Skorowidz hasłowy interpretacji
Hasło: akt notarialny

 

akt notarialny 872 / 442400  │  a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   z  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

2011.10.24 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB1/4160-51/11-5/JB
     ∟Czy przysługuje Wnioskodawcy zwolnienie określone w art. 21 ust. 1 pkt 126 w zw. z art. 21 ust. 21 i 22 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z tytułu odpłatnego zbycia lokalu, pomimo faktu, że w tym lokalu na pobyt stały w okresie od 08.05.2008 r. do 21.01.2010 r. zameldowana była tylko żona Wnioskodawcy, z którą Wnioskodawca pozostaje we wspólności ustawowej małżeńskiej?

2011.10.13 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB2/436-296/11-2/MZ
     ∟W przedstawionym opisie zdarzenia przyszłego zgodnie z art. 19 ust. 6 ustawy Wnioskodawca jako notariusz może dokonać swoich czynności dotyczących sporządzenia aktu notarialnego zbycia nieruchomości lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu tylko za uprzednią pisemną zgodą naczelnika urzędu skarbowego albo po przedłożeniu zaświadczenia wydanego przez naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że nabycie jest zwolnione od podatku, że należny podatek został zapłacony albo zobowiązanie podatkowe wygasło wskutek przedawnienia.

2011.10.12 - Minister Finansów - DD9/033/54/BRT/BZL/11/723
     ∟opodatkowanie przychodu ze sprzedaży przed upływem pięciu lat od wydania decyzji o ustanowieniu udziału w prawie wieczystego użytkowania gruntu nabytego w toku postępowania reprywatyzacyjnego

2011.10.12 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB3/423-302/11-4/JG
     ∟Czy ww. wydatki udokumentowane refakturami mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów Spółki z o.o.?

2011.10.05 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBI/2/423-824/11/AP
     ∟Czy Spółka będzie uprawniona do dokonywania odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej, wniesionego do niej w ramach aportu przedsiębiorstwa prawa do wzoru przemysłowego, od miesiąca następnego po miesiącu otrzymania tego składnika majątku jako składnika aportu przedsiębiorstwa (zawarcia aktu notarialnego) i wprowadzenia go do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych?

2011.10.05 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBI/2/423-823/11/AP
     ∟Czy w prezentowanym zdarzeniu przyszłym, w związku z otrzymanym aportem (wkładem niepieniężnym) w postaci przedsiębiorstwa, w skład którego będą wchodzić składniki majątku (w postaci m.in. praw do wzoru przemysłowego zarejestrowanego w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej), które nie były wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych prowadzonej przez Osobę Trzecią wnoszącą wkład niepieniężny, Spółka będzie uprawniona do dokonywania odpisów amortyzacyjnych od tych składników według sumy ich wartości rynkowej (jako wartości początkowej w związku z powstaniem dodatniej wartości firmy), wskazanej w akcie notarialnym dotyczącym podwyższenia kapitału zakładowego?

2011.09.30 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPB1/415-83/11-2/ASZ
     ∟Czy konieczna jest forma aktu notarialnego, ażeby nieruchomość wraz ze stanowiącym jej część składową budynkiem gospodarczym została skutecznie wprowadzona do majątku spółki i istniała możliwość dokonywania odpisów amortyzacyjnych?

2011.09.16 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBI/2/423-736/11/AP
     ∟Czy Spółka będzie uprawniona do dokonywania odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej, wniesionych do niej w ramach aportu przedsiębiorstwa praw do znaków towarowych i/lub wzorów przemysłowych, od miesiąca następnego po miesiącu otrzymania tych składników majątku jako składników aportu przedsiębiorstwa (zawarcia aktu notarialnego) i wprowadzenia ich do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych?

2011.09.16 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBI/2/423-735/11/AP
     ∟Czy w prezentowanym zdarzeniu przyszłym, w związku z otrzymanym aportem (wkładem niepieniężnym) w postaci przedsiębiorstwa, w skład którego będą wchodzić składniki majątku (w postaci m.in. praw do znaków towarowych i/lub wzorów przemysłowych zarejestrowanych w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej lub w Urzędzie ds. Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (Office for Harmonization Intenal Market)), które nie były wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych prowadzonej przez Osobę Trzecią wnoszącą wkład niepieniężny, Spółka będzie uprawniona do dokonywania odpisów amortyzacyjnych od tych składników według sumy ich wartości rynkowej (jako wartości początkowej w związku z powstaniem dodatniej wartości firmy), wskazanej w akcie notarialnym dotyczącym podwyższenia kapitału zakładowego?

2011.09.16 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBI/2/423-733/11/AK
     ∟Czy Spółka będzie uprawniona do dokonywania odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej, wniesionych do niej w ramach aportu przedsiębiorstwa praw do znaków towarowych i/lub wzorów przemysłowych, od miesiąca następnego po miesiącu otrzymania tych składników majątku jako składników aportu przedsiębiorstwa (zawarcia aktu notarialnego) i wprowadzenia ich do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych? (pytanie oznaczone we wniosku Nr 3)

2011.09.16 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBI/2/423-732/11/AK
     ∟Czy w związku z otrzymanym aportem (wkładem niepieniężnym) w postaci przedsiębiorstwa, w skład którego będą wchodzić składniki majątku (w postaci m.in. praw do znaków towarowych i/lub wzorów przemysłowych zarejestrowanych w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej lub w Urzędzie ds. Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (Office for Harmonization Intenal Market)), które nie były wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych prowadzonej przez Osobę Trzecią wnoszącą wkład niepieniężny, Spółka będzie uprawniona do dokonywania odpisów amortyzacyjnych od tych składników według sumy ich wartości rynkowej (jako wartości początkowej w związku z powstaniem dodatniej wartości firmy), wskazanej w akcie notarialnym dotyczącym podwyższenia kapitału zakładowego? (pytanie oznaczone we wniosku Nr 2)

2011.09.07 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB3/423-215/08/11-S/EK
     ∟Czy wydatki poniesione przez Spółkę w związku z mającą nastąpić operacją podwyższenia kapitału zakładowego, mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów?

2011.08.31 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB5/423-592/11-2/AS
     ∟Czy datą powstania przychodu z tytułu zbycia własności lokali mieszkalnych czy użytkowych (garaże, lokale usługowe) na gruncie podatku dochodowego od osób prawnych będzie dzień podpisania aktu notarialnego przeniesienia własności tejże nieruchomości?

2011.08.30 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBII/2/415-674/11/HS
     ∟Czy zbycie gruntu nabytego w spadku i w drodze działu spadku będzie zwolnione z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 28?

2011.08.23 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB3/423-232/11-2/MM
     ∟Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie określenia momentu powstania oraz wartości nieodpłatnego świadczenia dla Spółki z tytułu służebności przesyłu oraz określenia przychodu z tytułu nieodpłatnego świadczenia w związku z otrzymaniem przez Spółkę poręczenia spłaty pożyczki.

2011.08.08 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBII/2/415-628/11/CJS
     ∟Czy powstaje przychód z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości – garażu?

2011.08.05 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPP2/443-837/11/EK
     ∟Zbycie gruntu na rzecz dotychczasowego użytkownika wieczystego nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

2011.08.02 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB1/415-530/11/HD
     ∟1. Czy Wnioskodawca otrzymaną w formie darowizny nieruchomość może wprowadzić do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych i ponownie amortyzować?2. Czy wartość początkową nieruchomości będzie stanowiła wartość określona w akcie notarialnym, czy też można przyjąć wartość rynkową?

2011.07.29 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB3/423-317/11-4/GJ
     ∟Przychód z tytułu nieodpłatnego ustanowienia służebności przesyłu.

2011.07.22 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB2/436-184/11-6/MZ
     ∟Zawarcie umowy majątkowej rozszerzającej wspólność majątkową małżonków nie zostało wymienione w art. 1 ust. 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn, a zatem nie podlega opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn.

2011.07.22 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB2/436-183/11-6/MZ
     ∟Należy stwierdzić, iż sprzedaż mieszkania podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych w wysokości 2%. Na Wnioskodawcy nie ciąży obowiązek zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych, gdyż zgodnie z art. 4 pkt 1 ww. ustawy obowiązek podatkowy przy umowie sprzedaży ciąży na kupującym.

2011.07.18 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB2/415-502/11-4/MS
     ∟Ulga meldunkowa nie obejmuje przychodów z odpłatnego zbycia gruntów, zarówno tych, które stanowią odrębny przedmiot własności jak i gruntów trwale związanych z budynkami, stanowiących część składową nieruchomości. Oznacza to, iż w przypadku odpłatnego zbycia udziału w lokalu mieszkalnym wraz z przynależnym udziałem w części wspólnej budynku, udziałem w gruncie oraz garażem, zwolnienie może dotyczyć po spełnieniu warunków, wyłącznie przychodu ze zbycia tego lokalu bądź udziału w nim. Reasumując, stosownie do przychodu uzyskanego ze sprzedaży prawa do przedmiotowej nieruchomości w części nabytej w 2007 r. stwierdzić należy, iż zwolnieniem określonym w art. 21 ust. 1 pkt 126 objęty jest wyłącznie przychód z odpłatnego zbycia udziału w nieruchomości (lokalu mieszkalnym). Przychód z odpłatnego zbycia części nieruchomości wspólnej podlega opodatkowaniu na zasadach wymienionych w art. 30e ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

2011.07.13 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB2/436-159/11-4/AF
     ∟Należy stwierdzić, iż przedstawiona we wniosku czynność nie została wymieniona w art. 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn jako podlegająca opodatkowaniu tym podatkiem. Tym samym, spłata ta nie podlegała opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn. W związku z powyższym, iż spłata nie podlegała opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn rozpatrywanie wniosku pod kątem stawki podatku jest bezprzedmiotowe. Należy wskazać, iż fakt, że spłata, którą Wnioskodawczyni otrzymała zgodnie z żądaniem ojca, nie ma wpływu na przedmiotowe rozstrzygnięcie.

2011.07.12 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB4/415-325/11-4/LS
     ∟Należy stwierdzić, iż prawo do skorzystania ze zwolnienia na podstawie art. 21 ust. 1 pkt. 32 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych będzie przysługiwało Wnioskodawcy wyłącznie w części odpowiadającej pierwszej części ceny zapłaconej sprzedającej przed upływem dwóch lat od daty sprzedaży mieszkania tj. do 28.04.2008 r. Natomiast pozostała część odpowiadająca drugiej części ceny która zostanie zapłacona po 28.04.2008 r. będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem dochodowym na zasadach określonych w art. 28 ustawy. Bowiem do skorzystania ze zwolnienia przychodu na podstawie omawianego przepisu niezbędnym warunkiem jest wydatkowanie przychodu na wskazane w ustawie cele w ciągu 2 lat, nie zaś podpisanie aktu notarialnego.

2011.07.12 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB3/423-429/11-2/JB
     ∟Potwierdzenie, że przeniesienie składników majątku Spółki na wspólnika w ramach podziału nieupłynnionego majątku, w związku z likwidacją Spółki, nie spowoduje powstania po stronie Spółki przychodu do opodatkowania.

2011.07.06 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB3/423-338/11-4/MC
     ∟Przychód Spółdzielni Mieszkaniowej z tytułu sprzedaży lokalu użytkowego, podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych powstanie w momencie przeniesienia własności udziału we współwłasności nieruchomości wraz ze związanym z nią udziałem w prawie użytkowania wieczystego potwierdzonym podpisanym aktem notarialnym.

2011.07.06 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB2/436-147/11-4/AF
     ∟Skutki podatkowe otrzymania w formie wkładu niepieniężnego zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

2011.07.06 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB1/415-398/11-2/IF
     ∟Opodatkowanie przychodu uzyskanego ze sprzedaży nieruchomości.

2011.07.05 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB1/415-494/11-2/JB
     ∟Środki pieniężne uzyskane przez Wnioskodawczynię ze sprzedaży udziału w nieruchomości nabytej 07.11.2005 r., wydatkowane na spłatę byłego męża - tytułem nabycia udziału w lokalu mieszkalnym - korzystają ze zwolnienia przedmiotowego, określonego w art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2007 r.

2011.07.05 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBII/2/415-447/11/CJS
     ∟Czy skutki podatkowe w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych należy odnosić do nieskutecznej prawnie umowy nabycia z 2007r., czy też umowy zawartej we właściwej formie aktu notarialnego z 2009r?Czy nieskuteczna prawnie umowa może wywołać określone skutki w zakresie obowiązków podatkowych?

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj