Skorowidz hasłowy interpretacji
Hasło: akt notarialny

 

akt notarialny 872 / 442400  │  a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   z  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

2014.02.06 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPB2/436-130/13-2/KK
     ∟Czy możliwe jest dokonanie obu umów darowizn nieruchomości w jednym akcie notarialnym, bez konieczności przedkładania przy pierwszej umowie darowizny zaświadczenia organu podatkowego, o którym mowa w art. 19 ust. 6 ustawy o podatku od spadków i darowizn?

2014.02.03 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB3/423-915/13-2/GJ
     ∟Czy ustanowienie w drodze umownej w formie aktu notarialnego na rzecz Spółki nieodpłatnej służebności przesyłu w celu wybudowania na obcym gruncie sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej lub ustanowienia służebności dla istniejących już sieci albo w celu zapewnienia sobie dojścia do już istniejących lub planowanych do wybudowania urządzeń, stanowi przychód Spółki na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

2014.01.28 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB2/436-289/13-2/MK
     ∟1. Czy darowizna opisanego przedsiębiorstwa (w tym nieruchomości) podlegać będzie opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn?2. Czy sporządzenie umowy darowizny w formie aktu notarialnego zwalnia Wnioskodawcę z obowiązku zgłaszania tej darowizny właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego?

2014.01.28 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB2/436-288/13-2/MK
     ∟1. Czy darowizna opisanego przedsiębiorstwa (w tym nieruchomości) podlegać będzie opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn?2. Czy sporządzenie umowy darowizny w formie aktu notarialnego zwalnia Wnioskodawcę z obowiązku zgłaszania tej darowizny właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego?

2013.12.27 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB1/415-1161/13-2/ES
     ∟Do kosztów uzyskania przychodu z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości Wnioskodawczyni może zaliczyć wydatek w postaci ceny zapłaconej zbywcy (deweloperowi) oraz poniesione w okresie od 7.12.2007 r. do 25.01.2011 r. wydatki związane z wykończeniem mieszkania.

2013.12.17 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB2/415-844/13/RS
     ∟Czy Wnioskodawczyni będzie mogła skorzystać ze zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131 w zw. z art. 21 ust. 25 pkt 1 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jeżeli przychody uzyskane ze sprzedaży lokalu mieszkalnego nabytego w 2009 r. a zbytego w 2011 r. przekaże sprzedającym w 2013 r. jako zadatek przeznaczony na nabycie lokalu mieszkalnego, którego przeniesienie własności na rzecz Wnioskodawczyni nastąpi ostatecznie nie później niż do końca 2016 r.?

2013.12.05 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB2/415-828/13/KK
     ∟Samo wydatkowanie środków ze sprzedaży nieruchomości na poczet ceny nabycia lokalu mieszkalnego, bez zaistnienia faktu przeniesienia własności tego lokalu, w terminie dwóch lat od sprzedaży, nie wypełnia dyspozycji art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a) i nie uprawnia do przedmiotowego zwolnienia.

2013.11.18 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB2/415-789/13/BK
     ∟Czy Wnioskodawczyni mogła skorzystać ze zwolnienia przedmiotowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt. 131 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2009 r.?

2013.11.18 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB2/415-776/13/RS
     ∟Czy zawarcie w formie aktu notarialnego umowy przedwstępnej zakupu nieruchomości połączonej z wpłatą zadatku w wysokości przekraczającej 50% wartości ceny sprzedaży oraz wydanie budynku mieszkalnego i prawa do czerpania korzyści oraz ponoszenia kosztów z nim związanych spełnia warunki określone w art. 21 ust. 25 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych pomimo tego, że finalna umowa przenosząca prawo własności zostanie podpisana po upływie dwóch lat, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131 ww. ustawy?

2013.11.13 - Minister Finansów - DD2/033/43/KBF/10/PK-77/RD-118929/13
     ∟zaliczenie poniesionych wydatków do kosztów nabycia nieruchomości

2013.11.06 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB5/423-613/13-4/KS
     ∟1) Czy Wnioskodawca postąpił prawidłowo zaliczając wymienione wydatki do kosztów uzyskania przychodów - w oparciu o przepisy art. 15 ust. 1 i ust. 4d ustawy - w dacie ich poniesienia?2) Czy w przyszłości ponosząc wydatki na budowę ośrodka Fundacja postąpi prawidłowo zaliczając je do kosztów podatkowych w dacie ich poniesienia, bez względu na wysokość poniesionego wydatku?

2013.10.25 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB4/415-5/12/13-7/S/SP
     ∟Skutki podatkowe otrzymania odszkodowania na podstawie ugody zawartej w formie aktu notarialnego.

2013.10.25 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB1/415-821/13/AK
     ∟Czy kosztem uzyskania przychodu będzie cena gruntu wynikająca z aktu notarialnego, na podstawie którego nabyto grunt, koszty poniesione przy sporządzaniu aktu notarialnego oraz nakłady na grunt w postaci uzbrojenia działek i utwardzenia dróg dojazdowych?

2013.09.26 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB4/415-448/13-5/JK4
     ∟Skutki podatkowe sprzedaży lokalu mieszkalnego.

2013.09.19 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP2/443-568/13-5/MM
     ∟Prawo do skorygowania podatku należnego: na podstawie aktu notarialnego lub w momencie odebrania faktury korygującej przez kontrahenta, w wyniku dwukrotnego wysłania faktury korygującej do kontrahenta oraz przeprowadzenia procedury cywilnoprawnej mającej na celu przymuszenie kontrahenta do podpisania faktury korygującej

2013.09.18 - Minister Finansów - DD9/033/98/BRT/2011/PK-1109
     ∟Należało z urzędu, dokonać zmiany pisemnej interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie, działającego w imieniu Ministra Finansów, gdyż stwierdzenie przez ten organ, iż (...)zwolnieniem określonym w art. 21 ust. 1 pkt 126 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych może być objęty wyłącznie przychód ze sprzedaży budynku mieszkalnego. Przedmiotowe zwolnienie nie obejmuje przychodów z odpłatnego zbycia gruntów(...), jest nieprawidłowe.

2013.09.13 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB2/415-569/13-3/TR
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych zbycia nieruchomości.

2013.09.12 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB2/415-515/13-5/TR
     ∟Sprzedaż nieruchomości.

2013.09.11 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB2/415-570/13-3/TR
     ∟Zbycie nieruchomości.

2013.08.16 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB2/436-140/13-2/MK
     ∟Podatek od spadków i darowizn w zakresie opodatkowania darowizny.

2013.08.08 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB2/415-482/13-2/AJ
     ∟Spłata kredytu wraz z odsetkami oraz włata zadatku – jako wydatkowanie na cele mieszkaniowe środków uzyskanych ze sprzedaży nie ruchomości.

2013.08.01 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB2/415-488/13/MN
     ∟Czy Wnioskodawca może przy wyliczeniu dochodu ze zbycia ww. działki budowlanej odliczyć (proporcjonalnie) wszystkie poniesione koszty opisane w stanie faktycznym?

2013.07.23 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB4/415-360/13-2/MS
     ∟Stwierdzić należy, iż za datę nabycia mieszkania można uznać dopiero datę podpisania aktu notarialnego, co miało miejsce w dniu 20.04.2004 r. W konsekwencji sprzedaż przez Wnioskodawcę w 2008 r., a więc przed upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie, lokalu mieszkalnego, będzie stanowić źródło przychodu podlegające opodatkowaniu 10% podatkiem dochodowym, chyba że środki te zostały wydatkowane nie później niż w okresie dwóch lat od dnia sprzedaży na wskazane cele mieszkaniowe. W takim przypadku przychód korzysta ze zwolnienia podatkowego. Organ podatkowy weryfikujący możliwość skorzystania ze zwolnienia uprawniony jest ...

2013.07.18 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB2/415-444/13/MM
     ∟Czy wyszczególnione we wniosku koszty uzyskania kredytu, koszty notarialne w całości lub w odniesieniu do poszczególnych składników, a także koszty z tytułu prowizji pośrednictwa sprzedaży oraz wydatki na remont lokalu udokumentowane fakturami VAT i paragonami stanowią koszt uzyskania przychodu z tytułu zbycia lokalu mieszkalnego?

2013.07.18 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB2/415-443/13/MM
     ∟Czy wyszczególnione we wniosku koszty uzyskania kredytu, koszty notarialne w całości lub w odniesieniu do poszczególnych składników, a także koszty z tytułu prowizji pośrednictwa sprzedaży oraz wydatki na remont lokalu udokumentowane fakturami VAT i paragonami stanowią koszt uzyskania przychodu z tytułu zbycia lokalu mieszkalnego?

2013.07.12 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB2/415-323/13-4/WM
     ∟Czy wydatki na cele mieszkaniowe poniesione przed datą podpisania aktu notarialnego przenoszącego na małżonków własność lokalu, tj. od dnia 10 grudnia 2008 r. (data podpisania aktu notarialnego sprzedaży) mogły zostać potraktowane jako wydatki na cele mieszkaniowe korzystające z ulgi mieszkaniowej?

2013.06.21 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB4/415-217/13-2/MP
     ∟zakres skutków podatkowych sprzedaży nieruchomości.

2013.06.21 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB4/415-216/13-2/MP
     ∟W świetle przedstawionego stanu faktycznego należy stwierdzić, że do odpłatnego zbycia udziału w nieruchomości nabytej w dniu 12 kwietnia 2007 r., zastosowanie znajdą zasady określone w art. 30e ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2008 r. Zatem opodatkowaniu 19% podatkiem dochodowym podlegać będzie dochód stanowiący różnicę pomiędzy przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości określonym zgodnie z art. 19, a kosztami ustalonymi zgodnie z art. 22 ust. 6c ww. ustawy.

2013.06.21 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB4/415-215/13-2/MP
     ∟Należy stwierdzić, że do odpłatnego zbycia udziału w nieruchomości nabytej w dniu 12 kwietnia 2007 r., zastosowanie znajdą zasady określone w art. 30e ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2008 r. Zatem opodatkowaniu 19% podatkiem dochodowym podlegać będzie dochód stanowiący różnicę pomiędzy przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości określonym zgodnie z art. 19, a kosztami ustalonymi zgodnie z art. 22 ust. 6c ww. ustawy.

2013.06.11 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB1/415-292/13-2/AP
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych sprzedaży lokali w ramach prowadzonej przez podatnika działalności gospodarczej.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj