Skorowidz hasłowy interpretacji
Hasło: akt notarialny

 

akt notarialny 872 / 442400  │  a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   z  

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

2010.06.18 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBII/2/415-374/10/ŁCz
     ∟sprzedaż gruntów rolnych

2010.06.16 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB1/415-458/10-4/RS
     ∟Należy stwierdzić, iż w przypadku przekazania części udziału w użytkowaniu wieczystym gruntu na rzecz spółdzielni mieszkaniowej w formie darowizny, Wnioskodawca nie dokona odpłatnego zbycia. Powyższe oznacza, iż w związku z dokonaniem ww. czynności nie będzie ciążył na Wnioskodawcy obowiązek podatkowy w podatku dochodowym od osób fizycznych.

2010.06.16 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB1/415-309/10-2/KS
     ∟stwierdzić należy, iż kwota, którą Wnioskodawca otrzyma z tytułu dobrowolnego wystąpienia ze spółki komandytowej wiąże się bezpośrednio z wypłatą wniesionego uprzednio przez podatnika do tej spółki wkładu. Wkład ten ma charakter prawa majątkowego. Ponadto zauważyć należy, iż Wnioskodawca nie uzyskałby przysporzenia majątkowego z tytułu dobrowolnego wystąpienia ze spółki, jeżeli wcześniej nie dokonałby wniesienia wkładu do spółki komandytowej. Prawo wystąpienia ze spółki jest więc uprawnieniem podatnika, które związane jest ściśle z jego majątkiem wniesionym uprzednio do spółki. W konsekwencji uzyskana kwota z tytułu dobrowolnego wystąpienia ze spółki stanowi przychód ze źródła przychodów przewidzianych w art. 10 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych tj. przychód z praw majątkowych określonych w art. 18 powoływanej ustawy a nie przychód z innych źródeł.

2010.06.02 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB2/436-133/10-2/MZ
     ∟w sytuacji Wnioskodawczyni zachodzi uzasadniona konieczność zmiany warunków mieszkaniowych, wymagana przepisem art. 16 ust. 7 ustawy o podatku od spadków i darowizn dla zachowania ulgi mieszkaniowej, pomimo zbycia nabytego w drodze darowizny mieszkania przed upływem 5 lat od dnia jego otrzymania. A zatem, jeżeli Wnioskodawczyni dokona zbycia powyższego mieszkania przed upływem 5 lat, a nabycie innego budynku lub uzyskanie pozwolenia na jego budowę albo nabycie innego lokalu nastąpi nie później niż w ciągu sześciu miesięcy od dnia zbycia - zachowa prawo do ulgi podatkowej określonej w art. 16 ustawy o podatku od spadków i darowizn.

2010.06.02 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB2/415-332/10-6/MK
     ∟opodatkowanie przychodu ze sprzedaży nieruchomości gruntowej nabytej w #189; w drodze spadku i w #189; wyniku zniesienia współwłasności

2010.06.01 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB2/436-91/10-4/AF
     ∟należy stwierdzić, iż Wnioskodawca będzie mógł skorzystać z ulgi, o której mowa w art. 16 ust. 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn wyłącznie do udziału w jednym lokalu mieszkalnym nabytym w drodze spadku, w którym Wnioskodawca zobowiąże się mieszkać, będąc jednocześnie zameldowanym na pobyt stały i nie dokona jego zbycia przez okres 5 lat od dnia złożenia zeznania podatkowego oraz spełni pozostałe warunki wymienione w art. 16 ust. 2 ustawy o podatku od spadków i darowizn. W stosunku do powyższego lokalu może być więc zastosowania ulga, o której mowa w art. 16 ust. 1 ustawy. Należy wskazać, iż od udziału w drugim lokalu mieszkalnym nabytym w drodze spadku Wnioskodawca będzie zobowiązany do zapłaty podatku od nadwyżki ponad kwotę wolną, która w przypadku Wnioskodawcy, tj. II grupy podatkowej wynosi 7.276 zł. Należy nadmienić, iż Wnioskodawca będzie miał obowiązek, zgodnie z art. 17a ust. 1, złożyć w terminie miesiąca od dnia powstania obowiązku podatkowego, właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego zeznanie podatkowe o nabyciu własności rzeczy lub praw majątkowych według ustalonego wzoru. Do zeznania podatkowego należy dołączyć dokumenty mające wpływ na określenie podstawy opodatkowania.

2010.05.26 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB1/415-277/10-4/RS
     ∟W przedstawionym stanie faktycznym Wnioskodawca oświadczył, iż w wyniku sprzedaży działka rolna stanowiąca część gospodarstwa rolnego nie zmieniła charakteru rolnego na nierolną. Wnioskodawca może złożyć oświadczenie nabywców o braku zamiaru zmiany charakteru użytkowania przedmiotowej nieruchomości na nierolną w dniu sprzedaży. Reasumując, idąc za Wnioskodawcą, iż w wyniku sprzedaży omawianej części gospodarstwa rolnego działka nie utraciła charakteru rolnego należy uznać, że osiągnięty przychód podlega zwolnieniu na mocy art. 21 ust 1 pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

2010.05.20 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB4/415-109/10-4/MP
     ∟zasad opodatkowania i rozliczenia się ze sprzedaży nieruchomości

2010.05.20 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB1/415-295/10-4/RS
     ∟opodatkowanie przychodu ze sprzedaży segmentu mieszkaniowego.

2010.05.17 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB1/415-193/10-4/ES
     ∟- opodatkowanie sprzedaży nieruchomości- obowiązek składania deklaracji o osiągniętych przychodach z odpłatnego zbycia nieruchomości

2010.05.14 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB2/415-249/10-4/TR
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodu ze sprzedaży nieruchomości.

2010.05.14 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBII/2/415-247/10/HS
     ∟Czy zbycie gruntu będzie zwolnione z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 28?

2010.05.12 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB2/415-104/10-4/MG
     ∟opodatkowanie przychodu uzyskanego ze sprzedaży działki rolnej w części przeznaczonej na wypłatę w gotówce członkom spółdzielni

2010.05.07 - Minister Finansów - PL/LM/834/1/BNJ/10/09/PK-1745
     ∟W opisanym we wniosku zdarzeniu przyszłym podstawę opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn zgodnie z art. 7 ustawy stanowić będzie wartość nabytych rzeczy i praw majątkowych po potrąceniu długów i ciężarów (czysta wartość), ustalona według stanu rzeczy i praw majątkowych w dniu nabycia i cen rynkowych z dnia powstania obowiązku podatkowego. Nadmienia się, iż jeżeli wartość 1/2 części ciężaru w postaci kredytu przekroczy albo będzie równa wartości 1/2 części wartości rynkowej mieszkania, wówczas nie powstanie obowiązek podatkowy w podatku od spadków i darowizn. Obowiązek podatkowy nie powstanie także, jeżeli podstawa opodatkowania nie przekroczy kwoty wolnej od podatku w III grupie podatkowej, tj. 4.902 zł. W przypadku przekroczenia kwoty wolnej, powyższa czynność będzie podlegała opodatkowaniu zgodnie z art. 15 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku od spadków i darowizn. Wówczas notariusz zobowiązany będzie pobrać należny podatek.

2010.05.06 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBI/2/423-258/10/MS
     ∟Czy Spółka, w której Wnioskodawca jest komplementariuszem, postępuje prawidłowo uznając, iż moment powstania przychodu w podatku dochodowym od osób prawnych następuje w dniu wydania rzeczy nabywcy oraz wystawienia faktury, czyli w dniu podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego lokalu mieszkalnego?

2010.05.05 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB5/423-148/10-2/AM
     ∟Czy spółka prawidłowo uznaje zgodnie z przedstawionym stanem faktycznym, dzień podpisania aktu notarialnego przenoszącego własność nieruchomości (lokalu), jako datę powstania przychodu w podatku dochodowym od osób prawnych?

2010.05.05 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB1/415-99/10-9/KS
     ∟ustalenie wartości początkowej nieruchomości wnoszonych do spółki komandytowej.

2010.04.30 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB1/415-94/10-5/MT
     ∟• skutki podatkowe wystąpienia wspólnika ze spółki cywilnej • odliczenie od przychodu wkładu dodatkowego • możliwość odliczenia straty z przychodu uzyskanego z tytułu wystąpienia ze spółki cywilnej

2010.04.30 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB1/415-113/10-4/MT
     ∟możliwość skorzystania ze zwolnienia na podstawie tzw. ulgi meldunkowej

2010.04.28 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB4/415-110/10-3/MP
     ∟prawo do odliczenia od dochodu wydatków na spłatę odsetek od kredytu refinansowego zaciągniętego m.in. na spłatę kredytu mieszkaniowego

2010.04.27 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB3/423-58b/10/PS
     ∟Moment powstania przychodów w związku ze sprzedażą lokali mieszkalnych i użytkowych.

2010.04.27 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB3/423-58a/10/PS
     ∟Moment powstania przychodów w związku ze sprzedażą lokali mieszkalnych i użytkowych.

2010.04.23 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB4/415-71/10-4/MP
     ∟Wnioskodawczyni dokonała sprzedaży nabytych w drodze spadku roszczeń do nieruchomości, z tytułu której uzyska przychód z praw majątkowych, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 7 w związku z art. 18 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Skoro Wnioskodawczyni dokonała sprzedaży jedynie roszczeń do nieruchomości, które nie mieszczą się w katalogu praw wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) – c), nie można stwierdzić, że mają do tej sprzedaży zastosowanie przepisy art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) – c) w związku z art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. d) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W wyniku powyższego, otrzymane lub postawione do dyspozycji Wnioskodawcy pieniądze z tytułu sprzedaży udziału w roszczeniach o zwrot nieruchomości, będą stanowić przychód w rozumieniu art. 18 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

2010.04.22 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB4/415-56/10-4/MP
     ∟PIT - możliwość skorzystania z ulgi odsetkowej

2010.04.16 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB1/415-276/10-2/RS
     ∟Należy stwierdzić, iż nabycie przedmiotowego lokalu mieszkalnego w przypadku Wnioskodawcy nastąpiło w dniu 15 czerwca 2005 r., zatem pięcioletni termin, określony zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, upłynie z końcem 2010 r. Przychód uzyskany ze sprzedaży nieruchomości przed upływem ww. terminu będzie stanowił źródło przychodu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i tym samym spowoduje obowiązek uiszczenia 10% zryczałtowanego podatku dochodowego, chyba że środki te zostaną wydatkowane nie później niż w okresie dwóch lat od dnia sprzedaży na wskazane cele mieszkaniowe. W takim przypadku przychód będzie korzystał ze zwolnienia podatkowego.

2010.04.16 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB1/415-19/10-7/ES
     ∟moment powstania przychodu oraz kosztów uzyskania przychodu ze sprzedaży mieszkań.

2010.04.14 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB3/423-90/10-2/ER
     ∟zmiana roku podatkowego.

2010.04.08 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB5/423-47/10-2/DG
     ∟moment powstania przychodu w inwestycji deweloperskiej

2010.04.08 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB2/436-7/10-4/AF
     ∟zachowanie prawa do zwolnienia z podatku w przypadku dokonania zbycia w drodze sprzedaży lokalu mieszkalnego nabytego w drodze darowizny

2010.04.08 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB2/415-7/10-4/MK
     ∟opodatkowanie przychodu z tytułu sprzedaży udziału we współużytkowaniu wieczystym gruntu i udziału we współwłasności posadowionego na tym gruncie budynku mieszkalnego, stanowiącego odrębną nieruchomość

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj