Skorowidz hasłowy interpretacji
Hasło: akt notarialny

 

akt notarialny 872 / 442400  │  a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   z  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

2013.06.03 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB3/423-100/13-2/JG
     ∟1. Czy bieżącym rokiem podatkowym Spółki jest okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 stycznia 2014 r.?2. Czy kolejne lata podatkowe, począwszy od 1 lutego 2014 r., obejmować będą okresy kolejnych 12 miesięcy?

2013.05.20 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPB1/415-127/13-5/KO
     ∟Czy za moment uzyskania przychodu w podatku dochodowym od osób fizycznych osiąganego w ramach prowadzonej działalności gospodarczej w formie jednoosobowej w odniesieniu do sprzedaży lokalu mieszkalnego (lokalu użytkowego) uważa się datę jego przekazania - odbioru potwierdzonego protokołem zdawczo-odbiorczym akceptowanym przez sprzedawcę i nabywcę, czy też datę zawarcia umowy przyrzeczonej - w formie aktu notarialnego - przenoszącej własność na nabywcę w terminie późniejszym?

2013.05.20 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPB1/415-127/13-4/KO
     ∟Czy za moment uzyskania przychodu w podatku dochodowym od osób fizycznych osiąganego w ramach prowadzonej działalności gospodarczej w formie jednoosobowej w odniesieniu do sprzedaży lokalu mieszkalnego (lokalu użytkowego) uważa się datę jego przekazania - odbioru potwierdzonego protokołem zdawczo-odbiorczym akceptowanym przez sprzedawcę i nabywcę, czy też datę zawarcia umowy przyrzeczonej - w formie aktu notarialnego - przenoszącej własność na nabywcę w terminie późniejszym?

2013.05.06 - Minister Finansów - DD9/033/250/SEW/2013/RD-33123
     ∟PIT - w zakresie możliwości skorzystania ze zwolnienia z opodatkowania przychodu uzyskanego z tytułu odpłatnego zbycia lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w prawie wieczystego użytkowania gruntu związanego z tym lokalem.

2013.04.30 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB2/415-66/13-4/ES
     ∟Czy Wnioskodawca ma prawo do zwolnienia przedmiotowego wykazanego w zeznaniu rocznym, tj. w PIT-39?

2013.04.26 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB2/436-25/13-2/MK
     ∟Podatek od spadków i darowizn w zakresie zwolnienia podmiotowego.

2013.04.09 - Minister Finansów - DD9/033/160/SEW/2013/RD-28145
     ∟Sprzedaż udziału w gruncie (prawie wieczystego użytkowania gruntu) związanego z tym budynkiem lub lokalem nie korzysta ze zwolnienia i podlega opodatkowaniu. (...) oraz, że (...) 12 miesięczny okres zameldowania na pobyt stały należy liczyć odrębnie dla każdego z małżonków. (...), jest nieprawidłowe.

2013.04.08 - Minister Finansów - DD9/033/161/SEW/2013/RD-28145
     ∟Sprzedaż udziału w gruncie (prawie wieczystego użytkowania gruntu) związanego z tym budynkiem lub lokalem nie korzysta ze zwolnienia i podlega opodatkowaniu. (...) oraz, że (...) 12 miesięczny okres zameldowania na pobyt stały należy liczyć odrębnie dla każdego z małżonków.

2013.04.05 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB4/415-194/13-2/JK4
     ∟Opodatkowanie wynagrodzenia za ustanowienie przesyłu.

2013.03.13 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB2/415-1130/12/BK
     ∟Czy wydatki związane z remontem i modernizacją, poniesione przed datą podpisania aktu notarialnego, udokumentowane fakturami VAT, wystawionymi w okresie od 3 grudnia 2011 r. do 19 stycznia 2012 r. uprawniają do zwolnienia określonego w art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

2013.02.28 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPB2/415-836/12-6/KSM
     ∟1) Czy w przedmiotowej sprawie dotyczącej zbycia udziału w nieruchomościach (mieszkanie i garaż) źródłem przychodów jest sprzedaż części nieruchomości oraz udziału w nieruchomości art. 10 ust. 1 pkt 8?2) Czy przychodem z tytułu zbycia obu nieruchomości (mieszkania i garażu) jest kwota wymieniona w umowach notarialnych, jako wartość jaką były partner powinien zapłacić sumarycznie Wnioskodawczyni, tj. bez dodawania wartości przejętego kredytu?3) Czy kosztem uzyskania przychodów jest wartość nabytych nieruchomości, tj. mieszkania i garażu?

2013.02.28 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPB2/415-836/12-5/KSM
     ∟1) Czy w przedmiotowej sprawie dotyczącej zbycia udziału w nieruchomościach (mieszkanie i garaż) źródłem przychodów jest sprzedaż części nieruchomości oraz udziału w nieruchomości art. 10 ust. 1 pkt 8?2) Czy przychodem z tytułu zbycia obu nieruchomości (mieszkania i garażu) jest kwota wymieniona w umowach notarialnych, jako wartość jaką były partner powinien zapłacić sumarycznie Wnioskodawczyni, tj. bez dodawania wartości przejętego kredytu?3) Czy kosztem uzyskania przychodów jest wartość nabytych nieruchomości, tj. mieszkania i garażu?

2013.02.28 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPB2/415-836/12-4/KSM
     ∟1) Czy w przedmiotowej sprawie dotyczącej zbycia udziału w nieruchomościach (mieszkanie i garaż) źródłem przychodów jest sprzedaż części nieruchomości oraz udziału w nieruchomości art. 10 ust. 1 pkt 8?2) Czy przychodem z tytułu zbycia obu nieruchomości (mieszkania i garażu) jest kwota wymieniona w umowach notarialnych, jako wartość jaką były partner powinien zapłacić sumarycznie Wnioskodawczyni, tj. bez dodawania wartości przejętego kredytu?3) Czy kosztem uzyskania przychodów jest wartość nabytych nieruchomości, tj. mieszkania i garażu?

2013.02.27 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB3/423-725/12/PS
     ∟W zakresie momentu powstania przychodu z tytułu wpłat wnoszonych przez przyszłych nabywców nieruchomości.

2013.02.22 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB2/415-1081/12-2/WS
     ∟Sprzedaż nieruchomości.

2013.02.14 - Minister Finansów - DD9/033/124/SEW/2011/PK-1324
     ∟możliwość skorzystania ze zwolnienia z opodatkowania przychodu uzyskanego z tytułu odpłatnego zbycia lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w gruncie

2013.02.13 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB1/415-1122/12-2/AP
     ∟Czy w opisanym stanie konieczna będzie forma aktu notarialnego, ażeby nieruchomość została skutecznie wprowadzona do majątku spółki i istniała możliwość dokonywania odpisów amortyzacyjnych?

2013.02.05 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB3/423-461/12-2/EK
     ∟Czy zaliczka otrzymana przed sprzedażą praw wieczystego użytkowania działek wraz z prawem własności znajdujących się na nich budynkami, budowlami innymi urządzeniami, stanowi przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych w momencie jej otrzymania?

2013.01.18 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBI/2/423-40/13/MS
     ∟Kiedy Spółka powinna zarachować koszty w wysokości niezamortyzowanej wartości przedmiotu sprzedaży?

2013.01.18 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBI/2/423-1310/12/MO
     ∟Kiedy Spółka powinna rozpoznać przychód podatkowy z tytułu sprzedaży nieruchomości?

2013.01.08 - Minister Finansów - DD9/033/191/SEW/2011/PK-1388
     ∟możliwość skorzystania ze zwolnienia z opodatkowania przychodu uzyskanego z tytułu odpłatnego zbycia lokalu mieszkalnego, po spełnieniu warunków

2012.12.13 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB1/415-1093/12-4/AM
     ∟Wnioskodawca w związku ze sprzedażą nieruchomości osiągnie przychód z działalności gospodarczej, który w całości podlegać będzie opodatkowaniu 10% zryczałtowanym podatkiem dochodowym zgodnie z art. 12 ust. 10 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Dla rozstrzygnięcia przedmiotowej sprawy, bez znaczenia pozostaje fakt, iż tylko część sprzedawanej nieruchomości (określonej przez Wnioskodawcę, jako część A) wykorzystywana była do prowadzenia przez Wnioskodawcę działalności gospodarczej.

2012.12.12 - Minister Finansów - DD3-033/98/KDJ/08/PK-878
     ∟ulga odsetkowa

2012.12.10 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPB1/415-525/12-4/DS
     ∟Czy prawidłowym jest na gruncie podatku dochodowego od osób fizycznych przyjęcie za dzień przystąpienia do Spółki nowego komandytariusza, tj. dnia, od którego na podstawie art. 5b ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, Wnioskodawca powinien rozliczać przychody oraz koszty z tytułu prawa do udziału w ww. Spółce komandytowej, w tym m. in. dochód stanowiący podstawę wyliczenia zaliczek zgodnie z art. 44 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, dnia wydania postanowienia przez Sąd Rejonowy Wydział Krajowego Rejestru Sądowego w przedmiocie wpisu tejże zmiany do Krajowego Rejestru Sądowego?

2012.12.10 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPB1/415-524/12-4/DS
     ∟Czy prawidłowym jest na gruncie podatku dochodowego od osób fizycznych przyjęcie za dzień przystąpienia do Spółki nowego komandytariusza, tj. dnia, od którego na podstawie art. 5b ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, Wnioskodawca powinien rozliczać przychody oraz koszty z tytułu prawa do udziału w ww. Spółce komandytowej, w tym m. in. dochód stanowiący podstawę wyliczenia zaliczek zgodnie z art. 44 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, dnia wydania postanowienia przez Sąd Rejonowy Wydział Krajowego Rejestru Sądowego w przedmiocie wpisu tejże zmiany do Krajowego Rejestru Sądowego?

2012.12.10 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB5/423-988/12-3/MW
     ∟Czy przy obecnej strukturze własnościowej Wnioskodawcy, wypłacone wynagrodzenie Prezesa Zarządu będzie stanowiło koszt uzyskania przychodu, jeżeli przy jego ustalaniu nie będzie zachowana forma aktu notarialnego?

2012.11.21 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBII/1/436-293/12/AA
     ∟Czy Wnioskodawczyni powinna zapłacić podatek od części nabytej przez spadek w 2007 r. stwierdzony aktem poświadczenia dziedziczenia?

2012.11.19 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB2/415-1021/12-3/AJ
     ∟1. Czy moment przeniesienia praw własności (akt notarialny) powoduje powstanie obowiązku podatkowego? 2. Czy pobranie zadatku w grudniu 2012 r. w wysokości 100% nie spowoduje obowiązku podatkowego z tytułu podpisania umowy przedwstępnej sprzedaży nieruchomości otrzymanej tytułem darowizny w 2008 r.?

2012.11.02 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB2/415-734/12-2/ES
     ∟Czy w sytuacji przeznaczenia całej kwoty uzyskanej ze spadku na zakup nieruchomości Wnioskodawczyni ma prawo do zwolnienia z 19% podatku dochodowego od osób fizycznych?

2012.11.02 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBI/2/423-981/12/JD
     ∟Czy dochód uzyskany w 2011 r., który jest zgodny z zapisami w księgach handlowych powinien być po raz drugi opodatkowany w 2011 r. skoro Spółka zapłaciła od tej części podatek ujęty w „fikcyjnym przychodzie” zapłaconym w 2009 r.?

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj