Skorowidz hasłowy interpretacji
Hasło: akt notarialny

 

akt notarialny 872 / 442400  │  a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   z  

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

2011.06.28 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB2/415-418/11-2/MK
     ∟Czy w zaistniałej sytuacji, Wnioskodawca zobowiązany jest do zapłaty podatku dochodowego, czy może skorzystać z tzw. „ulgi meldunkowej”?

2011.06.20 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB2/436-105/11-2/AF
     ∟Zwolnienia z opodatkowania na podstawie art. 4a ustawy.

2011.06.16 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB4/415-721/09/11-5/S/MP
     ∟Do odpłatnego zbycia nieruchomości nabytej w dniu 03.10.2008 r., zastosowanie znajdą zasady określone w art. 30e ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2008 r. Jednakże przychód uzyskany ze sprzedaży lokalu mieszkalnego może podlegać zwolnieniu określonemu w art. 21 ust. 1 pkt 126 ww. ustawy, jeżeli Wnioskodawczyni była zameldowana w lokalu mieszkalnym na pobyt stały na okres nie krótszy niż 12 miesięcy przed datą zbycia i w wymaganym terminie złoży oświadczenie o spełnieniu warunków do skorzystania ze zwolnienia określonego w tym przepisie. Natomiast w przypadku nie spełnienia warunków wskazany...

2011.06.14 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB2/415-249/11-4/WM
     ∟1) Od jakiej kwoty Wnioskodawczyni powinna zapłacić podatek, tj. od 167 500,00 zł, czy od 167 500,00 zł + 42 500,00 zł?2) W jakiej wysokości Zainteresowana powinna zapłacić podatek?3) Czy raty kredytu zapłacone przez Wnioskodawczynię przed podpisaniem aktu notarialnego przenoszącego własność mieszkania wliczają się w kwotę, od której Zainteresowana – na podstawie wydatkowania tych pieniędzy na cel mieszkaniowy – nie musi płacić podatku?4) Czy w tę kwotę można wpisać remont mieszkania dokonany po podpisaniu protokołu odbioru mieszkania?

2011.05.31 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB4/415-136/11-4/LS
     ∟Zwolnienie z opodatkowania przychodu uzyskanego z tytułu odpłatnego zbycia lokalu mieszkalnego

2011.05.25 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBI/2/423-234/11/MS
     ∟Czy wyżej wymienione koszty związane ze sporządzeniem aktu notarialnego zawiązania Spółki stanowią koszty uzyskania przychodów?

2011.05.23 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB4/415-138/11-4/JK
     ∟Skutki podatkowe otrzymania kwoty zasądzonej wyrokiem.

2011.05.18 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB1/415-202/11-2/IM
     ∟Od kiedy powstają obowiązki podatkowe oraz przychody z tytułu udziału w zyskach spółki komandytowej dla komandytariusza, który wstąpił do istniejącej spółki komandytowej?

2011.05.18 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB1/415-201/11-2/IM
     ∟Do kiedy istnieją obowiązki podatkowe oraz przychody z tytułu udziału w zyskach spółki komandytowej dla jedynego komandytariusza, jako jedynego udziałowca, w sytuacji gdy w prawa i obowiązki komandytariuszy wstępują nowi komandytariusze?

2011.05.18 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB1/415-200/11-2/IM
     ∟Od kiedy powstają obowiązki podatkowe oraz przychody z tytułu udziału w zyskach spółki komandytowej dla komandytariusza, który wstąpił do istniejącej spółki komandytowej?

2011.05.16 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB4/415-/143/11-4/JS
     ∟Opodatkowanie przychodu uzyskanego ze sprzedaży nieruchomości.

2011.05.16 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB2/415-191/11/MM
     ∟Sprzedaż nieruchomości.

2011.05.12 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB2/415-202/11-2/ENB
     ∟Czy Wnioskodawca spełnił warunek wydatkowania środków ze sprzedaży nieruchomości w ciągu dwóch lat od dnia sprzedaży, w sytuacji gdy akt notarialny został podpisany po tym terminie?

2011.05.09 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB2/415-247/11-2/AS
     ∟W opisanej sytuacji Wnioskodawca nie jest obowiązany do zapłacenia podatku od dochodu uzyskanego ze sprzedaży udziału w nieruchomości, którą otrzymał w spadku w 2006 roku, a sprzedał w 2010 roku.

2011.05.04 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB4/415-111/11-2/LS
     ∟sprzedaż przedmiotowej działki w dniu 1 stycznia 2011 r. nie będzie stanowić źródła przychodu w rozumieniu ww. art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy, a tym samym przychód uzyskany z tej sprzedaży w ogóle nie będzie podlegał opodatkowaniu 19% podatkiem dochodowym od osób fizycznych, gdyż sprzedaż ta nastąpi po upływie 5 lat od daty nabycia poszczególnych udziałów w spadku.

2011.04.28 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB3/423-353/08/11-9/S/DG
     ∟CIT - w zakresie momentu uznania za koszty uzyskania przychodów wydatków inwestycję deweloperską

2011.04.15 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP1/443-83/11-4/KŁ
     ∟1. Czy Wnioskodawca ma prawo do odliczenia 22% podatku VAT od dokonanego zakupu gruntu?2. Jeżeli tak, czy podstawą odliczenia VAT może być akt notarialny?3. Czy Wnioskodawca ma prawo do odliczenia podatku VAT zapłaconego za wycenę nieruchomości oraz za czynności notarialne wg faktur?

2011.04.14 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB2/436-51/11-2/AF
     ∟Przyjmując za Wnioskodawczynią, iż w omawianym stanie faktycznym właściciel budowanego budynku z tytułu zamiany mieszkania na budynek będzie opodatkowany podatkiem od towarów i usług, czynność taka zostanie wyłączona z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 2 pkt 4 lit. a ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. W tym przypadku Wnioskodawczyni sporządzając akt notarialny, dokumentujący transakcję, nie będzie zobowiązana do pobrania podatku od czynności cywilnoprawnych, jako płatnik. Natomiast w przypadku, gdy powyższa transakcja nie będzie objęta zakresem podatku od towarów i usług lub będzie objęta, ale będzie korzystała ze zwolnienia z tego podatku, powstanie obowiązek podatkowy w podatku od czynności cywilnoprawnych. Wówczas Wnioskodawczyni sporządzając akt notarialny, dokumentujący transakcję, będzie zobowiązana do pobrania podatku od czynności cywilnoprawnych, jako płatnik.

2011.04.11 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB3/423-19d/11/DK
     ∟Czy koszty zawarcia aktu notarialnego stwierdzającego wniesienie aportu będą dla Spółki kosztem uzyskania przychodów?

2011.04.07 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB2/415-4a/11/MM
     ∟Zakres zwolnienia z opodatkowania przychodu z odpłatnego zbycia lokalu mieszkalnego.

2011.04.07 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB2/415-27/11/BK
     ∟Wydatkowanie przychodu uzyskanego ze sprzedaży nieruchomości w okresie dwóch lat – akt notarialny po upływie tego okresu.

2011.03.29 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB3/423-356/08/11-6/S/DG
     ∟CIT - w zakresie momentu uznania za koszty uzyskania przychodów wydatków inwestycję deweloperską.

2011.03.29 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB3/423-345/08/11-7/DG
     ∟CIT - w zakresie momentu uznania za koszty uzyskania przychodów wydatków inwestycję deweloperską.

2011.03.15 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB2/415-1388/10-5/WS
     ∟Zwolnienie z art. 21 ust. 1 pkt 32 – wydatkowanie kwot uzyskanych na podstawie umowy przedwstępnej nie zawartej w formie aktu notarialnego.

2011.03.02 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB2/415-1067/10-4/MK
     ∟Czy kupując nowe mieszkanie i zaciągając na nie kredyt hipoteczny Wnioskodawca miał prawo odliczyć od dochodu odsetki od kredytu?

2011.02.28 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB2/415-1347/10-2/WS
     ∟Moment powstania przychodu przy wykonywaniu działalności związanej ze wznoszeniem obiektów.

2011.02.24 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB2/415-1094/10/BK
     ∟Zwolnienie z opodatkowania przychodu uzyskanego ze sprzedaży lokalu mieszkalnego.

2011.02.21 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB5/423-57/11-4/MB
     ∟Czy w przypadku powzięcia w formie aktu notarialnego uchwały o zmianie umowy spółki w roku 2010 i złożenia przed końcem roku 2010 do Sądu wniosku o dokonanie (rejestrację) zmiany roku obrotowego (co jest potwierdzone nadaniem sprawie sygnatury w roku 2010), bez względu na to, kiedy faktycznie wpis sądowy (dot. zmiany) nastąpi, oraz złożenia w trybie przepisu art. 8 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych zawiadomienia o zmianie roku podatkowego począwszy od 1 stycznia 2011 roku, jest wystarczającą przesłanką uzasadniającą skuteczną prawnie zmianę roku obrotowego, a więc i podatkowego, już od dnia 1 stycznia 2011 roku, czyli, że pierwszym po zmianie rokiem podatkowym Spółki będzie okres od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 30 kwietnia 2012 roku?

2011.02.17 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB4/415-881/10-2/LS
     ∟Czy wykorzystano ulgę podatkową na mocy ówczesnej ustawy podatkowej ?

2011.02.08 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB1/415-1259/10-4/AO
     ∟Czy w związku z nieskutecznie zawartą umową i nieprawidłowym wykazaniem przychodu w związku z otrzymaniem zaliczek, Wnioskodawca powinien dokonać korekty opodatkowanego dochodu w rozliczeniu z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych za 2008 rok (i tym samym ma prawo do wystąpienia o stwierdzenie nadpłaty) i następnie zobowiązany jest do opodatkowania tym podatkiem dochodu uzyskanego ze sprzedaży prawa wieczystego użytkowania działki gruntu wraz z istniejącymi nakładami Sprzedającego i nakładami Spółki w 2010 roku?INTERPRETACJA INDYWIDUALNANa podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, , przedstawione we wniosku z dnia 2 listopada 2010 r. (data wpływu 5 listopada 2010 r.), uzupełnionym w dniach 17 i 19 stycznia 2011 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania sprzedaży prawa wieczystego użytkowania gruntu wraz z istniejącymi nakładami oraz Ordynacji podatkowej w zakresie korekty przychodu – jest prawidłowe.UZASADNIENIEW dniu 5 listopada 2010 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania sprzedaży prawa wieczystego użytkowania gruntu wraz z istniejącymi nakładami oraz Ordynacji podatkowej w zakresie korekty przychodu.

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj