Skorowidz hasłowy interpretacji
Hasło: akt notarialny

 

akt notarialny 872 / 442400  │  a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   z  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

2016.05.23 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB4/4511-269/16-4/MS2
     ∟Dokonane przez Wnioskodawcę w 2013 r. odwołanie darowizny skutkowało tym, że Wnioskodawca ponownie stał się właścicielem lokalu mieszkalnego. Właścicielem ww. lokalu mieszkalnego od dnia zawarcia umowy darowizny do dnia zwrotu tego lokalu mieszkalnego był nie Wnioskodawca, a obdarowana – córka Wnioskodawcy. Powyższa okoliczność oznacza, że dopiero od dnia, w którym nastąpił zwrot darowizny Wnioskodawca ponownie stał się właścicielem lokalu mieszkalnego. Dlatego za datę jej nabycia przez Wnioskodawcę należy uznać dzień, w którym nastąpiło zwrotne przeniesienie własności lokalu mieszkalnego. Skoro zatem Wnioskodawca sprzedał opisany we wniosku lokal mieszkalny przed upływem pięciu lat licząc od końca roku, w którym nastąpiło zwrotne przeniesienie własności, to uzyskany dochód podlega opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 30e ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

2016.04.26 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB2/4511-1-317/16-3/ES
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodu ze sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego.

2016.04.18 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB4/4511-28/16-4/MS2
     ∟w zakresie skutków podatkowych sprzedaży nieruchomości

2016.04.15 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - 1061-IPTPP1.4512.148.2016.1.IG
     ∟Czy Spółka prawidłowo określa obowiązek podatkowy w dacie protokolarnego przekazania przedmiotu umowy w przypadku, gdy podpisanie aktu notarialnego nastąpiło po tej dacie, jeżeli cała wartość przedmiotu nie została jeszcze zapłacona?

2016.04.07 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - 1061-IPTPP1.4512.146.2016.1.IG
     ∟Moment powstania obowiązku podatkowego

2016.03.16 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB1/4511-51/16/HD
     ∟Czy jako podatnik podatku dochodowego, będąc wspólnikiem (komandytariuszem) Spółki komandytowej, Wnioskodawca może ująć jako koszt w księgach podatkowych Spółki komandytowej wydatki na sporządzenie aktu notarialnego i związane z nim opłaty (wynagrodzenie notariusza, opłata sądowa, podatek PCC, wypisy aktu) oraz zaliczyć je do kosztów uzyskania przychodu, zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych proporcjonalnie do prawa do udziału w zysku Spółki komandytowej?

2016.03.16 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB1/4511-50/16/HD
     ∟Czy jako podatnik podatku dochodowego, będąc wspólnikiem (komandytariuszem) Spółki komandytowej, Wnioskodawca może ująć jako koszt w księgach podatkowych Spółki komandytowej wydatki na sporządzenie aktu notarialnego i związane z nim opłaty (wynagrodzenie notariusza, opłata sądowa, podatek PCC, wypisy aktu) oraz zaliczyć je do kosztów uzyskania przychodu, zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych proporcjonalnie do prawa do udziału w zysku Spółki komandytowej?

2016.02.23 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-1-2/4510-948/15/AK
     ∟Czy kwota przelana na konto Spółdzielni, która podlega zwrotowi Kontrahentowi w związku z niezawarciem umowy sprzedaży nieruchomości nie stanowi przychodu podatkowego Wnioskodawcy?

2016.01.25 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB4/4511-1348/15-2/MS2
     ∟Skutki podatkowe rozszerzenia wspólności majątkowej małżeńskiej i sprzedaży nieruchomości.

2016.01.13 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB4/4511-1339/15-2/MS2
     ∟W związku z zamiarem zbycia lokalu mieszkalnego przez Wnioskodawczynię w drodze umowy dożywocia – nie jest możliwe określenie przychodu ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, na zasadach wynikających z art. 19 ust. 1 i ust. 3 tej ustawy, zatem nie wystąpi obowiązek podatkowy w podatku dochodowym od osób fizycznych z tego tytułu.

2015.12.30 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB4/4511-1484/15-2/MS
     ∟Czy Wnioskodawca powinien uiścić podatek dochodowy od osób fizycznych związany ze sprzedażą nieruchomości położonej w S. skoro nieruchomość położona w W. została wydana i planowane jest jej przekazanie w formie aktu notarialnego Wnioskodawcy, a w konsekwencji założenie księgi wieczystej?

2015.12.30 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-1-3/4510-429/15/AW
     ∟w zakresie ustalenia, czy koszty związane z nabyciem nieruchomości poniesione przez Zleceniobiorcę na rzecz Spółki będą stanowić dla Wnioskodawcy koszty uzyskania przychodu proporcjonalnie do posiadanego udziału w Spółce

2015.12.21 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPB-2-2/4511-595/15/ZuK
     ∟Możliwość zwolnienia z opodatkowania przychodu uzyskanego ze sprzedaży lokalu mieszkalnego.

2015.12.17 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB2/4511-923/15/BK
     ∟Zwolnienie przedmiotowe – wydatkowanie na zakup prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego- akt notarialny po upływie 2 lat.

2015.12.08 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB2/4511-859/15/BK
     ∟1. Czy faktyczny przepływ środków pieniężnych (15 grudnia 2011 r. i 27 listopada 2013 r.) spełnia warunek rozliczenia zadeklarowanej w PIT-39 kwoty w ciągu dwóch lat od daty sprzedaży mieszkania, tj. w latach 2012-2013? 2. Czy dopełnienie formalne transakcji z deweloperem przeprowadzone w roku 2015 nie stanowi przeszkody do uznania prawa do złożenia korekty PIT-39?

2015.11.25 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB2/4511-1-1140/15-2/NK
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie sprzedaży lokalu mieszkalnego.

2015.11.23 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB2/4515-128/15-2/AF
     ∟Czy możliwe jest dokonanie obu umów darowizn nieruchomości (wujowie na rzecz ojca, a następnie ojciec na rzecz Wnioskodawcy) w jednym akcie notarialnym, to jest bez konieczności przedkładania przy umowie darowizny zawieranej pomiędzy ojcem a Wnioskodawcą, zaświadczenia organu podatkowego, o którym mowa w art. 19 ust. 6 ustawy z dnia 28 lipca 1983 roku o podatku od spadków i darowizn, dotyczącego podatku od spadków i darowizn od umowy darowizny zawartej pomiędzy wujami a ojcem? Klasyfikacja:

2015.11.16 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB4/4511-1006/15-4/MS2
     ∟Podstawową okolicznością decydującą o zastosowaniu zwolnienia wynikającego z art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy - jest fakt wydatkowania (nie później niż w okresie dwóch lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie) dochodu ze sprzedaży nieruchomości i praw (w wysokości, która odpowiada iloczynowi tego dochodu i udziału wydatków poniesionych na własne cele mieszkaniowe w przychodzie z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych) na wskazane w art. 21 ust. 25 ustawy, cele mieszkaniowe. Oznacza to, że przychód uzyskany ze sprzedaży lokalu mieszkalnego, przeznaczony na własne cele mieszkaniowe, spowoduje, że dochód ze sprzedaży tego lokalu mieszkalnego, będzie mógł korzystać ze zwolnienia, o którym mowa w powyższym przepisie.

2015.11.03 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB1/415-934/11/15-5/S/KS
     ∟W przedmiotowej sprawie przychód uzyskany przez Wnioskodawcę ze sprzedaży udziału nabytego w 2000 r., nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, ponieważ od końca roku, w którym nastąpiło nabycie upłynęło 5 lat. Natomiast w stosunku do udziału nabytego przez Wnioskodawcę w 2008 r. zastosowanie znajdą przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2008 r. Oznacza to, że przychód ten korzysta ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 126 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Powyższe zwolnienie obejmuje całość przychodu uzyskanego ze sprzedaży udziału nabytego w 2008 r., a więc zarówno z tytułu zbycia udziału w budynku mieszkalnym, jak i praw związanych z jego własnością, w tym z udziału w gruncie, na którym znajduje się przedmiotowy budynek mieszkalny oraz budynku gospodarczego oraz garażu.

2015.09.23 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB4/4511-741/15-4/JK3
     ∟1. Czy w przypadku, gdy działka oryginalnie pochodziła z darowizny i jej własność została przeniesiona na rzecz państwa N. bez spłat i dopłat nastąpił przychód? W rzeczywistości żadna ze stron nikomu nie płaciła lub nie dopłacała żadnych pieniędzy. 2. Czy w tym przypadku powstaje po stronie Wnioskodawczyni obowiązek podatkowy? 3. Jeśli tak, czy od wartości działki 6.550 zł można odliczyć koszty poniesione przez Wnioskodawczynię przy obu aktach notarialnych, czy jedynie z aktu notarialnego dotyczącego darowizny?

2015.08.10 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB4/4511-691/15-4/AK
     ∟1. Wnioskodawca zastanawia się czy podpisanie umowy oraz dokonanie płatności z tytułu wkładów na poczet budowy lokalu mieszkalnego jest (może być) uznana jako wydatek na cel mieszkaniowy i spełnia warunek zwolnienia z podatku z tytułu zbycia nieruchomości na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy? 2. Czy muszą być spełnione jakieś dodatkowe warunki, a jeśli tak, to jakie?

2015.08.03 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB2/4511-583/15/BK
     ∟Czy zawarcie w formie aktu notarialnego umowy deweloperskiej, połączone z wpłatą całej ceny za lokal mieszkalny w terminie o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych dawało Wnioskodawcy prawo do skorzystania ze zwolnienia, pomimo, że umowa przenosząca prawo własności została podpisana po upływie dwóch lat, o których mowa w tym przepisie?

2015.07.28 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB2/4511-552/15/BK
     ∟1. Czy taka płatność może być uznana jako wydatek na cel mieszkaniowy i spełni warunek zwolnienia z podatku z tytułu zbycia nieruchomości na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy? 2. Czy muszą być spełnione dodatkowe warunki, a jeśli tak, to jakie?

2015.06.19 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB2/4511-447/15/BK
     ∟Czy dochód uzyskany ze sprzedaży mieszkania może częściowo korzystać ze zwolnienia z opodatkowania określonego w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w związku z wydatkowaniem części środków pieniężnych z tej sprzedaży na spłatę kredytu zaciągniętego przez męża na zakup ww. nieruchomości?

2015.06.12 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB2/4511-442/15/MU
     ∟Czy wydatki poniesione na zakup mieszkania można traktować jako wydatkowanie na własne cele mieszkaniowe?

2015.06.01 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB2/4511-360/15/BK
     ∟Czy podpisując umowę deweloperską na zakup lokalu mieszkalnego w terminie do 31 grudnia 2015 r. oraz wpłacając całą kwotę za ww. lokal na konto dewelopera do dnia 31 grudnia 2015 r. Wnioskodawczyni wypełni warunki zwolnienia określone w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a tym samym czy będzie zwolniona z obowiązku zapłaty podatku z tytułu odpłatnego zbycia w dniu 8 października 2013 r. lokalu mieszkalnego?

2015.05.26 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB2/4511-1-210/15-2/WM
     ∟Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie sprzedaży lokalu mieszkalnego

2015.05.21 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB5/4510-261/15-2/MW
     ∟Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, iż w zdarzeniu przyszłym przedstawionym we wniosku, zgodnie z art. 12 ust. 3a w zw. z art. 12 ust. 4 pkt 1 ustawy o CIT – Wnioskodawca powinien rozpoznać dla celów podatku CIT przychód z tytułu sprzedaży poszczególnych Lokali w chwili zawarcia umowy sprzedaży danego Lokalu w formie aktu notarialnego, a jednocześnie przychód w podatku CIT nie powstaje u Wnioskodawcy w chwili dokonywania przez nabywców Lokali wpłat (zaliczek, w tym zaliczek wynoszących 100% ceny Lokalu) na rachunek powierniczy (otwarty lub zamknięty) w rozumieniu Ustawy Deweloperskiej? Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, iż w stanie faktycznym i w zdarzeniu przyszłym przedstawionym we Wniosku wydatki wymienione w Grupie 1 będą stanowiły dla Wnioskodawcy koszty bezpośrednio związane z przychodami osiąganymi z tytułu sprzedaży Lokali i powinny być potrącane dla celów podatku CIT w momencie uzyskania przychodu – zgodnie z art. 15 ust. 4 ustawy o CIT – przy zastosowaniu proporcji powierzchni sprzedanego Lokalu do ogólnej powierzchni wszystkich wybudowanych Lokali, z kolei koszty wymienione w Grupie 1 nie będą stanowiły dla Wnioskodawcy kosztu inwestycji, który zwiększa wartość początkową środków trwałych dla potrzeb amortyzacji? Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, iż w stanie faktycznym i w zdarzeniu przyszłym przedstawionym we Wniosku wydatki wymienione w Grupie 2, Grupie 3, Grupie 4, Grupie 5, Grupie 6 oraz Grupie 7 będą stanowiły dla Wnioskodawcy koszty uzyskania przychodów inne niż koszty bezpośrednio związane z przychodami (tzw. koszty pośrednie), potrącalne w dacie ich poniesienia zgodnie z art. 15 ust. 4d ustawy o CIT?

2015.05.07 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPB3/4510-27/15-6/PM
     ∟Czy podpisanie aktu notarialnego 5 lutego 2014 r. i wpływ pieniędzy na konto spółki, (które to czynności zostały zakwestionowane przez prokuratora państwowego na wniosek banku, a co spowodowało zablokowanie możliwości dysponowania pieniędzmi przez sprzedającą spółkę) przesądziło, że zgodnie z art. 12 ust. 1 i ust. 3a powstał obowiązek rozliczenia dochodu uzyskanego ze zbycia praw majątkowych i zgodnie z art. 25 ust. 1 i ust. 1a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych wpłacenia zaliczki na podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) za miesiąc luty 2014 r.? Czy właściwym jest przyjęcie za moment przychodu daty 2 grudnia 2014 r. to jest wydania nieruchomości kupującemu i potwierdzenia tego faktu fakturą. Należny podatek dochodowy w wysokości zaliczki za grudzień Spółka opłaci po odblokowaniu środków za przedmiotową transakcję?

2015.04.27 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB2/4511-130/15/BK
     ∟Czy w związku z zawarciem umowy deweloperskiej i faktycznym wydatkowaniem na poczet ceny lokalu mieszkalnego kwot uzyskanych ze sprzedaży w 2012 r. lokalu mieszkalnego nabytego w 2009 r. Wnioskodawca korzysta w zakresie tych wydatkowanych kwot ze zwolnienia określonego w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj