Skorowidz hasłowy interpretacji
Hasło: akt notarialny

 

akt notarialny 872 / 442400  │  a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   z  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

2017.08.28 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.196.2017.1.DJD
     ∟Skutki podatkowe nieodpłatnego przekazania na rzecz synów dwóch zakładów, stanowiących wyodrębnione organizacyjnie części przedsiębiorstwa

2017.08.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.221.2017.1.AM
     ∟W sytuacji przedstawionej we wniosku samo zawarcie umowy deweloperskiej i wydatkowanie środków ze sprzedaży odziedziczonego lokalu na nabycie lokalu mieszkalnego – bez zaistnienia faktu przeniesienia jego własności w ustawowym terminie (tj. do 31 grudnia 2016 r.) – wbrew twierdzeniu Wnioskodawcy - nie przesądza o prawie do zwolnienia podatkowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w związku z czym uzyskany dochód - jest obowiązana opodatkować 19% podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 30e ww. ustawy.

2017.06.09 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0115-KDIT3.4011.65.2017.1.AK
     ∟Czy w opisanym stanie faktycznym momentem powstania przychodu w rozumieniu art. 14 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych będzie zawarcie umowy przenoszącej własność nieruchomości w formie aktu notarialnego?

2017.06.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0114-KDIP3-1.4011.66.2017.2.ES
     ∟Ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego jest tylko inną formą własności, a nie nowym nabyciem. Tym samym przekształcenie lokalu mieszkalnego w odrębną własność w formie aktu notarialnego jest jedynie zmianą formy prawnej dysponowania lokalem mieszkalnym. Tak więc na gruncie art. 10 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy, datę nabycia lokalu mieszkalnego należy utożsamiać z chwilą pierwotnego nabycia prawa do tego lokalu, tj. z datą nabycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego.

2017.06.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.9.2017.2.AP
     ∟określenie momentu uzyskania przychodu sprzedaży lokalu mieszkalnego

2017.06.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.21.2017.2.MAP
     ∟określenie momentu uzyskania przychodu sprzedaży lokalu mieszkalnego

2017.06.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.12.2017.2.DJD
     ∟Określenie momentu uzyskania przychodu ze sprzedaży lokalu mieszkalnego

2017.06.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.11.2017.2.DJD
     ∟określenie momentu uzyskania przychodu ze sprzedaży lokalu mieszkalnego

2017.06.07 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT2-1.4011.10.2017.2.AP
     ∟określenie momentu uzyskania przychodu sprzedaży lokalu mieszkalnego

2017.05.30 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0111-KDIB3-1.4012.95.2017.1.BW
     ∟Czy w przypadku dokonywania opisanych w zdarzeniu przyszłym dostaw lokali, właściwym dla określenia momentu powstania obowiązku podatkowego w podatku od towarów i usług będzie moment przeniesienia własności lokalu, dokonanego w formie aktu notarialnego?

2017.05.08 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 1061-IPTPB3.4511.112.2017.1.MK
     ∟Czy Wnioskodawcy, jako podatnikowi podatku dochodowego od osób fizycznych, będącemu wspólnikiem (komandytariuszem) spółki komandytowej, w związku z wniesieniem do Spółki wkładu w postaci ZCP, przysługuje prawo do zakwalifikowania wydatków na sporządzenie aktu notarialnego i związanych z nim opłat na rzecz notariusza, wypisy aktu notarialnego lub zapłatę PCC jako kosztów uzyskania przychodu?

2017.05.04 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 2461-IBPB-1-2.4510.100.2017.1.AK
     ∟Czy Spółka przyjęła prawidłową metodologię rozliczania kosztów bezpośrednich i pośrednich dotyczących realizowanego projektu? (pytanie oznaczone we wniosku nr 1)

2017.04.21 - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - 0113-KDIPT1-2.4012.16.2017.1.IR
     ∟W zakresie określenia momentu powstania obowiązku podatkowego w przypadku dostawy lokalu w wykonaniu umowy deweloperskiej.

2017.02.28 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - 1462-IPPP1.4512.1041.2016.1.MK
     ∟W zakresie opodatkowania umowy przenoszącej własność opisanej nieruchomości, w formie aktu notarialnego.

2016.12.16 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB2/415-180/13-3/16-S/BK
     ∟Zwolnienie z opodatkowania przychodu uzyskanego ze sprzedaży nieruchomości.

2016.11.24 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - 1462-IPPB4.4511.1103.2016.2.MS1
     ∟w zakresie możliwości zwolnienia z opodatkowania dochodu ze sprzedaży nieruchomości.

2016.10.18 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB2/4510-1-51/16-2/JG
     ∟Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie momentu rozpoznania przychodu podatkowego oraz kosztów uzyskania tego przychodu.

2016.10.10 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB3/4510-372/16-2/JG
     ∟Czy przychody podatkowe z tytułu sprzedaży lokali lub garaży wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku oraz terenu powstają z chwilą podpisania umowy sprzedaży tego lokalu lub garażu w formie aktu notarialnego?

2016.10.10 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB2/4511-642/16-2/BK
     ∟Czy zawarcie w formie aktu notarialnego umowy deweloperskiej, połączone z wpłatą całej ceny za lokal mieszkalny w terminie o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych daje Wnioskodawcy prawo do skorzystania ze zwolnienia, pomimo, że umowa przenosząca prawo własności zostanie podpisana po upływie dwóch lat, o których mowa w tym przepisie?

2016.10.05 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB4/4511-913/16-2/MS2
     ∟Czy w przedmiotowej sprawie Wnioskodawczyni zobowiązana jest do złożenia zeznania PIT-39 za 2015 rok i zapłaty podatku 19 %? Jeśli tak, to czy jako koszty uzyskania przychodu Wnioskodawczyni ma prawo odliczyć 100% wartości wykupionego od Spółdzielni Mieszkaniowej za kwotę 35.904,05 lokalu oznaczonego nr 37 oraz koszty sporządzenia Aktu Notarialnego z dnia 20 sierpnia 2010 roku w kwocie 661,38 zł tj., od wniosku o wpis własności w kwocie 200 złotych, o odłączenie nieruchomości w kwocie 60 złotych, taksę notarialną w kwocie 329 złotych, podatek VAT wg stawki 22% 72,38, razem taksa i podatek 401,38 zł.

2016.09.14 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-2-1/4515-184/16-1/DP
     ∟- Czy otrzymanie przyszłych wierzytelności związanych z rozwiązaniem spółki jawnej będzie skutkowało u Wnioskodawczyni nabyciem rzeczy lub praw majątkowych lub udziału w nich od drugiego wspólnika (wstępnego) podlegającym opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn? - W przypadku pozytywnej odpowiedzi na pytanie nr 1, co stanowić będzie podstawę opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn w związku z otrzymaniem tytułem darowizny przyszłych wierzytelności związanych z rozwiązaniem spółki jawnej?

2016.09.07 - Minister Finansów - DD9/033/455/JQP/SKT/2014/RWPD-76441
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych w związku ze zmianą umowy spółki komandytowej dotyczącej składu osobowego komandytariuszy tej spółki.

2016.09.07 - Minister Finansów - DD9/033/454/SKT/JQP/2014/RWPD-76441
     ∟Do kiedy istnieją obowiązki podatkowe oraz przychody z tytułu udziału w zyskach spółki komandytowej dla jedynego komandytariusza, jako jedynego udziałowca, w sytuacji gdy w prawa i obowiązki komandytariuszy wstępują nowi komandytariusze?

2016.09.07 - Minister Finansów - DD9/033/453/JQP/SKT/2014/RWPD-76441
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie ustalenia momentu zmiany w osobie komandytariusza oraz przychodów z tytułu udziału w zyskach spółki komandytowej.

2016.08.23 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB2/4511-531/16/IB
     ∟Czy Wnioskodawczyni ma prawo do zaliczenia kwoty wynikającej z zakupu (dokonanego przed sprzedażą mieszkania) zabudowanej działki, jako kwoty zwolnionej stanowiącej wydatki na własne cele mieszkaniowe na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości całej kwoty wydatkowanej na zakup działki wraz z kosztami aktu notarialnego, czy tylko tej części, która była płacona w dniu 18 września 2014 r., tj. po sprzedaży mieszkania?

2016.07.12 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB2/4511-1-600/16-4/WS
     ∟Skutki podatkowe przeniesienia własności nieruchomości.

2016.07.07 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB6/4510-280/16-2/AG
     ∟1. Czy prawidłowym było zaliczenie wartości budowli do wartości początkowej budynków wymienionych w pkt 1 i 3, w sytuacji gdy te obiekty pomocnicze obsługują tylko poszczególne budynki? 2. Czy w opisanym stanie faktycznym dopuszczalne było ustalenie dla budynków wraz z obsługującymi je obiektami pomocniczymi (pkt 1 i 3) indywidualnej stawki amortyzacyjnej, wynikającej z zastosowania skróconego do 3 lat okresu amortyzacji, tj. stawki wynoszącej 33,33% ? 3. Czy istnieje możliwość zastosowania indywidualnej stawki amortyzacyjnej od używanego lokalu, w stosunku do którego Spółka posiada spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego, a które zostanie przekształcone na podstawie umowy w formie aktu notarialnego w odrębną własność? 4. Czy w opisanym stanie faktycznym dla budynku (pkt 4) wraz z obsługującymi go obiektami pomocniczymi (parkingiem, wewnętrznymi drogami komunikacyjnymi) Wnioskodawca będzie mógł zastosować indywidualną stawkę amortyzacyjną, wynikającej z zastosowania skróconego do 3 lat okresu amortyzacji, tj. stawki wynoszącej 33,33% ?

2016.06.20 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-1-2/4510-526/16/AK
     ∟ustalenie wartości początkowej poszczególnych elementów składowych nieruchomości stanowiących odrębne środki trwałe jako iloczynu łącznej ceny nabycia i wskaźnika proporcji wynikającego z opracowania biegłego rzeczoznawcy (pytanie oznaczone we wniosku nr 2)

2016.06.20 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-1-2/4510-446/16/AK
     ∟ustalenie, czy wydatki związane ze spłatą zobowiązań hipotecznych, które były zapłacone przed oddaniem środków trwałych do użytkowania można zaliczyć do ceny nabycia nieruchomości, stanowiącej podstawę do dokonywania odpisów amortyzacyjnych zgodnie z art. 16g ust. 3 updop, z uwzględnieniem art. 16c pkt 1 updop (pytanie oznaczone we wniosku nr 1)

2016.05.31 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPP1/4512-216/16/MG
     ∟Dostawa prawa użytkowania wieczystego działek nr 1, nr 2 i nr 3 będzie opodatkowana stawką podstawową w wysokości 23% podatku VAT zgodnie z art. 41 ust. 1 w związku z art. 146a pkt 1 ustawy o VAT. W przedmiotowej sprawie obowiązek podatkowy powstanie zgodnie z zasadą ogólną wynikającą z art. 19a ust. 1 ustawy o VAT tj. z chwilą dokonania dostawy towarów, czyli w momencie przeniesienia prawa do rozporządzania gruntami jak właściciel.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj