Skorowidz hasłowy interpretacji
Hasło: akt notarialny

 

akt notarialny 872 / 442400  │  a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   z  

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

2011.01.28 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP1/443-1158/10-6/AW
     ∟Sprzedaż nieruchomości, obowiązek podatkowy z tytułu wpłaty zadatku oraz jego funkcja odszkodowawcza.

2011.01.28 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP1/443-1158/10-5/AW
     ∟Sprzedaż nieruchomości, obowiązek podatkowy z tytułu wpłaty zadatku oraz jego funkcja odszkodowawcza.

2011.01.28 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP1/443-1158/10-4/AW
     ∟Sprzedaż nieruchomości, obowiązek podatkowy z tytułu wpłaty zadatku oraz jego funkcja odszkodowawcza.

2011.01.13 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBI/2/423-1367/10/CzP
     ∟„W jaki sposób transakcję należy zakwalifikować i opodatkować na gruncie podatku dochodowego od osób prawnych?” /w części dotyczącej przychodów/

2011.01.12 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB2/415-896/10-2/MK1
     ∟Sprzedaż udziałów w przedmiotowej nieruchomości, w części przypadającej na nabycie w spadku w 2005 r. z uwagi na fakt, że sprzedaż ta zostanie dokonana w 2011 roku, czyli po upływie 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego w którym nastąpiło nabycie w ogóle nie będzie stanowiła źródła przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Natomiast dochód uzyskany z odpłatnego zbycia udziału w ww. nieruchomości nabytego w drodze zniesienia współwłasności dokonanego w 2010 r. w części nabytej ponad udział nabyty w drodze spadku będzie podlegał opodatkowaniu 19% podatkiem dochodowym chyba, że tak uzyskane środki Wnioskodawczyni przeznaczy na cele mieszkaniowe enumeratywnie wymienione w przepisie art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w brzmieniu obowiązującym od 01 stycznia 2009 r.

2011.01.12 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP2/443-1673/10-5/AD
     ∟1. Czy przy sprzedaży lokalu Wnioskodawczyni ma obowiązek naliczenia i odprowadzenia podatku VAT? 2. Czy przy sprzedaży Zainteresowana ma obowiązek wystawienia faktury VAT, czy tylko rachunku?

2011.01.12 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB2/415-959a/10/MM
     ∟Czy w obecnym stanie prawnym Wnioskodawczyni wraz z małżonkiem jest zobowiązana do zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, która została dokonana na podstawie aktu notarialnego z dnia 4 sierpnia 2010 r.

2010.12.29 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB5/423-676/10-2/MB
     ∟Czy opisane w stanie faktycznym nabycie zespołu składników niematerialnych i materialnych na podstawie umowy sprzedaży przedsiębiorstwa zawartej w formie aktu notarialnego stanowiło nabycie przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 3 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej: ustawa o CIT)? Czy Spółka prawidłowo ustaliła wartość początkową firmy podlegającą amortyzacji na podstawie art. 16b ust. 2 pkt 2 lit. a) ustawy o CIT?

2010.12.21 - Minister Finansów - DD3/033/183/MCA/10/PK-1295
     ∟Czy w sytuacji, gdy od listopada 2009 r. Wnioskodawczyni remontuje zakupione mieszkanie (z chwilą otrzymania kluczy do mieszkania) i bierze faktury już na adres owego mieszkania — a ostateczny akt notarialny ma być za miesiąc, przysługuje Wnioskodawczyni po zakończeniu remontu i już z ostatecznym aktem notarialnym prawo do skorzystania z odliczenia VAT-u na materiały budowlane zakupione w trakcie remontu, pomimo że faktury są z wcześniejszą datą niż akt notarialny? Czy może liczyć się data wstępnego aktu notarialnego?

2010.12.21 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB1/415-926/10-2/MT
     ∟Wydatki poniesione na wykończenie zbywanego mieszkania, które zwiększyły jego wartość, poczynione w czasie jego posiadania, tj. np.: na zakup: cementu, gipsu, farby, terakoty, glazury, podłogi, armatury, jeżeli wydatki te są udokumentowane fakturami VAT w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług Wnioskodawca może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów. Natomiast pozostałe wydatki poniesione na wyposażenie lokalu mieszkalnego nie będą stanowiły kosztów uzyskania przychodu ze zbycia tego lokalu mieszkalnego. Sprzedaż wyposażenia lokalu mieszkalnego stanowi natomiast źródło przychodu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. d) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z tym przepisem opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlega sprzedaż rzeczy, jeżeli została ona dokonana przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie rzeczy.

2010.12.20 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB2/415-849/10/RS
     ∟Opodatkowanie dochodu ze sprzedaży nieruchomości nabytej w drodze spadku oraz zniesienia współwłasności.

2010.12.15 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB2/415-836/10-2/AS
     ∟opodatkowanie dochodu z tytułu przeniesienia własności mieszkania w drodze dożywocia

2010.12.08 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB4/415-698/10-4/LS
     ∟Opodatkowanie przychodów uzyskanych ze sprzedaży nieruchomości.

2010.12.02 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB2/415-869/10-3/MK
     ∟należy stwierdzić, że przychodem Wnioskodawczyni z tytułu zbycia lokalu mieszkalnego będzie wartość rynkowa tego lokalu, którą należy określić na podstawie cen rynkowych stosowanych w obrocie rzeczami lub prawami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem w szczególności ich stanu i stopnia zużycia oraz czasu i miejsca odpłatnego zbycia, pomniejszona o koszty odpłatnego zbycia w postaci uiszczenia prowizji agencji nieruchomości, za pośrednictwem której nieruchomość zostanie sprzedana. Natomiast poniesione wydatki związane z prowizją bankową poniesioną w związku z wcześniejszą spłatą kredytu oraz różnic kursowych powstałych przy spłacie kredytu zaciągniętego we frankach szwajcarskich na zakup przedmiotowej nieruchomości nie będą mogły być uwzględnione jako koszt związany ze sprzedażą lokalu mieszkalnego. Różnica pomiędzy ww. przychodem a kosztami uzyskania przychodu, określonymi, zgodnie z art. 22 ust. 6c ww. ustawy będzie stanowiła dochód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym w wysokości 19%.

2010.12.02 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB2/415-869/10-2/MK
     ∟Możliwość zwolnienia z opodatkowania przychodu uzyskanego ze sprzedaży lokalu mieszkalnego nabytego w 2009 r., który został przeznaczony na spłatę kredytu zaciągniętego na zakup ww. lokalu

2010.11.29 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB3/423-658/10-2/DP
     ∟Czy w sytuacji zbycia Nieruchomości przez spółkę osobową, stanowiącej element przedsiębiorstwa otrzymanego tytułem wkładu niepieniężnego, kosztem uzyskania przychodu dla Spółki będzie wartość Nieruchomości określona na dzień aportu w akcie notarialnym konstytuującym wniesienie wkładu, pomniejszona o dokonane odpisy amortyzacyjne, o których mowa w art. 16h ust. 1 pkt 1 ustawy o CIT, w proporcji do posiadanego udziału w zysku spółki osobowej?

2010.11.29 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB3/423-657/10-2/DP
     ∟CIT - w zakresie ustalenia wartości początkowej nieruchomości oraz wartości początkowej wnoszonych w ramach przedsiębiorstwa środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych - dla potrzeb ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w spółce komandytowej lub spółce komandytowo-akcyjnej.

2010.11.29 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB3/423-656/10-2/DP
     ∟CIT - w zakresie ustalenia wartości początkowej wnoszonej aportem nieruchomości oraz wartości początkowej wnoszonych w ramach przedsiębiorstwa środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych - dla potrzeb ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w spółce komandytowej lub spółce komandytowo-akcyjnej

2010.11.29 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB3/423-654/10-2/DP
     ∟CIT - w zakresie ustalenia kosztów uzyskania przychodów w momencie zbycia przez spółkę osobową nieruchomości wniesionej wcześniej do tej spółki aportem jako odrębny składnik majątkowy lub w ramach przedsiębiorstwa

2010.11.29 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB3/423-649/10-2/DP
     ∟Czy za wartość początkową wnoszonej w formie aportu Nieruchomości do spółki osobowej należy przyjąć wartość określoną w akcie notarialnym konstytuującym wniesienie wkładu, jednakże nie większą niż wartość rynkowa Nieruchomości na dzień wniesienia wkładu?Czy za wartość początkową środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych stanowiących składniki wnoszonego przedsiębiorstwa dla potrzeb ewidencji środków trwałych w spółce osobowej należy przyjąć wartość rynkową poszczególnych składników majątkowych, przy czym łączna wartość początkowa wszystkich składników nie może być wyższa niż wartość wkładu na dzień aportu, określona w akcie notarialnym konstytuującym wniesienie wkładu?

2010.11.23 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB4/415-705/10-4/JK
     ∟opodatkowanie przychodu uzyskanego z odpłatnego zbycia nieruchomości.

2010.11.22 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB1/415-965/10/IG
     ∟Czy w związku ze sprzedażą nieruchomości rolnej Wnioskodawca korzysta ze zwolnienia określonego w art. 21 ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

2010.11.22 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB1/415-964/10/IG
     ∟Czy w związku ze sprzedażą nieruchomości rolnej Wnioskodawca korzysta ze zwolnienia określonego w art. 21 ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

2010.11.15 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB2/415-772/10/ENB
     ∟Czy koszty aktu notarialnego przy zakupie mieszkania, są kosztami które można odliczyć przy obliczaniu podatku dochodowego, czy też można odliczyć tylko niektóre jego pozycje?

2010.11.10 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB4/415-636/10-4/JK
     ∟Opodatkowanie przychodu uzyskanego z odpłatnego zbycia nieruchomości.

2010.11.04 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB1/415-770/10-3/JB
     ∟mając na uwadze przedstawione zdarzenie przyszłe oraz powołane przepisy uznać należy, że przychód uzyskany przez Wnioskodawcę ze sprzedaży trzech domów wybudowanych na nieruchomości gruntowej nabytej w 1996 r. nie stanowi źródła przychodu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, czyli nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym, bowiem sprzedaż nastąpiła/nastąpi po upływie 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym miało miejsce nabycie gruntu.

2010.11.03 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB3/423-525/10-3/MS
     ∟2. Czy za wartość początkową środków trwałych (nieruchomości) wniesionych do Spółki Komandytowej przez jej wspólnika należy przyjąć ujawnioną w akcie notarialnym wartość nieruchomości w kwocie netto, nie wyższą od ich wartości rynkowej?3. Czy w przypadku sprzedaży przez Spółkę Komandytową nieruchomości wniesionych do niej w formie wkładu niepieniężnego dochodem Spółka, jako wspólnika Spółki komandytowej, podlegającym opodatkowaniu podatkiem CIT, będzie różnica pomiędzy przypadającą na Spółkę częścią przychodu ze sprzedaży a odpowiednią częścią kosztów uzyskania przychodów, tj. wartości początkowej nieruchomości przyjętej w ewidencji środków trwałych prowadzonej przez Spółkę Komandytową pomniejszonej o dokonane odpisy amortyzacyjne?

2010.11.03 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB1/415-764/10-2/MT
     ∟Ustalenie daty nabycia nieruchomości.

2010.10.29 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBII/2/415-868/10/NG
     ∟Czy wnioskodawczyni może skorzystać z ulgi meldunkowej, która obowiązywała w 2007r.?

2010.10.27 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB4/415-619/10-2/JK
     ∟Czy nieponiesione kwoty zasądzone przez Sąd Rejonowy z dnia 28.11.2009 r. tj. spłaty na rzecz Ewy i Małgorzaty M. z terminami 15.06.2009 r. – 86.677,20 zł, 15.06.2010 r. – 86.677,20 zł i 15.06.2011 – 86.677,20 zł będą stanowiły koszty uzyskanego przychodu ze sprzedaży nieruchomości w dniu 18.08.2009 r.?

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj