Skorowidz hasłowy interpretacji
Hasło: akt notarialny

 

akt notarialny 872 / 442400  │  a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   z  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

2012.04.23 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB4/415-89/12-4/JK3
     ∟Czy po przedstawieniu sytuacji faktycznej, Wnioskodawca jako podatnik może być obciążony podatkiem od połowy wartości sprzedanej nieruchomości?

2012.04.23 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB3/423-22/12-2/EK
     ∟Czy przeniesienie własności nieruchomości w celu zwolnienia z długu nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych?

2012.04.23 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB2/436-34/12-4/MK
     ∟1. Czy podlega opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn przyjęcie, przez siostry darczyńcy, lokalu mieszkalnego, na którym ustanowiona została wcześniej służebność osobista, na rzecz małżonki darczyńcy?2. Czy podlega zgłoszeniu naczelnikowi urzędu skarbowego umowa darowizny, która zostanie zawarta w formie aktu notarialnego?

2012.03.22 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB1/415-1237/11/HD
     ∟1. Czy przedstawione plany wydatkowania środków pieniężnych, głównie na wykończenie mieszkania, są wydatkami na cele mieszkaniowe? Czy istnieją jakieś specjalne obwarowania tych wydatków?2. Czy spłata kredytu będzie stanowiła wydatki na cele mieszkaniowe, tj. czy nie ma żadnych przeciwwskazań (obwarowań)?3. Czy koszt poniesiony na prowizję dla pośrednika nieruchomości przy sprzedaży mieszkania można zaliczyć do kosztów związanych z zakupem mieszkania?4. Do kiedy dokładnie (data) należy wydatkować pieniądze?5. Czy i do kiedy należy złożyć rozliczenie do Urzędu Skarbowego?

2012.03.19 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB2/415-1192/11-2/WM
     ∟Czy Wnioskodawczyni spełniła wymagane ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym do końca 2006 r. przesłanki dające podatnikowi możliwość skorzystania ze zwolnienia określonego w art. 21 ust. l pkt 32 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w sytuacji, gdy w okresie dwóch lat od daty sprzedaży nieruchomości Zainteresowana wydatkowała przychód uzyskany z tego tytułu uiszczając – na podstawie postanowień zawartej w formie zwykłej pisemnej przedwstępnej umowy sprzedaży – zaliczki na poczet ceny zakupu budynku mieszkalnego?

2012.02.16 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB3/423-1007/11-2/DP
     ∟Czy z tytułu umowy zlecenia obejmującej zlecenie powierniczego nabycia użytkowania wieczystego nieruchomości i własności budynku, powierniczego nabycia praw i roszczeń dekretowych opisanych we wniosku lub uzyskania finansowania wydatków Spółki niezbędnych do wykonania umów powiernictwa (koszty aktu notarialnego, cena nabycia budynków, opłata za użytkowanie wieczyste nieruchomości itp.). Spółka osiągnie przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych?

2012.02.14 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB1/415-1029/11-2/AM
     ∟Dochód ze sprzedaży części nieruchomości nabytej będzie podlegał opodatkowaniu 19%podatkiem dochodowym od osób fizycznych

2012.02.09 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB1/415-1146/11-2/JB
     ∟Czy podatek od sprzedaży działki związanej z opisaną nieruchomością oraz od budynku na niej stojącego są naliczane wg takich samych zasad (biorąc pod uwagę przyszły zakup za uzyskaną cenę mieszkania na rynku pierwotnym)? Jeśli tak to wg jakich zasad (jakiej stawki) Wnioskodawczyni zapłaci podatek od uzyskanej ceny (biorąc pod uwagę przyszły zakup za uzyskaną cenę mieszkania na rynku pierwotnym)?Jeśli nie, to:W związku ze sprzedażą działki związanej z opisaną nieruchomością, wg jakich zasad (jakiej stawki) Wnioskodawczyni zapłaci podatek od uzyskanej ceny (biorąc pod uwagę przyszły zakup za uzyskaną cenę mieszkania na rynku pierwotnym)? W związku ze sprzedażą budynku związanego z opisana nieruchomością – wg jakich zasad (jakiej stawki) Wnioskodawczyni zapłaci podatek od uzyskanej ceny (biorąc pod uwagę przyszły zakup za uzyskaną cenę mieszkania na rynku pierwotnym)?

2012.01.25 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP2/443-1511/11-4/MN
     ∟Wątpliwości Zainteresowanej w przedmiotowej sprawie dotyczą tego, czy obowiązek podatkowy dotyczy wyłącznie tego podatnika, który otrzymał faktycznie zapłatę (czyli współwłaściciela), czy też dotyczy także Wnioskodawczyni w #189; części mimo, że nie otrzymała ona na swoje konto żadnej zapłaty od kupującego.

2012.01.12 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB1/415-1050/11-2/JB
     ∟Wnioskodawczyni nabyła spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu w dniu 22.11.2005 r. W związku z powyższym, sprzedaż przedmiotowego lokalu nie będzie stanowić źródła przychodu podlegającego opodatkowaniu, ponieważ od końca roku kalendarzowego, w którym miało miejsce jego nabycie upłynęło 5 lat. Okoliczność, iż w 2010 r. spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu zostało przekształcone w prawo odrębnej własności nie ma wpływu na faktyczną datę jego nabycia. Zatem Wnioskodawczyni nie jest zobowiązana do zapłaty podatku dochodowego od przychodu uzyskanego z tej sprzedaży.

2012.01.10 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB1/415-934/11-2/JB
     ∟Przychód uzyskany przez Wnioskodawcę ze sprzedaży udziału nabytego w 2000 r., nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, ponieważ od końca roku, w którym nastąpiło nabycie upłynęło 5 lat,Zwolnieniem na podstawie tzw. „ulgi meldunkowej” objęty będzie wyłącznie przychód ze sprzedaży udziału w budynku mieszkalnym, nabyty w 2008 r., Przychód ze sprzedaży udziału w budynku gospodarczym, budynku garażowym oraz gruncie, nabyty przez Wnioskodawcę w 2008 r. będzie podlegał opodatkowaniu, na zasadach określonych w art. 30e ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym na dzień 31 grudnia 2008 r.

2012.01.05 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB1/415-944/11-2/ES
     ∟Czy odpisy amortyzacyjne dokonywane od budynku usługowego oraz od warsztatu lakierniczego stanowią koszty uzyskania przychodu pomimo faktu, że otrzymane zostały w drodze darowizny?

2012.01.03 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB4/415-777/11-4/JK3
     ∟Przychodem Wnioskodawczyni z odpłatnego zbycia nieruchomości jest kwota wynikająca z aktu notarialnego, na mocy którego Wnioskodawczyni dokonała jej zbycia. Jednakże, w sytuacji gdy cena sprzedaży nieruchomości podana w akcie będzie znacznie odbiegała od jej wartości rynkowej, wówczas organ podatkowy lub organ kontroli skarbowej ma prawo ustalić przychód z tej sprzedaży w wysokości rynkowej. Kosztem uzyskania przychodu Wnioskodawczyni jest kwota wydatkowana na zakup nieruchomości, a wynikająca z aktu notarialnego, na mocy którego Wnioskodawczyni nabyła przedmiotową nieruchomość, tj. zarówno cena za jaką dokonała jej zakupu, jak i wydatki związane ze sporządzeniem aktu notarialnego, na mocy którego zostało przeniesione na nią prawo własności tej nieruchomoś...

2011.12.08 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB2/415-810a/11/MU
     ∟Możliwości zwolnienia z opodatkowania przychodu ze sprzedaży lokalu mieszkalnego.

2011.12.06 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBI/2/423-1133/11/AP
     ∟Czy Spółka będzie uprawniona do dokonywania odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej, wniesionych do niej w ramach aportu przedsiębiorstwa praw do znaków towarowych i/lub wzorów przemysłowych, od miesiąca następnego po miesiącu otrzymania tych składników majątku jako składników aportu przedsiębiorstwa (zawarcia aktu notarialnego) i wprowadzenia ich do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych?

2011.12.06 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBI/2/423-1129/11/AP
     ∟Czy w prezentowanym zdarzeniu przyszłym, w związku z otrzymanym aportem (wkładem niepieniężnym) w postaci przedsiębiorstwa, w skład którego będą wchodzić składniki majątku (w postaci m.in. praw do znaków towarowych i/lub wzorów przemysłowych zarejestrowanych w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej lub w Urzędzie ds. Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (Office for Harmonization Intenal Market)), które nie były wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych prowadzonej przez Osobę Trzecią wnoszącą wkład niepieniężny, Spółka będzie uprawniona do dokonywania odpisów amortyzacyjnych od tych składników według sumy ich wartości rynkowej (jako wartości początkowej w związku z powstaniem dodatniej wartości firmy), wskazanej w akcie notarialnym dotyczącym podwyższenia kapitału zakładowego?

2011.12.02 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB4/423-330/11-2/ŁM
     ∟W którym momencie Spółka powinna wprowadzić nabyty w drodze aportu środek trwały / wartość niematerialną i prawną do ewidencji środków trwałych i ustalić wartość początkową dla celów amortyzacji?

2011.11.28 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBI/2/423-1084/11/MO
     ∟Czy Spółka będzie uprawniona do dokonywania odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej, wniesionych do niej w ramach aportu przedsiębiorstwa praw do znaków towarowych i/lub wzorów przemysłowych, od miesiąca następnego po miesiącu otrzymania tych składników majątku jako składników aportu przedsiębiorstwa (zawarcia aktu notarialnego) i wprowadzenia ich do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych? (pytanie oznaczone we wniosku Nr 3)

2011.11.28 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBI/2/423-1083/11/MO
     ∟Czy w prezentowanym zdarzeniu przyszłym, w związku z otrzymanym aportem (wkładem niepieniężnym) w postaci przedsiębiorstwa, w skład którego będą wchodzić składniki majątku (w postaci m.in. praw do znaków towarowych i/lub wzorów przemysłowych zarejestrowanych w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej lub w Urzędzie ds. Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (Office for Harmonization Internal Market)), które nie były wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych prowadzonej przez Osobę Trzecią wnoszącą wkład niepieniężny, Spółka będzie uprawniona do dokonywania odpisów amortyzacyjnych od tych składników według sumy ich wartości rynkowej (jako wartości początkowej w związku z powstaniem dodatniej wartości firmy), wskazanej w akcie notarialnym dotyczącym podwyższenia kapitału zakładowego? (pytanie oznaczone we wniosku Nr 2)

2011.11.28 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBI/2/423-1081/11/MO
     ∟Czy Spółka będzie uprawniona do dokonywania odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej, wniesionych do niej w ramach aportu przedsiębiorstwa praw do znaków towarowych i/lub wzorów przemysłowych, od miesiąca następnego po miesiącu otrzymania tych składników majątku jako składników aportu przedsiębiorstwa (zawarcia aktu notarialnego) i wprowadzenia ich do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych? (pytanie oznaczone we wniosku Nr 3)

2011.11.28 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBI/2/423-1080/11/MO
     ∟Czy w prezentowanym zdarzeniu przyszłym, w związku z otrzymanym aportem (wkładem niepieniężnym) w postaci przedsiębiorstwa, w skład którego będą wchodzić składniki majątku (w postaci m.in. praw do znaków towarowych i/lub wzorów przemysłowych zarejestrowanych w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej lub w Urzędzie ds. Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (Office for Harmonization Internal Market)), które nie były wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych prowadzonej przez Osobę Trzecią wnoszącą wkład niepieniężny, Spółka będzie uprawniona do dokonywania odpisów amortyzacyjnych od tych składników według sumy ich wartości rynkowej (jako wartości początkowej) w związku z powstaniem dodatniej wartości firmy, wskazanej w akcie notarialnym dotyczącym podwyższenia kapitału zakładowego? (pytanie oznaczone we wniosku Nr 2)

2011.11.28 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBI/2/423-1078/11/AK
     ∟Czy Spółka będzie uprawniona do dokonywania odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej, wniesionych do niej w ramach aportu przedsiębiorstwa praw do znaków towarowych i/lub wzorów przemysłowych, od miesiąca następnego po miesiącu otrzymania tych składników majątku jako składników aportu przedsiębiorstwa (zawarcia aktu notarialnego) i wprowadzenia ich do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych? (pytanie oznaczone we wniosku Nr 3)

2011.11.28 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBI/2/423-1077/11/AK
     ∟Czy w prezentowanym zdarzeniu przyszłym, w związku z otrzymanym aportem (wkładem niepieniężnym) w postaci przedsiębiorstwa, w skład którego będą wchodzić składniki majątku (w postaci m.in. praw do znaków towarowych i/lub wzorów przemysłowych zarejestrowanych w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej lub w Urzędzie ds. Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (Office for Harmonization Internal Market)), które nie były wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych prowadzonej przez Osobę Trzecią wnoszącą wkład niepieniężny, Spółka będzie uprawniona do dokonywania odpisów amortyzacyjnych od tych składników według sumy ich wartości rynkowej (jako wartości początkowej w związku z powstaniem dodatniej wartości firmy), wskazanej w akcie notarialnym dotyczącym podwyższenia kapitału zakładowego? (pytanie oznaczone we wniosku Nr 2)

2011.11.22 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBII/2/415-1051/11/NG
     ∟Czy dochód ze zbycia nieruchomości w danym roku w rozumieniu art. 30e ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych należy rozumieć jako sumę przychodów uzyskanych ze zbycia wszystkich nieruchomości pomniejszoną o koszty uzyskania przychodu związane ze sprzedażą wszystkich nieruchomości?

2011.11.22 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBII/2/415-1050/11/NG
     ∟Czy do kosztów uzyskania przychodu wnioskodawczyni będzie mogła zaliczyć: koszty sporządzenia aktu notarialnego dotyczącego zakupu lokalu, podatek od czynności cywilnoprawnych zapłacony przy zakupie lokalu, odsetki i prowizje od kredytu na zakup lokalu za okres od czasu jego zakupu do dnia jego zbycia

2011.11.18 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB2/436-354/11-4/MZ
     ∟Czynność polegająca na powrotnym przeniesieniu własności nieruchomości na jej sprzedawcę w wykonaniu prawa odkupu stanowi umowę sprzedaży podlegającą opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a) ww. ustawy.

2011.11.08 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB2/436-160/11-2/MK
     ∟Podatek od czynności cywilnoprawnych w zakresie obowiązku podatkowego.

2011.11.03 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB1/415-713/11-2/IF
     ∟sprzedając lokal niemieszkalny wykorzystywany w działalności gospodarczej Wnioskodawczyni uzyskała przychód z działalności gospodarczej. Zgodnie z brzmieniem art. 24 ust. 2 zd. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych dochód z tej transakcji należy ustalić jako różnicę między przychodem z odpłatnego zbycia a wartością początkową wykazaną w ewidencji środków trwałych powiększoną o sumę odpisów amortyzacyjnych.Tak ustalony dochód podlega opodatkowaniu na zasadach stosowanych w ramach prowadzonej przez Wnioskodawczynię pozarolniczej działalności gospodarczej.

2011.11.02 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB2/415-720/11/BK
     ∟Czy koszty adaptacji lokalu mieszkalnego poniesione w okresie pomiędzy wystawieniem faktury a momentem sporządzenia aktu traktowane są jako wydatki na cele mieszkaniowe korzystające z ulgi mieszkaniowej?

2011.10.27 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB1/415-732/11-2/JB
     ∟Opodatkowanie przychodu ze sprzedaży nieruchomości.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj