 442400  │  a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   z  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2019.10.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-2.4011.339.2019.1.MD
     ∟Mając na uwadze powołane powyżej przepisy oraz przedstawiony we wniosku stan faktyczny stwierdzić należy, że w sytuacji, w której spadkodawcy posiadali spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, a następnie w dniu 20 czerwca 2012 r. zawarli umowę ustanowienia odrębnej własności do przedmiotowego lokalu mieszkalnego, w wyniku której dokonano przeniesienia na Nich własności tego lokalu przez spółdzielnię mieszkaniową, po czym Wnioskodawca nabył jako współwłaściciel udział w tej nieruchomości w spadku po zmarłej matce, co potwierdzone zostało postanowieniem z dnia 30 kwietnia 2014 r., a następnie pozostałą część w spadku po ojcu, zgodnie z aktem poświadczenia dziedziczenia z dnia 6 maja 2015 r., stając się jej właścicielem, pięcioletni termin dla Wnioskodawcy liczy się od końca roku, w którym spadkodawcy nabyli własność tej nieruchomości od spółdzielni mieszkaniowej. Tym samym, odpłatne zbycie z dnia 19 lipca 2019 r. ww. nieruchomości nie spowodowało powstania źródła przychodu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w zw. z art. 10 ust. 5 tej ustawy, gdyż zostało dokonane po upływie pięciu lat licząc od końca roku, w którym nastąpiło jej nabycie przez spadkodawców. W konsekwencji, Wnioskodawca nie ma obowiązku zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych oraz złożenia formularza PIT-39 w związku ze sprzedażą ww. lokalu mieszkalnego.

2019.09.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.346.2019.3.KP
     ∟W zakresie skutków podatkowych wynikających ze sprzedaży lokalu mieszkalnego.

2019.09.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-2.4011.295.2019.1.JK
     ∟Czy zniesienie odrębnej własności lokalu wraz ze współwłasnością w nieruchomości, a następnie ponowne nieodpłatne ustanowienie odrębnej własności lokalu wraz ze współwłasnością w nowo powstałej nieruchomości spowoduje, iż wystąpi podatek dochodowy od osób fizycznych?

2019.09.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-2.4011.294.2019.1.JK
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie obowiązku podatkowego.

2019.08.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.356.2019.2.MZ
     ∟Biorąc powyższe pod uwagę należy stwierdzić, że w świetle powołanych przepisów Wnioskodawczyni nie nabyła wraz z mężem w dniu 28 grudnia 2011 r. własności lokalu mieszkalnego. Nabycie prawa własności lokalu mieszkalnego nastąpiło w dniu 21 listopada 2013 r. W świetle powyższego należy stwierdzić, że dokonane w dniu 4 kwietnia 2018 r. odpłatne zbycie przez Wnioskodawczynię lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość, nabytego w dniu 21 listopada 2013 r., stanowi źródło przychodu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, ponieważ zostało dokonane przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło jego nabycie.

2019.08.14 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-2.4011.229.2019.1.MD
     ∟Samo wydatkowanie przez Wnioskodawcę środków ze zbycia udziału w nieruchomości do dnia 31 grudnia 2017 r. na nabycie odrębnej własności lokalu mieszkalnego wraz z komórką lokatorską oraz miejsca garażowego jeżeli stanowią część składową lokalu jako pomieszczenia przynależne bez zaistnienia faktu przeniesienia jego własności w ustawowym terminie, który upłynął w dniu 31 grudnia 2017 r., nie uprawnia Wnioskodawcy do zwolnienia podatkowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Dla skorzystania z prawa do zwolnienia istotne jest bowiem nie tylko wydatkowanie środków na nabycie lokalu mieszkalnego, ale również zawarcie aktu notarialnego przenoszącego własność, sporządzonego nie później niż w okresie dwóch lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie.

2019.08.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-1.4011.229.2019.1.MN
     ∟Czy fakt przekazania deweloperowi środków pieniężnych przed końcem roku 2020 tylko na podstawie umowy przedwstępnej (a więc przed podpisaniem umowy ostatecznej) spełni wymagania określone w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku od osób fizycznych.

2019.08.01 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.235.2019.1.BSA
     ∟w zakresie ustalenia, w którym momencie Spółka powinna wprowadzić nabyte w drodze aportu środki trwałe w postaci infrastruktury oświetleniowej do ewidencji środków trwałych i ustalić wartość początkową dla celów amortyzacji podatkowej

2019.07.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-1.4011.178.2019.2.KK
     ∟Do kosztów uzyskania przychodu ze sprzedaży lokalu mieszkalnego nabytego w wyniku wygranej w loterii nie można zaliczyć: wartości mieszkania nabytego w wyniku wygranej, kosztów aktu notarialnego dotyczącego nabycia wygranego lokalu mieszkalnego ani zapłaconego podatku dochodowego od wygranej.

2019.07.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.335.2019.1.AC
     ∟w zakresie sposobu ustalenia kosztów uzyskania przychodów z odpłatnego zbycia akcji otrzymanych w wyniku rozwiązania spółki komandytowej, w sytuacji gdy odpłatne zbycie nastąpi przed upływem 6 lat od dnia rozwiązania spółki komandytowej

2019.07.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.334.2019.1.PR
     ∟w zakresie sposobu ustalenia kosztów uzyskania przychodów z odpłatnego zbycia akcji otrzymanych w wyniku rozwiązania spółki komandytowej, w sytuacji gdy odpłatne zbycie nastąpi przed upływem 6 lat od dnia rozwiązania spółki komandytowej

2019.07.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-3.4011.331.2019.1.ID
     ∟w zakresie sposobu ustalenia kosztów uzyskania przychodów z odpłatnego zbycia akcji otrzymanych w wyniku rozwiązania spółki komandytowej, w sytuacji gdy odpłatne zbycie nastąpi przed upływem 6 lat od dnia rozwiązania spółki komandytowej

2019.06.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.246.2019.1.NL
     ∟ustalenie, czy przy założeniu, że przychody Spółki w 2019 r. nie przekroczą limitu, o którym mowa w art. 19 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i Spółka posiada status małego podatnika w 2019 r., Spółka będzie uprawniona do zastosowania 9% stawki podatku dochodowego od osób prawnych w odniesieniu do dochodów niezaliczanych do zysków kapitałowych uzyskanych w 2019 r.

2019.06.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.245.2019.1.NL
     ∟ustalenie, czy świadczenia pieniężne na poczet ceny nabycia prawa do Segmentu otrzymywane przez Spółkę na podstawie umowy deweloperskiej od nabywców do momentu zawarcia aktu notarialnego przenoszącego prawo własności Segmentu, nawet jeśli będą wynosić 100% ceny, Spółka powinna wliczać do limitu 1.200.000 euro, o którym mowa w art. 4a pkt 10 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, tj. czy kwoty te będą wpływały na posiadanie przez Spółkę statusu małego podatnika

2019.06.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.244.2019.1.NL
     ∟ustalenie, czy świadczenia pieniężne na poczet ceny nabycia prawa do Segmentu, otrzymywane przez Wnioskodawcę na podstawie umowy deweloperskiej od nabywców do momentu zawarcia aktu notarialnego przenoszącego prawo własności Segmentu, nawet jeśli będą wynosić 100% ceny, Wnioskodawca powinien wliczać do limitu 1.200.000 euro, o którym mowa w art. 19 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

2019.06.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-2.4011.168.2019.1.DJ
     ∟Skutki podatkowe odpłatnego zbycia nieruchomości - umowa deweloperska.

2019.06.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-1.4010.101.2019.1.BSA
     ∟w zakresie ustalenia jaką datę należy uznać za datę powstania przychodu u sprzedającego (datę wydania nabywcy nieruchomości przed zawarciem umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego, czy datę zawarcia przyrzeczonej umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego)

2019.06.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-3.4011.140.2019.1.AA
     ∟Konsekwencje wniesienia jako wkładu do spółki cywilnej nieruchomości na podstawie umowy spółki.

2019.05.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-2.4011.126.2019.2.JK
     ∟Skutki podatkowe zwrotu kosztów aktu notarialnego.

2019.05.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-2.4011.190.2019.1.DJ
     ∟Możliwość skorzystania ze zwolnienia na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy w sytuacji wydatkowania przychodu ze sprzedaży dokonanej już po nabyciu nowej nieruchomości mieszkalnej na zapłatę ceny zakupu tej nowej nieruchomości.

2019.05.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-1.4011.94.2019.2.AG
     ∟Przychód uzyskany tytułem odszkodowania za wcześniejsze zakończenie stosunku najmu na podstawie ugody pozasądowej stanowi przychód z innych źródeł. Przychód ten nie został zwolniony z obowiązku zapłaty podatku dochodowego.

2019.05.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-2.4015.43.2019.2.PB
     ∟w zakresie skutków podatkowych zawarcia umowy rozszerzającej ustawową wspólność majątkową małżeńską.

2019.05.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-2.4011.94.2019.2.MKA
     ∟Zwolnienie z opodatkowania alimentów ustanowionych w ugodzie zawartej w formie aktu notarialnego.

2019.04.24 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-3.4012.88.2019.2.EZ
     ∟Prawo do odliczenia podatku naliczonego od transakcji zakupu nieruchomości, w przypadku gdy złożenie oświadczenia o wyborze opodatkowania nastąpiło w treści aktu notarialnego.

2019.04.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - ITPB2/4511-923/15-3/MU
     ∟Zwolnienie przedmiotowe – wydatkowanie na zakup prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego - akt notarialny po upływie 2 lat.

2019.04.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.633.2018.3.LS
     ∟Reasumując należy stwierdzić, że spłata kredytu zabezpieczonego hipoteką na nieruchomości wchodzącej w skład spadku, opłaty bankowe związane z prowadzeniem kredytu, koszty obsługi kredytu a także koszty związane z uzyskaniem aktu notarialnego poświadczenia dziedziczenia nie są ani kosztami odpłatnego zbycia ani kosztami uzyskania przychodu. Przychodem ze sprzedaży nieruchomości jest odpowiadająca wartości rynkowej cena określona w umowie sprzedaży przez strony umowy w rozumieniu art. 19 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Dochód stanowiący różnicę pomiędzy przychodem ustalonym zgodnie z art. 19 ust. 1 ww. ustawy, pomniejszonym o koszty odpłatnego zbycia i kosztami uzyskania przychodu, o których mowa w art. 22 ust. 6d ww. ustawy, podlega opodatkowaniu 19% podatkiem dochodowym od osób fizycznych, stosownie do art. 30e ust. 1-2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Ponadto wydatki związane ze spłatą długu z tytułu kredytu obciążającego hipotekę zbywanej nieruchomości, opłaty bankowe związane z prowadzeniem kredytu, koszty obsługi kredytu a także koszty związane z uzyskaniem aktu notarialnego poświadczenia dziedziczenia, nie są nakładami zwiększającymi wartość nieruchomości, o którym mowa w art. 22 ust. 6d ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a tym samym nie podlegają zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodu z tytułu odpłatnego zbycia udziału w nieruchomości. Ponadto, należy wskazać, że przychód uzyskany ze sprzedaży udziału w nieruchomości o którym mowa w art. 19 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych może zostać pomniejszony o koszty tj. koszty uzyskania niezbędnych do sprzedaży nieruchomości dokumentów (zaświadczenie o przeznaczeniu nieruchomości, zaświadczenie, że nieruchomość nie znajduje się w strefie rewitalizacji, zaświadczenie, że działka nie jest objęta planem urządzania lasu, zaświadczenie z US o niezaleganiu podatku od spadku i darowizn, wypis i wyrys z rejestru gruntów), ale proporcjonalnie do wielkości udziału jaki Wnioskodawca posiada w zbywanej nieruchomości tj. 50%.

2019.03.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB1-3.4010.4.2019.2.APO
     ∟- Czy w związku z podpisaniem Porozumienia, przychód w rozumieniu ustawy o CIT, wynikający ze sprzedaży powierzchni w ramach danego Etapu będzie przypisany tylko do Wnioskodawcy odpowiedzialnego za ten Etap? - Czy w związku z dokonaniem przez danego Wnioskodawcę zakupów dla celów realizacji przypisanego mu Etapu Wnioskodawca ten będzie miał prawo do zaliczenia w całości wydatków związanych z tymi zakupami do kosztów uzyskania przychodów CIT?

2018.12.11 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - ITPB2/4511-487/15-4/18-S/BK
     ∟Czy uzyskane kwoty w formie zaliczki i zadatków na podstawie umowy przedwstępnej, tj. przed datą zawarcia umowy sprzedaży i wydatkowane na zakup kolejnego mieszkania, jego remont, opłaty notarialne i prowizję pośrednika Wnioskodawczyni będzie mogła zaliczyć jako dochód zwolniony z opodatkowania i tym samym skorzystać z ulgi mieszkaniowej, o której mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

2018.11.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-2.4012.620.2018.2.AW
     ∟Zwolnienie od podatku VAT transakcji dostawy działki.

2018.11.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-2.4012.619.2018.2.AW
     ∟Zwolnienie od podatku VAT transakcji dostawy działek.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj