Skorowidz hasłowy interpretacji
Hasło: akt notarialny

 

akt notarialny 872 / 442400  │  a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   z  

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

2009.05.20 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB1/415-265/09-2/IF
     ∟Czy mając na uwadze opisany powyżej stan faktyczny i prawny sprzedaż nieruchomości, która miała miejsce 8 sierpnia 2007 r. korzysta ze zwolnienia określonego w art. 21 pkt 32 lit. d ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych według stanu prawnego obowiązującego na dzień nabycia przedmiotowej nieruchomości?

2009.05.14 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB2/436-67/09-2/MZ
     ∟Wnioskodawczyni z tytułu otrzymania od siostry w formie umowy darowizny mieszkania będzie zwolniona z podatku od darowizny, zgodnie z art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn.

2009.05.13 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB2/436-69/09-2/MZ
     ∟Wnioskodawczyni chce się dowiedzieć, kiedy może sprzedać ww. mieszkanie nie tracąc ulgi od darowizny?

2009.05.13 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB2/415-95/09-4/JB
     ∟możliwość odliczenia odsetek od kredytu w ramach ulgi odsetkowej

2009.05.06 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB2/415-104/09-2/JB
     ∟Czy dochód uzyskany przez Wnioskodawcę ze sprzedaży przedmiotowego lokalu mieszkalnego będzie podlegać zwolnieniu od podatku dochodowego, zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 126 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym od dnia 01.01.2007 r. ?

2009.05.05 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBI/2/423-189/09/AP
     ∟Kiedy w obowiązującym stanie prawnym powstaje przychód do opodatkowania podatkiem dochodowym z tytułu sprzedaży lokali mieszkalnych w jednostce prowadzącej działalność w zakresie budowy mieszkań na sprzedaż? W dacie protokołu przekazania (wydania) lokalu, czy w dacie podpisania aktu notarialnego?

2009.04.30 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB1/415-78/09-4/EC
     ∟Czy prawidłowe jest ustalenie wartości początkowej nieruchomości jako 1/2 kwoty 411 000,00 zł powiększonej o hipotekę, kwotę 801 000,00 zł i podatek od spadków i darowizn czy też wartością początkową będzie wartość z wyceny dokonanej przez biegłego rzeczoznawcę, która określa aktualną wartość nieruchomości? Czy w związku z brakiem podziału na budynek i grunt w momencie zakupu i nabycia opisanej nieruchomości dla celów amortyzacji prawidłowy jest procentowy udział budynku w stosunku do całości wartości nieruchomości jaki znajduje się w wycenie biegłego rzeczoznawcy i w takiej proporcji dodać podatek od spadków i darowizn? Czy prawidłowe jest zastosowanie stawki amortyzacyjnej w wysokości 10% w związku z używaniem ich przed dniem zakupu i nabycia przez okres dłuższy niż 60 miesięcy.

2009.04.30 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB1/415-178/09-2/KS
     ∟Rozliczając się z urzędem skarbowym ze złożonego w dniu 16.11.2007 r. oświadczenia przedstawię do rozliczenia kwotę spłaconego w dniu 29.11.2007 roku kredytu wraz z zapłaconymi odsetkami. Czy postąpię prawidłowo?

2009.04.28 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB4/415-67/09-4/JS
     ∟opodatkowanie przychodu uzyskanego ze sprzedaży działki rolnej

2009.04.28 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB4/415-108/09-2/JS
     ∟Czy sprzedaż mieszkania będzie zwolniona w całości z podatku dochodowego od osób fizycznych z racji spełnienia przez Wnioskodawcę warunku zameldowania w mieszkaniu na pobyt stały przez okres co najmniej 12 miesięcy przed planowaną datą zbycia mieszkania?

2009.04.28 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB2/415-44/09-5/MG
     ∟Czy wydatki poniesione przed uzyskaniem pozwolenia na budowę (w tym dotychczas poniesione) mogą być uznane za „przeznaczone na budowę własnego budynku mieszkalnego”, zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a) ustawy, w okresie dwóch lat od dnia sprzedaży lokalu mieszkalnego?

2009.04.27 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB2/415-152/09/AD
     ∟Ulga odsetkowa.

2009.04.27 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB1/415-123/09/DP
     ∟1. Czy słusznie zapłacono zryczałtowany podatek dochodowy z tytułu sprzedaży nieruchomości w wysokości 10% podstawy opodatkowania, jeśli tak, czy kwota podstawy opodatkowania ustalona była we właściwej wysokości?2. Czy istnieje możliwość sprawdzenia, czy kwota 20.000 zł, którą otrzymała Wnioskodawczyni z tytułu sprzedaży gruntu nie odbiega od wartości rynkowej?3. Czy faktury dotyczące wydatków na cele mieszkaniowe zgromadzone w okresie dwóch lat od dnia sprzedaży działki uwzględnione zostaną przy ustalaniu podstawy opodatkowania?

2009.04.24 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB1/415-71/09-2/ES
     ∟ustalenie wartości odzyskanego środka trwałego

2009.04.20 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP2/443-246/09/LŻ
     ∟Prawidłowe rozpoznania momentu wystawienia faktury

2009.04.17 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB2/436-49/09-2/AF
     ∟Czy Wnioskodawczyni zapłaci podatek od czynności cywilnoprawnych i podatek dochodowy od osób fizycznych przy sprzedaży mieszkania i kupnie drugiego mieszkania?

2009.04.17 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB2/415-69/09-5/JB
     ∟Gdyby teraz mąż Wnioskodawczyni aktem notarialnym przekazał jej prawo własności do działki i domu, to czy wówczas wydatki udokumentowane powyższymi fakturami uznane byłyby jako rozliczenie przychodu ze sprzedaży mieszkania?

2009.04.17 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB2/415-54/09-2/MG
     ∟Czy w przedstawionym stanie faktycznym przychód osiągnięty przez Wnioskodawczynię i współmałżonka w wysokości 60.000 zł w całości został wydatkowany na zakup innego lokalu mieszkalnego na terenie RP nie później niż w ciągu dwóch lat od daty sprzedaży, a w związku z tym, czy istnieje obowiązek uiszczenia podatku dochodowego w formie 10% ryczałtu od przychodu osiągniętego ze sprzedaży mieszkania w K. przez Wnioskodawczynię i jej męża?

2009.04.09 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB2/436-40/09-2/MZ
     ∟Możliwe jest dokonanie obu umów darowizn nieruchomości w jednym akcie notarialnym, bez konieczności przedkładania przy umowie darowizny zaświadczenia organu podatkowego, o którym mowa w art. 19 ust. 6 ustawy z dnia 28 lipca 1983 roku o podatku od spadków i darowizn.

2009.04.08 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB4/415-39/09-4/JS
     ∟Czy przychód uzyskany ze sprzedaży mieszkania korzysta ze zwolnienia podatkowego wynikającego z art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a) i lit. e) ? Czy w przypadku złożenia korekt do zeznań podatkowych, w których Wnioskodawczyni zrezygnuje z ulgi odsetkowej będzie mogła skorzystać z pomniejszenia przychodu ze sprzedaży o spłacony kredyt i odsetki? Czy w tym konkretnym przypadku Wnioskodawczyni będzie przysługiwało prawo do odliczenia odsetek od kredytu od dochodu w latach następnych?

2009.04.06 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB4/415-34/09-2/JS
     ∟opodatkowanie przychodu uzyskanego z odpłatnego zbycia nieruchomości.

2009.04.06 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB2/415-160/09-4/MG
     ∟Czy Wnioskodawca zapłaci podatek dochodowy od sprzedaży udziałów w nieruchomości rolnej rodzinie i przyjacielowi po cenie zakupu, nie osiągając w ten sposób dochodu? Czy Wnioskodawca zapłaci podatek VAT od ww. transakcji?

2009.04.03 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP2/443-34/09-5/MR
     ∟Czy Gmina sprzedając nieruchomość w drodze przetargu, który odbył się dnia 4 grudnia 2008 r. na kwotę 1.120.000 zł, otrzymując na poczet zakupu nieruchomości kwotę 300.000 zł w 2008 r., może zastosować art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku od towarów i usług, a do pozostałej kwoty w wysokości 820.000 zł, która zostanie wpłacona przed sporządzeniem aktu notarialnego w 2009 r., może zastosować art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT?

2009.04.03 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB3/423-202/08/09-S/AW
     ∟Od jakiej kwoty należy uiścić podatek dochodowy od osób prawnych z tytułu „zawarcia przedmiotowej umowy” sprzedaży prawa wieczystego użytkowania gruntu oraz prawa własności posadowionych na nim budynków?

2009.04.02 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB2/415-1638/08-9/MG
     ∟opodatkowanie przychodu osiągniętego ze zbycia imiennych akcji w polskiej spółce akcyjnej przez osobę mającą miejsce zamieszkania w Niemczech

2009.04.02 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB2/415-43/09-2/WM
     ∟1) Od jakiej kwoty Zainteresowany powinien zapłacić podatek, czy też jest z niego zwolniony?2) Jeśli pieniądze (172.000 zł) ze sprzedaży mieszkania zostaną przeznaczone na spłatę hipoteki i zakup innego mieszkania, to od jakiej kwoty trzeba zapłacić podatek lub nie płacić, jeśli hipoteka zostanie zaliczona do pomniejszenia przychodu?3) Czy małżonkom zostanie uwzględniona spłata kredytu hipotecznego?

2009.04.02 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBI/2/423-66/09/MS
     ∟Czy Spółka prawidłowo rozpoznaje przychód i moment wystawienia faktury ze sprzedaży nieruchomości?

2009.04.02 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB3/423-758/08/MK
     ∟Czy w momencie sprzedaży Spółdzielnia powinna zapłacić podatek dochodowy od osób prawnych od wartości sprzedaży czy tylko od różnicy między wartością sprzedaży a poniesionymi kosztami?

2009.03.30 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB3/423-53/09-2/DS
     ∟W trakcie prowadzenia procesu podwyższenia kapitału akcyjnego Spółki, który rozpoczął się uchwałą o podwyższeniu kapitału z 07.01.2008 r., a zakończony został wpisem do KRS w dniu 13.10.2008 r., podjęte zostały dwie uchwały, tj. wskazana powyżej oraz z dnia 03.07.2008 r. stanowiąca uzupełnienie całego procesu podwyższenia kapitału. Uchwały te zgodnie z ich treścią oraz umowami przeniesienia własności stanowiły według Spółki podstawę do dokonywania odpisów amortyzacyjnych począwszy od lutego 2008 r. Czy świetle powyższego stanu faktycznego oraz art. 16h ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, Spółka zastosowała prawidłowo moment rozpoczęcia amortyzacji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, w tym znaku towarowego, uznając za ten moment miesiąc luty 2008?

2009.03.27 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB2/415-1622/08-4/MG
     ∟Czy i jakie ulgi podatkowe z tytułu tej transakcji przysługują Wnioskodawczyni? Czy i jaki wpływ na decyzję podatkową ma przewlekłe postępowanie sądowe o dział spadku? Dlaczego skoro #189; sprzedanej nieruchomości została przyznana Wnioskodawczyni za długi spadkowe, w momencie sprzedaży całej działki Wnioskodawczyni ma zapłacić podatek od tej części przysporzenia?

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj