Skorowidz hasłowy interpretacji
Hasło: akt notarialny

 

akt notarialny 872 / 442400  │  a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   z  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

2015.04.24 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB3/4510-53/15-2/JBB
     ∟Czy zgodnie z art. 12 ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2014 poz.1328, dalej: „Ustawa zmieniająca”), Spółka w przypadku pożyczki otrzymanej po dniu 31 grudnia 2014 r. może stosować przepisy art. 16 ust. 1 pkt 60 i 61 Ustawy o CIT w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2015 r.?

2015.04.22 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB2/4511-85/15/BK
     ∟Od jakiej kwoty należy uiścić podatek dochodowy za sprzedaż nieruchomość?

2015.03.12 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB3/423-1270/14-2/AG
     ∟Należy zgodzić się z Wnioskodawcą, że przy ustalaniu kosztów nabycia udziałów zbywanych w celu umorzenia („quasi kosztów”) należy je przyjąć w wysokości faktycznie poniesionej (historycznej), na podstawie posiadanych aktów notarialnych. Jednakże, stanowisko Wnioskodawcy nieuwzględniające brzmienia art. 12 ust. 4 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, skutkujące uznaniem, że ustalone w ten sposób koszty nabycia udziałów zbywanych w celu umorzenia stanowią koszty uzyskania przychodów, a w efekcie można z takiej transakcji rozpoznać stratę podatkową, należało uznać za nieprawidłowe.

2015.03.02 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB4/415-982/14-4/JK3
     ∟Czy sprzedaż udziału w prawie własności gruntu, zwróconego decyzją Prezydenta m.st. Warszawy na podstawie ustawy z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju Miasta Stołecznego Warszawy (Dz. U. Nr 41, poz. 361 ze zm.) o ustanowieniu na 99 lat prawa użytkowania wieczystego, a następnie o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – stanowi źródło przychodu według ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych wówczas, gdy sprzedaż ta nie następuje w ramach działalności gospodarczej i została dokonana przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpił jej zwrot?

2015.02.18 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB2/415-1035/14/BK
     ∟Czy aby skorzystać ze zwolnienia od podatku, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizyczny, w związku ze sprzedażą mieszkania nabytego w drodze darowizny przed upływem 5 lat Wnioskodawczyni może zakupić działkę rolną z nowo wybudowanym domem mieszkalnym w zabudowie zagrodowej po uzyskanych odbiorach technicznych? Czy poniesione wydatki, udokumentowane fakturami na zakup materiałów wykończeniowych (np. panele, kafle, drzwi wewnętrzne itp.) w sytuacji, gdy zakup nieruchomości będzie poprzedzony umową przedwstępną (data zakupu materiałów wcześniejsza niż zakup nieruchomości) mogą stanowić wydatki na cele mieszkaniowe?

2015.02.10 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB2/436-329/14-2/MK
     ∟Podatek od czynności cywilnoprawnych w zakresie obowiązków płatnika.

2015.02.06 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBII/1/436-397/14/BP
     ∟Czy darowizna nieruchomości będzie zwolniona z podatku od spadków i darowizn i czy wymaga zgłoszenia właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego?

2015.02.03 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB4/423-536/14-2/DS
     ∟Koszty uzyskania przychodów.

2015.01.28 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB2/436-263/14/MK
     ∟Czy umowa nieodpłatnej renty dożywotniej podlega podatkowi od spadków i darowizn?

2015.01.28 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB2/436-262/14/MK
     ∟Czy umowa nieodpłatnej renty dożywotniej podlega podatkowi od czynności cywilnoprawnych?

2015.01.28 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB2/436-261/14/MK
     ∟Czy umowa nieodpłatnej renty dożywotniej podlega podatkowi od spadków i darowizn?

2015.01.28 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB2/436-260/14/MK
     ∟Czy umowa nieodpłatnej renty dożywotniej podlega podatkowi od czynności cywilnoprawnych?

2015.01.28 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB2/415-994/14/MK
     ∟Czy miesięczne świadczenia otrzymywane tytułem renty podlegają podatkowi dochodowemu od osób fizycznych?

2015.01.28 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB2/415-993/14/MK
     ∟Czy miesięczne świadczenia otrzymywane tytułem renty podlegają podatkowi dochodowemu od osób fizycznych?

2015.01.09 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB3/423-519/14/AW
     ∟W jaki sposób winna być ustalona podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym przy przeniesieniu prawa własności do lokalu użytkowego wraz z udziałem we wspólnych częściach i urządzeniach budynków oraz w prawie wieczystego użytkowania działki?

2014.12.15 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBI/2/423-1133/14/KP
     ∟w zakresie sposobu ustalenia wartości początkowej środków trwałych

2014.12.12 - Minister Finansów - DD9/033/22/BRT/2014/RWPD-4233
     ∟Czy spłata kredytu zaciągniętego na nabycie zbywanej nieruchomości przy założeniu, że nastąpi w dniu następnym po dacie zbycia (przeniesienie własności aktem notarialnym) może stanowić podstawę do skorzystania z ulgi mieszkaniowej?

2014.12.04 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB4/415-639/14-5/JK
     ∟zbycie nieruchomości uprzednio wywłaszczonej dekretem Bieruta

2014.11.27 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB4/415-638/14-4/JK
     ∟Zbycie nieruchomości uprzednio wywłaszczonej dekretem Bieruta.

2014.11.26 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB4/415-633/14-4/JK
     ∟zbycie nieruchomości uprzednio wywłaszczonej dekretem Bieruta

2014.11.26 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB4/415-632/14-4/JK
     ∟zbycie nieruchomości uprzednio wywłaszczonej dekretem Bieruta

2014.11.26 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB4/415-631/14-4/JK
     ∟zbycie nieruchomości uprzednio wywłaszczonej dekretem Bieruta

2014.11.26 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB4/415-630/14-4/JK
     ∟zbycie nieruchomości uprzednio wywłaszczonej dekretem Bieruta

2014.11.20 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB3/423-205/09-5/14/S/AG
     ∟w zakresie m.in. kosztów uzyskania przychodów związanych z nabyciem Kontraktów wniesionych następnie aportem do spółki osobowej w zamian za udziały (pytanie oznaczone we wniosku 2)

2014.11.12 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB2/415-515/13/14-S/TR
     ∟Sprzedaż nieruchomości.

2014.10.31 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPP2/443-874/14-2/MN
     ∟Czy w świetle ustawy o VAT, sprzedaż całego lokalu mieszkalnego, którego własność została przeniesiona w 2014 r. będzie opodatkowana stawką 8%, czy też stawką 7% w części umówionej w 2010 r. i wpłaconych zaliczek, a tylko różnica większego metrażu ustalona w 2014 r. stawką 8%?

2014.10.31 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBII/1/436-263/14/MCZ
     ∟obowiązki notariusza wynikające z art. 19 ust. 6 ustawy psd gdy jednym aktem objęte są dwie umowy dotyczące tego samego prawa majątkowego (przedmiotu)

2014.10.27 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB4/423-368/14-2/DS
     ∟Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie ustalenia dodatniej wartości firmy z tytułu nabycia przedsiębiorstwa lub zorganizowanej jego części w drodze kupna.

2014.10.24 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB3/423-769/14-2/EŻ
     ∟1. Czy Spółka będzie miała prawo ustalić: dla celów podatkowych wartość początkową budynku oraz innych środków trwałych, które Spółka otrzyma w związku z likwidacją Z., w ich wartości rynkowej, która będzie określona na dzień przeniesienia majątku likwidacyjnego w akcie notarialnym przenoszącym własność tego majątku na podstawie wyceny rzeczoznawcy i taka wartość będzie podstawą do obliczania amortyzacji podatkowej przez Spółkę? 2. Czy wskazana w pytaniu pierwszym wartość początkowa budynku i innych środków trwałych które Spółka otrzyma w związku z likwidacją Z., pomniejszona o dokonane przez spółkę do momentu ewentualnej sprzedaży odpisy amortyzacyjne oraz powiększona o ewentualne nakłady, będzie stanowić koszt uzyskania przychodu w przypadku ewentualnej sprzedaży budynku i/lub innych środków trwałych przez Spółkę?

2014.10.13 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB3/423-599/08/14-16/S/PS
     ∟Czy wydatki związane z nabyciem usług w celu emisji akcji na rynku regulowanym w szczególności: koszty związane ze sporządzeniem prospektu emisyjnego, koszty zakupu usług od doradców finansowych, koszty doradztwa prawnego, związane ze sporządzeniem aktu notarialnego, koszty związane z ogłoszeniem, drukiem i dystrybucją prospektu, koszty kampanii reklamowych i promocyjnych itp. stanowią koszty uzyskania przychodów w rozumieniu art. 15 ust 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000r. nr 54, poz.654 z późn. zm.) ?

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj