Skorowidz hasłowy interpretacji
Hasło: akt notarialny

 

akt notarialny 872 / 442400  │  a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   z  

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

2010.01.26 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB1/415-924/09-2/JB
     ∟Czy w zaistniałej sytuacji, kiedy umowa zakupu mieszkania została zawarta w 2000 r., a ostateczna zapłata i odbiór mieszkania w 2001 r. małżonkowie są zobowiązani do zapłaty podatku dochodowego od sprzedaży tego mieszkania?

2010.01.22 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB2/415-750/09-2/AK
     ∟zwrot osobom fizycznym niektórych wydatków związanych budownictwem mieszkaniowym

2010.01.21 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBII/2/415-1033/09/MMa
     ∟Czy wnioskodawca ma obowiązek zapłacenia podatku dochodowego ze sprzedaży garażu z gruntem pod nową inwestycję?

2010.01.04 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB3/423-781/09-4/MS
     ∟3. Jak w opisanym zdarzeniu przyszłym, dla celów ustawy o PDOP, należy określić (w ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych Spółki Osobowej) wartość początkową Praw wniesionych przez Spółkę do Spółki Osobowej, która to wartość początkowa będzie podstawą dokonywania podatkowych odpisów amortyzacyjnych? Niniejsze pytanie nr 3 dotyczy wyłącznie Praw (nie zaś Innych Składników), zaś Innych Składników — wyłącznie w zakresie, w jakim mogą one być uznane za Prawa (w wyniku możliwości uznania Innych Składników za autorskie lub pokrewne prawa majątkowe lub za prawa określone w UPWP, o których mowa w ustawie o PDOP). Spółka wnosi to pytanie także jako osoba planująca utworzenie nowej spółki osobowej w rozumieniu art. 14n Ordynacji Podatkowej.4. Czy w opisanym zdarzeniu przyszłym odpisy amortyzacyjne dokonywane zgodnie z art. 16m ustawy o PDOP od wartości początkowej Praw wniesionych przez Spółkę do Spółki Osobowej będą stanowiły koszty uzyskania przychodów Spółki w części odpowiadającej jej udziałowi w zyskach Spółki Osobowej? (przy założeniu, iż nie zachodzi sytuacja, w której zgodnie z przepisami rozdziału 4a ustawy o PDOP odpisów amortyzacyjnych dokonywałby korzystający) Niniejsze pytanie nr 4 dotyczy wyłącznie Praw (nie zaś Innych Składników) zaś Innych Składników — wyłącznie w zakresie, w jakim mogą one być uznane za Prawa (w wyniku możliwości uznania Innych Składników za autorskie lub pokrewne prawa majątkowe lub za prawa określone w UPWP, o których mowa w ustawie o PDOP).7. Czy w przypadku sprzedaży przez Spółkę Osobową wniesionych do niej w formie wkładu niepieniężnego Praw i Innych Składników, Spółka powinna rozpoznać jako koszt uzyskania przychodu z tytułu sprzedaży taką część wartości początkowej tych Praw ustalonej na moment wniesienia ich do Spółki Osobowej zgodnie z umową osobowej spółki handlowej (pomniejszonej o sumę dokonanych odpisów amortyzacyjnych) oraz taką część wartości Innych Składników ustalonej na moment wniesienia ich do Spółki Osobowej zgodnie z umową osobowej spółki handlowej, która odpowiada udziałowi Spółki w zysku Spółki Osobowej?

2009.12.23 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB2/415-572/09-7/MG
     ∟PIT - w zakresie powstania obowiązku podatkowego z tytułu sprzedaży udziału we współużytkowaniu wieczystym gruntu i udziału we współwłasności posadowionego na tym gruncie budynku mieszkalnego, stanowiącego odrębną nieruchomość.

2009.12.22 - Minister Finansów - DD5/8211/51/SRG/09/PK-1686
     ∟1. Czy wniesienie do spółki osobowej Wkładów będzie skutkować powstaniem przychodu po stronie Spółki?2. Czy wykazując w księgach i ewidencji środków trwałych Spółki osobowej, Wkłady jako jej środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne, jako wartość początkową tych składników majątkowych należy przyjąć wartość określoną w akcie notarialnym na podstawie, którego Wkłady zostaną wniesione do Spółki osobowej, jednakże nie większą niż wartość rynkowa Wkładu na dzień jego wniesienia wkładu oraz czy odpisy amortyzacyjne od tak określonej wartości początkowej będą stanowiły koszty uzyskania przychodów?3. Na jakich zasadach Spółka obowiązana jest określić jako wspólnik Spółki osobowej koszt uzyskania przychodu w związku z ewentualną sprzedażą przez Spółkę osobową wniesionych do Spółki osobowej Wkładów?

2009.12.15 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB2/415-777a/09/BK
     ∟Podstawa obliczenia podatku.

2009.12.10 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB3/423-807/09-3/JG
     ∟W którym momencie, Spółka powinna rozpoznać przychód podatkowy w sytuacji, gdy przed zawarciem ostatecznej umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego, Spółka otrzymała od przyszłego nabywcy całość należności w postaci przedpłat i nastąpiło wydanie temu nabywcy budynku mieszkalnego / lokalu mieszkalnego na podstawie protokołu zdawczo – odbiorczego?

2009.12.07 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB2/415-552/09-4/MG
     ∟opodatkowanie przychodu uzyskanego ze sprzedaży gospodarstwa rolnego.

2009.12.02 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB2/415-875/09-4/WM
     ∟Czy Wnioskodawczyni musi zapłacić podatek dochodowy od sprzedaży mieszkania?

2009.11.25 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB3/423-827/08/09-13/S/MB
     ∟Czy przy ustaleniu podstawy opodatkowania Spółka może uwzględnić jako koszty uzyskania przychodu wydatki poniesione w związku z zawarciem i wykonaniem umowy sprzedaży, tj. m.in. koszty nadzoru budowlanego, koszty opłat notarialnych i sądowych, koszty poniesione na rzecz pośrednika nieruchomości, koszty operatów szacunkowych, koszty doradztwa prawnego i podatkowego, koszty gwarancji bankowej, koszty odsetek od pożyczek zaciągniętych na finansowanie w/w wydatków?

2009.11.25 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB3/423-672/09-3/MS
     ∟1. Czy wniesienie do spółki osobowej Wkładów będzie skutkować powstaniem przychodu po stronie Spółki?2. Czy wykazując w księgach i ewidencji środków trwałych Spółki osobowej, Wkłady jako jej środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne, jako wartość początkową tych składników majątkowych należy przyjąć wartość określoną w akcie notarialnym na podstawie, którego Wkłady zostaną wniesione do Spółki osobowej, jednakże nie większą niż wartość rynkowa Wkładu na dzień jego wniesienia wkładu oraz czy odpisy amortyzacyjne od tak określonej wartości początkowej będą stanowiły koszty uzyskania przychodów?3. Na jakich zasadach Spółka obowiązana jest określić jako wspólnik Spółki osobowej koszt uzyskania przychodu w związku z ewentualną sprzedażą przez Spółkę osobową wniesionych do Spółki osobowej Wkładów?

2009.11.24 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP1-443-870/09-2/JB
     ∟Prawo i terminy odliczenia podatku naliczonego związanego z nabyciem lokalu wykorzystywanego do działalności gospodarczej przez jednego z małżonków, pozostającego w ustroju wspólności majątkowej. Dane jakie winna zawierać faktura VAT z tytułu nabycia nieruchomości przez małżonków. Opodatkowanie sprzedaży ww. lokalu, wykorzystywanego w działalności gospodarczej.

2009.11.12 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB3/423-581/09-6/MS
     ∟3. Czy w razie wystąpienia przychodu w sytuacji opisanej jak w pkt 2 będą występowały koszty uzyskania przychodów a jeśli tak to czy w wysokości wartości wkładów Spółki do spółki komandytowej, tj. w wysokości określonej w akcie notarialnym, którym zawiązano spółkę i w innych aktach notarialnych, którymi wprowadzano do spółki dodatkowe wkłady czy też w innej wysokości?

2009.11.03 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB3/423-620/09-3/MC
     ∟Czy kwota 416.816,12 zł wynikająca z końcowego rozliczenia dokonanego w miesiącu maju 2008 r. winna stanowić koszt uzyskania przychodu w dacie zapłaty?

2009.11.02 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBI/2/423-925/09/CzP
     ∟Czy prawidłowo Sprzedająca ustaliła, że przychodem będą miesięczne wpłaty rat zgodnie z harmonogramem zapisanym w akcie notarialnym nr 2831/2009 oraz noty odsetkowe, na które Sprzedająca będzie wystawiała co miesiąc faktury na te raty oraz noty odsetkowe. W sumie będzie 120 faktur i 120 not odsetkowych?

2009.11.02 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBI/1/415-660/09/AP
     ∟Ustalenie momentu uzyskania przychodu ze sprzedaży lokali mieszkalnych

2009.10.30 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB3/423-613/09-3/MS
     ∟2.Czy w sytuacji jeżeli prawo wieczystego użytkowania gruntu oraz własność budynków i budowli posadowionych na tym gruncie wniesione do spółki komandytowej zostanie przez tę spółkę komandytową sprzedane;- w stanie identycznym w jakim zostało wniesione albo- po zabudowaniu tego gruntu zostanie sprzedane wraz z prawem własności znajdujących się na tym gruncie po wybudowaniu przez spółkę komandytową budynków i/lub budowli,to dla wspólników tej spółki komandytowej kosztem uzyskania przychodu ze sprzedaży takiego prawa użytkowania wieczystego gruntu będzie jego wartość rynkowa z dnia wniesienia aportu i ustalona w akcie notarialnym o powołaniu spółki komandytowej lub podwyższeniu jej kapitału gdyby wprowadzenie aportu miało nastąpić po powstaniu spółki jako podwyższenie jej kapitału?

2009.10.30 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB3/423-612/09-3/MS
     ∟2. Czy w sytuacji jeżeli prawo wieczystego użytkowania gruntu oraz własność budynków i budowli posadowionych na tym gruncie wniesione do spółki komandytowej zostanie przez tę spółkę komandytową sprzedane;- w stanie identycznym w jakim zostało wniesione albo- po zabudowaniu tego gruntu zostanie sprzedane wraz z prawem własności znajdujących się na tym gruncie po wybudowaniu przez spółkę komandytową budynków i/lub budowli,to dla wspólników tej spółki komandytowej kosztem uzyskania przychodu ze sprzedaży takiego prawa użytkowania wieczystego gruntu będzie jego wartość rynkowa z dnia wniesienia aportu i ustalona w akcie notarialnym o powołaniu spółki komandytowej lub podwyższeniu jej kapitału gdyby wprowadzenie aportu miało nastąpić po powstaniu spółki jako podwyższenie jej kapitału?

2009.10.30 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB3/423-611/09-3/MS
     ∟2.Czy w sytuacji jeżeli prawo wieczystego użytkowania gruntu oraz własność budynków i budowli posadowionych na tym gruncie wniesione do spółki komandytowej zostanie przez tę spółkę komandytową sprzedane;- w stanie identycznym w jakim zostało wniesione albo- po zabudowaniu tego gruntu zostanie sprzedane wraz z prawem własności znajdujących się na tym gruncie po wybudowaniu przez spółkę komandytową budynków i/lub budowli,to dla wspólników tej spółki komandytowej kosztem uzyskania przychodu ze sprzedaży takiego prawa użytkowania wieczystego gruntu będzie jego wartość rynkowa z dnia wniesienia aportu i ustalona w akcie notarialnym o powołaniu spółki komandytowej lub podwyższeniu jej kapitału gdyby wprowadzenie aportu miało nastąpić po powstaniu spółki jako podwyższenie jej kapitału?

2009.10.30 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB3/423-610/09-3/MS
     ∟2.Czy w sytuacji jeżeli prawo wieczystego użytkowania gruntu oraz własność budynków i budowli posadowionych na tym gruncie wniesione do spółki komandytowej zostanie przez tę spółkę komandytową sprzedane;- w stanie identycznym w jakim zostało wniesione albo- po zabudowaniu tego gruntu zostanie sprzedane wraz z prawem własności znajdujących się na tym gruncie po wybudowaniu przez spółkę komandytową budynków i/lub budowli,to dla wspólników tej spółki komandytowej kosztem uzyskania przychodu ze sprzedaży takiego prawa użytkowania wieczystego gruntu będzie jego wartość rynkowa z dnia wniesienia aportu i ustalona w akcie notarialnym o powołaniu spółki komandytowej lub podwyższeniu jej kapitału gdyby wprowadzenie aportu miało nastąpić po powstaniu spółki jako podwyższenie jej kapitału?

2009.10.30 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB3/423-609/09-3/MS
     ∟Jeżeli spółka komandytowa otrzymany aport w postaci prawa wieczystego użytkowania gruntu oraz własności budynków i budowli posadowionych na tym gruncie potraktuje jako środek trwały oraz wartości niematerialne i prawne to jaka będzie wartość początkowa prawa wieczystego użytkowania gruntu oraz własności budynków i budowli posadowionych na tym gruncie wniesionych do spółki komandytowej? Czy w sytuacji jeżeli prawo wieczystego użytkowania gruntu oraz własność budynków i budowli posadowionych na tym gruncie wniesione do spółki komandytowej zostanie przez tę spółkę komandytową sprzedane; w stanie identycznym w jakim zostało wniesione albo po zabudowaniu tego gruntu zostanie sprzedane wraz z prawem własności znajdujących się na tym gruncie po wybudowaniu przez spółkę komandytową budynków i/lub budowli, to dla wspólników tej spółki komandytowej kosztem uzyskania przychodu ze sprzedaży takiego prawa użytkowania wieczystego gruntu będzie jego wartość rynkowa z dnia wniesienia aportu i ustalona w akcie notarialnym o powołaniu spółki komandytowej lub podwyższeniu jej kapitału gdyby wprowadzenie aportu miało nastąpić po powstaniu spółki jako podwyższenie jej kapitału?

2009.10.30 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB3/423-608/09-3/MS
     ∟Jeżeli spółka komandytowa otrzymany aport w postaci prawa wieczystego użytkowania gruntu oraz własności budynków i budowli posadowionych na tym gruncie potraktuje jako środek trwały oraz wartości niematerialne i prawne to jaka będzie wartość początkowa prawa wieczystego użytkowania gruntu oraz własności budynków i budowli posadowionych na tym gruncie wniesionych do spółki komandytowej? Czy w sytuacji jeżeli prawo wieczystego użytkowania gruntu oraz własność budynków i budowli posadowionych na tym gruncie wniesione do spółki komandytowej zostanie przez tę spółkę komandytową sprzedane; w stanie identycznym w jakim zostało wniesione albo po zabudowaniu tego gruntu zostanie sprzedane wraz z prawem własności znajdujących się na tym gruncie po wybudowaniu przez spółkę komandytową budynków i/lub budowli, to dla wspólników tej spółki komandytowej kosztem uzyskania przychodu ze sprzedaży takiego prawa użytkowania wieczystego gruntu będzie jego wartość rynkowa z dnia wniesienia aportu i ustalona w akcie notarialnym o powołaniu spółki komandytowej lub podwyższeniu jej kapitału gdyby wprowadzenie aportu miało nastąpić po powstaniu spółki jako podwyższenie jej kapitału?

2009.10.30 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB3/423-607/09-3/MS
     ∟Jeżeli spółka komandytowa otrzymany aport w postaci prawa wieczystego użytkowania gruntu oraz własności budynków i budowli posadowionych na tym gruncie potraktuje jako środek trwały oraz wartości niematerialne i prawne to jaka będzie wartość początkowa prawa wieczystego użytkowania gruntu oraz własności budynków i budowli posadowionych na tym gruncie wniesionych do spółki komandytowej? Czy w sytuacji jeżeli prawo wieczystego użytkowania gruntu oraz własność budynków i budowli posadowionych na tym gruncie wniesione do spółki komandytowej zostanie przez tę spółkę komandytową sprzedane; w stanie identycznym w jakim zostało wniesione albo po zabudowaniu tego gruntu zostanie sprzedane wraz z prawem własności znajdujących się na tym gruncie po wybudowaniu przez spółkę komandytową budynków i/lub budowli, to dla wspólników tej spółki komandytowej kosztem uzyskania przychodu ze sprzedaży takiego prawa użytkowania wieczystego gruntu będzie jego wartość rynkowa z dnia wniesienia aportu i ustalona w akcie notarialnym o powołaniu spółki komandytowej lub podwyższeniu jej kapitału gdyby wprowadzenie aportu miało nastąpić po powstaniu spółki jako podwyższenie jej kapitału?

2009.10.30 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB3/423-606/09-3/MS
     ∟1.Jeżeli spółka komandytowa otrzymany aport w postaci prawa wieczystego użytkowania gruntu oraz własności budynków i budowli posadowionych na tym gruncie potraktuje jako środek trwały oraz wartości niematerialne i prawne to jaka będzie wartość początkowa prawa wieczystego użytkowania gruntu oraz własności budynków i budowli posadowionych na tym gruncie wniesionych do spółki komandytowej?2. Czy w sytuacji jeżeli prawo wieczystego użytkowania gruntu oraz własność budynków i budowli posadowionych na tym gruncie wniesione do spółki komandytowej zostanie przez tę spółkę komandytową sprzedane;- w stanie identycznym w jakim zostało wniesione albo- po zabudowaniu tego gruntu zostanie sprzedane wraz z prawem własności znajdujących się na tym gruncie po wybudowaniu przez spółkę komandytową budynków i/lub budowli,to dla wspólników tej spółki komandytowej kosztem uzyskania przychodu ze sprzedaży takiego prawa użytkowania wieczystego gruntu będzie jego wartość rynkowa z dnia wniesienia aportu i ustalona w akcie notarialnym o powołaniu spółki komandytowej lub podwyższeniu jej kapitału gdyby wprowadzenie aportu miało nastąpić po powstaniu spółki jako podwyższenie jej kapitału?

2009.10.30 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB3/423-605/09-3/MS
     ∟2.Czy w sytuacji jeżeli prawo wieczystego użytkowania gruntu oraz własność budynków i budowli posadowionych na tym gruncie wniesione do spółki komandytowej zostanie przez tę spółkę komandytową sprzedane;- w stanie identycznym w jakim zostało wniesione albo- po zabudowaniu tego gruntu zostanie sprzedane wraz z prawem własności znajdujących się na tym gruncie po wybudowaniu przez spółkę komandytową budynków i/lub budowli, to dla wspólników tej spółki komandytowej kosztem uzyskania przychodu ze sprzedaży takiego prawa użytkowania wieczystego gruntu będzie jego wartość rynkowa z dnia wniesienia aportu i ustalona w akcie notarialnym o powołaniu spółki komandytowej lub podwyższeniu jej kapitału gdyby wprowadzenie aportu miało nastąpić po powstaniu spółki jako podwyższenie jej kapitału?

2009.10.30 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB3/423-602/09-3/MS
     ∟Jeżeli spółka komandytowa otrzymany aport w postaci prawa wieczystego użytkowania gruntu oraz własności budynków i budowli posadowionych na tym gruncie potraktuje jako środek trwały oraz wartości niematerialne i prawne to jaka będzie wartość początkowa prawa wieczystego użytkowania gruntu oraz własności budynków i budowli posadowionych na tym gruncie wniesionych do spółki komandytowej? Czy w sytuacji jeżeli prawo wieczystego użytkowania gruntu oraz własność budynków i budowli posadowionych na tym gruncie wniesione do spółki komandytowej zostanie przez tę spółkę komandytową sprzedane; w stanie identycznym w jakim zostało wniesione albo po zabudowaniu tego gruntu zostanie sprzedane wraz z prawem własności znajdujących się na tym gruncie po wybudowaniu przez spółkę komandytową budynków i/lub budowli, to dla wspólników tej spółki komandytowej kosztem uzyskania przychodu ze sprzedaży takiego prawa użytkowania wieczystego gruntu będzie jego wartość rynkowa z dnia wniesienia aportu i ustalona w akcie notarialnym o powołaniu spółki komandytowej lub podwyższeniu jej kapitału gdyby wprowadzenie aportu miało nastąpić po powstaniu spółki jako podwyższenie jej kapitału?

2009.10.30 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB3/423-600/09-3/MS
     ∟1.Jeżeli spółka komandytowa otrzymany aport w postaci prawa wieczystego użytkowania gruntu oraz własności budynków i budowli posadowionych na tym gruncie potraktuje jako środek trwały oraz wartości niematerialne i prawne to jaka będzie wartość początkowa prawa wieczystego użytkowania gruntu oraz własności budynków i budowli posadowionych na tym gruncie wniesionych do spółki komandytowej?2.Czy w sytuacji jeżeli prawo wieczystego użytkowania gruntu oraz własność budynków i budowli posadowionych na tym gruncie wniesione do spółki komandytowej zostanie przez tę spółkę komandytową sprzedane;- w stanie identycznym w jakim zostało wniesione albo- po zabudowaniu tego gruntu zostanie sprzedane wraz z prawem własności znajdujących się na tym gruncie po wybudowaniu przez spółkę komandytową budynków i/lub budowli, to dla wspólników tej spółki komandytowej kosztem uzyskania przychodu ze sprzedaży takiego prawa użytkowania wieczystego gruntu będzie jego wartość rynkowa z dnia wniesienia aportu i ustalona w akcie notarialnym o powołaniu spółki komandytowej lub podwyższeniu jej kapitału gdyby wprowadzenie aportu miało nastąpić po powstaniu spółki jako podwyższenie jej kapitału?

2009.10.30 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB3/423-599/09-3/MS
     ∟2. Czy w sytuacji jeżeli prawo wieczystego użytkowania gruntu oraz własność budynków i budowli posadowionych na tym gruncie wniesione do spółki komandytowej zostanie przez tę spółkę komandytową sprzedane;- w stanie identycznym w jakim zostało wniesione albo- po zabudowaniu tego gruntu zostanie sprzedane wraz z prawem własności znajdujących się na tym gruncie po wybudowaniu przez spółkę komandytową budynków i/lub budowli,to dla wspólników tej spółki komandytowej kosztem uzyskania przychodu ze sprzedaży takiego prawa użytkowania wieczystego gruntu będzie jego wartość rynkowa z dnia wniesienia aportu i ustalona w akcie notarialnym o powołaniu spółki komandytowej lub podwyższeniu jej kapitału gdyby wprowadzenie aportu miało nastąpić po powstaniu spółki jako podwyższenie jej kapitału?

2009.10.30 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB3/423-596/09-4/MS
     ∟3. Czy w razie wystąpienia przychodu w sytuacji opisanej jak w pkt 2 jak wyżej będą występowały koszty uzyskania przychodów a jeśli tak to czy w wysokości wartości wkładów naszej spółki do spółki komandytowej w wysokości określonej w akcie notarialnym, którym zawiązano spółkę i w innych aktach notarialnych, którymi wprowadzano do spółki dodatkowe wkłady czy też w innej wysokości?

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj