Skorowidz hasłowy interpretacji
Hasło: akt notarialny

 

akt notarialny 872 / 442400  │  a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   z  

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

2009.08.12 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB5/423-319/09-4/JC
     ∟za datę przychodu należnego należy uznać datę przeniesienia własności lokalu wraz z częścią nieruchomości wspólnej, wynikającą z aktu notarialnego, na podstawie którego dokonywana będzie sprzedaż danego lokalu.

2009.08.12 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB5/423-318/09-4/JC
     ∟za datę przychodu należnego należy uznać datę przeniesienia własności lokalu wraz z częścią nieruchomości wspólnej, wynikającą z aktu notarialnego, na podstawie którego dokonywana będzie sprzedaż danego lokalu.

2009.07.31 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB4/415-366/09-4/JS
     ∟1. Od daty którego aktu notarialnego liczony jest 5-letni okres, w którym należy zapłacić 10% podatek od sprzedaży ww. lokalu mieszkalnego nr 2?2. Czy sprzedając ww. lokal mieszkalny nr 2, w styczniu 2010 r. Wnioskodawca wraz z żoną będzie zobowiązany do zapłacenia 10% podatku dochodowego?

2009.07.31 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB2/415-326/09-4/JB
     ∟Czy otrzymane przez Stronę w wyniku ugody odszkodowanie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości należy w niniejszej sprawie traktować jako podlegające zwolnieniu przedmiotowemu wynikającemu z art. 21 ust 1 pkt 3) ustawy PIT, co oznaczałoby ze nie ma obowiązku uiszczenia podatku dochodowego od osób fizycznych, czy tez stanowi ono przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych i/lub w świetle przepisów podatkowych stanowi również świadczenie usług opodatkowane podatkiem od towarów i usług zgodnie z ustawą PTiU?

2009.07.30 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB3/423-363/09-2/MS
     ∟Czy zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 4 Ustawy o CIT za wartość początkową Praw do Znaków Towarowych dla potrzeb amortyzacji podatkowej w Spółce Osobowej należy przyjąć wartość Praw do Znaków Towarowych określoną przez wspólnika w akcie notarialnym wnoszącym wkład do Spółki Osobowej, jednak nie wyższą niż wartość rynkowa na dzień wniesienia wkładu ? Czy Spółka Osobowa, w której księgach będą wykazane Prawa do Znaków Towarowych, będzie dokonywała odpisów amortyzacyjnych od Praw do Znaków Towarowych od wartości początkowej ustalonej w sposób określony w punkcie 1, natomiast odpisy te w proporcji odpowiedniej do posiadanych przez wspólników (w tym CCP) udziałów w zyskach będą stanowiły koszt uzyskania przychodów wspólników (w tym Spółki) na podstawie art. 5 ust 1 i 2 w powiązaniu z art. 15 ust. 6 ustawy o CIT ?

2009.07.27 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB4/415-365/09-4/PJ
     ∟Czy w świetle obowiązujących przepisów, przysługuje zwolnienie z podatku dochodowego w sytuacji, gdy środki uzyskane ze sprzedaży lokalu mieszkalnego Wnioskodawczyni przeznaczy na kupno innej nieruchomości?

2009.07.22 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB4/415-329/09-2/JS
     ∟Czy została prawidłowo określona proporcja udziału w prawie użytkowania wieczystego gruntu oraz czy w związku z proporcją zostały prawidłowo wyliczone koszty odsetek zapłaconych od kredytu do odliczenia w rozliczeniu rocznym PIT-37 za 2007 rok?

2009.07.22 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB2/415-243/09-9/JB
     ∟Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych w rozliczeniu rocznym za 2008 r. w poz. 193 PIT-36 należy wpisać kwotę zryczałtowanego podatku (19%) stanowiącego różnicę między przychodem ze sprzedaży, a kosztami uzyskania przychodu, a zatem jakie z ww. wydatków stanowią faktyczne koszty uzyskania przychodu z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości?

2009.07.21 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB2/415-295/09-4/JB
     ∟Czy w świetle przedstawionych faktów należy naliczyć podatek dochodowy zryczałtowany 10% przy sprzedaży ww. nieruchomości?

2009.07.13 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB5/423-210/09-2/DG
     ∟Czy przychód z dodatniej różnicy kursowej, która może powstać w okresie pomiędzy zawarciem aktu notarialnego dokumentującego zakup udziałów spółek niemieckich, a zapłatą ceny transakcji powstanie w momencie zapłaty za tę transakcje czy w przyszłości tj. dopiero w momencie odpłatnego zbycia tych udziałów?

2009.07.10 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB1/415-380/09/DP
     ∟Czy otrzymany zadatek jest przychodem w świetle ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i czy zadatek ten należy ująć w rozliczeniu PIT-37 za 2008 r.?

2009.07.10 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB1/415-339b/09/MM
     ∟Czy podatnik dokonując sprzedaży lokali mieszkalnych wyodrębnionych z budynku wybudowanego na gruncie wniesionym do spółki wraz z udziałem w tym gruncie może przyjąć - celem ustalenia kosztu uzyskania przychodu zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – wartość początkową wniesionego wkładu zgodnie z przepisem art. 22g ust. 1 pkt 4 ustawy, tj. w wysokości wartości rynkowej równej wartości wkładu niepieniężnego podatnika?

2009.07.07 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB1/415-340/09-2/JB
     ∟Czy zostały prawidłowo odliczone odsetki od kredytu (kwota proporcjonalna do limitu w 2007 r. – 189.000,- zł oraz w 2008 r. – 212.870,- zł), biorąc pod uwagę, że część powierzchni lokalu mieszkalnego służy do działalności gospodarczej od września 2007 r.?

2009.07.06 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB2/415-338/09-5/JB
     ∟Czy w świetle powyższego zdarzenia przyszłego zakresem tzw. „ulgi meldunkowej” jest objęty dochód ze sprzedaży całej nieruchomości, tzn. mieszkania i gruntu?

2009.06.29 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB3/423-205/09-3/AG
     ∟Czy wartość majątkowa Kontraktów określona przez wspólników w akcie notarialnym ustalona na dzień ich wniesienia, odpowiadająca wydanemu przez Nową Spółkę wkładowi jest kosztem związanym z nabyciem Kontraktów w momencie realizacji tych Kontraktów

2009.06.29 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB2/436-120/09-2/MZ
     ∟Umowa darowizny udziału mieszkania dokonana na rzecz Wnioskodawcy, będzie korzystała ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn zgodnie z art. 4a powyższej ustawy.

2009.06.25 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPP3/443-304/09-3/KG
     ∟Obowiązek podatkowy w stosunku do sprzedaży działek drogowych powstał z chwilą otrzymania przez Spółkę zaliczek na poczet zakupu, nie natomiast w momencie zawarcia aktu notarialnego

2009.06.25 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB4/415-280/09-3/MP
     ∟Czy zwolnienie Wnioskodawcy przez bank z długu i przejęcie Jego części zadłużenia (w wysokości 178.500 zł stanowiącej połowę zaciągniętego kredytu) przez narzeczoną stanowi przychód ze sprzedaży nieruchomości i podlega opodatkowaniu?

2009.06.22 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB4/415-194/09-6/JK
     ∟Czy Wnioskodawca powinien, a jeśli tak, to w jakiej wysokości ma zapłacić podatek? Czy od części nabytego spadku przy dziale spadku i zniesieniu współwłasności przysługującego matce, a którego zrzekła się na rzecz Wnioskodawcy powinien On zapłacić podatek?

2009.06.19 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBII/2/415-350/09/JSz
     ∟Czy w ostatecznej umowie sprzedaży lokalu organ podatkowy zakwestionuje wnioskodawcy cenę sprzedaży nieruchomości określoną w umowie przedwstępnej na 400.000,00 zł?

2009.06.18 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB1/415-206/09-2/MT
     ∟Czy poniesione przez Wnioskodawcę, jako wspólnika spółki cywilnej, wydatki związane z zawiązaniem Spółki oraz wniesieniem w formie wkładu niepieniężnego udziału w nieruchomości – mogą być uznane za koszt działalności w rozumieniu art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych?

2009.06.17 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBII/2/415-358/09/MM
     ∟Czy wnioskodawczyni powinna zapłacić podatek dochodowym z tytułu sprzedaży nieruchomości skoro nie uzyskała żadnego przysporzenia, ponieważ pieniądze otrzymane ze sprzedaży przekazała darczyńcy?

2009.06.16 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB5/423-213/09-2/AM
     ∟zaliczka otrzymana na poczet przyszłych dostaw towarów i usług nie stanowi przychodu podatkowego, a tym samym naliczonych przez Spółkę różnic kursowych pomiędzy kwotami otrzymanych zaliczek, a odpowiadającymi im kwotami wynikającymi z faktur zaliczkowych nie można uznać za podatkowe różnice kursowe.

2009.06.12 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB4/415-206/09-6/JS
     ∟Czy kwota w wysokości 8872 PLN, poniesiona przez nabywcę na wybudowanie budynku garażowego, traktowana winna być jako dochód i jako taki podlegać opodatkowaniu?

2009.06.10 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB3/423-184/08-2/MS
     ∟Czy wniesienie do spółki osobowej aportu w postaci nieruchomości będzie skutkować powstaniem przychodu po stronie Spółki? Czy wykazując w księgach i ewidencji środków trwałych spółki osobowej, jako jej środki trwałe, nieruchomości wniesione aportem, jako wartość początkową tych nieruchomości należy przyjąć wartość określoną w akcie notarialnym na podstawie, którego nieruchomości zostaną wniesione do spółki osobowej, jednakże nie większą niż wartość rynkowa aportu na dzień wniesienia wkładu? Na jakich zasadach Spółka obowiązana jest określić jako wspólnik spółki osobowej koszt uzyskania przychodu w związku z ewentualną sprzedażą przez spółkę osobową wniesionych do spółki osobowej w formie aportu nieruchomości?

2009.06.02 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB5/423-132/09-2/DG
     ∟Czy prawidłowo, wnioskodawca zamierza traktować otrzymywane przez okres 20 lat zaliczki na poczet ceny za Mieszkanie i udział w Garażu, jako wpłaty na poczet przyszłej dostawy Mieszkania i udziału w Garażu, mimo iż wcześniej doszło do wydania nabywcy do posiadania zarówno Mieszkania, jak i udziału w Garażu? Czy prawidłowo, wnioskodawca zamierza ustalić obowiązek podatkowy w podatku dochodowym od osób prawnych z tytułu sprzedaży Mieszkania i udziału w Garażu w miesiącu, w którym zawrze z nabywcą Mieszkania i udziału w Garażu umowę ustanowienia odrębnej własności lokalu mieszkalnego oraz sprzedaży prawa własności Mieszkania i udziału w Garażu w formie aktu notarialnego? Czy prawidłowo, wnioskodawca zamierza przyjąć, iż wynagrodzenie za usługę finansową w postaci udzielenia kredytu kupieckiego w części należnej za dany miesiąc winno zostać zaklasyfikowane do przychodów z działalności gospodarczej wnioskodawcy w danym miesiącu, od których należy odprowadzić miesięczną zaliczkę na podatek dochodowy od osób prawnych? Czy prawidłowo, wnioskodawca zamierza ustalać obowiązek podatkowy w podatku od towarów i usług w sytuacji wpłat przez nabywców przez okres 20 lat zaliczek na poczet ceny za Mieszkanie i udziału w Garażu, odpowiednio: do czasu wydania nabywcy do używania Mieszkania i udziału w Garażu — ustalać obowiązek podatkowy od każdej wpłaconej zaliczki (zadatku), proporcjonalnie do kwoty wpłaconej w miesiącu otrzymania danej zaliczki (zadatku) po wydaniu nabywcy do używania Mieszkanie i udziału w Garażu — ustalić obowiązek podatkowy na 30 dzień od wydania Mieszkania i udziału w Garażu, przy czym obowiązek podatkowy powstanie co do pozostałej (po pomniejszeniu jej o wpłacone już zaliczki/zadatek) cen5. Czy prawidłowo, wnioskodawca zamierza przyjąć, iż rozłożenie płatności pozostałej do zapłaty ceny na okres 20 lat jest usługą finansową w postaci udzielenia kredytu kupieckiego, która jako usługa pośrednictwa finansowego podlega zwolnieniu z podatku VAT?

2009.05.29 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB1/415-173/09-4/AM
     ∟Czy powstanie obowiązek podatkowy w podatku dochodowym od osób fizycznych w przypadku sprzedaży w roku 2009 nieruchomości (działki gruntu), której własność została nabyta w roku 2009 poprzez zniesienie współwłasności i podział większej nieruchomości, której własność została nabyta w roku 2008, a która wcześniej, od roku 1998, była przedmiotem prawa współużytkowania wieczystego osoby dokonującej sprzedaży w roku 2009? Pytanie 2. Czy w przypadku uznania, że w wyżej opisanej sytuacji powstaje obowiązek podatkowy w podatku dochodowym od osób fizycznych, można za koszty nabycia zbywanej nieruchomości uznać wydatki na wcześniejszy zakup udziału w użytkowaniu wieczystym, a następnie koszty nabycia udziału we współwłasności nieruchomości, z której została wydzielona zbywana w roku 2009 nieruchomość?

2009.05.27 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB4/415-208/09-4/MO
     ∟możliwość skorzystania z ulgi odsetkowej.

2009.05.27 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB1/415-269/09-4/KS
     ∟Czy w przypadku sprzedaży w/w zabudowanej nieruchomości otrzymanej w drodze spadku będę zobowiązana do zapłacenia podatku dochodowego od osób fizycznych od uzyskanego dochodu?

2009.05.21 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB5/423-172/09-2/AM
     ∟Czy faktury zaliczkowe powinny być dochodem w momencie otrzymania zaliczki czy w momencie przeniesienia własności mieszkania aktem notarialnym?

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj