Skorowidz hasłowy interpretacji
Hasło: akt notarialny

 

akt notarialny 872 / 442400  │  a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   z  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

2012.09.24 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB2/415-601/12-2/WM
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie zwolnienia przedmiotowego

2012.09.24 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP1/443-615/12/LSz
     ∟Określenie momentu powstania obowiązku podatkowego z tytułu zbycia nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych.

2012.09.20 - Minister Finansów - DD9/033/52/BRT/2011/PK-721
     ∟skutki podatkowe z tytułu odpłatnego zbycia prawa wieczystego użytkowania nieruchomości

2012.09.11 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB2/415-573/12/BK
     ∟Zwolnienie przychodu uzyskanego ze sprzedaży lokalu mieszkalnego.

2012.09.03 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB4/415-567/12-4/JK2
     ∟1. Czy i w jakim zakresie dochód uzyskany ze sprzedaży przedmiotowego spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu podlega opodatkowaniu w myśl ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych? 2. Jakie koszty można uznać za koszty związane z nabyciem i zbyciem tego spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego?

2012.08.24 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBI/2/423-519/12/PP
     ∟Czy momentem powstania przychodu należnego w rozumieniu art. 12 ust. 3a updop będzie zawarcie umowy przenoszącej własność nieruchomości (umowy „końcowej”) w formie aktu notarialnego, a nie wpłaty nabywców na rachunek powierniczy? (pytanie oznaczone we wniosku Nr 2 – zdarzenie przyszłe)

2012.08.24 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBI/2/423-518/12/PP
     ∟Czy momentem powstania przychodu należnego w rozumieniu art. 12 ust. 3a updop będzie zawarcie umowy przenoszącej własność nieruchomości (umowy „końcowej”) w formie aktu notarialnego, a nie wpłaty nabywców na rachunek powierniczy? (pytanie oznaczone we wniosku Nr 2 – stan faktyczny)

2012.08.23 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB2/415-500/12/BK
     ∟Czy w sytuacji opisanej we wniosku jest Pan zobowiązany do zapłaty podatku z tytułu sprzedaży mieszkania?

2012.08.22 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBI/2/423-815/12/AK
     ∟Czy koszty ponoszone w związku projektem deweloperskim na gruncie ustawy deweloperskiej Wnioskodawca może zakwalifikować jako kosztów uzyskania przychodów bezpośrednio związanych z przychodem w rozumieniu art. 15 ust. 4b updop?

2012.08.22 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBI/2/423-814/12/AK
     ∟Czy momentem powstania przychodu należnego w rozumieniu art. 12 ust. 3a updop, będzie zawarcie umowy przenoszącej własność nieruchomości (umowy „końcowej") w formie aktu notarialnego, a nie wpłaty nabywców na rachunek powierniczy?

2012.08.22 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBI/2/423-811/12/MS
     ∟Czy Wnioskodawca prawidłowo kwalifikuje koszty ponoszone w związku z projektem deweloperskim na gruncie ustawy deweloperskiej jako koszty uzyskania przychodów bezpośrednio związane z przychodem w rozumieniu art. 15 ust. 4b updop?

2012.08.22 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBI/2/423-810/12/MS
     ∟Czy momentem powstania przychodu należnego w rozumieniu art. 12 ust. 3a updop będzie zawarcie umowy przenoszącej własność nieruchomości (umowy „końcowej”) w formie aktu notarialnego, a nie wpłaty nabywców na rachunek powierniczy?

2012.08.22 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBI/2/423-529/12/MS
     ∟Czy Wnioskodawca prawidłowo kwalifikuje koszty ponoszone w związku z projektem deweloperskim na gruncie ustawy deweloperskiej jako koszty uzyskania przychodów bezpośrednio związane z przychodem w rozumieniu art. 15 ust. 4b updop?

2012.08.22 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBI/2/423-528/12/MS
     ∟Czy momentem powstania przychodu należnego w rozumieniu art. 12 ust. 3a updop będzie zawarcie umowy przenoszącej własność nieruchomości (umowy „końcowej”) w formie aktu notarialnego, a nie wpłaty nabywców na rachunek powierniczy?

2012.08.22 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBI/2/423-525/12/AK
     ∟Czy koszty ponoszone w związku projektem deweloperskim na gruncie ustawy deweloperskiej Wnioskodawca może zakwalifikować jako kosztów uzyskania przychodów bezpośrednio związanych z przychodem w rozumieniu art. 15 ust. 4b updop? (pytanie oznaczone we wniosku Nr 3, stan faktyczny)

2012.08.22 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBI/2/423-524/12/AK
     ∟Czy momentem powstania przychodu należnego w rozumieniu art. 12 ust. 3a updop, będzie zawarcie umowy przenoszącej własność nieruchomości (umowy „końcowej") w formie aktu notarialnego, a nie wpłaty nabywców na rachunek powierniczy? (pytanie oznaczone we wniosku Nr 2, stan faktyczny)

2012.08.14 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBII/2/415-729/12/CJS
     ∟Sprzedaż nieruchomości rolnej.

2012.07.19 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB4/415-373/12-2/JK2
     ∟Czy w przypadku umowy o wybudowanie i sprzedaży lokalu, data wybudowania lokalu (będąca jednocześnie datą jego odbioru) może być podstawą obliczenia 5-letniego terminu decydującego o tym, czy dana sprzedaż podlega, czy nie podlega opodatkowaniu?

2012.07.13 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPB2/436-55/12-2/KK
     ∟Czynność polegająca na powrotnym przeniesieniu własności nieruchomości na jej sprzedawcę w wykonaniu prawa odkupu stanowi umowę sprzedaży podlegającą opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a) oraz wyłączeniu na podstawie art. 2 pkt 4 ww. ustawy.

2012.07.12 - Minister Finansów - DD9/033/58/BRT/2011/PK-737
     ∟określenie daty nabycia prawa użytkowania wieczystego gruntu oraz skutków podatkowych z tytułu odpłatnego zbycia prawa użytkowania wieczystego gruntów, przyznanych na podstawie art. 7 ust. 1 Dekretu osobie, która nabyła prawa i roszczenia od spadkobiercy dawnego właściciela tej nieruchomości

2012.07.04 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB1/415-401/12/HD
     ∟Czy w celu ustalenia jednostkowych wartości początkowych wszystkich nabytych obiektów w ramach nabytej nieruchomości Wnioskodawca ma możliwość dokonania wyceny we własnym zakresie lub w formie wyceny rzeczoznawcy, tak aby łączna wartość tych składników majątku równała się cenie określonej w akcie notarialnym, pomniejszonej o skonkretyzowaną w akcie cenę gruntu?

2012.07.03 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBII/2/415-520/12/NG
     ∟Czy w kosztach uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości oprócz zapłaconego podatku od spadków i darowizn można uwzględnić wartość zachowku, który wnioskodawca zapłaci, a który nie został uwzględniony w podstawie opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn?

2012.06.22 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB1/415-513/12-4/IF
     ∟Sprzedaż przez Wnioskodawcę udziałów w budynku oraz udziału w wieczystym użytkowaniu gruntu nie będzie w ogóle stanowiła źródła przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych z uwagi na upływ pięcioletniego terminu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

2012.06.18 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB3/423-206/12-2/PK1
     ∟Czy prawidłowe jest stanowisko Spółki, iż dokonana zmiana roku podatkowego jest skuteczna, przez co pierwszy po zmianie rok podatkowy trwał będzie od 1 stycznia 2012 r. do 31 marca 2013 r., natomiast pierwszy regularny dwunastomiesięczny rok podatkowy trwał będzie od 1 kwietnia 2013 r. do 31 marca 2014 r.?

2012.06.13 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB1/415-299/12-2/JB
     ∟Mając na uwadze przedstawiony stan faktyczny, z którego wynika, iż decyzja o warunkach zabudowy, wskazuje, iż jest to teren pod budownictwo mieszkaniowe i zezwala na pobudowanie budynku mieszkalnego, stwierdzić należy, iż dochodem Wnioskodawcy z tytułu odpłatnego zbycia otrzymanej w darowiźnie nieruchomości, jest różnica pomiędzy przychodem uzyskanym ze sprzedaży nieruchomości a kosztami uzyskania tego przychodu, stosownie do treści art. 22 ust. 6d ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Do kosztów tych Wnioskodawca nie może zaliczyć kosztów poniesionych przy sporządzeniu aktu notarialnego przy zakupie działki. Jednakże, jeżeli zakupiony przez Wnioskodawcę grunt (działka pod zabudowę) stanowi grunt przeznaczony pod budowę budynku mieszkalnego, to Wnios...

2012.06.01 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB4/415-161/12-7/JK2
     ∟Czy sprzedaż w dniu 16.08.2011 r. działki nabytej również dnia 16.08.2011 r. w wyniku podziału nieruchomości i umowy przeniesienia udziału we współwłasności nieruchomości stanowi źródło przychodów w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 ze zm.)?

2012.05.31 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB2/415-214/12/BK
     ∟Wydatkowanie przychodu uzyskanego ze sprzedaży nieruchomości w okresie dwóch lat – akt notarialny po upływie tego okresu.

2012.05.30 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB2/415-367/12-2/LS
     ∟sprzedaż przedmiotowych udziałów w prawie użytkowania wieczystego gruntu oraz w prawie własności budynku mieszkalnego nastąpi po upływie 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym miało miejsce nabycie, zatem przychód uzyskany ze sprzedaży udziału Wnioskodawcy nie będzie stanowić źródła przychodu, o którym mowa w art 10 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy, czyli nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

2012.05.22 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB3/423-134/12/DK
     ∟Czy moment powstania przychodu z działalności deweloperskiej, to jest ze sprzedaży lokalu mieszkalnego klientowi powstanie w momencie zapłaty całej należności oraz w dacie wydania lokalu mieszkalnego na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego?

2012.05.21 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB3/423-150/12-2/GJ
     ∟Czy w przestawionym stanie faktycznym w związku z udostępnieniem Spółce prawa do przedmiotowej nieruchomości za cenę stanowiącą wartość rynkową na dzień podpisania umowy sprzedaży tj. 2007 r. powstanie przychód z częściowo nieodpłatnych świadczeń nawet w przypadku, gdy na moment przeniesienia własności na podstawie aktu notarialnego jego wartość będzie wyższa od ceny sprzedaży po stronie Spółki?

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj