Skorowidz hasłowy interpretacji
Hasło: akt notarialny

 

akt notarialny 872 / 442400  │  a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   z  

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

2010.10.26 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB3/423-504/10-4/MS
     ∟Czy w przypadku sprzedaży przez spółkę komandytową Nieruchomości wniesionych do tej spółki aportem koszty uzyskania przychodów na dzień sprzedaży Nieruchomości należy ustalić w wysokości wartości początkowej Nieruchomości pomniejszonej o sumę dotychczasowych odpisów amortyzacyjnych?Czy w przypadku sprzedaży przez Spółkę udziału (ogółu praw i obowiązków) w spółce komandytowej należy ustalić koszty nabycia udziału w tej spółce w wysokości wartości rynkowej przedmiotu wkładu z dnia dokonania aportu (wartości wykazanej w akcie notarialnym zawartym na okoliczność wniesienia wkładu)?

2010.10.15 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB1/415-664/10-4/JB
     ∟Stwierdzić należy, iż dla celów podatku dochodowego od osób fizycznych, a dokładnie czynności wyksięgowania z ewidencji środków trwałych zbytej nieruchomości oraz ujęcia w tej ewidencji nieruchomości nabytej w wyniku zamiany, podstawę stanowić będzie umowa zamiany sporządzona w formie aktu notarialnego w dniu 14.05.2010 r.

2010.10.13 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB2/415-632/10/MM
     ∟1. Czy przejęty dług wobec banku stanowi koszt nabycia nieruchomości?2. Czy koszty notarialne w kwocie 4.360 zł 46 gr wynikające z aktu notarialnego z dnia 11 września 2007 r. podwyższają koszt nabycia nieruchomości?

2010.10.12 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB3/423-613/10-2/MM
     ∟Czy przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych należy interpretować w ten sposób, że w przypadku sprzedaży przez Spółkę udziałów w L. wydatki w wysokości 9.664.898,16 zł, poniesione na nabycie tych udziałów stanowić będą dla Spółki koszt uzyskania przychodów?

2010.10.12 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB2/415-666/10/RS
     ∟Zastosowanie zwolnienia z opodatkowania przychodu ze sprzedaży.

2010.10.05 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB1/415-693/10-4/ES
     ∟Opodatkowanie sprzedaży nieruchomości.

2010.09.30 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB4/415-480/10-6/JS
     ∟Należy stwierdzić, że przychód uzyskany przez Wnioskodawczynię ze sprzedaży mieszkania i wydatkowany w terminie dwóch lat od dnia sprzedaży na spłatę pożyczki zaciągniętej od osoby fizycznej (syna i Jego małżonki) na nabycie działki gruntu nie korzysta ze zwolnienia od podatku dochodowego, zgodnie z zapisem art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. e) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym do 31.12.2006 r. Zatem przychód uzyskany ze sprzedaży nieruchomości podlega opodatkowaniu zryczałtowanym 10% podatkiem dochodowym zgodnie z dyspozycją art. 28 ww. ustawy.

2010.09.17 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB2/436-253/10-2/AF
     ∟Umowa zamiany części nowo wydzielonych nieruchomości dokonanej w trybie art. 98b ustawy o gospodarce nieruchomościami.

2010.09.15 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB1/415-692/10-3/KS
     ∟Zwolnienie z opodatkowania przychodu uzyskanego ze sprzedaży mieszkania nabytego w 2003 r. w części przeznaczonej na spłatę kredytu mieszkaniowego zaciągniętego na wybudowanie lokalu mieszkalnego zakupionego w 2008 r.

2010.09.14 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB1/415-563/10-4/ES
     ∟Opodatkowanie przychodu ze sprzedaży nieruchomości.

2010.09.08 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB4/415-564/10-2/JC
     ∟Czy Wnioskodawczyni będzie miała obowiązek zapłacenia podatku dochodowego w związku ze zbyciem lokalu mieszkalnego na podstawie umowy o dożywocie, przed upływem pięciu lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie nieruchomości lokalowej?

2010.09.08 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB4/415-532/10-2/JC
     ∟Dla określenia zasad skorzystania ze zwolnienia podatkowego, jak również ewentualnych obowiązków podatkowych, gdyby Wnioskodawczyni nie mogła wypełnić warunków tego zwolnienia, niezbędne jest ustalenie, którą datę przyjąć za datę nabycia nieruchomości: czy będzie to moment podpisania umowy o ustanowieniu spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu?

2010.09.07 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB1/415-669/10-3/EC
     ∟Ustalenie wartości początkowej wkładu niepieniężnego wniesionego do spółki cywilnej.

2010.09.03 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB2/436-239/10-2/MZ
     ∟stwierdza się, iż pięcioletni termin, określony w art. 16 ustawy o podatku od spadków i darowizn, po którym mógł Pan dokonać sprzedaży mieszkania upłynął z dniem 06 grudnia 2006 r. A zatem zbywając mieszkanie po dniu 30 czerwca 2010 r. nie utraci Pan prawa do ulgi, gdyż zobowiązanie wygasło z dniem 07 grudnia 2006 r.

2010.08.30 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB2/415-535/10-4/MK1
     ∟Zwolnienie od podatku dochodowego od osób fizycznych przychodów ze sprzedaży nieruchomości.

2010.08.25 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBII/2/415-665/10/AK
     ∟Czy można uznać za koszt uzyskania przychodu z tytułu odpłatnego zbycia lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną własność: opłatę za nabycie mieszkania lokatorskiego (wynikająca z kwoty zaoferowanej w wygranym przetargu), koszty sporządzenia aktu notarialnego umowy ustanowienia odrębnej własności lokali oraz przeniesienia własności lokalu, opłatę za wykup mieszkania na własność, czynsz w części dotyczącej funduszu remontowego?

2010.08.20 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB4/415-574/10-2/JK
     ∟Opodatkowanie wynagrodzenia z tytułu ustanowienia służebności przesyłu.

2010.08.19 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBI/2/423-775/10/MS
     ∟Czy do wynagrodzenia za służebność przesyłu, które zostało wypłacone na podstawie faktury VAT, będzie miał zastosowanie art. 15 ust. 4b i 4e, ustawy z dnia 15 luty 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000r. nr 54 poz.654 z późn. zm.)?

2010.08.19 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBI/2/423-676/10/MO
     ∟Czy koszty doradztwa prawnego związanego ze sporządzaniem uchwał organów Spółki oraz wniosku rejestracyjnego do KRS oraz koszty opłaty sądowej związanej z rejestracją w Rejestrze Przedsiębiorców (KRS) stanowią dla Spółki koszt uzyskania przychodu na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

2010.08.16 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBII/2/415-672/10/MM
     ∟Czy można dokonać aneksem do aktu notarialnego z dnia 06 grudnia 2007r. urealnienia wartości zamienianych lokali do cen rynkowych ustalonych według stanu na 06 grudnia 2007r. przez rzeczoznawcę majątkowego prowadzącego biuro nieruchomości i jakie będą skutki podatkowy powyższej czynności?

2010.08.13 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB4/415-421/10-4/JK
     ∟należy stwierdzić, iż przychód uzyskany ze sprzedaży przedmiotowej nieruchomości będzie podlegał opodatkowaniu 10% zryczałtowanym podatkiem dochodowym. Przy czym wskazać należy, iż Wnioskodawczyni może skorzystać ze zwolnienia z podatku dochodowego pod warunkiem, że kwota przychodu w całości zostanie przeznaczona w ciągu dwóch lat od daty sprzedaży na cele mieszkaniowe wymienione w art. 21 ust. 1 pkt 32 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

2010.08.13 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB1/415-564/10-4/RS
     ∟zwolnienie z opodatkowania przychodu ze zbycia w drodze zamiany udziału w lokalu mieszkalnym wraz z przynależnymi do niego udziałami: w częściach wspólnych nieruchomości, piwnicy i w dzierżawie gruntu

2010.08.11 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB4/415-395/10-4/JK
     ∟Opodatkowanie przychodu ze sprzedaży praw i roszczeń do nieruchomości objętej Dekretem Bieruta

2010.08.06 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB1/415-513/10-2/ES
     ∟możliwość zastosowania indywidualnej stawki amortyzacji lokalu mieszkalnego oraz sposobu ustalenia wartości początkowej tego lokalu

2010.07.27 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB1/415-619/10-3/EC
     ∟Opodatkowanie przychodu ze sprzedaży prawa użytkowania wieczystego gruntów, przyznanych na podstawie art. 7 ust. 1 Dekretu.

2010.07.19 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB2/415-430/10-2/MR
     ∟sprzedaż przedmiotowej nieruchomości (działek budowlanych) nastąpi po upływie 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym miało miejsce jej nabycie, zatem przychód uzyskany ze sprzedaży tej nieruchomości nie będzie stanowić źródła przychodu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy, czyli nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

2010.07.12 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB1/415-403/10-2/AM
     ∟należy stwierdzić, iż zbycie przedmiotowej nieruchomości nastąpiło przed upływem pięciu lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie, a zatem przychód z tej sprzedaży podlega u Wnioskodawczyni opodatkowaniu na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych do wysokości przypadającego jej udziału (1/2).

2010.07.06 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB2/415-440/10-2/MR
     ∟Czy zbycie przez Wnioskodawcę nieruchomości 2, w ramach umowy przyrzeczonej (zamiana nieruchomości 1 na nieruchomość 2), będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na podstawie ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych?

2010.07.02 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB2/415-317/10-2/AK
     ∟opodatkowanie przychodu z odpłatnego zbycia spółdzielczego własnościowego udziału w prawie do lokalu mieszkalnego nabytego w drodze spadku

2010.06.22 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB1/415-432/10-2/MT
     ∟opodatkowanie przychodu ze sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego.

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj