Skorowidz hasłowy interpretacji
Hasło: akt notarialny

 

akt notarialny 872 / 442400  │  a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   z  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2018.10.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-2.4011.381.2018.1.DJ
     ∟Opodatkowanie nieodpłatnej dożywotniej renty - art. 2 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

2018.10.16 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL3-2.4011.380.2018.1.DJ
     ∟Opodatkowanie nieodpłatnej dożywotniej renty - art. 2 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

2018.10.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.383.2018.1.AZ
     ∟Moment powstania przychodu z tytułu sprzedaży lokali mieszkalnych oraz określenie czy do wartości przychodu ze sprzedaży lokali mieszkalnych nie wlicza się zaliczek, w celu weryfikacji posiadania przez Wnioskodawcę statusu małego podatnika, w sytuacji gdy nie dojdzie do zawarcia aktu notarialnego oraz nie zostanie wystawiona faktura VAT końcowa.

2018.10.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL2-1.4012.408.2018.2.AP
     ∟Stawka podatku VAT dla dostawy miejsca postojowego znajdującego się w częściach wspólnych budynku, w którym znajduje się nabywany lokal mieszkalny.

2018.09.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-2.4011.296.2018.1.MD
     ∟Samo wydatkowanie środków ze sprzedaży nieruchomości we wrześniu 2016 r. na nabycie lokalu mieszkalnego – bez zaistnienia faktu przeniesienia jego własności w ustawowym terminie, upływającym w dniu 31 grudnia 2018 r., nie przesądza o prawie do zwolnienia podatkowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Istotne jest bowiem zarówno wydatkowanie środków, jak i zawarcie aktu notarialnego przenoszącego własność, sporządzonego nie później niż w okresie dwóch lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie. W związku z tym, w sytuacji gdy do końca 2018 r. Wnioskodawczyni nie nabędzie lokalu mieszkalnego, podpisując w formie aktu notarialnego umowę przenoszącą jego własność, dochód uzyskany ze zbycia w 2016 r. odziedziczonego mieszkania podlegał będzie opodatkowaniu 19% podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 30e ww. ustawy.

2018.08.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.408.2018.1.MM
     ∟Reasumując należy wskazać, iż dokonując przed upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym doszło do nabycia, przeniesienia 1/2 udziału w nieruchomości przy ul. G. na rzecz Irminy P., Wnioskodawczyni dokona odpłatnego zbycia tej nieruchomości w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Niniejsze zbycie podlegać będzie opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 30e ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, bowiem zostało dokonane przed upływem pięciu lat od daty nabycia.

2018.08.27 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-2.4011.281.2018.1.BK
     ∟Czy w przedstawionym stanie faktycznym do wydatku na podstawie umowy deweloperskiej ma zastosowanie zwolnienie przewidziane w art. 21 ust. 1 pkt 131 w zw. z art. 21 ust. 25 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

2018.08.22 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4014.217.2018.2.MD
     ∟W omawianym przypadku Wnioskodawca jest właścicielem gospodarstwa rolnego o powierzchni 8,65 ha, należącego do jego majątku osobistego, zaś żona Wnioskodawcy jest współwłaścicielką gospodarstwa rolnego o powierzchni 1,04 ha (gospodarstwo to stanowi współwłasność żony i jej brata). W wyniku dokonanej czynności łącznie w posiadaniu małżonków znalazłyby się grunty o powierzchni ponad 11 ha, jednakże z uwagi na to, iż posiadane przez żonę gospodarstwo rolne stanowi jej majątek osobisty, odrębny od majątku Wnioskodawcy, to powierzchnia nabytego gospodarstwa rolnego łącznie z gospodarstwem rolnym należącym wyłącznie do Wnioskodawcy nie spełnia kryterium powierzchni ponad 11 ha.

2018.08.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-2.4011.343.2018.3.JG1
     ∟Skutki podatkowe sprzedaży lokalu mieszkalnego

2018.08.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4014.207.2018.1.MD
     ∟Czy nabycie udziału w nieruchomości poprzez jej współwłaściciela prowadzące do tego, że nabywca stanie się wyłącznym właścicielem nieruchomości, bez faktycznej zmiany powierzchni gospodarstwa rolnego stanowi w rozumieniu przepisu ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych jego utworzenie względnie powiększenie, a tym samym nastąpi spełnienie jednego z warunków zwolnienia od podatku?

2018.07.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-3.4011.179.2018.3.AWO
     ∟Czy dochód uzyskany z tytułu zbycia nieruchomości, który został przeznaczony na zakup lokalu mieszkalnego, który jest obecnie w trakcie budowy, podlega zwolnieniu na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 131?

2018.07.17 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0112-KDIL1-1.4012.259.2018.2.MJ
     ∟Zwolnienie od podatku dostawy lokalu, obowiązek zapłaty podatku zgodnie z art. 108 ustawy oraz prawo do odliczenia podatku z tytułu nabycia towarów przeznaczonych na remont lokalu.

2018.07.12 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP1-1.4012.323.2018.2.KOM
     ∟Dzień podpisania aktu notarialnego jest jednocześnie datą dokonania dostawy – art. 19a ust. 1

2018.07.05 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - ITPB2/4511-130/15/18-S/BK
     ∟Czy w związku z zawarciem umowy deweloperskiej i faktycznym wydatkowaniem na poczet ceny lokalu mieszkalnego kwot uzyskanych ze sprzedaży w 2012 r. lokalu mieszkalnego nabytego w 2009 r. Wnioskodawca korzysta w zakresie tych wydatkowanych kwot ze zwolnienia określonego w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

2018.06.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-2.4015.44.2018.1.AR
     ∟Skutki podatkowe otrzymania darowizny środków pieniężnych dokonanej w formie aktu notarialnego a realizowanej w ratach przelewem na rachunek bankowy obdarowanego.

2018.06.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-2.4015.43.2018.1.AR
     ∟Skutki podatkowe otrzymania darowizny środków pieniężnych dokonanej w formie aktu notarialnego a realizowanej w ratach przelewem na rachunek bankowy obdarowanego.

2018.06.20 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT2-3.4011.163.2018.1.JS
     ∟Sprzedaż nieruchomości, przychód opodatkowany, zwolnienie przedmiotowe, wpłaty na poczet mieszkania, faktury, deweloper, akt notarialny, termin ustawowy, prawo własności.

2018.06.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.184.2018.2.MJ
     ∟Zwolnienie z opodatkowania dochodu z odpłatnego zbycia lokalu mieszkalnego.

2018.02.23 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-3.4011.567.2017.2.IM
     ∟Nabycie nieruchomości rolnej przez Wnioskodawcę nastąpiło na podstawie umowy darowizny w 2010 r. Oznacza to, że pięcioletni termin określony zgodnie z treścią art. 10 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy upłynął z końcem 2015 r. Tym samym dokonana w 2012 r. sprzedaż części nieruchomości rolnej stanowi źródło przychodu podlegającego opodatkowaniu 19% podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Przychód ze sprzedaży opisanej we wniosku części nieruchomości, ustalony zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, można pomniejszyć wyłącznie o kwotę zapłaconego podatku od spadków i darowizn (o ile Wnioskodawca był obowiązany do zapłacenia powyższego podatku) oraz ewentualne nakłady poniesione na tę nieruchomość, jeśli są udokumentowane fakturami VAT.

2018.01.29 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-3.4011.532.2017.1.AK
     ∟W zakresie wskazania czy oświadczenie w akcie notarialnym uprawnia do skorzystania z tzw. „ulgi meldunkowej”.

2018.01.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4015.162.2017.1.PM
     ∟Czy środki pieniężne otrzymane przez Wnioskodawczynię na podstawie Umowy Darowizny podlegać będą opodatkowaniu stosownie do przepisów ustawy o podatku od spadków i darowizn? Czy w opisanym zdarzeniu przyszłym, obowiązek podatkowy w odniesieniu do całej kwoty darowizny powstanie z chwilą zawarcia Umowy Darowizny?

2018.01.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4014.406.2017.1.MD
     ∟Nawet w sytuacji spełnienia pozostałych warunków zwolnienia wymienionych w art. 9 pkt 2 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych (tj. powiększenia gospodarstwa rolnego o grunt stanowiący gospodarstwo rolne, prowadzenie tego gospodarstwa przez 5 lat od dnia nabycia oraz zmieszczenie się w limicie pomocy de minimis w rolnictwie), nie będzie możliwe zastosowanie ww. zwolnienia do nabycia kolejnych gruntów przez osobę, która jest współwłaścicielem gruntu o powierzchni 350 ha. Powiększone w ten sposób gospodarstwo rolne będzie bowiem większe niż 300 ha.

2017.12.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4015.141.2017.2.JKU
     ∟- Czy przekazanie kwoty ok. 28 mln zł tytułem darowizny w 10 przelewach po ok. 2,8 mln zł każdy będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem od spadku i darowizn? - Czy obowiązek podatkowy w podatku od spadku i darowizn powstanie w momencie uznania konta Wnioskodawcy kwotą przelewu? - Czy w przypadku, jeżeli Wnioskodawca zgłosi fakt otrzymania kwoty przelewu będzie zwolniony od opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn?

2017.12.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - IPPB3/423-915/13-2/S/GJ/MC
     ∟w zakresie powstania przychodów z tytułu ustanowienia służebności przesyłu

2017.12.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4014.343.2017.1.MD
     ∟Nabycie opisanego we wniosku gruntu rolnego nie będzie korzystało ze zwolnienia z art. 9 pkt 2 upcc, ponieważ nabywany grunt nie spełnia definicji gospodarstwa rolnego z ustawy o podatku rolnym (jest mniejsze niż 1 ha)

2017.10.06 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB2-1.4010.177.2017.1.BJ
     ∟W zakresie ustalenia, momentu rozpoznania wskazanego we wniosku przychodu podatkowego oraz kosztów uzyskania tego przychodu

2017.10.02 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.220.2017.1.AK
     ∟Czy po sprzedaży nieruchomości opisanej powyżej będę zobowiązany do zapłaty podatku dochodowego?

2017.09.25 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB4.4015.127.2017.1.JKu
     ∟Wnioskodawczyni jako notariusz winna była uzależnić sporządzenia aktu notarialnego od uprzedniej zgody bądź przedłożenia zaświadczenia właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzającego, że nabycie jest zwolnione od podatku, że należny podatek został zapłacony albo zobowiązanie podatkowe wygasło wskutek przedawnienia mimo, iż nabycie było zwolnione z podatku od spadków i darowizn na podstawie art. 4a ustawy.

2017.09.15 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.222.2017.2.ES
     ∟w zakresie możliwości zwolnienia z opodatkowania dochodu ze sprzedaży nieruchomości

2017.08.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP2-2.4010.127.2017.2.AZ
     ∟w zakresie momentu powstania przychodu z tytułu umowy przenoszącej własność lokalu

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj